Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 07.11.2023 - 14:12  //  aktualizácia: 07.11.2023 - 14:12  //  zobrazené: 420

Počet zamestnancov Mestského úradu v Šali a zaslanie presných odkazov, kde sa na stránke mesta Šaľa nachádzajú informácie, ktoré sú predmetom hodnotenia webu mesta Šaľa v rámci súťaže www.zlatyerb.sk

číslo: I48/2023

Požadované informácie: počet zamestnancov Mestského úradu v Šali a zaslanie presných odkazov, kde sa na stránke mesta Šaľa nachádzajú informácie, ktoré sú predmetom hodnotenia webu mesta Šaľa v rámci súťaže www.zlatyerb.sk.

Sprístupnené informácie:

Mestský úrad Šaľa  má  k 10. 10. 2023:  62 zamestnancov s trvalým pracovným pomerom.

 1. Povinne zverejňované informácie I
  1. Spôsob zriadenia samosprávy, jej právomoci (kompetencie) a popis organizačnej štruktúry

https://www.sala.sk/clanok/statut-mesta
https://www.sala.sk/clanok/organizacny-poriadok-mestskeho-uradu-v-sali

 

  1. Miesto, čas a spôsob, akým možno  získavať  informácie  prostredníctvom zákona
   č. 211/2000 Z. z.,  informácie  o  tom, kde  možno  podať  žiadosť,  návrh, podnet, sťažnosť alebo iný typ podania

https://www.sala.sk/esam/informacie-v-zmysle-zakona-211-2000
https://www.sala.sk/podanie-ziadosti-o-informaciu-v-zmysle-zakona-211-2000

 

  1. Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku podľa zákona č. 211/2000 Z. z. a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia samosprávy podľa Občianskeho súdneho poriadku, vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

https://www.sala.sk/clanok/zasady-postupu-pri-povinnom-zverejnovani-informacii-a-pri-spristupnovani-informacii-na-ziadost-v-podmienkach-samospravy-mesta-sala

Lehoty sú aj tu pod zoznamom všetkých poskytnutých informácii
https://www.sala.sk/esam/informacie-v-zmysle-zakona-211-2000

  1. Postup, ktorý musí samospráva dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

https://www.sala.sk/clanok/smernica-upravujuca-postup-pri-praci-s-uzneseniami-a-postup-pri-predkladani-materialov-mestskemu-zastupitelstvu

https://www.sala.sk/clanok/smernica-o-podavani-preverovani-a-evidovani-oznameni-suvisiacich-s-oznamovanim-protispolocenskej-cinnosti

https://www.sala.sk/clanok/smernica-zboru-pre-obcianske-zalezitosti-mesta-sala

https://www.sala.sk/clanok/zasady-postupu-pri-povinnom-zverejnovani-informacii-a-pri-spristupnovani-informacii-na-ziadost-v-podmienkach-samospravy-mesta-sala

https://www.sala.sk/clanok/zasady-vybavovania-staznosti-a-peticii-v-podmienkach-samospravy-mesta-sala

  1. Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých samospráva koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických
   a právnických osôb vo vzťahu k samospráve

https://www.sala.sk/esam/vseobecne-zavazne-nariadenia
https://www.sala.sk/kategoria/strategicke-dokumenty
https://www.sala.sk/kategoria/interne-smernice

  1. Sadzobník správnych poplatkov, ktoré samospráva vyberá za správne úkony

https://www.sala.sk/clanok/sadzobnik-uhrad-a-nakladov

  1. Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

https://www.sala.sk/clanok/sadzobnik-uhrad-a-nakladov

  1. Termíny zasadnutí zastupiteľstva

https://www.sala.sk/clanok/materialy-a-terminy-msz

  1. Termíny zasadnutí komisií zastupiteľstva

https://www.sala.sk/clanok/komisie-msz-terminy-prezencia

 1. Povinne zverejňované informácie II. 
  1. Zverejnenie návrhu programu rokovania pred zasadnutím zastupiteľstva

Návrh sa zverejňuje vždy v lehote 10 dní pred konaním mestského zastupiteľstva. Zverejňuje sa vždy v kategórii „spravodajstvo“ postupne po pozvánke a kompletnom programe rokovaniu, tam vždy aj okrem materiálov v hlavnom menu zverejňuje konkrétny materiál k zastupiteľstvu aj priamo v danej pozvánke s programom.

