Domov   >  Strategické dokumenty
publikované: 05.08.2021 - 10:58  //  aktualizácia: 05.08.2021 - 11:04  //  zobrazené: 2939

Koncepcia rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie 2020-2024

ÚVOD

Kultúra je zušľachťujúcou energiou, utvára identitu a charakter spoločnosti dovnútra aj navonok. Tvorí hodnoty, vďaka ktorým je život hodný žitia. Nastavuje kritické zrkadlo spoločenskej realite. Kultúra má základ v slobodnej tvorivosti jednotlivca a spolu s aktivitou kultúrnych skupín sa spája do spoločného tkaniva kultúry spoločnosti. Kultúra uchováva hodnoty minulosti živé pre prítomnosť a tvorivou reflexiou prítomnosti tvorí nové hodnoty.

Kultúrne dedičstvo Slovenskej republiky je nenahraditeľným bohatstvom štátu a jeho občanov, je dokladom vývoja spoločnosti, filozofie, náboženstva, vedy, techniky, umenia, dokumentom vzdelanostnej a kultúrnej úrovne slovenského národa, iných národov, národnostných menšín, etnických skupín a jednotlivcov, ktorí žijú alebo v minulosti žili na území Slovenska.

Miestna kultúra je geograficko-teritoriálne najmenšia zložka kultúry. Predstavuje podstatnú črtu kultúry, sebavyjadrenia miestneho obyvateľstva, jeho príspevok do regionálnej a národnej kultúry. Zahŕňa kultúrne prejavy a činnosti (kultúrne produkty, kultúrne procesy a ich kultivovanie) a kultúrnu osobitnosť a svojráznosť, jej mieru a úroveň, akou sa miestna komunita zúčastňuje na kultúrnom živote a tvorbe vo svojom prostredí. Predstavuje systém všetkých kultúrnych a kultúrno-spoločenských fenoménov vyskytujúcich sa v jednej obci, meste, prípadne jej časti.

Vychádzajúc z podstaty významového zamerania - Koncepcia rozvoja kultúry v meste Šaľa – základom tohto dokumentu je miestna kultúra, jej silné a slabé stránky a stanovené ciele v napĺňaní ďalšieho rozvoja a podpory kultúrneho diania v meste.

Strategický rámec dokumentu ako aj samotná implementácia sú koncipované na obdobie rokov 2020 – 2024, pričom sme pri tvorbe zámerov a cieľov, možností, ohrození, silných a slabých stránok vychádzali z mapovania rokov 2014 – 2019.

Šaľa (do roku 1927 Šaľa nad Váhom, ľudovo Šala, nem. Schala, Schelle, maď. Vágsellye) je mesto na Slovensku ležiace v Nitrianskom kraji. Mesto leží na Podunajskej nížine na oboch brehoch dolného toku Váhu v nadmorskej výške 107 m. Rozkladá sa na úrodnej rovine vo výmere 4 497 ha. Na ľavom brehu rieky Váh leží mestská časť Veča, ktorá sa so Šaľou zlúčila 1. januára 1960. K mestu patria aj osady Hetméň a Kilič. Mesto patrí medzi najstaršie mestá na Slovensku a je významná aj ako archeologická lokalita, pretože v jej chotári sa našla lebka neandertálskeho človeka. Prvá písomná zmienka o sídle pochádza už z roku 1002. V roku 1536 kráľ Ferdinand I. povýšil Šaľu na mesto. V 19. storočí sa stala administratívnym centrom celého okolia. V roku 1850 bola Šaľa prostredníctvom železnice spojená s Budapešťou a Viedňou. Po druhej svetovej vojne rozvoj mesta najviac ovplyvnila výstavba chemickej továrne Duslo Šaľa. Ku koncu roka 2019 je v meste Šaľa evidovaných 21.529 obyvateľov. Ostatné a podrobnejšie demografické ukazovatele, ktoré nám pri tvorbe koncepcie poslúžili ako základný prehľad o obyvateľstve mesta Šaľa, pre lepšie chápanie potrieb miestnej kultúry, uvádzame nižšie.

 

 1. VŠEOBECNÉ DEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY[3]

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet obyvateľov v meste Šaľa ku koncu obdobia 31.12.

Ukazovateľ

2016

2017

2018

2019

Ženy

11496

11359

11061

11072

Muži

10827

10711

10671

10457

Spolu

22323

22070

21732

21529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet obyvateľov  v miestnych častiach Šaľa ku koncu obdobia 31.12.

Ukazovateľ

2016

2017

2018

2019

Šaľa

15072

14774

14609

14665

Veča

7157

7203

7030

6778

Hetméň

58

57

57

52

Kilič

36

36

36

34

Spolu

22323

22070

21732

21529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prírastok (-úbytok) obyvateľstva sťahovaním v meste Šaľa ku koncu obdobia 31.12.

Ukazovateľ

2016

2017

2018

2019

Prisťahovaní

241

251

234

250

Odsťahovaní

512

502

540

459

Prírastok (-úbytok) sťahovaním

-271

-251

-306

-209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prirodzený prírastok (-úbytok) obyvateľstva v meste Šaľa ku koncu obdobia 31.12.

Ukazovateľ

2016

2017

2018

2019

Živonarodení

186

226

186

197

Zomretí

171

228

218

191

Prirodzený prírastok (-úbytok)

+15

-2

-32

+6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový prírastok ( -úbytok) obyvateľstva v meste Šaľa ku koncu obdobia 31.12.

Ukazovateľ

2016

2017

2018

2019

Prírastok spolu

427

477

420

447

Úbytok spolu

683

730

758

650

Rozdiel spolu

-256

-253

-338

-203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ A NÁSTROJE

Kultúrna politika demokratického štátu vychádza z princípov fungovania rozvinutej občianskej spoločnosti. Štát má kultúru najmä podporovať v rôznorodosti a poskytovať potrebnú legislatívnu, finančnú a morálnu/symbolickú podporu. Pre zlepšovanie vnímania kultúrnych hodnôt sú rozhodujúce najmä participatívny prístup (občan, komunita, vlastník, zriaďovateľ, odborník, verejná správa, mimovládne organizácie, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti).

 

Budovanie a zvyšovanie kultúrneho povedomia a podpora vzdelávania sú kľúčom k porozumeniu hodnotám kultúry a kultúrneho dedičstva na miestnej a regionálnej úrovni; integrácia kultúrnych hodnôt do každodenného života je základným predpokladom občianskej angažovanosti v oblasti kultúry a umenia, obzvlášť však v oblasti miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín, keďže ide o úzko geograficky a etnicky vymedzené segmenty pevne a prirodzene späté s konkrétnymi komunitami.

 

3.1 Základné medzinárodné dokumenty vzťahujúce sa k oblasti kultúry

 

Rozvoj kultúry a kultúrnej identity je jednou z priorít rozvoja Európskej únie. Hlavné ciele v oblasti kultúry boli predstavené v Maastrichtskej zmluve z roku 1992, v ktorej sa  prvýkrát formálne uznal kultúrny rozmer európskej integrácie, aj keď kultúrne iniciatívy zaznamenávame už skôr. Snahou Európskej únie nebolo vytvorenie špecifickej integrovanej kultúrnej politiky, ale išlo skôr o podporu spolupráce medzi členskými štátmi. Súčasne zmluva menuje oblasti, v ktorých by mohli členské štáty navzájom spolupracovať.

 

Významným dokumentom je Oznámenie o európskej stratégii pre kultúru v globalizovanom svete (Communication on a European agenda for culture in a globalizing world, 2007). Európska únia chce prostredníctvom tohto dokumentu potvrdiť svoju jedinečnú úlohu pri šírení kultúrneho bohatstva a rozmanitosti v rámci Európy i vo svete a zdôrazniť úlohu kultúry ako nevyhnutného prostriedku pre dosiahnutie strategických cieľov Európskej únie. Ide o historicky prvý komplexný dokument týkajúci sa spoločnej európskej kultúrnej politiky.

 

Z dokumentu Európskej únie Zelená kniha – Uvoľnenie potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (2010) vyplýva, že Európska únia považuje kultúru za kľúčovú oblasť rozvoja v nasledujúcom období. Kultúru považuje za súčasť celoživotného vzdelávania ľudí, budovania znalostnej ekonomiky a rozvíjania nových technológií vrátane informačnej spoločnosti.

Ďalšie medzinárodné dokumenty:

 

 • Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva – UNESCO, Paríž, 1972 (Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 159/1991 Zb.)
 • Dohovor o ochrane architektonického dedičstva Európy, Štrasburg, Rada Európy, február 1990 (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 369/2001 Z. z.)
 • Európsky dohovor o ochrane archeologického dedičstva, Rada Európy, Valletta 16. 1. 1992 (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 344/2001 Z. z.)
 • Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 375/2006 Z. z.)
 • Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, Paríž 2005 (Prijatý SR 18. decembra 2006)
 •  

3.2 Právne normy upravujúce povinnosti a práva samosprávy v oblasti   

kultúry

 

Najvýznamnejším rozhodovateľom a podporovateľom v oblasti kultúry je štát. Ústava Slovenskej republiky (zákon č. 490/1992 Zb.) stanovuje povinnosti štátu vo vzťahu               k zabezpečeniu práva na slobodu prejavu, informácie, slobodnú umeleckú tvorivú činnosť        a  ochranu jej výsledkov, ako aj povinnosť chrániť kultúrne pamiatky a zabezpečiť adekvátnu úroveň podpory pre kultúru národnostných menšín a etnických skupín.

