Domov   >  CHCEM SPOZNAŤ   >  Ocenenia mesta
publikované: 29.03.2016 - 14:18  //  aktualizácia: 10.01.2024 - 09:51  //  zobrazené: 17994

Čestné občianstvo

2023

Zoltán Lazók – za mimoriadnu a dlhoročnú podporu partnerských vzťahov medzi maďarským mestom Oroszlány a našim mestom Šaľa a za vzájomné obohacovanie kultúrneho, športového a spoločenského života občanov oboch miest

Mgr. Krzysztof Obratański - za mimoriadnu a dlhoročnú podporu partnerských vzťahov medzi poľským mestom Konskie a našim mestom Šaľa a za vzájomné obohacovanie kultúrneho, športového a spoločenského života občanov oboch miest


2021

Prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc. - za významné a úspešné pôsobenie v oblasti lekárskej biológie a genetiky, mimoriadny prínos vo vedeckovýskumnej činnosti v oblasti zdravotníctva


2020

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - za mimoriadne úspechy v oblasti geodézie a kartografie na Slovensku a v Európe, ako aj za dlhoročnú činnosť vysokoškolského pedagóga a prípravu budúcej novej generácie geodetov 

2018

MUDr. Svetozár Hikkel – za významné zásluhy pri zviditeľňovaní a propagácii mesta Šaľa na Slovensku a v zahraničí, pri zachovávaní jazykových a kultúrnych hodnôt Slovákov a za zvyšovanie kultúrneho povedomia našich detí a detí zahraničných Slovákov

2016

Dr. h. c. RNDr. Jozef Kollár
za vynikajúce tvorivé výkony a mimoriadny prínos  vo vedecko-výskumnej činnosti a v rozvoji vedy a techniky na Slovensku a za podporu kultúrneho a športového života v našom meste

2012

Mgr. Július Morávek
za osobný prínos pri rozvoji školstva, v oblasti kultúry a športového diania a histórie mesta

2009

Alžbeta SZABOVÁ
za osobnú aktivitu, ktorou sa zaslúžila o zachovanie a rozvoj slovenskej kultúry v družobnom meste Oroszlány, čím osobne prispieva k porozumeniu a k rozvoju priateľských vzťahov medzi partnerskými mestami. Vykonáva funckiu predsedníčky Slovenskej menšinovej samosprávy v družobnom meste Oroszlány už trinásť rokov. Osobnou aktivitou sa zaslúžila o zachovanie a rozvoj slovenskej kultúry v družobnom meste Oroszlány, čím osobne prispieva k porozumeniu a k rozvoju priateľských vzťahov medzi partnerskými mestami vo všetkých jej oblastiach. Zabezpečila obnovu Slovenského pamiatkového domu v Oroszlányi ako i zriadenie múzea v Pamiatkovom dome. Spolupracuje s Maticou slovenskou v Šali. V rámci spolupráce v oblasti kultúry s Mestom Šaľa sú pripravované spoločné kultúrno–spoločenské podujatia pod názvom Dedinský deň.
Kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré pani Betka Szabová organizuje so zanietením, sú propagované v tlači, v rozhlase a v regionálnych televíziách a prispieva tým k pozdvihnutiu slovenskej kultúry v Oroszlányi.

Ján JOHANIDES in memoriam
za významnú literárnu tvorbu, ktorou zviditeľnil mesto Šaľa a obohatil duchovný život Slovenska. Ján Johanides patrí k najvýznamnejším slovenským spisovateľom. V meste Šaľa žil od roku 1972 väčšinu svojho života a najmä väčšinu svojho tvorivého života. Svoje prvé dielo vydal v roku 1963. Počas svojho života napísal dvadsiatku próz, niekoľko rozhlasových a televíznych hier a niekoľko esejí. Za svoje dielo získal množstvo ocenení, Cenu Dominika Tatarku v roku 2002, Cenu zväzu slovenských spisovateľov v roku 1988 a viacero cien vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Ján Johanides svojou tvorbou významným spôsobom obohatil duchovný život Slovenska.
Mesto SA udelilo čestné občianstvo Jánovi Johanidesovi - in memoriam so želaním, aby stále v našich srdciach ostalo miesto na spomienku, na stretnutie, ktoré bude holdom niekoľkoročnej tvorivej práce človeka, ktorého meno je späté s našim mestom.

2008

PhDr. Veronika NOVÁKOVÁ
k 30. výročiu pôsobenia v archíve v Šali a za dlhoročnú vedeckú, výskumnú, pedagogickú a riadiacu prácu, ktorou prispieva k obohateniu regionálnych dejín o nové poznatky a k šíreniu dobrého mena mesta Šaľa, ako aj k zviditeľňovaniu a zveľaďovaniu Renesančného kaštieľa v Šali.

Dipl.- Kfm. Imrich DONÁTH
rodákovi zo Šale za aktívny podiel na rozvoji bilaterálnej spolupráce medzi mestom Šaľa a SRN v oblasti verejného, spoločenského, politického a hospodárskeho života, nezištnú propagáciu a prezentáciu mesta Šaľa a SR v zahraničí vo funkcii honorárneho konzula
Slovenskej republiky v Spolkovej republike Hessensko.
 

1995

Mgr. Jozef VARSÁNYI
za to, že sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžil o mier a priateľstvo medzi národmi a obohatil ľudské poznanie vynikajúcimi činmi. Celý svoj život zasvätil športu a naplneniu sna, ktorý sa mu podarilo realizovať poslednou plavbou okolo sveta. Vlajka nového štátu jeho pričinením ako prvá oboplávala svet a zdobí reprezentačné priestory mesta Šaľa.