Napr. posledné MsZ

https://sala.sk/clanok/6-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2023

predošlé nájdete keď budete stránkovať na staršie správy.

  1. Zápisnice z verejných schôdzí zastupiteľstva

https://sala.sk/esam/uznesenia-a-zapisnice-mestkeho-zastupitelstva

  1. Texty predložených návrhov všeobecne záväzných nariadení (VZN) pred zasadnutím zastupiteľstva

Tie sa zverejňujú dvojmo:

 1. Pred každým MsZ na tomto mieste, kde majú uvedené v statuse, že sú to návrhy

https://sala.sk/esam/vseobecne-zavazne-nariadenia

 1. Na úradnej tabuli napr. tu:

https://sala.sk/clanok/zverejnene-navrhy-vseobecne-zavaeznych-nariadeni

  1. Texty schválených VZN po ich schválení zastupiteľstvom

https://sala.sk/esam/vseobecne-zavazne-nariadenia

mení sa ich status podľa toho či sú platné, účinné, atď.

  1. Údaje o dochádzke poslancov na zasadnutia zastupiteľstva

https://sala.sk/esam/poslanci

na spodku článku pod zoznamom poslancov je vždy aktuálna dochádzka

  1. Údaje o dochádzke poslancov na zasadnutia komisií

https://www.sala.sk/esam/uznesenia-a-zapisnice-komisii-mestskeho-zastupitelstva

Údaje o dochádzke poslancov na zasadnutia komisií sú uvedené v jednotlivých zápisniciach zo zasadnutí jednotlivých komisií.

  1. Menné výpisy o hlasovaní poslancov na verejných zasadnutiach zastupiteľstva

Napr. tu pri poslednom zastupiteľstve
https://sala.sk/clanok/06-2023-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-21-09-2023

  1. Informácie o prevodoch majetku samosprávy tretím osobám (označenie veci, dátum prevodu, právny titul, identifikácia nadobúdateľa)

https://sala.sk/clanok/prevod-a-prechod-majetku

  1. Informácie o životnom prostredí povinne šírené podľa § 7 zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí

Úradná tabuľa
https://sala.sk/esam/uradna-tabula?f_officetable_type=2

treba si vybrať možnosť len životné prostredie a nájdete oznamy aj z roku 2016.

  1. Informácie o konaniach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti (napr. konania o výrube drevín) podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

Úradná tabuľa
https://sala.sk/esam/uradna-tabula?f_officetable_type=2

opäť možnosť len „životné prostredie“ v select boxe

 1. Povinne zverejňované informácie III.
  1. Úroveň zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z. z

Hlavné menu / Chcem vedieť / Prístup k informáciám

 1. https://www.sala.sk/clanok/zmluvy (kde  je  odkaz  na   staršie   zmluvy,  čo   boli generované priamo na stránke www.sala.sk od roku 2011
  https://sala.sk/esam/zmluvy?paginator-page=218

 2. Digitálne mesto, prepojenie informačného systému KORWIN od spoločnosti DATALAN priamo na digitálne mesto

https://sala.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#sala/organizacia/mesto-sala/2022/FDOD

 1. https://www.crz.gov.sk/2171273-sk/centralny-register-zmluv/?art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=Mesto+%C5%A0a%C4%BEa&nazov=&art_ico1=&ID=2171273&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5&frm_id_frm_filter_3=624ed13c74036