 

Zámerom Programového vyhlásenia vlády SR 2020 - 2024 v oblasti kultúry je ŽIVOTASCHOPNÁ A SEBAVEDOMÁ KULTÚRA, KTORÁ NAPOMÁHA ROZVOJU KREATÍVNEHO A EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU SLOVENSKA. Vláda SR si uvedomuje celospoločenskú potrebu životaschopnej, sebavedomej a nezávislej kultúry. Kultúry, ktorá je inkluzívna a reflektuje súčasné potreby občianskej spoločnosti, a preto je postavená tak na rešpekte ku kultúrnemu dedičstvu, ako aj na umení a živej kultúre vo všetkých ich prejavoch. Podpora a rozvoj nezriaďovanej (neštátnej) kultúry sú rovnako dôležité ako podpora a rozvoj kultúry reprezentovanej inštitúciami zriaďovanými na rôznych úrovniach samosprávy či na celoštátnej úrovni. Vláda SR tiež deklaruje vytvoriť nástroje na efektívnu spoluprácu rezortu kultúry s regionálnou a miestnou samosprávou v oblasti legislatívy, financovania kultúry a podporných grantových systémov aj v oblasti personálnej politiky. Vláda SR bude venovať zvýšenú pozornosť využitiu kultúrneho dedičstva a významných kultúrnych podujatí na účely popularizácie kultúry na školách, zabezpečí aktuálnu, kvalitnú, elektronicky jednoducho dostupnú databázu výnimočných kultúrnych pamiatok, lokalít a podujatí s cieľom posilniť kultúrny a kreatívny priemysel i cestovný ruch.

 

Ďalšie právne normy SR:

 

 • Zákon SNR č. 4/1958 Z. z. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách
 • Zákon SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 96/1991 Z. z. o verejných kultúrnych podujatiach
 • Zákon SNR č. 460/1992 Z. z. Ústava SR v znení neskorších predpisov (Šiesty oddiel – Právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva Čl. 44, ods. (2) Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo)
 • Zákon SNR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti v znení zákona č. 416/2001 Z. z.
 • Zákon SNR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona SNR č. 27/1987 Z. z. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 416/2001 Z. z.
 • Zákon SNR č. 91/2001 Z. z. čiastka 39 z 20. marca 2001, Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane kultúrneho dedičstva, čl. 1.
 • Zákon SNR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
 • Zákon SNR č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
 • Zákon SNR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich a autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2007 Z. z.
 • Zákon SNR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon SNR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon SNR č. 84/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa autorský zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon SNR č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR v znení zákona č. 79/2013 Z. z.;
 • Vyhláška MK SR č. 230/2014 Z. z. o rozsahu vybraných informácií požadovaných od divadiel a hudobných inštitúcií
 • Zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov; smernica 2010/13/EU o audiovizuálnych mediálnych službách.
 • Zákon SNR č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
 • Zákon SNR č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení  neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti
 • Zákon SNR č. 266/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MK SR č. 163/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020
 • Stratégia rozvoja kultúry pre roky 2014 – 2020 (z roku 2014) a súvisiace akčné plány
 • Stratégia rozvoja kreatívneho priemyslu (z roku 2015)
 • Stratégia ochrany pamiatkového fondu 2017 – 2022
 • Koncepcia udržateľného rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry na roky 2020 – 2025 (z roku 2019)
 • Koncepcia Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky do roku 2030 (z roku 2019)

 

3.3 Platné materiály na úrovni kraja a mesta v prepojení na kultúru

 

Posledným platným konceptom v oblasti kultúry na úrovni kraja je Koncepcia rozvoja kultúry Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2008 – 2015, ktorý spracoval Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. V tomto dokumente sa konštatuje, že NSK má mimoriadne dobré predpoklady pre ďalší rozvoj kultúry a kultúrnosti na svojom území. Disponuje výnimočným kultúrno-historickým potenciálom európskeho významu s veľkým množstvom kultúrnych a historických pamiatok, rozvinutou sieťou odborných kultúrnych inštitúcií, ako aj bohatstvom originálnych ľudových tradícií a zvykov.

 

Povinnosťou obce je podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zabezpečovať výstavbu a údržbu kultúrnych zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce, vytvárať podmienky na kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, zabezpečovať ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov. Obce sú vlastníkmi majetku rozpočtových a príspevkových organizácií, sú zodpovedné za výstavbu miestnych kultúrnych a spoločenských zariadení a podporujú aktivity v oblasti kultúrnej a záujmovej činnosti.

 

Ďalšie materiály na úrovni mesta:

 

3.3.1 Všeobecne záväzné nariadenia:

 • VZN 16/2003 o zásadách uskutočňovania propagácie a reklamy na území mesta
 • VZN 13/2011 o informovaní verejnosti
 • VZN 14/2011 o evidencii pamätihodností
 • VZN 5/2019 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa
 • VZN 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií

 

3.3.2 Strategické dokumenty:

 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa v rokoch 2007 – 2013
 • Marketingová štúdia cestovného ruchu v okrese Šaľa 2011
 • Zásady informovania 2011
 • Koncepcia rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie rokov 2014 – 2018
 • Dodatok ku Koncepcií rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie rokov 2014 – 2018 o zriadení FS Šaľan a DFS Šaľanček na obnovu a uchovávanie ľudových tradícií mesta Šaľa a jeho okolia schválený MsZ
 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015-2020
 • Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015-2020 za rok 2016
 • Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015-2020 za rok 2017
 • Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015-2020 za rok 2018
 • Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015-2020 za rok 2019
 • Akčný plán kultúry mesta Šaľa na roky 2015 – 2020

 

3.3.3 Interné smernice:

 • Smernica Zboru pre občianske záležitosti mesta Šaľa 2011
 • Organizačný poriadok MsÚ v Šali 2012

 

3.4 Hodnotenie cieľov Koncepcie rozvoja kultúry 2014 – 2018

 

Platným dokumentom v oblasti kultúry je Koncepcia rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie rokov 2014 – 2018, z ktorého vychádza aj táto Koncepcia rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie 2020 – 2024.

 

Stručné zhodnotenie Koncepcie rozvoja kultúry mesta Šaľa za obdobie rokov 2014-2018 Komisiou kultúry a cestovného ruchu pri MsZ v Šali zo dňa 22.6.2020

 

Koncepcia rozvoja kultúry pre roky 2014 – 2018 je strategický dokument, v ktorom je definovaný ako hlavný cieľ skvalitňovanie podmienok pre kultúrny život v meste. Konkrétne ciele, úlohy, ale i vízie boli detailne rozpracované a priebežne aplikované do života.

Strategický rámec dokumentu (2014 – 2018) špecifikuje problémy a aktivity, ktorými chcel docieliť želaný stav. Predovšetkým išlo o týchto 8 problematických oblastí:

 • Nedostatočný prehľad, podchytenie, podpora, motivácia a oceňovanie kultúrnospoločenských a vzdelávacích organizácií a jednotlivcov pôsobiacich v meste v oblasti kultúrnospoločenskej a vzdelávacej činnosti a slabá vzájomná informovanosť a spolupráca.

Hodnotenie:

Vynovené webové stránky mesta a MsKS sprehľadnili podujatia organizované mestskými inštitúciami a inými organizátormi. Prehľad a pomoc v propagácii prinášajú aj facebookové stránky, kde je značné množstvo užívateľov (stále sa navyšujúci),  tým pádom aj celkom dobrý dosah na potenciálnych recipientov. Dokonca aj z blízkeho okolia. Samotnej propagácii slúžil aj mesačník Kam v Šali a súkromné periodiká či lokálne spravodajské portály. Propagácia sa za toto obdobie stala omnoho prehľadnejšou a účinnejšou.  Komisia kultúry a CR pri MsZ v Šali v spolupráci s MsKS pravidelne organizuje podujatie Tvorivý čin roka, ktorý slúži na ocenenie umelcov, podchytenie talentov, zvýraznenie podujatí a výnimočných kultúrnych činov. Podujatie je každým rokom atraktívnejšie, samotné ocenenie je výnimočným umeleckým dielom z dielne šalianskych autorov.

 • Slabšia participácia občanov pri tvorbe a riadení kultúrnych procesov a tvorby kultúrnych hodnôt

Hodnotenie:

Participácia občanov na organizovaní sa výrazne nezmenila, zvýšilo sa iba množstvo podnetov voči kultúrnym podujatiam a reakcie na ne, avšak výlučne na sociálnych sieťach.

 • Nedostatočná výchova pre zdravý patriotizmus, osveta v oblasti histórie mesta, jeho pamiatok a pamätihodností

Hodnotenie:

Mesto Šaľa výrazne navýšilo finančné prostriedky na propagáciu, časť prostriedkov bola použitá aj na osvetu. Vydaná bola kniha o meste „Šaľa 2017“, brožúra o meste „Šaľa sa predstavuje“, pohľadnice mesta, brožované dokumentárne publikácie o Súsoší Sv. Trojice, historický dokument „Fakty a svedectvá Šaľanov“ o vpáde vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 a tiež dokument o Nežnej revolúcii v Šali. Existuje stále množstvo príležitostí na spracovanie ďalších objektov a udalostí, ktoré je nutné v budúcom období realizovať a podporovať tak lokálpatriotizmus a stotožnenie sa s historicko - kultúrnou identitou.

 • Rezervy v marketingu a propagácii

Hodnotenie:

Vzhľadom na nové stále trendy v marketingovej komunikácii a jej zefektívňovaní treba konštatovať, že  v tejto oblasti sú neustále rezervy. Progres oproti predchádzajúcemu obdobiu ale jednoznačne nastal, je viditeľný a markantný.

 

 • Absencia kultúrno-informačného centra

Hodnotenie:

            Kultúrno - informačného centrum v meste naďalej absentuje.

 • Nevyhovujúce (zastarané) priestory kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a nedostatočné (zastarané) technické zázemie pre zabezpečovanie kultúrnospoločenských a vzdelávacích podujatí

Hodnotenie:

Niektoré objekty boli úplne alebo čiastočne zrekonštruované. Príkladom je Spoločenský dom vo Veči, ktorý prešiel úplnou rekonštrukciou. Revitalizáciou prešli aj niektoré objekty škôl . Najväčší kultúrny stánok Dom kultúry v Šali by mal byť rekonštruovaný v rokoch 2020/2021. Inštitúcie CVČ a ZUŠ sídlia v starších budovách a do ich objektov sa pravidelne investuje na zlepšenie ich stavu. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o staré budovy, je nutné aj naďalej investovať do ich modernizácie.

