Domov   >  CHCEM SPOZNAŤ   >  Ocenenia mesta
publikované: 29.03.2016 - 14:18  //  aktualizácia: 10.01.2024 - 09:51  //  zobrazené: 20703

Cena primátora

2023

Roman Kováč – za založenie Klubu historických vozidiel v Šali a za reprezentáciu mesta doma i v zahraničí 

Mládežnícky parlament mesta Šaľa – za aktívne zapájanie mládeže do spoločensky prospešného diania a za organizáciu množstva obľúbených a veľkolepých podujatí 
 

2021

Ján Komjáthy – za mimoriadny ušľachtilý počin dlhoročného bezpríspevkového darovania krvi, osvetu detí a mládeže v  oblasti prevencie a rozvoj kynológie v meste Šaľa


2020

PaedDr. Ľudmila Nehringová – za významné zásluhy, osobný prínos pri vzniku a rozvoji  tradície divadelnej činnosti v novodobej histórii detského divadla v meste Šaľa 
Igor Bleho – za dlhoročnú úspešnú aktívnu činnosť trénera a kouča  karate, osobný prínos  pre rozvoj športu a zviditeľňovanie mesta Šaľa na Slovensku i v zahraničí 
Ing. Karol Molnár – za dlhoročnú úspešnú aktívnu činnosť  športovca a trénera taekwondo, osobný prínos pre rozvoj športu a zviditeľňovanie mesta Šaľa na Slovensku i v zahraničí

2019

Jozef Sklenár
- za dlhoročnú aktívnu činnosť, osobný prínos a spoluprácu s médiami v oblasti športu a kultúry, propagáciu a zviditeľňovanie nášho mesta 

2018
 
PhDr. Radoslava Aľakšová -  za dlhoročnú športovú a trénerskú činnosť, publikačnú činnosť a šírenie dobrého mena mesta Šaľa
Ing. Valentín Kozaňák - za významné dlhoročné pôsobenie v divadelnej a umeleckej oblasti, rozvoj kultúry a propagáciu a zviditeľňovanie mesta Šaľa na Slovensku aj v zahraničí

2017

Milan Pospiš – za dlhoročnú aktívnu prácu fotografa a významný osobný prínos v oblasti propagácie a zviditeľňovania mesta Šaľa na Slovensku i v zahraničí
Mgr. Peter Buday, PhD. – za významný podiel a výsledky vo vedeckej, pedagogickej a publikačnej činnosti v oblasti výskumu historických pamiatok a dejín a šírenie dobrého mena mesta Šaľa

2016

Mgr. Roman Hatala za dlhoročné  aktívne pôsobenie v divadelnej a kultúrnej činnosti a za propagáciu a zviditeľňovanie nášho mesta              

kpt. Mgr. Peter Krokavec za osobný prínos pri rozvoji policajnej služby v meste Šaľa  pri príležitosti 25. výročia založenia Mestskej polície Šaľa

2015

RSDr. Ľubor Gáll Je riaditeľom Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa. Organizácia vznikla dňa 1. 1. 1991 a v tom čase zastrešovala všetky sociálne zariadenia v našom meste 31. 1. 1991 mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie Organizácie sociálnej starostlivosti  ako príspevkovej organizácie mesta. RSDr. Ľubor Gáll je jej prvým riaditeľom, podieľal sa   na jej zriadení a v ďalších rokoch na jej skvalitňovaní a rozvíjaní. 1. 1. 2016  uplynie 25 rokov existencie organizácie, počas ktorých sa pod jeho vedením udialo mnoho zmien a prispôsobovania sa sociálnym potrebám obyvateľov mesta, čo prispelo k ďalšiemu rozvoju sociálnych služieb. V súčasnosti riadi RSDr. Ľubor Gáll 99-členný kolektív a  14 zariadení pre rôznorodé cieľové skupiny, v ktorých  sa poskytuje 10 druhov služieb. RSDr. Ľubor Gáll sa výraznou mierou pričinil o rozvoj sociálnych služieb v našom meste.

PaedDr. Michal Vrbovský in memoriam Počas svojej kariéry pôsobil na viacerých postoch v oblasti školstva v šalianskom regióne -    ako učiteľ v ZŠ v Trnovci nad Váhom,  ako učiteľ a riaditeľ v ZŠ na Bernolákovej ul. v Šali,   v Galante ako vedúci Inšpekčného centra aj ako vedúci metodického oddelenia na Školskej správe a bol aj kontrolórom OÚ v Šali, metodikom pre základné školy. Od roku 2004 pôsobil ako vedúci Spoločného školského úradu v Šali, kde svoju funkciu zodpovedne, svedomito a nadšene vykonával až do svojej smrti v roku 2014. Taktiež bol aj dlhoročným tajomníkom Komisie školstva pri MsZ v Šali. PaedDr. Michal Vrbovský celý svoj život venoval deťom, vzdelávaniu a školstvu, bol osobnosťou a zanieteným odborníkom, ktorý odovzdával svoje životné skúsenosti, odborné vedomosti a znalosti pedagogickej verejnosti. Významne sa podieľal na budovaní Spoločného školského úradu v Šali a tým výrazne prispel k rozvoju, modernizácii školstva nielen v meste, ale i v širokom okolí. Aj vďaka nemu a jeho práci sa školy v meste Šaľa dostali medzi popredné školy v okrese, kraji i na Slovensku. Jeho práca sa výrazne zapísala do školstva každého stupňa v našom okrese.

