Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ
publikované: 29.03.2016 - 16:04  //  aktualizácia: 29.03.2016 - 16:05  //  zobrazené: 11285

Správne poplatky

Podľa  zákona č.  145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Mesto Šaľa vyberá tieto poplatky:

Referát evidencie obyvateľstva a ohlasovňa:                                        
Časť I.    
Všeobecná správa 


Položka 8
Vydanie    potvrdenia   alebo    písomného   oznámenia    o pobyte  osoby    alebo    vydanie    písomného oznámenia  o držiteľovi  vozidla  a jeho pobyte   (sídle)     5 eur   

Oslobodenie

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty  (inkasné     strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré   vykonávajú     sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za  podmienok       ustanovených osobitným zákonom a nevykonávajú sociálnu prevenciu na   účely   dosiahnutia
zisku vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov.

Matričný úrad:
Časť I.    
Všeobecná správa 

Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov
v úradnej úschove aj začatú stranu          1,50 eura
b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom
s  výnimkou  prvého úradného  výpisu z  knihy  narodení, knihy  manželstiev, knihy  úmrtí     5 eur

Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská,    hvezdárne,   planetáriá, knižnice,   múzeá,   galérie   a   štátne   divadlá.  

Časť II.    
Vnútorná správa 


Položka 16
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík                                                         1, 50 eura

Položka 18
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky        16,50 eura
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky          16,50 eura
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby       16, 50 eura
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti    66 eur
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami  33 eur
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom  66 eur
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami                                                           165, 50 eura
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt                                                                                                        199 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený a držitelia  preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí   uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Referát organizačný - Osvedčenie podpisov a listín:
Časť I.     Všeobecná správa 

Položka 2
c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh,
úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove,
za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku                            1,50 eura
v cudzom jazyku                                                                                                                 3 eurá
 
Položka 3
1. Osvedčenie   
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis                                    1, 50 eura
2. overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov                                                                                                                            1,50 eura

Kancelária prvého kontaktu:
Časť III.     Pôdohospodárstvo 

Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka
a) týždenný                                                                                                                1, 50 eura b) mesačný                                                                                                                     3 eurá
c) ročný                                                                                                                          7 eur
d) trojročný                                                                                                                  17 eur
Oslobodenie
 
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl  
     študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením  
     rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní
     zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej
     zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári  a    ich  
     zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení    potvrdenia   o   výkone
     pracovnej náplne alebo povolania.
2.  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej 
     republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej  republiky,     Národnej  
     rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
3.  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

Referát životného prostredia:
Časť X.      Životné prostredie

Položka 160
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (žiadosť na výrub drevín)
a) fyzická osoba                                                                                                              10 eur                                           
b) Právnická  osoba  alebo  fyzická  osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou                                                                                      100 eur 

Oslobodenie  
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a
     verejné vysoké školy.
2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum  osobitne
     chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na     činnosť  
     súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení   žiaci   a   študenti
     stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o   návšteve    školy,   ak 
     vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí  prírody   a   krajiny   v záujme
     ochrany prírody a krajiny.
3.  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť     súvisí
     s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.            

Položka 162

t) Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia       5 eur
u) Vydanie súhlasu na užívanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia            5 eur
v) Vydanie súhlasu na zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia                5 eur
w)Vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia                                                                                                      5 eur
x) Vydanie súhlasu na zmenu technológie zariadení zdrojov znečisťovania ovzdušia      5 eur
y) Vydanie súhlasu na zmenu užívania zdrojov znečisťovania ovzdušia                           5 eur
z) Vydanie súhlasu na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách          5 eur
aa) Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu                                                                                                          30 eur

Stavebný úrad:

Časť V.       Stavebná správa
Položka 59
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
  1. pre fyzickú osobu 40 eur
  2. pre právnickú osobu 100 eur
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 20 eur

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.
Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.
Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a) na stavby na bývanie
  1. na stavbu rodinného domu  50 eur
  2. na stavbu bytového domu  200 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
  1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 25 eur
  2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2  50 eur
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
  1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu   35 eur
  2. bytových domov   100 eur
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami   30 eur
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť   30 eur
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka  30 eur
  4. na spevnené plochy a parkoviská   30 eur
  5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady   30 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami   50 eur
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť   50 eur
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka   50 eur
  4. na spevnené plochy a parkoviská   50 eur
  5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady  50 eur
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e)  20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
  do 50 000 eur vrátane  100 eur
  nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane  200 eur
  nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane  400 eur
  nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane 600 eur
  nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane  800 eur
  nad 10 000 000 eur  1 000 eur
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby  50 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Položka 60a
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
  1. právnickú osobu  100 eur
  2. fyzickú osobu  30 eur
b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
  1. právnickú osobu  50 eur
  2. fyzickú osobu  20 eur
c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
  1. právnickú osobu 30 eur
  2. fyzickú osobu  10 eur
d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia  80 eur
e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby  10 eur
f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe  30 eur
g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby   10 eur

Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60 eur
Položka 62
a) Žiadosť o povolenie
  1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60
30 eur
  2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre 
    právnickú osobu  50 eur
  fyzickú osobu  20 eur
  3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha 
    do 15 m2 vrátane  60 eur
    od 15 m2 do 40 m2 vrátane  200 eur
    nad 40 m2  430 eur
  4. terénnych úprav pre 
  právnickú osobu  100 eur
  fyzickú osobu  20 eur
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti  100 eur
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia  20 eur

Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
  1. rodinný dom  35 eur
  2. bytový dom  120 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
  1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2  25 eur
  2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2  50 eur
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
  1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu  25 eur
  2. bytových domov  50 eur
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami  20 eur
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť   20 eur
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka   20 eur
  4. na spevnené plochy a parkoviská  20 eur
  5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady  20 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami  30 eur
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť  30 eur
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka  30 eur
  4. na spevnené plochy a parkoviská  30 eur
  5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady  30 eur
  f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)  20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
  do 50 000 eur vrátane  60 eur
  nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane  120 eur
  nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane  250 eur
  nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane  400 eur
  nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane 530 eur
  nad 10 000 000 eur 660 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Oddelenie ekonomiky a podnikania

Položka 140
a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:  
3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj                                              1 500 eur  
c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri  
1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až piatom bode             200  eur  
f) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri
    prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie                                                        100 eur  

Položka 142
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie  6,50 eur
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka    1,50eura

Prílohy

Správne poplatky

(pdf - 115.79 kB)