Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 13.07.2021 - 13:42  //  aktualizácia: 15.07.2021 - 08:49  //  zobrazené: 228

Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien

 

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe 

 

Základné informácie o projekte
 

- Názov projektu: Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien
- Číslo projektu: ACC02P06
- Program: Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma)
- Prijímateľ: Mesto Šaľa
- Partneri: Vinje Kommune
- Deň začatia realizácie projektu (dátum nadobudnutia účinnosti projektovej zmluvy): 12.05.2021 Plánovaný termín ukončenia projektu:36 mesiacov odo dňa začatia realizácie projektu
- Rozpočet: 904 000 EUR

Projekt Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien získal grant z Nórska v sume 729 992 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 128 822 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je Mesto Šaľa si je vedomé klimatických zmien a tým súvisiace neustále zvyšovanie extrémnych teplôt hlave v letných mesiacoch, prívalové dažde, povodne alebo extrémne nízke teploty. Preto v jeho záujme je znížiť vplyv klimatických zmien na svojom území prostredníctvom výsadby novej zelene, vytváraním zatienených plôch, rozširovaním zelených plôch, izoláciou budov a znižovaním emisií CO2 vo vzduchu. Aj vďaka týmto opatreniam sa nám podarí znížiť ďalšiemu otepľovaniu nášho mesta. Hlavným cieľom projektu je implementácia opatrení, ktoré prispejú k zmierneniu a adaptácii na zmenu klímy. Tento cieľ vychádza z hlavných  cieľov programu, jeho výstupov a ukazovateľov. Opatrenia sú naplánované tak aby priniesli pozitívny dopad na cieľovú skupinu.  Vzhľadom na charakter a hlavný cieľ projektu  ju tvoria všetci občania mesta Šaľa.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Projekt sa realizuje v rámci programu SK-Klíma. Správcom programu je Ministerstvo životného prostredia SR. Implementácia programu je podporovaná z Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) do výšky 85%. Štátny rozpočet SR sa na financovaní podieľa do výšky 15%.Viac informácií o programe nájdete na www.minzp.sk/eea.
 


Základné informácie o Nórskych grantoch
 

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. 

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 
 


Aktivity projektu 
 

Riadenie projektu - zabezpečenie externého riadenia v rámci projektu - projektové riadenie, finančné riadenie, monitoring

Vypracovanie akčného plánu - Vypracovanie akčného plánu ako súčasť projektu

Sektor budov - Investícia do budovy Základnej školy Ľ. Štúra a budovy v revitalizovanom parku.  Zateplenie budovy školy - telocvičňa a klub. Výstavba viacúčelového objektu v lesoparku.

Riešenie na úsporu energií, smart riešenia a výroba energie - Investícia do uličného osvetlenia v lesoparku - rekonštrukcia pôvodného osvetlenia, výkopové práce, osadenie stĺpov, káblové rozvody. Inštalácia meracieho systému (náklady na zariadenie - kombinovaný snímač pre presné meranie ovzdušia).

Doprava - nákup 2 ks bicyklov a 4 ks cyklostojanov pre zamestnancov mestského úradu na zvýšenie využitia energeticky úsporných dopravných prostriedkov

Zelená a modrá infraštruktúra - investície do aktivít spojených s revitalizáciou mestského parku, výsadbou uličiek, výstavbou vodných prvkov - záhrady s dažďovou vodou, výsadbou stromov, vybudovaním zelenej strechy

Vodný manažment - Investície spojené s rekonštrukciou betónových chodníkov na priepustné chodníky, odvádzanie dažďovej vody zo strechy viacúčelového objektu v mestskom park.

Opatrenia zamerané na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov voči zmene klímy - Investície do výstavby ihriska s workoutovými (cvičebnými) prvkami vrátane mobiliáru na prilákanie ľudí do mestského parku.

Publicita projektu – usporiadanie troch konferencií počas trvania projektu, nákup propagačných predmetov a reklamných panelov, reklama v médiách, webová stránka

Interné ľudské zdroje

Výdavky na partnera

 

Kontakty


Ing. Gabriela Braníková, branikova@sala.sk, +421 911 500 060


Správcu programu (www.minzp/eea/)
Nórske granty (www.norwaygrants.org, www.norwaygrants.sk)

Prílohy