 • Nedostatok vyhovujúcich priestorov a nedostatočná dispozičnosť technického vybavenia pre realizáciu aktivít kultúry

Hodnotenie:

Rekonštrukcia vnútorných priestorov DK prinesie požadované zlepšenie najmä javiskových podmienok. Okrem týchto „klasických“ priestorov existujú v Šali i vo Veči vhodné priestory využiteľné na vonkajšie podujatia. Aj napriek tomu, že niektoré z nich sú v dobrých lokalitách, nie sú ideálne, najmä z technického hľadiska (pódium pred MsÚ), prípadne z estetického (nádvorie kaštieľa). Naopak, priestory CMZ, amfiteátra, zimného štadióna, areálov škôl, športovísk, parkov sú veľmi vhodným priestorom na organizovanie podujatí. Potenciál na využívanie vonkajších priestorov vidíme aj vo vnútroblokoch sídlisk (niektoré sú po rekonštrukcii) ako aj priestory v lesoparku na šalianskej strane Váhu.

 • Zlý technický stav a údržba historických budov a kultúrnych pamätihodností v meste

Hodnotenie:

Naposledy boli rekonštruované sochy svätého Juraja (rok 2008) a Súsošie Sv. Trojice (2010), predvlani bol premiestnený a zrekonštruovaný kamenný kríž v cintoríne (2018). Rekonštrukcia ZŠ P. Pázmáňa s VJM (2017).

Renesančný kaštieľ prešiel rekonštrukciou vonkajších priestorov v rokoch 1998 – 2008.

Akútnym problémom je stav nádvoria kaštieľa, ktorého vonkajšie murivo je v dezolátnom stave. Kaštieľ nie je majetkom mesta, preto samospráva do objektu investovať nemôže. Rekonštrukcie vyžadujú aj ďalšie pamiatky (Pamätník obetiam vojen, Bakošova Božia muka a ďalšie). Celkový stav pamiatok v meste je primeraný, vyžadujúci však pravidelnú odbornú starostlivosť.

 

Za obdobie rokov 2014 až 2019 bola kultúrna činnosť skutočne v rozmachu.  A to nielen zásluhou inštitúcií (MsKS, ZUŠ, CVČ, školy) ale i vďaka občanom, dobrovoľníkom a rôznym občianskym združeniam. Do kultúrneho života sa podarilo implementovať značnú časť cieľov a úloh stanovených v Koncepcii rozvoja kultúry 2014-2018. Kultúru v meste možno smelo hodnotiť ako bohatú a rozmanitá pre všetky vekové aj sociálne vrstvy obyvateľov.

Obdobie od roku 2014 možno vnímať ako veľmi progresívne. V ďalších rokoch však čakajú tvorcov a organizátorov nové výzvy.

 

 1. FINANČNÉ NÁSTROJE

 

V jednotlivých krajinách sa financovanie kultúry odlišuje. Pre európske krajiny je typická podpora kultúry z verejných zdrojov, pričom sa uplatňuje princíp viaczdrojovosti finančných prostriedkov.

 

Centrálnym orgánom v oblasti kultúry a jej financovania je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Zo svojho rozpočtu priamo financuje národné kultúrne inštitúcie a zároveň má svoj grantový systém, ktorý je určený na podporu kultúry v pôsobnosti územnej samosprávy a neštátneho sektora. Podporuje právnické, fyzické a súkromné osoby v programoch, ktoré sú zamerané na tvorbu a šírenie kultúrnych hodnôt, ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva, zahraničné kultúrne aktivity a medzinárodnú spoluprácu, na kultúrne vzdelávacie programy, rozvoj kultúry národnostných menšín, kultúrnych aktivít zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Ministerstvo kultúry SR taktiež poskytuje prostredníctvom kultúrnych poukazov dotácie pre žiakov, študentov a učiteľov. Poskytnutá finančná podpora formou kultúrnych poukazov za obdobie 2016 – 2019, ktoré boli využité na kultúrne podujatia MsKS Šaľa, je v nasledujúcej tabuľke.

 

Dotácie z MK SR na kultúrne poukazy 2016 - 2019

rok

poskytovateľ

suma za rok

2016

Ministerstvo kultúry SR

44,00 €

2017

Ministerstvo kultúry SR

24,00 €

2018

Ministerstvo kultúry SR

10,00 €

2019

Ministerstvo kultúry SR

90,00 €

 

V uplynulom období sa ministerstvo významnou mierou podieľalo a stále podieľa aj na spolufinancovaní projektov, ktoré boli súčasťou celorezortných národných digitalizačných projektov. Vďaka získaniu značného objemu financií z Operačného programu Informatizácia spoločnosti – Prioritná os 2 – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry sa podarilo v rezorte kultúry vytvoriť podmienky na realizáciu rozsiahlej digitalizácie širokej škály objektov, javov a prejavov dokumentujúcich kultúrne dedičstvo Slovenska v celej jeho šírke. Pokračovanie v aktivitách digitalizácie prejavov nehmotného kultúrneho dedičstva, sprístupňovanie digitálnych objektov komunikačnými nástrojmi súčasnosti a ich využívanie v praxi je dôležitým nástrojom aj pre rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

 

Od roku 2016 je financovanie aktivít z oblasti kultúry (pre širokú škálu subjektov a jednotlivcov) zabezpečované prostredníctvom verejnoprávnej inštitúcie Fond na podporu umenia (zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov). 

Podpora projektov z oblasti kultúry národnostných menšín je v zmysle zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov od roku 2018 poskytovaná prostredníctvom verejnoprávnej inštitúcie – Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Ďalšími poskytovateľmi dotácii sú štátne inštitúcie a súkromný sektor prostredníctvom rôznych schválených a podporených projektov. Zhrnutie týchto grantov pre kultúru v Šali za obdobie 2016 – 2020 je v nasledujúcej tabuľke.

 

Dotácie na kultúru v Šali 2016 - 2020

rok

poskytovateľ

suma

projekt

2016

Fond na podporu umenia

20000,00 €

Zlatá priadka Šaľa 2016

2016

Nitriansky samosprávny kraj

1000,00 €

Nosné kultúrne podujatia v Šali

2016

Nitriansky samosprávny kraj

1800,00 €

Šaľa sa predstavuje

2016

Nadácia COOP Jednota

1500,00 €

Kroje našich predkov

2016

Nadácia Slovenskej sporiteľne

1 800,00 €

Tvoríme tradične aj netradične

2016

Nadácia Slovenskej sporiteľne

3 500,00 €

Rekonštrukcia kaplnky sv. Jozefa

2016

Národné osvetové centrum

1 500,00 €

Zlatá priadka Šaľa 2016

2016

OÚ Nitra, odbor školstva

2 700,00 €

Zlatá priadka Šaľa 2016 (strava)

2017

Fond na podporu umenia

17000,00 €

Zlatá priadka Šaľa 2017

2017

Raiffeisen banka

1000,00 €

Vypaľovacia pec do keramikárskej dielne

2017

Nitriansky samosprávny kraj

1700,00 €

Šaliansky jarmok

2017

Nitriansky samosprávny kraj

1800,00 €

Vydanie mapy mesta Šaľa

2017

Ministerstvo kultúry

1400,00 €

Workshop kreativity

2017

Nadácia Poštovej banky

800,00 €

Šalianske obyčaje

2017

Nadácia ZSE

700,00 €

Šalianske obyčaje

2017

EÚ a ŠR, OP KŽP

480 530,30 €

Rekonštrukcia KD Šaľa-Veča

2017

Národné osvetové centrum

1 400,00 €

Zlatá priadka Šaľa 2017

2017

OÚ Nitra, odbor školstva

2 700,00 €

Zlatá priadka Šaľa 2017 (strava)

2018

Fond na podporu umenia

20000,00 €

Zlatá priadka Šaľa 2018

2018

Nadácia Poštovej banky

1000,00 €

Šalianske obyčaje

2018

Nitriansky samosprávny kraj

1700,00 €

Šaliansky jarmok

2018

Nitriansky samosprávny kraj

1800,00 €

Propagácia hravou formou

2018

Ministerstvo kultúry

1400,00 €

Workshop kreativity II.

2018

Národné osvetové centrum

1600,00 €

Zlatá priadka Šaľa 2018

2018

OÚ Nitra, odbor školstva

2700,00 €

Zlatá priadka Šaľa 2018 (strava)

2019

Fond na podporu umenia

17000,00 €

Zlatá priadka Šaľa 2019

2019

Fond na podporu umenia

9000,00 €

Rok so šalským gazdom

2019

Nadácia ZSE

900,00 €

Rok so šalským gazdom

2019

Nitriansky samosprávny kraj

1700,00 €

3D nápis mesto Šaľa

2019

Nitriansky samosprávny kraj

1200,00 €

Nežná revolúcia v Šali

2019

Národné osvetové centrum

4000,00 €

Zlatá priadka Šaľa 2019

2019

OÚ Nitra, odbor školstva

2700,00 €

Zlatá priadka Šaľa 2019 (strava)

2020

Raiffeisen banka

1000,00 €

Hudobné nástroje pre FS Šaľan

2020

Fond na podporu umenia

10000,00 €

Ján Boťán

 

Špecifické postavenie v rámci podpory kultúry má Audiovizuálny fond, ktorý poskytuje dotácie na podporu a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike. Už od roku 2010, za pomoci ministerstva, fond podporoval aj digitalizáciu kín, ktorá výrazne prispela k rozvoju dostupnosti uvedeného segmentu kultúry v regiónoch. Dotácie na podporu kultúry v Šali z AVF sú vyčíslené v nasledujúcej tabuľke.

 

Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v Kine DK Šaľa od AVF

 

Výška dotácie

Účel

2016

693,00 €

požičovné za film

     

 

2017

735,00 €

klaprámy, zásobník na letáky, požičovné za film

2018

1 772,00 €

klaprámy, požičovné za film

2019

-

         

 

2020

1 985,00 €

 

 

 

 

 

 

SPOLU

5 185,00 €

 

 

 

 

 

 

 

Nižšiu úroveň verejného financovania kultúry predstavujú samostatne riadené regióny – vyššie územné celky, samosprávne kraje, prostredníctvom ktorých sú financované kultúrne inštitúcie nachádzajúce sa v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Vo svojej organizačnej štruktúre majú vo väčšine prípadov zriadené špeciálne oddelenia kultúry a do oblasti ich pôsobenia a financovania patria regionálne subjekty väčšieho významu. Financujú aj vlastné kultúrne aktivity a projekty a majú zvyčajne regionálne grantové systémy pre oblasť kultúry.

