Domov
publikované: 29.03.2016 - 18:04  //  aktualizácia: 29.11.2022 - 10:36  //  zobrazené: 14686

Prístupnosť

V súčasnosti prebieha reštrukturalizácia oficiálnej internetovej stránky mesta Šaľa (www.sala.sk), ktorá je motivovaná snahou o dodržiavanie štandardov pre informačné systémy verejnej správy – najmä vyhlášku Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z.z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.

Cieľom internetovej stránky je zabezpečiť dostupnosť informácií pre čo najväčší počet ľudí, najmä používateľov s funkčnými zníženiami, a tak zvýšiť aktívnu účasť a integráciu osôb s postihnutím v spoločnosti.

Oficiálna internetová stránka mesta Šaľa spĺňa zásady prístupnosti podľa metodiky Blind Friendly, W3C HTML a W3C CSS.
Internetová stránka sa optimalizuje pre : Internet Explorer 7, 8, 9, 10, 11 Mozilla Firefox a Google Chrome.)
Prezentačný layout a obsah je vytvorený v tzv. responzívnom dizajne, ktorý sa prispôsobí automaticky zariadeniu podľa jeho rozlíšenia tak, aby boli všetky prvky dobre čitateľné a umiestnené. Výsledok je dosiahnutý pomocou percentuálnych hodnôt šírky prvkov (tzv. fluid grid – tekutá mriežka) kde namiesto pevných pixelov definujeme šírku v percentách a  CSS3 media-queries, ktoré načítajú CSS štýly podľa rozlíšenia zariadenia. Responzívny dizajn umožňuje prispôsobenie obsahu stránky veľkosti výstupného zariadenia  – monitora, netbooku, tabletu, mobilu a poskytujú tak používateľovi dokonalé zobrazenie a prezentáciu informácií.

Používanie kaskádových štýlov je možné vypnúť pomocou odkazu "Verzia pre slabozrakých" v pätičke web stránky (je možné ich následne zapnúť). Táto funkčnosť potrebuje mať povolené cookies v prehliadači.

Mesto Šaľa  má záujem zabezpečovať prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Mesto si je vedomé nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, alebo v častiach kde zverejňuje dokumenty, doručené mestu výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy). Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované dokumenty.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://www.sala.sk

Spätná väzba a kontaktné informácie
V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: faby@sala.sk. Správcom webového sídla je Mesto Šaľa.
Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je pán Martin Fabián, referent pre informatiku - správca webového sídla.

Vynucovacie konanie
V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk