Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 01.05.2022 - 13:42  //  aktualizácia: 10.06.2024 - 13:17  //  zobrazené: 7641

Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien

 

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe 

 

Základné informácie o projekte
 

- Názov projektu: Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien
- Číslo projektu: ACC02P06
- Program: Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma)
- Prijímateľ: Mesto Šaľa
- Partneri: Vinje Kommune
- Deň začatia realizácie projektu (dátum nadobudnutia účinnosti projektovej zmluvy): 12.05.2021 Plánovaný termín ukončenia projektu:36 mesiacov odo dňa začatia realizácie projektu
- Rozpočet: 904 000 EUR

Projekt Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien získal grant z Nórska v sume 729 992 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 128 822 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je Mesto Šaľa si je vedomé klimatických zmien a tým súvisiace neustále zvyšovanie extrémnych teplôt hlave v letných mesiacoch, prívalové dažde, povodne alebo extrémne nízke teploty. Preto v jeho záujme je znížiť vplyv klimatických zmien na svojom území prostredníctvom výsadby novej zelene, vytváraním zatienených plôch, rozširovaním zelených plôch, izoláciou budov a znižovaním emisií CO2 vo vzduchu. Aj vďaka týmto opatreniam sa nám podarí znížiť ďalšiemu otepľovaniu nášho mesta. Hlavným cieľom projektu je implementácia opatrení, ktoré prispejú k zmierneniu a adaptácii na zmenu klímy. Tento cieľ vychádza z hlavných  cieľov programu, jeho výstupov a ukazovateľov. Opatrenia sú naplánované tak aby priniesli pozitívny dopad na cieľovú skupinu.  Vzhľadom na charakter a hlavný cieľ projektu  ju tvoria všetci občania mesta Šaľa.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Projekt sa realizuje v rámci programu SK-Klíma. Správcom programu je Ministerstvo životného prostredia SR. Implementácia programu je podporovaná z Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) do výšky 85%. Štátny rozpočet SR sa na financovaní podieľa do výšky 15%.Viac informácií o programe nájdete na www.minzp.sk/eea.
 


Základné informácie o Nórskych grantoch
 

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. 

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 
 


Aktivity projektu 
 

Riadenie projektu - zabezpečenie externého riadenia v rámci projektu - projektové riadenie, finančné riadenie, monitoring

Vypracovanie akčného plánu - Vypracovanie akčného plánu ako súčasť projektu

Sektor budov - Investícia do budovy Základnej školy Ľ. Štúra a budovy v revitalizovanom parku.  Zateplenie budovy školy - telocvičňa a klub. Výstavba viacúčelového objektu v lesoparku.

Riešenie na úsporu energií, smart riešenia a výroba energie - Investícia do uličného osvetlenia v lesoparku - rekonštrukcia pôvodného osvetlenia, výkopové práce, osadenie stĺpov, káblové rozvody. Inštalácia meracieho systému (náklady na zariadenie - kombinovaný snímač pre presné meranie ovzdušia).

Doprava - nákup 2 ks bicyklov a 4 ks cyklostojanov pre zamestnancov mestského úradu na zvýšenie využitia energeticky úsporných dopravných prostriedkov

Zelená a modrá infraštruktúra - investície do aktivít spojených s revitalizáciou mestského parku, výsadbou uličiek, výstavbou vodných prvkov - záhrady s dažďovou vodou, výsadbou stromov, vybudovaním zelenej strechy

Vodný manažment - Investície spojené s rekonštrukciou betónových chodníkov na priepustné chodníky, odvádzanie dažďovej vody zo strechy viacúčelového objektu v mestskom park.

Opatrenia zamerané na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov voči zmene klímy - Investície do výstavby ihriska s workoutovými (cvičebnými) prvkami vrátane mobiliáru na prilákanie ľudí do mestského parku.

