Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ROZPOČET A HOSPODÁRENIE
publikované: 29.03.2016 - 11:45  //  aktualizácia: 04.07.2023 - 15:33  //  zobrazené: 21076

Rozbor hospodárenia

Záverečný účet je dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie. Podkladom na vypracovanie záverečného účtu je účtovná závierka mesta.

Spracovanie a schválenie záverečného účtu mesta upravuje § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, podľa ktorého:

 • po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce,
 • prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov:
  a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
  b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami,
 • ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov,
 • návrh záverečného účtu obec a vyšší územný celok sú povinní prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia mesta Šaľa bol schválený rozpočet na rok 2022. Mesto Šaľa zostavilo rozpočet na rok 2022 podľa ustanovenia § 10, odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta Šaľa na rok 2022 bol schválený v programovej štruktúre, pozostávajúcej z 15-tich programov rozdelených do jednotlivých podprogramov resp. prvkov, v ktorých boli alokované všetky výdavky mesta.

Rozpočet mesta Šaľa na rok 2022 bol schválený Uznesením MsZ č. 7/2021 – VII.  dňa 02.12.2021, 1. úprava rozpočtu bola schválená Uznesením MsZ č. 5/2022 – VIII. dňa 30.06.2022 a 2. úprava rozpočtu bola schválená Uznesením MsZ č. 7/2022 – V. dňa 20.10.2022.  V priebehu roka primátor mesta vykonal 49 rozpočtových opatrení, pri ktorých sa nezmenila celková výška schváleného rozpočtu.

  

Schválený rozpočet

2022

Rozpočet 2022 po 1. úprave

Rozpočet 2022 po 2. úprave a RO

Bežné príjmy

21 261 820

21 952 470

22 783 600

Bežné výdavky

20 955 610

22 125 553

22 953 645

Rozdiel

306 210

-173 083

-170 045

 

 

 

 

Kapitálové príjmy

1 824 380

1 290 210

568 103

Kapitálové výdavky

5 019 690

4 540 123

3 797 554

Rozdiel

-3 195 310

-3 249 913

-3 229 451

 

 

 

 

Príjmové finančné operácie

4 416 800

4 914 524

4 891 024

Výdavkové finančné operácie

1 527 700

1 491 528

1 491 528

Rozdiel

2 889 100

3 422 996

3 399 496

 

 

 

 

PRÍJMY SPOLU

27 503 000

28 157 204

28 242 727

VÝDAVKY SPOLU

27 503 000

28 157 204

28 242 727

ROZDIEL

0

0

0

 

OBSAH :

 

 1. Vyhodnotenie dlhodobých cieľov v hospodárení mesta
 2. Rozpočet mesta na rok 2022
 3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022
 4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022
 5. Výsledok  rozpočtového hospodárenia za rok 2022
 6. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022
 8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
 9. Hospodárenie príspevkových organizácií
 10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
 11. Podnikateľská činnosť
 12. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu
 13. Správy o stave súdnych sporov
 14. Hodnotenie plnenia programov rozpočtu
 15. Prílohy

Prílohy