 

Najnižšiu úroveň verejného financovania kultúry predstavujú mestá a obce. Ich zodpovednosti sa pohybujú na úrovni lokálnej kultúry a jej produktov. Koordinujú a zabezpečujú lokálne kultúrne aktivity a v niektorých prípadoch prostredníctvom vlastného systému dotácií podporujú lokálne projekty fyzických a právnických osôb.

 

Mesto Šaľa financuje zo svojho rozpočtu vlastné kultúrne aktivity organizované predovšetkým Mestským kultúrnym strediskom, poskytuje transfer pre svoju mestskú príspevkovú organizáciu Mestská knižnica Jána Johanidesa, Centrum voľného času a školy.

 

Rozpočet mesta Šaľa na rok 2020 v programe 11 pre kultúru zahŕňa výdavky súvisiace najmä so zabezpečením prevádzky kultúrnych zariadení v meste a Mestskej knižnice Jána Johanidesa. Ostatné výdavky sú plánované na kultúrne a spoločenské podujatia organizované na území mesta vrátane mzdových prostriedkov zamestnancov zabezpečujúcich kultúru prevádzkou kultúrneho domu v Šali a vo Veči.

 

 

Roky

Skutočnosť 2017

Skutočnosť 2018

Rozpočet

2019

Skutočnosť 2019

Návrh rozpočtu

2020

Rozpočet celkom

708 210

965 145

1 523 528

1 487 864

2 828 750

Bežné výdavky

704 319

786 699

910 528

890 987

824 250

Kapitálové výdavky

3 891

178 445

605 000

591 439

2 000 000

Finančné operácie

-

-

8 000

5438

4 500

v EUR

 

Dotácie pre oblasť kultúry mesta Šaľa v období 2016 - 2020

 

Dotačný systém mesta vyplýva zo schválenej koncepcie kultúry. Finančné prostriedky budú poskytnuté žiadateľom, ktorí písomne požiadajú mesto o poskytnutie dotácie v priebehu roka v súlade s VZN č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií.

Mesto Šaľa poskytuje dotácie pre oblasť kultúry v zmysle v tom čase platnom VZN.

 

2016

Celkový schválený rozpočet na dotácie v oblasti kultúry pre rok 2016 bol vo výške 5 000,. Eur. Dotácie boli čerpané vo výške 5 000,- Eur.

 

Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta pre oblasť kultúry za rok 2016

Por. č.

Informácia o prijímateľovi dotácie

Informácia o predmete/účelu poskytnutej dotácie

Výška schválenej dotácie v €

Výška skutočne čerpanej dotácie v €

1

Spoločnosť Petra Pázmánya

Stalo sa to pred 100 rokmi - honoráre prednášateľom a tlač bulletinu

400

400

2

Csemadok - základná organizácia Šaľa

zaobstaranie rovnošiat pre spevokol

1 200

1 200

3

Rodičovské združenie pri ZUŠ

v Šali

zabezpečenie účasti žiakov na súťažiach - účastnícke poplatky, ubytovanie a doprava

400

400

4

Občianske združenie MACEVA

Festival židovskej kultúry - vystúpenie mužského vokálneho súboru Noach

400

400

Džezáky Šaľa 2016 - vystúpenie  džezového zoskupenia Erwin Kite

400

400

5

Dana Janebová

básnická zbierka Bezvetrie

400

400

6

Tanečný klub Jumping

Majstrovstvá Európy Disco Dance 2016 - ubytovanie a doprava

800

800

7

Občianske združenie Večania

Vianočné trhy - honoráre účinkujúcim

500

500

2. ročník Lečo festival - honorár účinkujúcim

500

500

SPOLU:

5 000

5 000

 

2017

Celkový schválený rozpočet na dotácie v oblasti kultúry pre rok 2017 bol vo výške 5 000,. Eur. Dotácie boli čerpané vo výške 5 000,- Eur.

 

Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta pre oblasť kultúry za rok 2017

 

Por. č.

Informácia o prijímateľovi dotácie

Informácia o predmete/účelu poskytnutej dotácie

Výška schválenej dotácie v €

Výška skutočne čerpanej dotácie v €

 

1

Sudorová Petra - Magazín

nákup valcovacieho stola

850

850

 

2

Občianske združenie LeGrácia

Šaľa Maxi Festík 2017 - honorár účinkujúcim

200

200

 

3

Klub vojenskej histórie Nitra

pietne akty kladenia vencov v Šali - doprava čestnej stráže

150

150

 

4

Spoločnosť Petra Pázmánya

500. výročie začiatku reformácie v Európe- nákup dekoračného materiálu, farebného papiera, písmomaliarske práce, veľkoplošná tlač

400

400

 

5

Tanečný klub Jumping

Svetový pohár disco dance 2017 - doprava

650

650

 

6

Divadlo Šok

účasť na prehliadke amatérskych súborov v Prahe - preprava rekvizít, ubytovanie, tlač propagačných materiálov, výroba a nákup materiálu na kostýmy

1 000

1 000

 

7

Rodičovské združenie pri ZUŠ v Šali

zabezpečenie účasti žiakov na súťažiach - účastnícke poplatky

400

400

 

8

Občianske združenie MACEVA

Džezáky Šaľa 2017 - honorár účinkujúcim

350

350

 

9

Občianske združenie Večania

Family Day - honorár účinkujúcim

500

500

 
 

Večianske hodové slávnosti - honoráre účinkujúcim

500

500

 

SPOLU:

5 000

5 000

 

 

2018

Celkový schválený rozpočet na dotácie v oblasti kultúry pre rok 2018 bol vo výške 10 000,. Eur. Dotácie boli čerpané vo výške 9 700,- Eur.

 

Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta pre oblasť kultúry za rok 2018

Por. č.

Informácia o prijímateľovi dotácie

Informácia o predmete/účelu poskytnutej dotácie

Výška schválenej dotácie v €

Výška skutočne čerpanej dotácie v €

1

Materské centrum Mamy mamám

Festival Rodina s láskou 2018 - občerstvenie, honorár účinkujúcim a MTZ

1 000

1 000

2

Občianske združenie LeGrácia

Šaľa Maxi Festík 2018 - honorár účinkujúcim

300

300

3

Divadlo ASI

zabezpečenie a výroba scény, kostýmov a MTZ

1 000

1 000

4

Spoločnosť Petra Pázmánya

Vplyv udalostí roku 1918 na vývoj regiónu - nákup farebného papiera, vyhotovenie výstavných panelov

500

500

5

Kristián Rehák

Party Gallery´00s Hip Hop - prenájom svetelnej techniky

200

200

Party Gallery´10s Hip Hop - prenájom svetelnej techniky

200

200

6

Divadlo Šok

divadelné predstavenie Ťapákovci - náklady spojené

s obnovou a výrobou kostýmov

700

700

7

Rodičovské združenie pri ZUŠ

v Šali

zabezpečenie účasti žiakov na súťažiach - účastnícke poplatky

600

600

8

Občianske združenie MACEVA

Džezáky Šaľa 2018 - honorár účinkujúcim

500

500

9

Občianske združenie Večania

4. ročník Lečo festival - MTZ - zastrešenie pódia

250

250

Večianske hodové slávnosti - honorár účinkujúcim

250

250

Family Day - honorár účinkujúcim

250

250

Veľkonočný koncert -  honorár účinkujúcim

250

250

10

Csemadok – základná organizácia Šaľa

nákup materiálu na zhotovenie rovnošiat pre spevokol a ich zhotovenie

1 500

1 500

11

Divadlo Materinky, o.z.

divadelné predstavenie Pinocchio - nákup svetelnej techniky

1 600

1 600

12

Miestny odbor Matice slovenskej

25. ročník celoslovenskej súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského - tlač bulletinu

600

600

13

Rodičovské združenie ZŠ Jána Hollého

výroba štylizovaného pásma folklórneho súboru

300

0

SPOLU:

10 000

9 700

 

2019

Celkový schválený rozpočet na dotácie v oblasti kultúry pre rok 2019 bol vo výške 10 000,. Eur. Dotácie boli čerpané vo výške 9 985,34,- Eur.

 

Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta pre oblasť kultúry za rok 2019

 

Por. č.

Informácia o prijímateľovi dotácie

Informácia o predmete/účelu poskytnutej dotácie

Výška schválenej dotácie v €

Výška skutočne  čerpanej dotácie v €

 
 
 

1.

Materské centrum Mamy mamám

3. ročník festivalu Rodina

s láskou - honoráre pre účinkujúcich, MTZ a občerstvenie

500

500

 

2.

OZ Večania

Veľkonočný koncert - honorár za účinkovanie, MTZ

100

100

 

3.

Family Day 1 - honorár za účinkovanie, MTZ

100

100

 

4.

Family Day 2 - honorár za účinkovanie, MTZ

150

150

 

5.

Večianske hodové slávnosti - honorár za účinkovanie, MTZ

700

700

 

6.

5. ročník LEČO FESTIVAL - honorár za účinkovanie, MTZ

400

400

 

7.

OZ MACEVA

koncert Peter Korman Quintet - Džezáky Šaľa 2019 - honorár za koncertné vystúpenie

400

400

 

8.

Tanečný klub JUMPING

Jednoducho tanec 2019 - súčasť Slovenského pohára - diplomy, poháre, medaily, tlač diplomov, plagátov, toner a kancelárske potreby

600

600

 

9.

Divadlo ASI Šaľa

Publikácia Storočnica divadla

v Šali - grafické spracovanie publikácie

1 500

1 500

 

10.

Divadlo Materinky, o.z.

Projekt Pipi Dlhá pančucha - 4 ks mikroportov, vyhotovenie kostýmov, rekvizít, bábok

1 500

1 500

 

11.

OZ LeGrácia

5. ročník-  Šaľa Maxi Festík 2019 - honoráre pre účinkujúcich

500

500

 

12.

Spoločnosť Petra Pázmanya

Klenoty regiónu - archívne klenoty - dekoračný materiál, nákup roll up, tlač veľkoplošných mobilných výstavných jednotiek - roll up, písmo-maliarske práce

600

585,34

 

13.

