Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ   >  Často kladené otázky občana
publikované: 29.03.2016 - 16:12  //  aktualizácia: 29.03.2016 - 16:12  //  zobrazené: 27011

Zimné obdobie a údržba verejných priestranstiev

Zimnú údržbu, na základe zmluvného vzťahu, vykonáva pre mesto Šaľa firma Ing. Ivan Kováč – IMK a každoročne sa upresňuje rozsah prác, ktoré súvisia so zimnou údržbou. Dohodnú sa pohotovosti vozidiel a technikov, resp. nevyhnutný rozsah údržby. V rozpočte je vyčlenená finančná čiastka na zimnú údržbu, čerpanie však závisí od skutočných výkonov, ktoré sú dané hlavne počasím.

Plán zimnej údržby sa vypracováva na zimné obdobie, spravidla od 15. novembra do 15. marca nasledujúceho roku. V tomto čase  sú v pohotovosti potrebné mechanizmy s obsluhou:

  • mechanizmus so závesnou radlicou ťahaním na odhrňovanie snehu z miestnych komunikácií (MK) v počte minimálne 3 ks,
  • mechanizmus s odpruženou radlicou na odhŕňanie snehu z chodníkov v počte minimálne 3 ks,
  • mechanizmus na posyp MK posypovým materiálom minimálne 1 ks,
  • mechanizmus na posyp chodníkov posypovým materiálom minimálne 3 ks,
  • mechanizmus na miešanie a nakladanie posypového materiálu, prípadne nakladanie snehu 1 ks,
  • mechanizmus na odvážanie snehu.


S pomocou mechanizmov zabezpečujú pracovníci zjazdnosť MK v meste Šaľa – Šaľa Veča, osade Hetméň a Kilíč v súlade s VZN mesta Šaľa č. 8/2000 v platnom znení. Ďalej odhŕňajú a posýpajú chodníky, v centre mesta zabezpečujú prechody cez cesty, v prípade potreby odvážajú sneh.
Komunikácie v meste Šaľa sú rozdelené na štátne komunikácie a miestne komunikácie:

  • Štátne komunikácie sú I/75 - ulice Štúrova, SNP, Nitrianska, II/573 - ulice Pázmaňa, Dolná a III/5085 - ulice Hlavná, Diakovská. Správnym orgánom na cestách je príslušný okresný a krajský úrad, ktorý na nich vykonáva zimnú údržbu v rámci svojho zabezpečenia.
  • Miestne komunikácie (MK) v meste Šaľa spravuje mesto Šaľa. Predmetom správy, vrátane zimnej údržby, sú komunikácie (okrem štátnych komunikácií menovaných v bode 1), priľahlé chodníky miestnych komunikácií a ciest s výnimkou na moste, chodníky, verejné parkoviská a odstavné plochy, krajnice, dažďové vpusty, cestné rigoly, prístrešky a čakárne verejnej hromadnej dopravy, dopravné značky a cestná svetelná signalizácia.

Povinnosti pri údržbe chodníkov majú v zmysle VZN mesta Šaľa č. 8/2000 aj občania. V zimnom období je majiteľ povinný udržiavať chodník, ktorý je priľahlý k jeho nehnuteľnosti v bezpečnom a priechodnom stave bez snehu a ľadu. Čistenie chodníkov v zimnom období treba zabezpečiť v priebehu celého dňa. Pre tento účel sú povinné organizácie vybaviť svoje obchody a zariadenia potrebným materiálom a náradím. Zhrnutý sneh sa ukladá na okraji vozovky na hromady. Hromady snehu nie je možné tvoriť na miestach, ktoré musia zostať voľné. Sú to najmä vstupy do jazdnej dráhy v miestach prechodu, zastávky dopravných prostriedkov, vjazdy do domov, úseky potrebné na skladovanie tovaru, uhlia a pod. a pre prekládku smetných nádob na domový odpad. Vstupy kanalizácie a šachty musia byť vždy voľné.

Telefónne číslo pre non stop dispečing: 0911 727 871