Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA
publikované: 29.03.2016 - 10:16  //  aktualizácia: 06.06.2023 - 12:57  //  zobrazené: 25495

Hlavný kontrolór mesta

Ing. Martina Bartošovičová

Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa

+421 31 770 5981 kl. 417
+421 31 701 2911
+421 910 491 959
bartosovicova@sala.sk

 

Kompetencie hlavného kontrolóra

Právne postavenie hlavného kontrolóra, úlohy, rozsah a pravidlá jeho činnosti upravuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení).

Mestské zastupiteľstvo v Šali (ďalej len MsZ) Uznesením MsZ č. 5/2020 - III. zo dňa 20. augusta 2020 zvolilo za hlavnú kontrolórku mesta Šaľa Ing. Martinu Bartošovičovú.


Úlohou
hlavnej kontrolórky podľa § 18f zákona o obecnom zriadení je kontrolná činnosť vykonávaná v rozsahu stanovenom § 18d zákona o obecnom zriadení v súlade s § 18e zákona o obecnom zriadení podľa pravidiel upravených zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite.

Hlavná kontrolórka podľa citovanej právnej úpravy plní tieto úlohy:

 • vykonáva kontroly v rozsahu podľa § 18d cit. zákona,
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,
 • predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov plán kontrolnej činnosti,
 • predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu,
 • vykonáva kontrolu, ak ju o to požiada mestské zastupiteľstvo, ak vec neznesie odklad,
 • kontroluje spôsob vybavenia sťažností, ktoré boli pridelené príslušným organizačným útvarom, plnenie prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, úroveň vybavovania sťažností a petícií,
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha:

 • mestský úrad,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
 • právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Prílohy