Rodičovské združenie pri ZUŠ Šaľa

reprezentácia žiakov ZUŠ v Šali na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťažiach - účastnícke poplatky, cestovné náklady, ubytovanie

800

800

 
 

14.

Divadlo ŠOK

divadelné predstavenie Peter Pan - svetelný park, zvuková aparatúra, výroba scény, obnova kostýmov a rekvizít, doprava techniky

500

500

 
 

15.

CSEMADOK - základná organizácia  ŠAĽA

účasť na regionálnych a celoštátnych  súťažiach speváckych zborov - zaobstaranie hudobného nástroja Keyboard, dopravné náklady do Maďarska, farebné tričká pre členov spevokolu

s potlačou

500

500

 

16.

Katarína Szikorová

projekt čítania a prezentácie kvalitných detských kníh - knižné ceny, iné ceny - omaľovanky, pastelky, občerstvenie, propagácia - tlač plagátov, letákov, banerov

200

200

 

17.

Miestny odbor Matice slovenskej

v Šali

Šaliansky Maťko J. C. Hronského - nákup cien a kníh pre súťažiacich

550

550

 

18.

Petra Sudorová

nákup prenosného hrnčiarskeho  kruhu

400

400

 

SPOLU:

10 000

9 985,34

 

 

2020

V roku 2020 mesto Šaľa neposkytlo dotácie pre oblasť kultúry   z dôvodu nepriaznivého finančného dopadu pandémie na ekonomiku mesta.

 

Investičné výdavky v celkovej sume 2 000 000 EUR sú rozpočtované na rekonštrukciu Domu kultúry Šaľa. Rekonštrukcia by mala byť zrealizovaná v rozsahu kompletnej rekonštrukcie vonkajšej fasády, okien, strechy a pochôdznych plôch, ale spojená by mala byť aj s rekonštrukciou vnútorných priestorov.[5]

 

Merateľné ukazovatele mesta Šaľa na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 sú v programe 11- Kultúra:

 

 

Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Plánovaná hodnota

2020

2021

2022

Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta

Počet návštevníkov knižnice za rok

15000

16000

16500

 

Celkový knižný fond knižnice v ks

50000

50000

50000

 

Počet exemplárov doplnených v danom roku

1400

1500

1600

 

Udržať počet používateľov, zastaviť klesajúci trend

Počet používateľov

1500

1550

1580

 

Udržať kvalitnými službami súčasný stav výpožičiek

Počet výpožičiek

90000

95000

100000

 

Zabezpečiť kvalitné kultúrne podujatia pre návštevníkov

Počet podujatí

20

25

30

 

Zabezpečiť zriadenie internetovej čitárne

Počet on-line počítačov v internetovej čitárni

6

6

6

 

Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií

Počet kultúrnych podujatí  za rok amfiteáter

4

6

8

 

Počet zrealizovaných podujatí  za rok v DK Šaľa

30

60

70

 

Počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok v DK Šaľa

10000

19200

19500

 

Počet zrealizovaných podujatí  v SD Veča za rok

140

150

160

 

Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v SD Veča za rok

8700

8900

9100

 

Zabezpečiť starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste

Počet pamiatok zahrnutých do obnovy v kalendárnom roku

1

1

1

 

Zabezpečiť podporu kultúrnych podujatí a činnosť občianskych združení pôsobiacich v oblasti

 

Počet podporovaných subjektov

20

20

22

 

 

 

Zbor pre občianske záležitosti v Šali za rok 2019

Rozpočet podprogramu Občianske obrady a slávnosti zahŕňa výdavky nevyhnutné na zabezpečenie fungovania Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ). Sú to najmä výdavky na vyplatenie odmien pre účinkujúcich a sobášiacich, ošatného, materiálne zabezpečenie obradov a podujatí a služieb spojené s podujatiami. Schválený rozpočet na výdavky ZPOZ bol v roku 2019 vo výške 33 750,00 EUR. Skutočné čerpanie finančných prostriedkov k 31. 12. 2019 bolo vo výške 25 865,08 EUR, čo znamená plnenie na 76,6 %.

V roku 2019 mesto Šaľa zakúpilo poháre – jubilejky a papierové tašky pre jubilantov, knihy Naše dieťatko, ktoré sa odovzdávajú pri príležitosti uvítania dieťatka, sobášne perá, ktoré sa dávajú každému sobášnemu páru pri sobáši. Na pere je vygravírovaný dátum, kedy sa sobáš uskutočnil. Bola zakúpená keramická nádoba na obrúčky pre sobášiace páry.

ZPOZ zakúpilo v roku 2019 scenáre a básne na rôzne obrady a spoločenské podujatia.

V roku 2019 bola zakúpená nová Pamätná kniha ZPOZ.

Mesto Šaľa uhradilo členský príspevok na rok 2019 do Združenia ZPOZ Človek človeku v Slovenskej republike.

 

 1. INŠTITUCIONÁLNA ZÁKLADŇA

 

 

5.1 Charakteristika kultúry

 

Miestna a regionálna kultúra a kultúra národnostných menšín sú významnými súčasťami kultúrneho dedičstva, významnými zdrojmi regionálnej a lokálnej identity, vzdelanosti, historického povedomia a vlastenectva občanov Slovenskej republiky. Kultúra je nenahraditeľným prostriedkom budovania tolerancie, občianskej súdržnosti a porozumenia medzi etnikami a náboženskými skupinami. Rozvoj kultúry a ochrana kultúrneho dedičstva na miestnej a regionálnej úrovni sú aj v súlade s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky.

 

Aktérmi miestnej a regionálnej kultúry sú všetky subjekty a jednotlivci participujúci na rozvoji kultúry v danom území. Inštitucionálnu bázu verejného sektora v oblasti kultúry, popri úradoch verejnej správy, reprezentujú najmä knižnice, osvetové strediská a osvetové zariadenia, múzeá, galérie, divadlá a inštitucionálnu bázu súkromného sektora rôzne ziskové a neziskové organizácie vrátane cirkví a náboženských spoločností.  

 

Kultúrne subjekty a jednotlivcov pôsobiacich v tejto oblasti v meste Šaľa môžeme rozdeliť na tri základné skupiny:

 • Inštitucionálna báza verejného sektora
 • Inštitucionálna báza súkromného sektora
 • Neinštitucionálna báza

 

5.2 Inštitucionálna báza verejného sektora (úrady verejnej správy a inštitúcie v ich  zriaďovateľskej pôsobnosti)

 

 • Mesto Šaľa/oddelenie (referát) kultúry, cestovného ruchu, mládeže a športu
 • Mesto Šaľa/Spoločný školský úrad
 • Mestské kultúrne stredisko
 • Mestská knižnica Jána Johanidesa
 • Základná umelecká škola
 • Centrum voľného času TIP-TOP
 • Renesančný kaštieľ - Štátny archív v Nitre – pracovisko Archív Šaľa
 • Dom ľudového bývania v Šali
 • Materské školy (MŠ 8. mája, MŠ Budovateľská, MŠ Družstevná, MŠ Hollého,
 • MŠ Okružná, MŠ P. J. Šafárika, MŠ pri ZŠ Jozefa Murgaša,
 • MŠ pri ZŠ Petra Pázmánya s VJM, MŠ pri ZŠ Bernolákova)
 • Základné školy (ZŠ Bernolákova, ZŠ Jána Hollého, ZŠ Jozefa Cígera Hronského,
 • ZŠ Ľudovíta Štúra, ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša, ZŠ Petra Pázmánya s VJM –,
 • Špeciálna základná škola Speciális Alapiskola)
 • Stredné školy (Spojená škola s organizačnými zložkami: 1. Obchodná akadémia; 2. Stredná odborná škola; 3. Stredná priemyselná škola, Gymnázium Juraja Fándlyho, Stredná odborná škola - Szakközépiskola)
 • Denné centrá seniorov, (Denné centrum č.1 Horná 1952/11 Šaľa, Denné centrum č.2 Kráľovská 792/35 Šaľa,  Denné centrum č.3 Narcisová 1948/19 Šaľa-Veča,  Denné centrum zdravotne postihnutých občanov Krížna ul. 4 Šaľa
 • Nitriansky samosprávny kraj a ním zriadené Ponitrianske múzeum v Nitre
 • Organizácie a inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

 

V rámci inštitucionálnej bázy verejného sektora možno v meste Šaľa určiť šesť hlavných nositeľov kultúrno-spoločenského života v meste:

 

 1. Mestské kultúrne stredisko - podieľa sa na realizácii kultúry v meste. Je hlavným organizátorom celomestských kultúrno–spoločenských podujatí, koordinuje činnosť záujmovo – umeleckej činnosti, organizuje a manažuje činnosť FS Šaľan a DFS Šaľanček, zabezpečuje prevádzku kina, koordinuje činnosť Zboru pre občianske záležitosti a zabezpečuje vzájomnú spoluprácu s družobnými mestami v oblasti kultúry.
 2. Mestská knižnica Jána Johanidesa – je informačným, literárnym, komunikačným a študijným centrom. Prostredníctvom moderného knižničného systému má vytvorenú vlastnú databázu knižničného fondu.
 3. Základná umelecká škola - poskytuje základné umelecké vzdelanie spravidla pre žiakov základnej školy, ale i strednej školy a dospelých. Stupne získaného vzdelania sú primárne umelecké vzdelanie a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie.
 4. Centrum voľného času – problematika centier voľného času je obsiahnutá v Školskom zákone č. 245/2008, § 116. Podľa tohto ustanovenia „centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť pre deti, rodičov a iné osoby vo veku do 30 rokov v ich voľnom čase:

- zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

- usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných škôl a stredných škôl.

- môže poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi v ich voľnom čase školám a školským zariadeniam, občianskym združeniam vykonávajúcim činnosť zameranú na deti, ďalším právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ak o ňu požiadajú.

- zriaďuje sa ako zariadenie s celoročnou prevádzkou.

