Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM
publikované: 29.03.2016 - 12:22  //  aktualizácia: 29.03.2016 - 12:22  //  zobrazené: 18115

Sadzobník úhrad a nákladov

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)  a podľa Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

Náklady za sprístupnenie informácií:

a) obstaranie technických nosičov dát

merná jednotka poplatok
disketa 3,5“ 1 ks   0,269 Eur (8,10 Sk)
CD ROM  1 ks    0,253 Eur (7,62 Sk)
DVD – R  1 ks   0,730 Eur (22,00 Sk) 

b) vyhotovenie kópií požadovaných informácií

papier A4  1 ks   0,006 Eur (0,18 Sk)

čiernobiela fotokópia:
formát A4 jednostranne   0,05 Eur (1,51 Sk)
formát A4 obojstranne   0,09 Eur (2,71 Sk)
formát A3 jednostranne   0,10 Eur (3,01 Sk)
formát A3 obojstranne   0,18 Eur (5,42 Sk)

tlač z počítačovej tlačiarne:
tlač A4  1 strana  0,063 Eur (1,90 Sk)

c) obstaranie obalu

obálka doporučene do vlastných rúk (B6) 1 ks 0,067 Eur (2,02 Sk) 
obálka stredná (C5)    1 ks 0,026 Eur (0,78 Sk)
obálka veľká (C4)     1 ks  0,066 Eur (1,98 Sk)

d) odoslanie informácií

poštovné doporučene do vlastných rúk:
do 50 g  1,30 Eur (39,16 Sk)
do 100 g  1,40 Eur (42,18 Sk)
do 500 g  1,50 Eur (45,19 Sk)
do 1000 g  1,90 Eur (57,24 Sk)
do 2000 g  2,90 Eur (87,37 Sk)

Úhrada nákladov sa určí ako súčet nákladov podľa a), b), c), d).

Žiadateľ môže uhradiť náklady povinnej osobe takto:

a) poštovou poukážkou
b) bezhotovostným prevodom na účet v banke, vedený v UniCredit Bank Slovakia a.s., číslo účtu 6627849005/1111, konštantný symbol 0308, variabilný symbol t.j. číselný znak zložený z čísla rozpočtovej položky 292027, z poradového čísla žiadosti a dvojčísla roku, napr.:
292027 = číslo rozpočtovej položky
05 = poradové číslo žiadosti
09 = dvojčíslie roku (rok 2009)
c) v hotovosti do pokladne Mestského úradu v Šali denne v úradných hodinách.