Faktúry a objednávky

https://sala.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#sala/organizacia/mesto-sala/

Poskytnuté dotácie

https://sala.sk/esam/dotacie

 1. Odporúčané informácie, služby
  1. Kontakty na poslancov zastupiteľstiev

https://sala.sk/esam/poslanci

  1. Informácie o poslancoch (fotografia, životopis, oblasť práce, politická príslušnosť...)

https://sala.sk/esam/poslanci

  1. Materiály poslancov k verejným rokovaniam zastupiteľstiev

https://sala.sk/clanok/materialy-a-terminy-msz

  1. Majetkové priznania verejných funkcionárov podľa zákona č. 357/2004 Z. z.
   o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

https://sala.sk/esam/poslanci

na spodku pod zoznamom poslancov sú prílohy majetkových priznaní

  1. Zvukový, obrazový záznam schôdzí zastupiteľstiev

https://sala.sk/esam/uznesenia-a-zapisnice-mestkeho-zastupitelstva

Počas každého zastupiteľstva prebieha online live stream, konkrétne video sa prenáša aj na sala.sk napr. tu

https://sala.sk/clanok/10305-video-sledujte-dnesne-zasadnutie-nazivo-tu

Ďalej sa video streamuje na kanál youtube, na kanál facebook a všetko sa dá ešte sledovať mimo sala.sk, mimo facebooku, mimo youtube aj na zastupitelstvo.sk

https://www.zastupitelstvo.sk/sala-MsZ.html?aid=4763

  1. Vyhlásenia a vyhodnotenia verejných súťaží a výberových konaní

https://sala.sk/clanok/verejne-obchodne-sutaze

https://sala.sk/clanok/archiv-vyberovych-konani

  1. Predaj a prenájom majetku mesta (katastrálne mapy, fotografie objektov...)

Všetko sa nachádza zozipované v jednotlivých súťažiach

https://sala.sk/clanok/predaj-majetku-mesta

https://sala.sk/clanok/prenajom-majetku-mesta

https://sala.sk/clanok/prevod-a-prechod-majetku

https://sala.sk/clanok/sprava-najomnych-bytov

  1. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, územný plán, investičné ponuky pre zahraničných investorov, ďalšie rozvojové dokumenty

https://sala.sk/kategoria/uzemne-plany-mesta

https://sala.sk/clanok/koncepcia-rozvoja-kultury-mesta-sala-na-obdobie-2020-2024

https://sala.sk/clanok/doplnenie-a-aktualizacia-phsr-mesta-sala-2015-2020-na-obdobie-rokov-2021-a-2022

  1. Informácie o ochrane osobných údajov (GPRD)

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/306185/sk/zakladne-informacie

  1. Užitočné odkazy na verejnoprospešné projekty alebo združenia (napr. Zodpovedne.sk, Pomoc.sk, Stopline.sk, Ziss.sk...)

Hlavné menu / Chcem spoznať / Užitočné linky

(Katastrálny portál, Ústredný portál verejných služieb, Zoznam PSČ miest a obcí v SR, Zodpovedne.sk, Pomoc.sk, Stopline.sk, ZISS, Matfilipa, Centrum právnej pomoci)
 

 1. Informácie v oblasti cestovného ruchu
  1. Fakty o VÚC, meste, mestskej časti alebo obci

https://sala.sk/clanok/geografia-obyvatelstvo

https://sala.sk/clanok/infrastruktura-cestovny-ruch

https://sala.sk/clanok/symboly-mesta

  1. História, pamiatky

https://sala.sk/clanok/historia-mesta

https://sala.sk/clanok/historia-mestskej-casti-veca

https://sala.sk/clanok/kulturne-pamiatky

https://sala.sk/esam/kronika-mesta-sala

  1. Elektronická verzia regionálneho spravodajstva

Správy nie len zo Šale ale aj regiónu sa nachádzajú v hlavnej kategórii spravodajstva. Obsahuje správy od roku 2013.

