Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ
publikované: 29.03.2016 - 16:04  //  aktualizácia: 13.06.2019 - 14:56  //  zobrazené: 36563

Správne poplatky

Referát evidencie obyvateľstva a ohlasovňa:

                                        

Časť I.     Všeobecná správa 

 

Položka 8

Vydanie    potvrdenia   alebo    písomného   oznámenia    o pobyte  osoby    alebo    vydanie    písomného oznámenia  o držiteľovi  vozidla  a jeho pobyte   (sídle)                               5 eur    

                           

Oslobodenie

 

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty  (inkasné     strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré   vykonávajú     sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za  podmienok       ustanovených osobitným zákonom a nevykonávajú sociálnu prevenciu na   účely   dosiahnutia

zisku vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov.

 

 

Matričný úrad:

 

Časť I.     Všeobecná správa 

 

Položka 2

      

 1. Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
                                                                                                                                        2 eurá
 2. Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí                                                                                               5 eur

 

Oslobodenie


Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. 

 

 

 

Časť II.     Vnútorná správa         

 

 

Položka 16

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík                                                              2 eurá

 

Položka17

 1. Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky      10 eur

 

 

Položka 18

 1. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky                                                                                                                                  20 eur
 2. Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky                                                                                                                                                                 20 eur
 3. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby                                                                                     20 eur
 4. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti                                                     70 eur
 5. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami        35 eur
 6. Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom  70 eur
 7. Uzavretie manželstva medzi cudzincami                                                                  200 eur
 8. Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt                                                                                                               200 eur

 

Oslobodenie

 

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený
  a držitelia  preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
 2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí   uzavierajú
   manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

 

 

Referát organizačný - Osvedčenie podpisov a listín:

 

Časť I.     Všeobecná správa 

 

Položka 2

c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh,
      úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej
      úschove,
      za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku                              2 eurá
      v českom jazyku                                                                                                           3 eurá

 

Položka 3

1. Osvedčenie                                       

 1. podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis                                          2 eurá

2. overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra
     trestov                                                                                                                            2 eurá

 

 

 

 

 

 

 

Kancelária prvého kontaktu:

 

Časť III.     Pôdohospodárstvo 

 

Položka 38

Vydanie rybárskeho lístka

a) týždenný                                                                                                                   1, 50 eura b) mesačný                                                                                                                         3 eurá
c) ročný                                                                                                                              7 eur
d) trojročný                                                                                                                      17 eur

Oslobodenie

            

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl  
     študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením  
     rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní
     zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej
     zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári  a ich  
     zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení    potvrdenia   o   výkone

     pracovnej náplne alebo povolania.

2.  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej 
     republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej  republiky, Národnej  
     rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

3.  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

 

Referát životného prostredia:

Časť V.   Stavebná správa

 

Oblasť ochrany vôd

 

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

 

d)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka jazierka .....                                                                                                                30 eur

 

30 r

 

 

 

 

e)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....                                                                                                                50 eur

 

 

Oslobodenie

 

 1. Od   poplatku    za   vydanie   stavebného  povolenia  na  zmeny  dokončených   stavieb na
  bývanie   sú oslobodení     držitelia    preukazu    fyzickej   osoby    s   ťažkým zdravotným
  postihnutím   alebo   preukazu   fyzickej  osoby  s  ťažkým   zdravotným   postihnutím  so
  sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od  poplatku  za    vydanie   stavebného     povolenia   podľa   písmena  g)  tejto   položky  je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

 

Poznámky

 1. Ak   stavebné   povolenie   zahŕňa   stavbu  viacerých  samostatných  objektov, vyberie  sa súhrnný  poplatok  za  všetky  samostatné  objekty  uvedené  v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
 2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona
  č. 50/1976 Zb.
  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

 

Položka 62a

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 

d)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb
na individuálnu rekreáciu

 

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....                                                                                                                20 eur                                                                                                       

 

 

e)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 

 

3.

na  vodné stavby,  napríklad  studne,  vsaky  nad  5 m2,  malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....                                                                                                                30 eur                        

 
         

 

Oslobodenie

 

 1. Od  poplatku  za  vydanie   kolaudačného   rozhodnutia   na  zmeny  dokončených  stavieb na  bývanie  sú  oslobodení  držitelia  preukazu   fyzickej   osoby   s  ťažkým  zdravotným postihnutím   alebo   preukazu   fyzickej    osoby  s  ťažkým  zdravotným    postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od  poplatku  za  vydanie  kolaudačného  rozhodnutia  podľa  písmena  g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky

 

 1. Ak  kolaudačné   rozhodnutie  zahŕňa  stavbu  viacerých  samostatných  objektov,  vyberie sa  súhrnný  poplatok  za  všetky  samostatné  objekty  uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
 2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Časť X. Životné prostredie

 

Oblasť  ochrany prírody a krajiny

 

Položka 160

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona

 

1. fyzická osoba .....                                                                                                            10 eur

 

2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti
    súvisí s podanou žiadosťou .....                                                                                    100 eur

 

 

Oslobodenie

 1. Od  poplatku  podľa   tejto  položky  sú  oslobodené  múzeá s  prírodovedným  zameraním a verejné vysoké školy.
 1. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl
  a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum 
  a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody
  a krajiny.
 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí
  s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.

