Domov   >  CHCEM SPOZNAŤ
publikované: 29.03.2016 - 14:22  //  aktualizácia: 29.03.2016 - 14:23  //  zobrazené: 18766

Infraštruktúra, cestovný ruch

PRIEMYSEL

Nosným pilierom priemyselnej výroby v Šali je chemický priemysel zastúpený Duslom Šaľa, a.s. Jeho činnosť je zameraná na spracovanie zemného plynu, ktorý je základnou surovinou pre výrobu amoniaku. Podnik je najväčším výrobcom dusíkatých hnojív (granulovaných aj kvapalných) na Slovensku. Ďalším výrobným programom je výroba gumárenských chemikálií, dusantoxov a inhibítora na vulkanizáciu základných komponentov proti starnutiu gumy s použitím v gumárenskom a automobilovom priemysle. Podnik zamestnáva takmer 3000 zamestnancov a cca 80% výrobkov je určených na zahraničný trh. Zamestnanosť žien v meste rieši Sariana s.r.o., ktorá vznikla z bývalého závodu Trikota Vrbové. Predmetom činnosti je strihanie a šitie bielizne a odevov. Exportuje prevažne do Nemecka a Rakúska. Rozhodujúcimi podnikmi v stavebníctve sú a.s. Hydrostav, a.s. Vodomont, s.r.o. Invest, s.r.o. Aktuál, s.r.o. Revymont, a.s. Sigmatech, ZsVaK, s.r.o. Menert, ProCS, s.r.o, Bautech Projekt s.r.o., Stavmonta s.r.o., Speko s.r.o. Všetky tieto akciové spoločnosti a s.r.o. realizujú stavebno-montážnu a opravárensko-servisnú činnosť.

V meste Šaľa sa za posledné obdobie postavili nasledovné objekty:
Polyfunkčná tržnica, čerpacia stanice Shell a Extrabenz, predajné priestory Billa, obytný dom 40 b.j. Veča, Slovenská poisťovňa, Nábytok Kings - predajná hala, administratívny objekt Microwell, predajné priestory Invest s.r.o., prístavba železničnej stanice, predajné priestory nábytku Halász, obchodný dom Andrea SHOP

Rekonštrukčné akcie zrevitalizovali staré objekty pre nové účely:
VÚB,. Ľudová banka, Slovenská sporiteľňa, Jednota, predajné priestory BARTER, nadstavba predajných priestorov nad lekárňou, rekonštrukcia kotolne na predajné účely, Slovenská poisťovňa, Obchodný dom ALLBA, Supramat ul. Hlavná

V oblasti technickej vybavenosti:
technická infraštruktúra - vilová štvrť Agátová, rekonštrukcia kotolní - plynofikácia , kanalizácia Veča, rekonštrukcia komun. sietí, technická infraštruktúra vilová štvrť Orechová, pešia

INFRAŠTRUKTÚRA

V Šali dnes sídlia správne, súdne, školské, zdravotnícke a kultúrne inštitúcie okresu. Stavebný vzhľad mesta tvorí centrum - Námestie sv. Trojice, osou mesta je Hlavná ulica ohraničená rímsko-katolíckym kostolom a sochou sv. Trojice, mestským úradom a okresným úradom. Mesto výrazne mení svoju tvár predovšetkým dotváraním sídlisk, ale tiež výstavbou nových budov .
V mestskej časti Veča sídlia na ul. Nivy - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR a Okresná vojenská správa Šaľa. Stavebný vzhľad Veče tvorí z časti sídlisko s individuálnou bytovou výstavbou, kde v centre je dominantou rímsko-katolícky kostol na Pribinovom námestí. Na ul. Hliník vyrástlo za posledných 10 rokov sídlisko s modernou architektúrou.

