Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ROZPOČET A HOSPODÁRENIE
publikované: 29.03.2016 - 11:45  //  aktualizácia: 06.07.2020 - 09:01  //  zobrazené: 17822

Rozbor hospodárenia

Záverečný účet je dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie. Podkladom na vypracovanie záverečného účtu je účtovná závierka mesta.

Spracovanie a schválenie záverečného účtu mesta upravuje § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, podľa ktorého:

 • po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce,
 • prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov:
  a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
  b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami,
 • ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov,
 • návrh záverečného účtu obec a vyšší územný celok sú povinní prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia mesta Šaľa bol schválený rozpočet na rok 2019. Mesto Šaľa v roku 2018 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10, odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta Šaľa na rok 2019 bol schválený v programovej štruktúre, pozostávajúcej z 15-tich programov rozdelených do jednotlivých podprogramov resp. prvkov, v ktorých boli alokované všetky výdavky mesta.

Rozpočet mesta Šaľa na rok 2019 bol schválený Uznesením MsZ č. 8/2018 – IX.  dňa 06.11.2018, 1. úprava rozpočtu bola schválená Uznesením MsZ č. 4/2019 – XII. dňa 16.05.2019 a 2. úprava rozpočtu bola schválená Uznesením MsZ č. 9/2019 – XII. dňa 28.11.2019.  V priebehu roka primátor mesta vykonal 76 rozpočtových opatrení a 8 povolení na prekročenie rozpočtu, pri ktorých sa nezmenila výška schváleného rozpočtu.

  

 

Schválený rozpočet

2019

Rozpočet 2019 po 1. úprave

Rozpočet 2019 po 2. úprave

Bežné príjmy

18 441 430

18 536 562

18 983 403

Bežné výdavky

17 736 780

18 201 797

18 600 087

Rozdiel

704 650

334 765

383 316

 

 

 

 

Kapitálové príjmy

1 832 300

1 916 820

1 675 700

Kapitálové výdavky

8 324 540

8 998 738

8 533 169

Rozdiel

-6 492 240

-7 081 918

-6 857 469

 

 

 

 

Príjmové finančné operácie

6 640 390

7 629 953

12 634 953

Výdavkové finančné operácie

852 800

882 800

5 660 800

Rozdiel

5 787 590

6 747 153

6 974 153

 

 

 

 

PRÍJMY SPOLU

26 914 120

28 083 335

33 294 056

VÝDAVKY SPOLU

26 914 120

28 083 335

32 794 056

ROZDIEL

0

0

500 000

 

 

OBSAH :

 

 1. Vyhodnotenie dlhodobých cieľov v hospodárení mesta
 2. Rozpočet mesta na rok 2019
 3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
 4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
 5. Výsledok  rozpočtového hospodárenia za rok 2019
 6. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
 8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
 9. Hospodárenie príspevkových organizácií
 10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
 11. Podnikateľská činnosť
 12. Finančné usporiadanie finančných vzťahov
 13. Správy o stave súdnych sporov
 14. Hodnotenie plnenia programov rozpočtu
 15. Prílohy

Prílohy