 

Oblasť ochrany ovzdušia

 

Položka 162

af)  Vydanie  súhlasu  na  inštaláciu  technologických  celkov  patriacich  do  kategórie veľkých
 zdrojov, stredných zdrojov alebo malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku,
ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu                                                      10 eur

 

 

 

Stavebný úrad:

 

Časť V.       Stavebná správa

Položka 59

a)

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

 

1.

pre fyzickú osobu

  40 eur

 

2.

pre právnickú osobu

100 eur

b)

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

20 eur


 

Oslobodenie


Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.


Poznámky

 

 1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
 2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

Položka 60

Žiadosť  o stavebné  povolenie  alebo  na zmeny  dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
 

a)

na stavby na bývanie

 

1.

na stavbu rodinného domu

50 eur

 

2.

na stavbu bytového domu

200 eur

b)

na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

 

1.

ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2

25 eur

 

2.

ak zastavaná plocha presahuje 25 m2

50 eur

c)

na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

 

1.

rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu

 35 eur

 

2.

bytových domov

 100 eur

d)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami

 30 eur

 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

 30 eur

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

30 eur

 

4.

na spevnené plochy a parkoviská

 30 eur

 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady

 30 eur

e)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami

 50 eur

 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

 50 eur

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

 50 eur

 

4.

na spevnené plochy a parkoviská

 50 eur

 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady

50 eur

f)

na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e)

20 eur

g)

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

 

do 50 000 eur vrátane

100 eur

    nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane        200 eur

     nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane        400 eur

     nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane       600 eur

     nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane        800 eur

     nad 10 000 000 eur     1 000 eur

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné
stavebné povolenie na stavby            50 eur

i)  na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od
3 m2 do 20 m2                                        60 eur

j)  na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako
20 m2                   150 eur

       

Oslobodenie

 

 1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od  poplatku   za  vydanie   stavebného  povolenia  podľa písmena  g)  tejto  položky  je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
   

Poznámky

 

 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
 2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 60a

a)  Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre

     1. právnickú osobu                                                                                                 100 eur

     2. fyzickú osobu                                                                                                     30 eur

b)  Žiadosť o zmenu doby trvania

     1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2                                                                                                                                         60 eur

     2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2     150 eur

c)  Ohlásenie jednoduchej stavby pre

     1. právnickú osobu                                                                                                        50 eur

     2. fyzickú osobu                                                                                                      20 eur

d)  Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2
                                                                                                                                            30 eur

e)  Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

     1. právnickú osobu                                                                                                 30 eur

     2. fyzickú osobu                                                                                                     10 eur

f)  Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny
     a doplnenia telekomunikačného zariadenia                                                                  80 eur

g)  Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia
     stavby                                                                                                                    10 eur

h)  Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe                               30 eur

i)   Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby                                                      10 eur

 

 

 

Oslobodenie

 

 1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
   postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
   sprievodcom.

2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky
      vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby

trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

 

Položka 62

a)  Žiadosť o povolenie

     1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60                                                                                                                          30 eur

     2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre     

         právnickú osobu                                                                                                        50 eur

         fyzickú osobu                                                                                                          20 eur

    3.  terénnych úprav pre     

         právnickú osobu                                                                                                  100 eur

         fyzickú osobu                                                                                                    20 eur

b)   Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti                                                                        100 eur

c)   Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia                                                      20 eur

 

 

 

 

Oslobodenie

 

1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a)

na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

 

1.

rodinný dom

35 eur

 

2.

bytový dom

120 eur

b)

na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

 

1.

ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2

25 eur

 

2.

ak zastavaná plocha presahuje 25 m2

50 eur

c)

na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

 

1.

rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu

25 eur

 

2.

bytových domov

50 eur

d)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami

 20 eur

 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

 20 eur

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

 20 eur

 

4.

na spevnené plochy a parkoviská

20 eur

 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady

20 eur

e)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami

30 eur

 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

30 eur

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

30 eur

 

4.

na spevnené plochy a parkoviská

30 eur

 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady

30 eur

 

f)

na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)

20 eur

g)

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

 

do 50 000 eur vrátane

60 eur

 

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane

120 eur

 

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane

250 eur

 

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane

400 eur

 

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane

530 eur

 

nad 10 000 000 eur

660 eur

 1. na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2    50 eur

 

Oslobodenie

 

 1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb
  na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
  so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

 

Poznámky

 

 1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
 2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

 

Oddelenie stratégie a komunálnych činností

 

Položka 82

 

Povolenie na zvláštne užívanie

 

 1. miestnych komunikácií                                                                                    80 eur

 

Položka 83

 

 1. povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií 70 eur
 1. povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií                                                                                                     40 eur

 

Položka 84

 

 1. povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu                   40 eur

 

 

Položka 85

 

 1. povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti   30 eur

 

 

Oddelenie ekonomiky a podnikania

 

Položka 140

 

 1. vydanie vyjadrenia k umiesteniu technických zariadení alebo zariadení používaných
  pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie                                                     100 eur      

     

 

 

 

Položka 142

a) vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie

      6,50 eur

b) za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne
     hospodáriaceho roľníka

    1,50 eura


 

 

Položka 144

b) žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra                9,50 eur

   

 

 

Prílohy

správne poplatky

(pdf - 130.54 kB)