- spravidla sa člení podľa záujmových oblastí na oddelenia a na záujmové útvary. Pre deti so zdravotným postihnutím alebo vývinovými poruchami sa môžu zriaďovať záujmové útvary.“

 1. Renesančný kaštieľ - Štátny archív v Nitre - pracovisko Archív Šaľa - preberá, uchováva a sprístupňuje informácie, ktoré vznikli z činnosti úradov, inštitúcií, škôl a organizácií pôsobiacich na území dnešných okresov Šaľa, Galanta a Dunajská Streda. Archív spravuje archívne fondy a zbierky v rozsahu 5130 b. m. od roku 1340. Na nádvorí kaštieľa sa pravidelne usporadúvajú kultúrne podujatia pod názvom Kultúrne leto. Organizuje tematické konferencie, prednášky, výstavy a dni otvorených dverí.
 2. Dom ľudového bývania v Šali – je národná kultúrna pamiatka SR, ktorá je v súčasnosti na Slovensku ojedinelým dokladom použitia sochovej konštrukcie krovu a pletených stien na obytnej stavbe. Najstaršia časť objektu pravdepodobne pochádza z konca 18. storočia, no počas rekonštrukčných prác v rokoch 1979 – 80 bolo zistené na dodatočne zabudovanej a neskôr odstránenej mešternici vročenie 1831. Menšie úpravy domu sa uskutočnili v druhej polovici 19. storočia a tiež v období po 1. svetovej vojne. Až do roku 1960 objekt slúžil ako rodinný dom. V roku 2008 dom prešiel do správy Ponitrianskeho múzea v Nitre. V priestoroch Domu ľudového bývania v Šali sa uskutočňujú výstavy, tvorivé dielne pre deti, mládež i dospelých, koncerty historickej i ľudovej hudby.

 

V rámci inštitucionálnej bázy verejného sektora možno v meste Šaľa určiť za ďalších nositeľov kultúrno-spoločenského života v meste:

 1. Materské školy - podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravujú na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
 2. Základné školy - podporujú rozvoj osobností žiakov, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytujú základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na orientáciu v živote a v spoločnosti a na ďalšiu výchovu a vzdelávanie.
 3. Stredné školy - všeobecné vzdelávanie a výchova prebieha hlavne na gymnáziách, ktoré pripravujú predovšetkým na štúdium na vysokých školách. Ďalej pripravujú aj na výkon niektorých činností vo verejnej správe, kultúre a v ďalších oblastiach. Všeobecné vzdelávanie a výchova je tiež súčasťou vzdelávania a výchovy na stredných odborných školách. Stredoškolské odborné vzdelávanie a príprava sa uskutočňuje v stredných odborných školách. Žiaci sa v ňom pripravujú predovšetkým na výkon odborných činností, najmä technicko-hospodárskych, ekonomických, pedagogických, zdravotníckych, sociálno-právnych, správnych, umeleckých a kultúrnych, prípadne aj na štúdium na vysokej škole.
 4. Denné centrá seniorov -  sú účelovým organizačným útvarom, ktorých poslaním je uspokojovať kultúrne a spoločenské potreby starších občanov (spravidla v dôchodkovom veku) a ťažko zdravotne postihnutých občanov a poskytovať im niektoré služby. Denné centrum má charakter sociálno-spoločenského a kultúrneho zariadenia.

 

5.3 Súkromný sektor

 

 • mimovládne organizácie – občianske združenia, spolky, asociácie, nadácie, záujmové skupiny pôsobiace v rôznych oblastiach záujmovo-umeleckej činnosti (hudba, tanec, divadlo, film, audiovizuálna tvorba, literatúra a knižná kultúra, výtvarné umenie, architektúra...)
 • súkromný podnikateľský sektor – galérie, umelecké agentúry
 • rôzne samostatné organizačné jednotky cirkví a náboženských spoločností
 • rôzne neformálne subjekty (krúžky, kluby...) pôsobiace v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti
 • ľudovoumeleckí výrobcovia a samostatne tvoriace osobnosti (umelci) v oblasti kultúry a umenia
 • ďalší aktívni jednotlivci podieľajúci sa na rozvoji kultúry

 

5.4 Kultúrne dedičstvo

 

Kultúrne dedičstvo Slovenskej republiky je nenahraditeľným bohatstvom štátu a jeho občanov, je dokladom vývoja spoločnosti, filozofie, náboženstva, vedy, techniky, umenia, dokumentom vzdelanostnej a kultúrnej úrovne slovenského národa, iných národov, národnostných menšín, etnických skupín a jednotlivcov, ktorí žijú alebo v minulosti žili na území Slovenska. Predstavuje súbor hmotných a nehmotných hodnôt, hnuteľných i nehnuteľných vecí a predmetov, tvorivej činnosti človeka a vývoja ľudskej spoločnosti od najstarších čias až po súčasnosť, ktoré majú schopnosť priamo alebo sprostredkovane vypovedať o vývoji histórie, spoločnosti, kultúry a majú trvalú historickú, umeleckú, vedeckú a kultúrno-spoločenskú hodnotu. Je podstatou kultúrnej identity spoločnosti a jej jednotlivých skupín. Kultúrne dedičstvo je svedectvom minulosti a predstavuje zväzok zachovania pre budúcnosť.

 

Hmotné kultúrne dedičstvo je súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí, ktoré sú podľa zákona o ochrane pamiatkového fondu vyhlásené za národné kultúrne pamiatky.

Súčasťou hmotného kultúrneho dedičstva sú:

 • archívne dokumenty
 • historické knižničné fondy a dokumenty
 • zbierky múzeí a galérií
 • pamiatkový fond
 • diela hudby, dramatického umenia, tanca a scénografie
 • oblasť filmu a audiovízie
 • diela výtvarného umenia, úžitkového umenia, dizajnu a architektúry
 • diela ľudového umenia a ľudovej umeleckej výroby

Súčasťou kultúrneho dedičstva sú aj pamätihodnosti (objekty, predmety), udalosti a osobnosti, ktoré majú pre daný región, mesto, či obec, lokálne spoločenstvo i jednotlivca historickú, spoločenskú, krajinnú, urbanistickú, architektonickú, kultúrnu, vedeckú, technickú, výtvarnú alebo umelecko-remeselnú hodnotu.

Mesto Šaľa eviduje 27 pamätihodností a 5 kultúrnych pamiatok. Z celkového počtu 32 je 28 hmotne nehnuteľných, 4 hmotne hnuteľné a žiadne nehmotné.

Evidencii pamätihodností mesta Šaľa a postupu predkladania a schvaľovania návrhov na ich zaradenie do zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Šaľa sa venuje VZN 14/2011 O evidencii pamätihodností. Mesto Šaľa týmto všeobecne záväzným nariadením rozhodlo o utvorení evidencie pamätihodností mesta Šaľa a zároveň upravilo aj postup predkladania a schvaľovania návrhov na ich zaradenie do Zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Šaľa.

Zoznam kultúrnych pamiatok v meste Šaľa:

 1. Renesančný kaštieľ
 2. Kostol sv. Margity Antiochijskej
 3. Dom ľudového bývania
 4. Socha sv. Juraja
 5. Stanica transformátorová – trafostanica bývalej elektrárne

Zoznam – A. Register hmotných nehnuteľných pamätihodností v meste Šaľa:

 1. Neskorobarokový kostol vo Veči
 2. Súsošie Sv. Trojice
 3. Socha sv. Jána Nepomuckého
 4. Socha sv. Floriána
 5. Socha sv. Vendelína
 6. Kaplnka Sv. rodiny
 7. Božia muka (Bakošova)
 8. Kaplnka sv. Jozefa
 9. Kaplnka rodín Feketeovej a Feketeházyovej
 10. Kríž z červeného mramoru
 11. Pomník padlým vojakom v I. a II. svetovej vojne
 12. Budova rímskokatolíckeho farského úradu
 13. Jaskyňa Lurdskej Panny Márie
 14. Budova Gymnázia Juraja Fándlyho
 15. Budova ZŠ s MŠ s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským
 16. Harmincova budova
 17. Budova bývalého vodoregulačného družstva
 18. Maďarský dom Jánosa Feketeházyho
 19. Železničná stanica
 20. Železničný most
 21. Židovský cintorín
 22. Chránený strom – lipa malolistá
 23. Budova bývalej základnej školy
 24. Hroby, hrobky a náhrobníky historického významu
 1. Štefan Almássy (1806-1876)
 2. János Feketeházy (1842-1927)
 3. Jozef Hlavatý (1898-1966)
 4. Jozef Miškovič Sellyei (1909-1941)
 5. József Péter (1856-1925)
 6. Alexander Simon (1880-1955)
 7. Zsigmond Szentiványi (1861-1915)
 8. Maurice Henri Weil (1845-1924)
 9. Dezider Ajtics Horváth (1873-1933)
 1. Pamätné tabule:
 1. Jozef Miškovič Sellyei
 2. János Feketeházy
 3. Pamätná tabuľa venovaná obetiam holokaustu miestnym židovským spoluobčanom
 4. Pamätná tabuľa odhalená na počesť zaniknutej židovskej náboženskej obce

v Šali - Veči a martýrov

 1. Ladislav Gresznáryk
 2. Pamätná tabuľa venovaná 15. výročiu súťaže v prednese slovenskej povesti

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského

 1. Pamätná tabuľa venovaná 130. výročiu založenia Matice slovenskej
 1. Kamenný kríž v cintoríne Šaľa

Zoznam – B. Register hmotných hnuteľných pamätihodností v meste Šaľa:

 1. Organ

Zoznam – C. Register kombinovaných diel prírody a človeka v meste Šaľa:

 1. Artézske studne

Lokalita Šaľa:

Nám. Sv. Trojice

Školská ulica

Dolná ulica (při Večierke)

Vlčianska ulica

Horná ulica

Hviezdoslavova ulica

Lokalita Veča:

Pribinovo nám. (pri hasičskej zbrojnici)

 

Nehmotné kultúrne dedičstvo  sú poznatky, schopnosti, znalosti, prejavy, praktiky, stvárnenia, postupy, nástroje, artefakty, predmety a s nimi spojené miesta, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva.  Nehmotné kultúrne dedičstvo určuje kultúrnu rozmanitosť regiónov, ich identitu a zachováva dôkaz o ľudskej tvorivosti (ľudové tradície, zvyky a obyčaje, nárečie, folklór, ľudové tance a piesne).