V meste je vybudovaná verejná kanalizácia. Z každej strany rieky Váh je vybudovaný samostatný kanalizačný systém, ukončený samostatnou čističkou odpadových vôd (ČOV). Na kanalizáciu je napojených 98% obyvateľov.
V blízkosti mesta sa nachádza vodná elektráreň Kráľová o výrobnej kapacite 20 MW - /špičková elektráreň/. Prenos el. energie sa zabezpečuje prostredníctvom vedenia 110 kV. Mesto Šaľa je zásobované elektrickou energiou z hlavného elektrického uzla - rozvodňa Križovany na Dudváhom
Dôležité zastúpenie v našom meste majú ekologické stavby, ako napr.: výstavba ČOV, plynofikácia CK, kanalizácia vo Veči. Pozornosť je venovaná ekológii, ochrane a tvorbe životného prostredia, riešeniu dopravy a možnosti zdravého pohybu, rozvoju cykloturistiky, peších trás, zón oddychu, detských ihrísk a výsadbe zelene.
Významným rokom v rozvoji mesta v povojnovom období je rok 1958, keď sa začalo budova- nie chemického podniku Duslo. Z agrárneho mestečka sa stalo priemyselné mesto. Vybudovanie podniku malo za následok nebývalý a rýchly rast počtu obyvateľstva. V roku 1961 malo mesto len 7711 obyvateľov, v roku 1991 už 24 745. Ku koncu roka 2000 žilo v meste 25 201 Šaľanov. Postupovala bytová výstavba, nové ulice, cesty, plynofikácia, vodo- vod, kanalizácia, výstavba nemocnice, škôl a kultúrnych zariadení, obchodná sieť, služby, športový areál, kúpalisko, hotel a ďalšie podniky výrobného aj nevýrobného charakteru.

Mesto uvoľnením zablokovaných pozemkov umožnilo individuálnu výstavbu v lokalitách Agátová a Orechová ulica (s novými 17 parcelami). Kladne treba hodnotiť i bytovú výstavbu vo Veči, dnes sa už hlásia ďalšie firmy, ktoré majú záujem v Šali stavať.
Aj charakter mestskej časti Veča vo významnej miere zmenila rozsiahla investičná výstavba. Za obdobie temer 40 rokov bola dobudovaná vodovodná sieť, zrealizovala sa kanalizačná sieť, ktorá sa po jednotlivých etapách naďalej dobudováva. V osemdesiatych rokoch bolo po asanácii pôvodnej starej zástavby vybudované sídlisko s počtom 2107 bytov. Dôležitou súčasťou sídliska bolo i vybudovanie objektu občianskej vybavenosti, predškolského a školského zariadenia.

V roku 1997 bol skolaudovaný obytný dom so 40 bytovými jednotkami pre potreby mladých rodín. Súčasný ráz dotvorila výstavba súkromných podnikateľských aktivít. Mesto naďalej vytvára podmienky na dotvorenie sídliska, a to formou zabezpečenia projektovej dokumentácie inžinierskych sietí.
Mesto v súčasnosti rieši aj centrálnu zónu a zásobovaciu komunikáciu paralelne s Hlavnou ulicou.
Pre zlepšenie životného prostredia bol dokončený projekt plynofikácie kotolne CK 34, a tak sú teraz plynofikované všetky CK mesta. V ďalšej etape kanalizácie bude v blízkej budúcnosti riešená ul. Komenského a Nivy, pričom na ul. Nivy mesto uvažuje s využitím modernej tlakovej kanalizácie. Dôležitou súčasťou riešenia problémov v rámci odpadového hospodárstva je dobudovanie medziskladu komunálneho odpadu v areáli kotolne na ul. Fr. Kráľa. Dôležité zastúpenie v tejto časti mesta majú už spomínané ekologické stavby. Pozornosť je venovaná ekológii, ochrane a tvorbe životného prostredia, riešeniu dopravy v celej mestskej časti (ul. Lúčna, Hollého, Nitrianska), ale i možnosti zdravého pohybu, rozvoju cykloturistiky, vodných športov, peších trás, zón oddychu, detských ihrísk a výsadby zelene

 

Doprava a cestovný ruch

 

Cez mesto preteká rieka Váh, ktorú tu križujú významné cestné a železničné komunikácie.
Šaľa je vzdialená od Nitry 29 km, od Trnavy 35 km a od Bratislavy 69 km.