2014

František Liptai je veľmi aktívnym členom Športovo streleckého klubu kde vykonáva funkciu podpredsedu klubu. Zároveň je predsedom Krajského Streleckého zväzu ako aj členom rady Slovenského streleckého zväzu. Má veľkú zásluhu na rozvoji strelectva v Šali, vychoval viacerých majstrov Slovenska a reprezentantov, ktorý sa zúčastňujú na vrcholných svetových podujatiach. Sám ešte ako aktívny strelec získava medailové umiestnenia vo farbách Šale čím zviditeľňuje mesto a klub, v ktorom pôsobí. Venuje sa trénerskej práci na výchove mládeže u nás a aj jeho zásluhou máme mládež už 4 roky po sebe najlepšiu na Slovensku. Aj na základe toho bolo vytvorené centrum talentovanej mládeže kde pôsobí vo funkcii šéftrénera a počína si veľmi úspešne. CTM dva roky po sebe nemá na Slovensku konkurenciu a je dodávateľom talentov do strediska štátnej športovej reprezentácie. Menovaný si zaslúži ocenenie za jeho doterajšiu činnosť, ktorú pre dobre meno mesta a klubu odviedol.

2010

Jozef BÓRIK
za záchranu ľudského života
Dňa 10. novembra 2010 o 08,00 hod ráno  telef. oznámil Mestskej polícii v SA p. Jozef Bórik, že z cestného mosta skočila do rieky Váh neznáma žena a prúd vody ju unáša.  Pán Bórik nielenže uvedenú skutočnosť nahlásil, ale zišiel z cestného mostu - vošiel do vody a 71- ročnú Julianu Ráczovú zo Šale ešte do príchodu hliadky MsP vytiahol na breh a zachránil jej život.

2009

Zoltán Vitko
Rodák z blízkych Tvrdošoviec, oslávil v septembri tohto roku svoje sedemdesiatiny. Jeho novinárska dráha sa začala v chemickej fabrike Duslo v Šali. Bol pri zrode podnikového časopisu Hlas Dusla a neskôr vyhral konkurz na miesto redaktora Slovenského rozhlasu v obľúbenej mládežníckej relácii Na modrej vlne. Bolo to práve v čase, keď sa začal tzv. konsolidačný proces. Dostal sa do nemilosti komunistických zoskupení v Dusle a Okresného výboru KSS v Galante. Výsledkom ich snaženia bolo, že ho definitívne vylúčili z komunistickej strany, zbavili novinárskeho štatútu a zaradili na tzv. čiernu listinu a s okamžitou platnosťou mu zakázali akúkoľvek činnosť v tlači, rozhlase a v televízii.
V tom čase mal Zoltán Vitko dve malé deti. Napokon zakotvil v stavebníctve, kde dlhší čas strávil v kolektíve banských inžinierov, na mimoriadne náročných pracoviskách po celom Slovensku.
Po Nežnej revolúcii v roku 1989 ho rehabilitovali a vrátil sa späť do Slovenského rozhlasu. Neskôr svoje novinárske skúsenosti uplatnil aj v mestskom šalianskom periodiku. V posledných rokoch sa v rodinnej firme venoval recyklácii plastov.
Po odchode do dôchodku sa vrátil opäť k novinárskemu remeslu. Kolektív redakcie mesačníka Slovo Šaľanov ho prijal medzi seba a umožnil mu pokračovať vo vytváraní mienkotvorného časopisu.

Lajos Tóth
sa narodil 18. novembra 1939 v Kráľovom Brode. Úcta, tolerancia, sebaistota, sebaúcta a uznanie druhých, úprimnosť, otvorenosť a humanita – to sú základné piliere, na ktorých vychováva novú generáciu v súkromnom anglicko-maďarskom gymnáziu, ako jeho riaditeľ. Gymnázium založil pred sedemnástimi rokmi v Galante. Celý svoj život zasvätil pedagogickému povolaniu. Najskôr bol učiteľom na základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Šali a neskôr okresným školským inšpektorom v Galante.
Pán Lajos Tóth bol vždy na čele spoločenského a kultúrneho diania. V roku 1966 založil preslávený Vörösmárty-klub v Šali a v roku 1968 organizoval protest proti vpádu Sovietskych vojsk do Československa. Zorganizoval prvý Letný tábor vzdelávania mladých, a v roku 1980 založil Literárnu spoločnosť Theátrum v Šali. Zúčastnil sa aj na organizovaní protestu proti likvidácii dedín v Rumunsku v roku 1988 a rok na to pripravil ilegálne stretnutie maďarských intelektuálov.
Ako aktívny člen Verejnosti proti násiliu stál na tribúne aj počas nežnej revolúcie v roku 1989 v Šali.
Na čele súkromného gymnázia stojí dnes Lajos Tóth len vďaka pevnej vôli, vytrvalej tvorivej práci a na základe prijatia zodpovednosti za svoje činy. Ako „čerstvý“ jubilant – sedemdesiatnik je hrdý na splnenie svojho celoživotného pedagogického sna.

2008

Lívia Ághová
MUDr. Roman Slyško

2007

Ing. Dezider Mészáros
Mgr. Art. Miroslav Regitko
ProCS s.r.o Šaľa

 

2006

Katarína Petrová
Caecilia chorus
Roľnícke družstvo Šaľa

 

2005

Stredné odborné učilište poľnohospodárske Šaľa
Ing. László Gyurovszky
Mestská knižnica v Šali

 

2004

Microwell spol. s.r.o.
Ľubica Somorová
Július a Ladislav Patkolóovci

2003

Ing. arch. Pavol Kollár
Detská farma Humanita
Igor Boháč

 

2002

Ján Kormoši
ŠSK Šaľa
Henrieta Záležáková