Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO
publikované: 29.03.2016 - 11:06  //  aktualizácia: 19.11.2019 - 08:33  //  zobrazené: 20035

Odmeňovací poriadok poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií – neposlancov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Šali na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písmeno k) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

vydáva tieto

„Zásady odmeňovania

poslancov mestského zastupiteľstva,

členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“

 

§ 1

Rozsah platnosti

 

 1. Zásady odmeňovania upravujú spôsob, výšku a pravidlá na poskytovanie odmien poslancom mestského zastupiteľstva, členom a tajomníkom komisií mestského zastupiteľstva.
 2. Odmeňovanie zástupcu (zástupcov) primátora upravuje zákon o obecnom zriadení1.

 

§ 2

Poslanci mestského zastupiteľstva

 

 1. Poslancovi Mestského zastupiteľstva v Šali patrí za výkon poslaneckej funkcie, za časovú náročnosť, úlohy a aktivity súvisiace s výkonom funkcie poslanca mesačná odmena vo výške určenej koeficientom 0,10 z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok na základe údajov ŠÚ SR. Táto odmena patrí poslancovi mestského zastupiteľstva za účasť na pracovnom stretnutí poslancov pred rokovaním mestského zastupiteľstva, za účasť na dočasných komisiách zriadených pre riešenie konkrétnych úloh, za stretnutia s obyvateľmi mesta, za výkon ďalšej poslaneckej práce.
 2. Poslancovi mestského zastupiteľstva patrí okrem odmeny podľa bodu 1 odmena za účasť na uznášaniaschopnom zasadnutí mestského zastupiteľstva vo výške určenej koeficientom 0,10 z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok na základe údajov ŠÚ SR.
 3. Prvýkrát patrí poslancovi odmena v alikvotnej výške aj za kalendárny mesiac, v ktorom zložil sľub poslanca mestského zastupiteľstva a alikvotná časť odmeny mu patrí aj za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k zániku jeho poslaneckého mandátu.

 

§ 3

Predsedovia, členovia a tajomníci

stálych komisií mestského zastupiteľstva

 

 1. Komisie mestského zastupiteľstva sú utvorené z poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov mesta – odborníkov (neposlancov).
 2. Predsedu komisie a členov komisie volí mestské zastupiteľstvo.
 3. Za účasť na uznášaniaschopnom zasadnutí stálej komisie patrí:
 1. predsedovi odmena vo výške určenej koeficientom 0,04 z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok na základe údajov ŠÚ SR,

 

 

 1. členom komisií – poslancom odmena vo výške určenej koeficientom 0,03 z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok na základe údajov ŠÚ SR,
 2. členom komisií – neposlancom odmena vo výške určenej koeficientom 0,03
  z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok na základe údajov ŠÚ SR,
 3. tajomníkom komisií odmena vo výške vo výške určenej koeficientom 0,03
  z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok na základe údajov ŠÚ SR.

 

§ 4

Predsedovia a členovia výborov mestských častí

 

 1. Výbory mestských častí sú utvorené z poslancov mestského zastupiteľstva. Predsedov výborov mestských častí si určujú poslanci príslušného výboru.
 2. Za účasť na uznášaniaschopnom zasadnutí výboru mestskej časti patrí:
 1. predsedovi odmena vo výške určenej koeficientom 0,04 z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok na základe údajov ŠÚ SR,
 2. členovi odmena vo výške určenej koeficientom 0,03 z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok na základe údajov ŠÚ SR.

 

§ 5

Odmeňovanie sobášiacich

 

 1. Poslancovi, ktorý je poverený uznesením Mestského zastupitel'stva v Šali ako sobášiaci, patrí za výkon funkcie sobášiaceho odmena vo výške 18,- Eur za každý občiansky obrad uzavretia manželstva.
 2. Poslancovi, ktorý je poverený uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali ako sobášiaci patrí za výkon funkcie rečníka odmena vo výške 13,- Eur za každý občiansky obrad
  a slávnosť.
 3. Poslancovi, ktorý je poverený uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali ako sobášiaci
  sa poskytuje na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a na úpravu zovňajšku ročný príspevok vo výške:
 1. 1 – 15 obradov             70 Eur/rok
 2. 16 – 30 obradov         120 Eur/rok    
 3. od 31 obradov            170 Eur/rok    
 1. Odmeny poslancov podľa § 5 sa nezahŕňajú do odmien poslancov poskytovaných podľa
  § 2 až § 4 vrátane týchto zásad odmeňovania2.
 2. Podkladom pre vyplatenie odmien podľa § 5 je výkaz obradov predložený Matričným úradom v Šali a spracovaný referentom pre kultúru a šport Mestského úradu v Šali.

 

 

§ 6

Spoločné ustanovenia

 

 1. Úhrnná odmena poslanca podľa § 2 ods. 1 a 2; § 3 ods. 3a) a 3b); § 4 ods. 2a) a 2b) nesmie v kalendárnom roku prekročiť jeden mesačný plat primátora mesta bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. V prípade, že by poslancovi mestského zastupiteľstva prislúchala odmena, ktorá by prekročila výšku podľa prvej vety, odmena vyplatená nebude.
 2. Odmena člena komisie – neposlanca podľa § 3 ods. 3c) nesmie v kalendárnom roku prekročiť jednu polovicu mesačného platu primátora mesta bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. V prípade, že by členovi komisie mestského zastupiteľstva – neposlancovi prislúchala odmena, ktorá by prekročila výšku podľa prvej vety, odmena vyplatená nebude.
 3. Odmeny poslancov, členov komisií a tajomníkov komisií sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent smerom nahor.
 4. Odmeny sa každoročne prepočítavajú a vyrovnávajú po zverejnení údajov ŠÚ SR priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok od            1. januára daného roka.
 5. Odmeny sa vyplácajú polročne na bankový účet resp. v hotovosti v pokladni mestského úradu.
 6. Odmeny sú zdaňované v zmysle platných právnych predpisov SR.
 7. Odmeny osobám uvedeným v § 3 ods. 3 a v § 4 ods. 2 sa priznávajú iba jedenkrát mesačne i v prípade, že počet zasadnutí je v mesiaci vyšší.
 8. Uznášaniaschopné zasadnutia musia byť doložené zápisnicou zo zasadnutia a prezenčnou listinou.
 9. Odmeny sú vyplácané zo schválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta pre poslancov mestského zastupiteľstva.
 10. Odmena predsedu a členov komisie na ochranu verejného záujmu verejných funkcionárov je zahrnutá v mesačnej odmene poslanca podľa § 2 ods. 1 týchto zásad odmeňovania.
 11. Odmena nepatrí osobám uvedeným v § 2 až § 4 vrátane, ktoré písomne vyhlásili, že svoju funkciu budú vykonávať bez odmeny.

 

§ 7

Zrušovacie ustanovenia

 

Dňom účinnosti týchto zásad odmeňovania sa zrušujú „Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ ktoré boli schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 2/2011 – VIII. dňa 10. februára 2011 v znení zmien a doplnkov schválených Uznesením č. 6/2011 – IX. dňa 19. mája 2011
a Uznesením č. 1/2012 – VII. dňa 26. januára 2012.

 

 

§ 8

Záverečné ustanovenia

 

Tieto „Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ boli schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2019 – VII. dňa 16. mája 2019 a nadobúdajú účinnosť dňom 17. mája 2019.

 

Mgr. Jozef Belický v. r.  

primátor mesta Šaľa

---------------------------------------

1 § 25 ods. 7 zákona o obecnom zriadení

2 § 25 ods. 8 zákona o obecnom zriadení