Publicita projektu – usporiadanie troch konferencií počas trvania projektu, nákup propagačných predmetov a reklamných panelov, reklama v médiách, webová stránka

Interné ľudské zdroje

Výdavky na partnera

 

Kontakty


Ing. Gabriela Braníková, branikova@sala.sk, +421 911 500 060


Správcu programu (www.minzp/eea/)
Nórske granty (www.norwaygrants.org, www.norwaygrants.sk)
https://forms.gle/Sz33LdSidy5aWKy39

 


Šaľa ON THE ROAD TO CLIMATE CHANGE MITIGATION

Working together for a greencompetitive and inclusive Europe 

 

Basic information about the project
 

-  Project title: Šaľa on the road to climate change mitigation

-  Project number: ACC02P06

-  Program: Climate change mitigation and adaptation (SK-Klíma)

-  Recipient: City of Šaľa

-  Partners: Vinje Kommune

-  Project start date (date of entry into force of the project contract): 12.05.2021 Planned project completion date: 36 months from the project start date

-  Budget:  904 000 EUR

 

The project „Šaľa on the road to climate change mitigation“ received a grant from Norway in the amount of  729,992 €. The project was co-financed in the amount of  128,822 € from the state budget of the Slovak Republic. The aim of the project is the City of Šaľa is aware of climate change and the related constant increase in extreme head temperatures in the summer months, torrential rains, floods or extremely low temperatures. Therefore, it is in its interest to reduce the impact of climate change on its territory by planting new greenery, creating shaded areas, expanding green areas, insulating buildings and reducing CO2 emissions in the air. Thanks to these measures, we will also be able to reduce the further warming of our city. The main goal of the project is the implementation of measures that will contribute to mitigation and adaptation to climate change. This objective is based on the main objectives of the program, its outputs and indicators. The measures are planned to have a positive impact on the target group. Due to the nature and main goal of the project, it consists of all citizens of the town of Šaľa.

 

To learn more about programs and projects funded by Norwegian grants in Slovakia, you can visit this page www.norwaygrants.sk .

The project is implemented within the SK-Climate program. The administrator of the program is the Ministry of the Environment of the Slovak Republic. The implementation of the program is supported by the Norwegian Financial Mechanism (NFM) up to 85%. The state budget of the Slovak Republic contributes up to 15% to the financing . More information about the program are on this page www.minzp.sk/eea .

 

Basic information about Norwegian grants

 

Norwegian grants represent Norway's contribution to a green, competitive and inclusive Europe.

Through Norwegian grants, Norway contributes to reducing economic and social disparities and strengthening mutual relations with beneficiary countries in Central and Eastern Europe and the Baltics. 

Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with other donors, Norway provided  3.3 billion  € through grant schemes between 1994 and 2014.

Norwegian grants are funded exclusively by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2003. For the period 2014-2021, Norwegian grants amount to 1.25 billion €. The priorities of this period are:

1.) Innovation, research, education and competitiveness
2.) Social inclusion, youth employment and poverty eradication

3.) Environment, energy, climate change and the low carbon economy
4.) Culture, civil society, good governance and fundamental rights

5.) Justice and home affairs

 

All projects are 15% co-financed from the state budget of the Slovak Republic. 

 

Project activities 

 

Project management  - Ensuring external management within the project - project management, financial management, monitoring.

Development of an action plan - Development of an action plan as part of the project.

Buildings sector - Investment in the building of the Primary School Ľ. Štúra and buildings in a revitalized park. Insulation of the school building - gym and club. Construction of a multi-purpose building in a forest park.

Energy saving solutions, smart solutions and energy production - Investment in street lighting in a forest park - reconstruction of the original lighting, excavation work, installation of poles, cable distribution. Installation of measuring system (equipment costs - combined sensor for accurate air measurement).

Transport - purchase of 2 bicycles and 4 bicycle stands for employees of the municipal office to increase the use of energy-efficient means of transport.

Green and blue infrastructure -  investments in activities related to the revitalization of the city park, planting alleys, construction of water features - gardens with rainwater, planting trees, building a green roof.

Water management - Investments associated with the reconstruction of concrete sidewalks into permeable sidewalks, drainage of rainwater from the roof of a multi-purpose building in a city park.

Measures targeting the most vulnerable groups to climate change - Investments in the construction of a playground with workout elements, including furniture to attract people to the city park.

Project publicity - organization of three conferences during the project, purchase of promotional items and billboards, media advertising, website.

Internal human resources

Expenses per partner

 

Contacts


Ing. Gabriela Braníková, branikova@sala.sk , +421 911 500 060Program Administrator ( www.minzp / eea / )
Norwegian Grants ( www.norwaygrants.org , www.norwaygrants.sk )

 

AKTUALITY/NEWS:

Prílohy