Za týmto účelom bol v máji 2015 vytvorený  a zriadený Folklórny súbor ŠAĽANDetský folklórny súbor ŠAĽANČEK. Podarilo sa tým obnoviť chýbajúci ľudové zvyky a tradície v meste a robiť osvetu v oblasti ľudovej kultúry. Kolektívy nadviazali na činnosť FS Chemik, ktorý v Šali pôsobil od roku 1972. FS Šaľan a DFS Šaľanček sa vo svojej činnosti od svojho vzniku zameriavajú na vyhľadávanie, zbieranie, uchovávanie, scénické spracovávanie a verejné prezentovanie folklórneho bohatstva ľudových zvykov z oblasti Matúšova zem. Za krátky čas fungovania týchto kolektívov sa výskumom a bádateľskou činnosťou podarilo revitalizovať miestne zvyky a obyčaje: tradičná svadba, fašiangy a pochovávanie basy, jánske ohne, vinobranie a stridžie dni. Na prezentáciu regionálnej tradičnej ľudovej kultúry boli zostavené slávnostné galaprogramy pod názvom "Šalianske obyčaje" a kultúrno-spoločenské podujatia zahrnuté v projekte „Rok so šalským gazdom“. Súčasťou programu bolo aj znovuoživenie a rekonštrukcia krojov miestneho regiónu. V súčasnej dobe majú folkloristi vo svojom repertoári viacero krátkych programov prevažne regionálneho charakteru, s ktorými vystupujú nielen v Šali a jej okolí, ale aj v zahraničí - Poľsko, Maďarsko, Česká republika a Ukrajina.

 

 

 1. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU MIESTNEJ KULTÚRY

 

Podkladom k analýze nám poslúžili dokumenty a materiály vydané mestom, ako Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa 2015 – 2020, správy o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za roky 2016 až 2019, vyhodnotenia dotazníkového prieskumu – kultúrny život a kultúrne podujatia za roky 2016 až 2019, správy o činnosti jednotlivých organizácií a inštitúcií. V prípade škôl a školských zariadení sme podklady čerpali najmä so správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, školských vzdelávacích programov, plánov práce škôl, vyhodnocovacích (záverečných) správ a z koncepcií rozvoja; v rámci činnosti denných centier seniorov nám poslúžila výročná správa Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa.

K doplňujúcim informáciám nám poslúžili aj webové stránky, na ktoré zároveň odkazujeme v prípade záujmu získania obsiahlejších informácií, či k získaniu podrobnejšieho prehľadu činností nižšie spomínaných inštitúcií.

 

Dobrým príkladom spolupráce medzi MsKS Šaľa, Spoločným školským úradom Šaľa a všetkými šalianskymi školami je interaktívne podujatie formou súťaže pod názvom „Ukáž, čo vieš!“, ktoré sa uskutočňuje každoročne v mestskej športovej hale. Súťaž je zostavená z vedomostných, tanečných a speváckych kôl. Do súbojov sú pozvaní žiaci základných škôl ( ZŠ Bernolákova, ZŠ Hollého, ZŠ Hronského, ZŠ Murgaša, ZŠ Štúra, ZŠ Pázmánya ) a študenti stredných škôl (Spojená škola, Gymnázium, SOŠ Šaľa). Účelom podujatia je zábavnou formou prehĺbiť a zlepšiť komunikáciu medzi žiakmi, študentami, učiteľmi a organizátormi, zvýšiť aktivitu mládeže ku kultúrno-spoločenskému životu v našom meste, oboznámiť ich s históriou mesta a hodnotami kultúrneho dedičstva Slovenska.

 

Kultúru v meste môžeme podľa aktérov rozdeliť do nasledovných kategórií:

Deti mesta

Mládež mesta

Seniori

Široká verejnosť

Tretí sektor

  

Celoročný kalendár opakujúcich sa kultúrno-spoločenských podujatí:

Január   –      Reprezentačný ples mesta Šaľa

Február –      Reprezentačný ples záchranných zložiek mesta Šaľa

                      Tvorivý čin roka – vyhodnotenie ankety vyhlásenou Komisiou kultúry a       

                      cestovného ruchu pri MsZ v Šali    

                      Športovec roka - slávnostné vyhlásenie a odovzdávanie cien jednotlivcom,     

                      kolektívom, trénerom a funkcionárom športu     

                      Fašiangový karneval pre deti

                      Fašiangová veselica a pochovávanie basy FS Šaľan

Marec –        Ukáž, čo vieš! – vedomostná súťaž ZŠ a SŠ

                     Javiskový škriatok – regionálna prehliadka a súťaž detskej dramatickej  

                     tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti

                     Čo vieš o hviezdach - kvíz

                     Vesmír očami detí – výstava prác žiakov ZŠ

                     Šaliansky Maťko – súťaž v prednese slovenskej povesti

                     Výročie oslobodenia mesta

Apríl –          Večianska paleta – okresná výtvarná súťaž detí MŠ a žiakov ZŠ

                     Večianska paleta – výstava prác z výtvarnej súťaže

                     Veľkonočné tvorivé dielne

                     Jednoducho tanec – celoslovenská pohárová tanečná súťaž

                     Stavanie mája

Máj –            Multifest – 1.máj

                     Večianske slávnosti

                     Hodová slávnosť vo Veči

                     Zlatá priadka-Šaľa – celoštátna postupová súťaž a prehliadka detskej       

                     dramatickej tvorivosti

Jún –             MDD – oslavy k sviatku detí

                     Jánske ohne

                     Šaliansky jarmok

                     Hurá prázdniny – program k ukončeniu školského roka

Júl –              Prázdninové hry

                     Súťaž vo varení guláša

                     Kultúrne leto

                     Verejná degustácia vín TERRA WAG

                     Premietanie na amfiteátri

August –       Prázdninové hry

                     Kultúrne leto

                     Premietanie na amfiteátri

                     Výročie SNP

September – Beh nočnou Šaľou

                     Vinobranie

                     Večafest – súťaž vo varení leča

November – Ochutnávka večianskych špecialít

                     Katarínska zábava so záhradkármi

                     Katarínska zábava a Stridžie dni

                     Medzinárodný futbalový turnaj – futbalový turnaj o pohár náčelníka Mestskej

                     polície Šaľa

                     Deň veteránov

December – Cena mesta a cena primátora mesta Šaľa - ocenenia sa udeľujú fyzickým a  

                     právnickým osobám, ktoré sa výraznou mierou zaslúžili o rozvoj mesta Šaľa.

                     Večianske vianočné trhy

                     Mestský Mikuláš

                     Vianočná akadémia detí mesta Šaľa

                     Šalianske vianočné trhy

                     Galaprogram TK Jumping - Vystúpenie tanečníkov TK Jumping 

                     s rekapituláciou tanečných choreografií vytvorených v roku

                     Vianočný benefičný koncert

                     Štefanska oldies party

                     Silvester s ohňostrojom

 

Pre lepší  prehľad uvádzame stručný prierez činnosti a podujatí podľa jednotlivých inštitúcií.

 

6.1 Mestské kultúrne stredisko

 

Mestské kultúrne stredisko (MsKS) Šaľa je hlavným kultúrnym zariadením samosprávneho mesta Šaľa. Tvoria ho Dom kultúry Šaľa, Kultúrny dom vo Veči a Kultúrne stredisko Večierka v Šali. MsKS je začlenené do organizačnej štruktúry Mestského úradu (MsÚ) v Šali. Predmetom činnosti MsKS je tvorba kultúrneho života v meste Šaľa, zvyšovanie kultúrneho povedomia občanov, tvorba programov vo vlastnej réžii, záujmovo - umelecká činnosť, spolupráca s krajskými a národnými kultúrnymi inštitúciami, spolupráca s občianskymi združeniami a záujmovými skupinami, ktoré sa v rámci svojej činnosti venujú kultúrnym aktivitám, organizovanie filmových a iných predstavení, výstavných podujatí, festivalov, prehliadok, súťaží a vzdelávacích aktivít počas celého roka. MsKS má v DK Šaľa k dispozícii pre potreby realizácie podujatí niekoľko viacúčelových sál (divadelnú sálu / kinosálu, estrádnu sálu, bábkovú sálu), výstavných priestorov, priestorov pre konanie kurzov, učebne, skúšobne a pod. Rovnako má k dispozícii viacúčelovú sálu a viacúčelový priestor v KD Veča, viacúčelové priestory v KS Večierka a priestory amfiteátra v Šali, mestskej športovej haly, Mestskej knižnice Jána Johanidesa. Prenájom priestorov vo všetkých strediskách pre tretie osoby spadá do kompetencie správcu budovy.

 

6.1.1 Dom kultúry Šaľa

 

 

Hlavné činnosti a podujatia:

 • organizovanie veľkých mestských kultúrnospoločenských podujatí – Večianske slávnosti, Šaliansky jarmok, Reprezentačný ples mesta Šaľa a v priebehu roka všetky väčšie aj príležitostné slávnosti mesta
 • metodické vedenie, tréningový proces a vystúpenia Folklórneho súboru ŠAĽAN a Detského folklórneho súboru ŠAĽANČEK
 • koncepčné organizovanie podujatí pre všetky vekové kategórie obyvateľov Šale počas celého roka – divadelné predstavenia, detské divadlá a zábavné popoludnia pre deti, diskotéky a zábavy, koncerty v rôznych hudobných žánroch, výstavy
 • filmové premietania (v rámci bežného hracieho profilu kina, mimoriadne premietania, tematické premietania, premietania pre deti, premietania pre školy, filmový klub, filmové festivaly)
 • súčinnosť pri tvorbe a realizácii domácich divadelných predstavení – Divadlo ŠOK, DDS Úsmev, Divadlo MATERINKY, Divadlo ASI
 • podujatia pre deti počas rôznych – skôr špecifických podujatí, ako sú Veľkonočné vajíčko, Deň detí, Rozlúčka s letom, Mestský Mikuláš, detské divadielka - Rozprávkovo, zábavno-súťažné popoludnia...
 • organizovanie interaktívnej vedomostno-športovo-zábavnej súťaže pre všetky šalianske školy – Ukáž, čo vieš!
 • zabezpečuje podujatia pre materské školy, základné školy, školské kluby a stredné školy
 • zostavovanie a vydávanie mesačného zoznamu podujatí a kultúrneho programu v Šali – Kam v Šali
 • spoluorganizuje podujatia tretieho sektoru
 • organizácia a realizácia Kultúrneho leta v Šali
 • organizácia celoslovenskej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka – Šaľa, spoluusporiadatelia krajskej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti – Detský javiskový sen, spoluusporiadatelia celoslovenských tanečných súťaží v modernom tanci - Majstrovstvá Slovenska a Slovenský pohár
 • každoročné spoluorganizovanie vyhodnotenia a oceňovanie laureátov ankety v oblasti umenia – Tvorivý čin roka
 • usporiadanie galaprogramu pre žiakov ZŠ – Vianočná akadémia
 • spolupráca pri tvorbe detských predstavení Detského divadelného súboru ÚSMEV
 • koordinácia a súčinnosť pri nácvikoch Šalianskeho dychového orchestra
 • činnosť Zboru pre občianske záležitosti (občianske obrady, rodinné slávnosti, ostatné podujatia)
 • spolupráca s družobnými mestami (zabezpečovanie vystúpení družobných miest u nás a naopak, a pod.)
 • ostatné kultúrne podujatia - Deň matiek, Mesiac úcty k starším

Objekt kultúrneho domu Šaľa čaká v nasledujúcom období rekonštrukcia exteriéru a čiastočne aj interiéru, výmena sedačiek v kinosále.

