Domov   >  Územné plány mesta
publikované: 30.03.2016 - 09:09  //  aktualizácia: 19.04.2016 - 14:40  //  zobrazené: 5668

Územný generel Šaľa

Hlavný cieľ riešenia

Cieľom zadania bolo prehodnotiť územno-dopravné vzťahy z hľadiska  bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v duchu nových princípov a zmien ako spoločenských tak aj hospodárskych. Uvedený materiál následne bude slúžiť na konkrétne spracovanie detailov v špecifických lokalitách a miestach a fyzickej úpravy dopravného značenia a organizácie cestnej premávky.

Hlavným cieľom  spracovaného materiálu je riešenie celkovej koncepcie cestnej premávky v meste Šaľa a to z pohľadu hlavnej komunikačnej siete, vedľajšej komunikačnej siete a statickej dopravy v širších súvislostiach smerujúcich ku komplexnému doriešeniu vzájomných vzťahov tejto oblasti.

Výsledkom získaných a zhodnotených podkladov je návrh opatrení na riešenie cestnej premávky v danom území ako krátkodobých tak i dlhodobých.

 

Hlavná filozofia prístupu k spracovaniu materiálu

V nedávnej minulosti sa zmenila politická situácia, čo sa zákonite odráža aj k zmene celého prístupu k riešeniu stanovenej úlohy. Základným prvkom je oblasť iného pohľadu na spoločensko ekonomické zriadenie, iné posudzovanie vlastníckych vzťahov ako aj a to najmä, zapojenie občana do základných rozhodovacích prvkov.

Realizácia koncepčných úloh a záverov bola v minulosti v rukách niekoľkých osôb a v podstate možno konštatovať, že sa vykonávala direktívne, bez účasti odbornej verejnosti a aj samotných občanov.

Celospoločenské zmeny túto skutočnosť zmenili a občania majú prostredníctvom svojich volených zástupcov ako aj osobne spolupôsobiť pri zabezpečovaní a plnení celospoločenských úloh.

Základnou schémou pri spracovaní tohto materiálu bolo zhodnotenie predchádzajúcich opatrení od roku 2000, posúdenie ich opodstatnenosti a splnenia predpokladaného účinku a následne navrhnutie prípadných nových opatrení v kontexte do roku 2015.

Vzhľadom na vysoký rozvoj spoločnosti ako v ekonomickej a hospodárskej oblasti dochádza súčasne aj k expanzii v stupni motorizácie. Toto sa ale okrem nevyvrátiteľných pozitívnych prvkov prejavuje aj negatívne a to najmä v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Z hľadiska spracovávania takýchto materiálov je taktiež negatívnym prvkom nemožnosť objektívneho  a preukázateľného stanovenia predpokladu nárastu motorizácie ako aj finančných tokov na plnenie úloh v tejto oblasti.

Do tejto situácie  je potrebné zahrnúť aj v súčasnosti prebiehajúcou recesiou  v bankovom sektore a jej prejavoch na celkovej hospodárskej situácii. V súčasnosti nikto nedokáže definovať odhad smerovania a dôsledkov tohto stavu. Už v súčasnosti dochádza k útlmu výroby motorových vozidiel a nie je známa doba tejto recesie, čo opätovne potvrdzuje nemožnosť dôsledného odhadu predpokladaného vývoja.
 Na základe uvedeného je filozofia materiálu smerovaná na odbornú sféru a predpokladmi sa vyraznejšie nezaoberá.

  • Územný plán centrálnej mestskej zóny
  • Územný plán mesta

Prílohy

Doprava - počty aút

(zip - 173.94 kB)
Situácie k počtom áut 1

(jpg - 503.95 kB)
Situácie k počtom áut 2

(jpg - 532.77 kB)
Situácie k počtom áut 3

(jpg - 492.75 kB)
Situácie k počtom áut 4

(jpg - 512.14 kB)
Šaľa - navrhovaný stav

(pdf - 6.26 MB)
Šaľa - súčasný stav

(pdf - 4.19 MB)
Veča - navrhovaný stav

(pdf - 3.93 MB)
Veča - súčasný stav

(pdf - 2.94 MB)