Domov   >  Strategické dokumenty
publikované: 31.12.2015 - 09:59  //  aktualizácia: 05.08.2021 - 09:13  //  zobrazené: 7280

Doplnenie a aktualizácia PHSR mesta Šaľa 2015-2020 na obdobie rokov 2021 a 2022

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa (ďalej len PHSR) na roky 2015-2020 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Šali uznesením č.
9/2015-II zo dňa 15. decembra 2015. V zmysle § 8 ods. 4 zákona č.  539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení aktualizácia programu rozvoja obce sa vypracúva podľa potreby. Podľa § 8  ods. 5 citovaného zákona, program rozvoja obce a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Doplnenie a aktualizácia č. 1 PHSR mesta Šaľa 2015-2020 na obdobie rokov 2021-2022 bolo schválené súčasne s predloženou správou o plnení za rok 2020 Mestským zastupiteľstvom v Šali uznesením č. 2/2021-VI zo dňa 13.mája 2021

Prílohy