Medzi významné vnútroštátne cesty patrí cesta č. I/75 Galanta – Šaľa -Nové Zámky, ktorej súčasťou je mostný objekt cez rieku Váh v Šali s celkovou dĺžkou 299 m. Dôležitou cestou regionálneho významu je cesta II/573 Šoporňa -Šaľa- Kolárovo s napojením pri obci Šoporňa na cestu európskej siete E 571 a cesta Šaľa –Trnovec nad Váhom –Nitra spájajúca okresné a krajské sídlo. Celým územím mestskej časti Veča vedie hlavný cestný ťah v smere Bratislava - Nové Zámky - Nitra, ale i hlavný ťah do chemického kombinátu Duslo, a. s. Šaľa. Šaľa je dôležitým železničným uzlom pre osobnú dopravu. Prechádza tu trať európskeho významu Bratislava – Galanta – Šaľa - Štúrovo. Predpoklady rozvoja vodnej dopravy na rieke Váh sa potvrdili a realizovali otvorením dolného toku Váhu pre nákladnú i osobnú dopravu /výletné plavby/. Využitie vodnej cesty na Váhu Šaľa - Komárno je možné od roku 1998 aj vďaka vybudovaniu vodného diela Selice ako vodného stupňa pre vyrovnanie hladiny. Celková dĺžka splavneného úseku tým dosiahla 89 km /po Sereď/. V roku 1998 bol dobudovaný a uvedený do prevádzky nákladný prístav v Šali v súčasnosti využívaný pre účely nakládky priemyselných hnojív produkovaných a.s. Duslo Šaľa.

CESTOVNÝ RUCH

Cestovný ruch v regióne Šaľa je postavený na využívaní prameňov termálnych vôd. Termálne kúpalisko Diakovce patrí k najväčším, najvybudovanejším a zároveň k najstarším zariadeniam cestovného ruchu v okolí mesta Šaľa.
Pri obci Kráľová nad Váhom je rieka Váh prehradená, cca 4 km od Šale, takže je tam veľká, všestranne rekreačne využiteľná vodná plocha s dĺžkou cca 12 km a šírkou cca 2 km. Sú tu možnosti na kúpanie, jachting, windsurfing, vodné lyžovanie, rybolov.

V blízkosti obce Kráľová nad Váhom, cca 3 km od Šale je možné navštíviť detskú farmu - HUMANITA, ktorá ponúka prehliadku viac ako 20 druhov zvierat, možnosť vozenia na poníkoch a koňoch, školu jazdenia pre deti a dospelých, rôzne akcie pre firmy a kolektívy, celodenné školské výlety, krátkodobé pobyty pre deti zo sociálnych ústavov a detských domovov, možnosť zorganizovania country zábavy, jednoducho pobyt v príjemnom prostredí medzi zvieratami.

V okolí Šale nie je žiadny národný park ani chránená krajinná oblasť. Medzi chránené územia patrí 6 prírodných pamiatok a 2 chránené areály v regióne Šale.

CYKLISTICKÉ TRASY

Slovenská republika leží v srdci Európy a má mimoriadne priaznivé podmienky pre cykloturistiku. Niektoré cyklotrasy majú lokálny charakter, iné tvoria dlhé cyklomagistrály.

Vážska cyklomagistrála Horné Zelenice - Šaľa je dlhá 36 km s prevýšením 7/26 m a patrí medzi menej náročné, ideálne trasy a okruhy pre oboznámenie sa s jazdou na bicykli. Trasa vedie z Horných a Dolných Zeleníc, cez Šúrovce, Sereď, Dolnú Stredu, oblasť vodného diela Kráľová a obec Kráľová nad Váhom do Šale.

