Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ   >  Základné školy, materské školy
publikované: 30.04.2024 - 11:11  //  aktualizácia: 30.04.2024 - 09:13  //  zobrazené: 12908

Prijímanie detí na predškolské vzdelávanie v materskej škole

V súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole riaditeľka materskej školy zverejňuje, po dohode so zriaďovateľom, termín podávania žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok.

Zápis detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2024/2025 sa uskutoční

v termíne od 02.05.2024 do 15.05.2024.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. Prijímajú sa spravidla deti od troch do šiestich rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku ak sú splnené osobitné požiadavky (hygienické, bezpečnostné, personálne, kapacitné).

K písomnej žiadosti sa prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí alebo inak negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole), ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Žiadosť o prijatie podpíšu obaja rodičia/zákonní zástupcovia a odovzdajú ju spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporúčanie od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Žiadosti sa môžu podávať :

-poštou na adresu materskej školy

-elektronicky na mailovú adresu 

-osobne

Na predprimárne vzdelávanie sa podľa § 59 ods. 2 školského zákona prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Ostatné podmienky prijatia:

- prijímame deti od 3 rokov veku

- v prípade voľnej kapacity prijímame aj deti mladšie ako 3 roky

- prednostne prijímame súrodencov detí, ktoré už predprimárne vzdelávanie v našej materskej škole absolvujú

Po skončení zápisu riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí / neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Písomné rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude zákonným zástupcom doručené po 15.6.2024.

Prílohy