Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
publikované: 29.03.2016 - 13:18  //  aktualizácia: 17.08.2021 - 08:55  //  zobrazené: 14609

Profil verejného obstarávateľa

Názov: Mesto Šaľa
Sídlo: Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
IČO: 00306185
Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Telefón: 031/7705981-4
Fax: 031/7706021
e-mail: mesto@sala.sk

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Verejné obstarávanie je upravené zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní).

Mesto Šaľa je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

Mesto Šaľa bude zverejňovať vo svojom profile na adrese

http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/4251

  •  oznámenia používaní pri nadlimitnom a podlimitnom verejnom obstarávaní;
  • súhrnné správy o zákazkách;
  • dátumy otvárania príslušnej časti ponuky („Ostatné“ resp. „Kritériá“);
  • informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov;
  • zápisnice;
  • zmluvy zo zadávanie zákaziek;
  • súťažné podklady;
  • ponuky uchádzačov po ukončení procesu VO.

    Ďalšie informácie súvisiace s verejným obstarávaním sú uvedené na internetových stránkach Úradu pre úradné publikácie Európskej únie a Úradu pre verejné obstarávanie.

http://publications.europa.eu/sk/web/about-us/who-we-are
http://www.uvo.sk/