Vážska cyklomagistrála Šaľa - Komárno je dlhá 61 km s prevýšením 13/19m patrí medzi náročnejšie športové okruhy, alebo trasy, ktoré vyžadujú dobré zvládnutie techniky jazdy na bicykli a dobrú kondíciu. Vážska cyklomagistrála podchádza v Šali most cez Váh a pokračuje po asfaltovej hrádzi na juh. Trasa prechádza ponad obce Vlčany a Neded, cez most ponad Malý Dunaj, cez Kolárovo až do centra mesta Komárno, kde pod mostom s cestným prechodom do Maďarska cyklotrasa končí. Trasa sa napája na Dunajskú cyklocestu.

Trasa z Bojničiek do Šale patrí medzi menej náročné trasy. Je dlhá 31,5 km s prevýšením 25/107 m a začína sa v Hlohovci na námestí, pokračuje sa v smere na Nitru, no odbočí sa v smere na Sereď. Po zjazde do Bojničiek sa pokračuje cez obce Dvorníky a Vinohrady nad Váhom, do Šintavy a Šoporne, popri chránenom nálezisku Štrkovecké presypy, cez obec Dlhá nad Váhom. Za ňou po prejdení mostu cez Váh a popri opevnenom kaštieli so štyrmi baštami sa vchádza do centra mesta Šaľa, kde trasa končí

Okruh Podunajskou pahorkatinou je dlhý 58 km s prevýšením 77/77m je opäť jedným z náročnejších športových okruhov vyžadujúcich si okrem iného aj dobrú kondíciu. Trasa začína v meste Šaľa a pokračuje cez most Váh na sever po ľavostrannej hrádzi. Trasa vedie popri obci Dlhá nad Váhom, kopíruje ľavý breh vodnej nádrže Kráľová a míňa Šoporňu. Pokračuje pri Šintave, Vinohradoch nad Váhom, Dvorníkoch cez obce Šalgočka, Zemianske a Pusté Sady do Paty. Prechádza sa cez obce Hájske, Horná Kráľová a Močenok.Za obcou sa zabočí na juhozápad, a popri závode Duslo Šaľa sa pokračuje v priamej jazde k Váhu, kde sa mostom trasa vracia do Šale.

Trasa Okolo Váhu je rekreačnou - menej náročnou trasou. Je dlhá 41,5 km s prevýšením 13/13m.Trasou sa obchádza rieka Váh z oboch strán na juh od Šale a spoznávajú sa pamiatky tejto oblasti. Zo Šale sa vychádza smerom na Diakovce. Obec je známa nielen svojím termálnym kúpaliskom, ale aj pamiatkami. Staveným skvostom je dvojvežový neskororománsky kostol z r. 1228. Po vykúpaní sa možno pokračovať ďalej na juh do Tešedíkova, cez Žihárec na začiatok Vlčian. Pokračuje sa k Váhu a využíva sa miestna atrakcia - kompa, ktorou sa možno previezť na druhú stranu Váhu. Ak kompa nepremáva možno si prezrieť dva kostoly vo Vlčanoch a 2 v Nedede a vrátiť sa do Šale. Na druhej strane Váhu sa pokračuje popri chránenej lokalite Bábske jazierko cez obce Selice a Trnovec nad Váhom späť do Šale.

CHRÁNENÉ AREÁLY A PRÍRODNÉ PAMIATKY

Chránené areály zastupujú:
Park v Močenku Močenok 5,87 ha

Prírodnými pamiatkami sú:
Bábske jazero, Selice, Vlčany 3,52 ha
Bystré jazierko, Tešedíkovo 2,00 ha
Čierne jazierko, Tešedíkovo 3,40 ha
Jahodnianske jazierko, Neded 5,33 ha
Trnovské mŕtve rameno Trnovec nad Váhom 6,58 ha
Vlčanské mŕtve rameno, Vlčany 8,2 4 ha