https://sala.sk/kategoria/spravodajstvo

  1. Kalendár kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

https://sala.sk/kalendar-podujati

http://www.kino.sala.sk/

https://sala.sk/kategoria/kultura

https://sala.sk/kategoria/sportove-spravodajstvo

  1. Ubytovacie a stravovacie kapacity

https://sala.sk/katalog-firiem/kategoria/48/restauracie

https://sala.sk/katalog-firiem/kategoria/3/cestovanie-a-ubytovanie

  1. Geografické mapové služby

Mapa mesta

https://sala.gisplan.sk/mapa/zakladna-aplikacia/?lb=bmp&lbo=1&lyo=&ly=ul&c=-516440%3A-1285083&z=2

Virtuálny cintorín Šaľa

https://sala.gisplan.sk/mapa/pasport-hrbitovu/?c=-515354.3%3A-1283725.3&z=7&lb=of-cintorin&ly=hroby-typ&lbo=1&lyo=

Virtuálny cintorín Veča

https://sala.gisplan.sk/mapa/pasport-hrbitovu/?c=-515354.3%3A-1283725.3&z=7&lb=of-cintorin&ly=hroby-typ&lbo=1&lyo=

  1. Dopravné informácie

https://sala.sk/clanok/cestovne-poriadky

  1. Fotogalérie, panoramatické fotografie, elektronické pohľadnice, videogalérie

https://sala.sk/fotogalerie

https://sala.sk/pohladnice

https://www.youtube.com/@mestosala7867/videos

https://sala.sk/clanok/aerovizualna-prehliadka

 

  1. Cudzojazyčné informácie

Na stránke je integrovaný nástroj prekladania od spoločnosti Google Translátor, ktorým je možné si akúkoľvek časť stránky preložiť. Nastavené sú jazyky, angličtiny, nemčina, maďarčina, poľština.

 1. Pomocné služby
  1. Zasielanie noviniek mailom, RSS a/alebo mobilom
 1. Novinky zasielame aj emailom, ale túto funkciu sme už prestali podporovať pretože máme mobilnú aplikáciu Šaľa o+. Zoznam užívateľov prihlásených do tejto služby sme zachovali.

https://app.sala.sk/

 1. RSS kanály

https://sala.sk/clanok/rss-really-simple-syndication

  1. Diskusie

Riešené cez funpage na sociálnych sieťach a mobilnou appkou.

https://www.facebook.com/mestoSala/

https://www.facebook.com/groups/mestosala

https://www.youtube.com/@mestosala7867/videos
 

  1. Prepojenie stránky so sociálnymi sieťami (Facebook, Twitter, YouTube...)

Zodpovedané v predošlých bodoch.

Profil na sociálnej sieti Twitter mesto Šaľa neprevádzkuje.

  1. Dostupnosť otvorených dát

Neposkytujeme otvorené dáta.

  1. Prepojiteľnosť stránky na elektronické služby

CRZ centrálny register zmlúv

https://www.crz.gov.sk/2171273-sk/centralny-register-zmluv/?art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=Mesto+%C5%A0a%C4%BEa&nazov=&art_ico1=&ID=2171273&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5&frm_id_frm_filter_3=624ed13c74036

Digitálne mesto, faktúry, objednávky, zmluvy

https://sala.digitalnemesto.sk/

pracovné pozície v okrese generované od profesie.sk

https://sala.sk/zamestnanie/nitriansky-kraj

virtuálny cintorín

https://sala.gisplan.sk/mapa/pasport-hrbitovu/?lb=osm&ly=hroby-typ&c=-517416%3A-1285748.6&z=6&lbo=1&lyo=

mapa mesta

https://sala.gisplan.sk/mapa/zakladna-aplikacia/?lb=bmp&lbo=1&lyo=&ly=ul&c=-516440%3A-1285083&z=2

  1. Mapa webu

https://sala.sk/mapa-portalu