Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ROZPOČET A HOSPODÁRENIE
publikované: 29.03.2016 - 11:45  //  aktualizácia: 18.06.2024 - 17:51  //  zobrazené: 21293

Rozbor hospodárenia

Záverečný účet je dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie. Podkladom na vypracovanie záverečného účtu je účtovná závierka mesta.

Spracovanie a schválenie záverečného účtu mesta upravuje § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, podľa ktorého:

 • po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce,
 • prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov:
  a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
  b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami,
 • ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov,
 • návrh záverečného účtu obec a vyšší územný celok sú povinní prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia mesta Šaľa bol schválený rozpočet na rok 2023. Mesto Šaľa zostavilo rozpočet na rok 2023 podľa ustanovenia § 10, odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta Šaľa na rok 2023 bol schválený v programovej štruktúre, pozostávajúcej z 15-tich programov rozdelených do jednotlivých podprogramov resp. prvkov, v ktorých boli alokované všetky výdavky mesta.

Rozpočet mesta Šaľa na rok 2023 bol schválený Uznesením MsZ č. 9/2022 – X.  dňa 15.12.2022, 1. úprava rozpočtu bola schválená Uznesením MsZ č. 4/2023 – XII. dňa 29.06.2023 a 2. úprava rozpočtu bola schválená Uznesením MsZ č. 8/2023 – XII. dňa 30.11.2023.  V priebehu roka primátor mesta vykonal 56 rozpočtových opatrení, pri ktorých sa nezmenila celková výška schváleného rozpočtu.

  

Schválený rozpočet

2023

Rozpočet 2023 po 1. úprave

Rozpočet 2023 po 2. úprave a RO

Bežné príjmy

24 709 550

26 347 278

26 296 078

Bežné výdavky

24 080 845

25 673 049

25 760 853

Rozdiel

628 705

674 229

535 225

 

 

 

 

Kapitálové príjmy

6 885 615

6 871 097

5 687 087

Kapitálové výdavky

8 701 200

8 858 658

9 676 429

Rozdiel

-1 815 585

-1 987 561

-3 989 342

 

 

 

 

Príjmové finančné operácie

2 343 630

2 477 232

8 118 017

Výdavkové finančné operácie

1 156 750

1 163 900

3 163 900

Rozdiel

1 186 880

1 313 332

4 954 117

 

 

 

 

PRÍJMY SPOLU

33 938 795

35 695 607

40 101 182

VÝDAVKY SPOLU

33 938 795

35 695 607

38 601 182

ROZDIEL

0

0

1 500 000

 


OBSAH :

 

 1. Vyhodnotenie dlhodobých cieľov v hospodárení mesta
 2. Rozpočet mesta na rok 2023
 3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
 4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
 5. Výsledok  rozpočtového hospodárenia za rok 2023
 6. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
 8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
 9. Hospodárenie príspevkových organizácií
 10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
 11. Podnikateľská činnosť
 12. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu
 13. Správy o stave súdnych sporov
 14. Hodnotenie plnenia programov rozpočtu
 15. Prílohy

Prílohy