 

6.1.2 Kultúrny dom Šaľa - Veča

 

 

Kultúrny dom Šaľa - Veča vytvára podmienky pre organizovanie programov, služieb a produktov v oblasti kultúry a spoločenského života. Priestory Kultúrneho domu v Šali Veči sú menšie ako v Dome kultúry v Šali, je možné ho využívať na podujatia menšieho rozsahu. Organizujú sa tu kultúrne a spoločenské podujatia (v spolupráci s rôznymi občianskymi združeniami a školami), koncerty, výstavy, besedy, divadelné predstavenia a podporuje rozvoj záujmovej činnosti. Ponúka prenájom priestorov vhodných na organizovanie súkromných a firemných osláv, firemných  posedení, prednášok, seminárov, výučbu kurzov a stretnutia spoločenstiev.

Medzi hlavné aktivity môžeme zaradiť tvorivo – zábavné popoludnia pre deti a rodičov, podujatia pre školské kluby, materské a základné školy, besedy pre školy, súťaže, ako okresná výtvarná súťaž pre materské a základné školy pod názvom „Večianska paleta“ (cieľom je vytváranie nových tradícií, priestoru na vyjadrenie svojho názoru na určenú tému, prostredníctvom prác vplývať na životné prostredie, a tým pestovať pozitívny vzťah k životnému prostrediu), tanečné zábavy pre strednú a staršiu generáciu, rôzne výstavy, podujatia pre deti počas jarných a letných prázdnin, športové (shaolin kung fu, tai chi ) a tanečné kurzy (salsation, hip hop pre dospelých) a je aj snaha o znovuzriadenie detského divadelného súboru.

V kultúrnom dome pracuje dámsky klub venovaný ženám rôznych vekových kategórií (oboznamovanie sa s tradičnými remeslami, rôznymi kreatívnymi, novými výtvarnými technikami, besedy  rôzneho  aj preventívneho charakteru, a i.) aj klub diabetikov, ktorý pracuje s cieľom informovať členov i širokú verejnosť o ochorení diabetes mellitus – o cukrovke. Klubovými stretnutiami si pacienti s ochorením pod dohľadom odborného lektora v oblasti diabetológie, ktorým je nutričný terapeut Mgr. Klaudia Šugrová, vzájomne pomáhajú, vymieňajú si poznatky, či skúsenosti pri prekonávaní problémov. Každé stretnutie je dopĺňané o nové informácie, tiež konverzačné mapy, ktorými sa dosahuje želaný zámer interaktívnej formy skupinovej edukácie. Stretnutia v tomto roku boli obohatené aj o odborné prednášky špecialistov zaoberajúcich sa aj komplikáciami, ktoré zahŕňa táto diagnóza.

Neoddeliteľnou súčasťou podujatí, ktoré sa každoročne usporadúvajú v kultúrnom dome, je aj Stavanie mája alebo Večianske slávnosti, Večianske vianočné trhy -  tieto podujatia môžeme zaradiť medzi tradičné kultúrne prejavy, ktoré si ľudia v mestskej časti Šaľa - Veča veľmi vážia. Chápané sú ako nehmotné dedičstvo pripomínajúce zvyky predkov v podvečer prvého mája, na počesť hodov, či adventu, ktorý strávia pri malom občerstvení, tanci, speve a hovorenom slove.

Objekt Kultúrneho domu Šaľa - Veča prešiel rekonštrukciou v rokoch 2018-2019 spolufinancovaním zo zdrojov EÚ a ŠR, kedy sa okrem novej fasády, výplní otvorov a strechy vybudovali aj toalety pre imobilných, obstaral schodolez, nové interiérové vybavenie budovy aj pódia vrátane nového osvetlenia.

 

6.1.3 Kultúrne stredisko Večierka

 

Kultúrne stredisko Večierka zameriava svoju činnosť na prácu s deťmi, mládežou a dospelými. Nakoľko v meste Šaľa  na rozdiel od väčšiny okresných miest nie je zriadené regionálne osvetové stredisko, KS Večierka svojou činnosťou vo veľkej miere zastrešuje práve podujatia spoločenského a osvetového charakteru a aktívne spolupracuje s KOS v Nitre.

Organizujú sa tu pre všetky vekové kategórie rôzne súťaže, tvorivé dielne, besedy, prednášky, výstavy. Počas školského roka je veľmi dobrá spolupráca s MŠ, ZŠ a SŠ. V rámci letných prázdnin sú pre deti pripravené spoločensko – zábavné podujatia a zároveň podľa záujmu rôzne záujmovo  - umelecké činnosti. Okrem výtvarných súťaži sa veľkému záujmu zo strany ZŠ a SŠ   teší každoročná vedomostná súťaž v oblasti astronómie a astronautiky „Čo vieš o hviezdach?“. V KS Večierka je už tradíciou organizovanie výstav nielen členov klubu výtvarníkov, fotografov, patchworku, žiakov ZŠ a detí MŠ, ale i rôznych pozvaných amatérskych umelcov z iných miest. V roku 2019 sa organizovali výstavy: výstava výtvarných prác „Vesmír očami detí“, výstava fotografií  „Prebudené detaily“, výstava umeleckých výrobkov z dreva „Podoby dreva“ p. Langa, výstava fotografií „Fotodekáda“ Attilu Meszárosa, výstava fotografií pri príležitosti Šalianskych slávností v Dome ľudového bývania, výstava „Zimné inšpirácie“ a výstava členov klubu výtvarníkov na MsÚ v Šali.

Práca s dospelými je orientovaná na usporiadanie  výstav, tvorivých dielní a prednášok. Pod KS patria aj kluby pre dospelých. Ich poslaním je zmysluplná činnosť, ktorá podporuje proces tvorby jednotlivcov i skupín. Patria sem kluby výtvarníkov TERRA WAG, fotografov TERRA WAG, keramikárov, patchworku, paličkovej čipky. Usporadúva sa deň astronómie, prednášky a tvorivé dielne pre dospelých.

 

6.1.4 Mestská športová hala

 

           

Priestory MsŠH Šaľa využíva Mestské kultúrne stredisko Šaľa na organizovanie kultúrnych podujatí a koncertov, čím zvyšuje rôznorodosť a dostupnosť podujatí na území mesta. Kapacitu tribún a palubovky je možné prispôsobiť charakteru podujatia. Práve táto rozmanitosť športovej haly nám ponúka možnosť usporiadať verejné podujatia s väčším počtom účastníkov v interiéri, čím sa zvýši  kultúrne povedomie a záujem občanov o kultúrny život v meste. Atraktivitu mesta zvýšila organizácia koncertov kapiel populárnej slovenskej, ale aj zahraničnej hudby, ako

ELÁN - najúspešnejšia rocková skupina v histórii slovenskej populárnej hudby, pripravila unikátne akustické turné, ktoré odohrala aj v Šali.

TUBLATANKA – s programom „33 rockov“, odohrala v rámci svojho česko-slovenského turné pri príležitosti Kristových rokov pôsobenia na hudobnej scéne.

OMEGA tour 2019 „Tűzvihar“ – jedna z najúspešnejších maďarských rockových hudobných skupín, ktorá predstavuje medzinárodne uznaný hudobný fenomén.

Spojenie športového a kultúrneho vyžitia je príjemnou a prijateľnou cestou aj do budúcnosti. Nie je to len z  hľadiska ekonomického vhodné, ale aj v rámci podpory kultúrneho života vyplývajúceho z potrieb obyvateľov. Príkladom takého spojenia je aj súťaž, ktorú MsKS pravidelne usporadúva každý rok v MsŠH pod názvom

UKÁŽ, ČO VIEŠ ! Interaktívna súťaž je určená pre žiakov a študentov šalianskych škôl. Súťaž je zostavená z vedomostných, tanečno-športových a zábavných kôl. Účelom podujatia je zábavnou formou prehĺbiť a zlepšiť komunikáciu medzi žiakmi, študentami, učiteľmi a organizátormi, zvýšiť záujem mládeže o kultúrno – spoločenský a športový život v našom meste, oboznámiť ju s históriou mesta a hodnotami kultúrneho dedičstva Slovenska.

 

6.1.5 Amfiteáter

 

Šaliansky amfiteáter je súčasťou komplexného priestoru centrálnej mestskej zóny. V roku 2012 sa začal realizovať projekt Revitalizácia verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny Šaľa prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Po ukončení realizácie projektu v roku 2014 sa amfiteáter stal jedným z centier oddychu a kultúry v meste.

Súčasťou projektu revitalizácie bolo tak pochopiteľne aj úsilie o obnovenie filmovej produkcie, ktoré sa ihneď stretlo s veľkým záujmom občanov. V letných prázdninových mesiacoch sa takmer každý piatok a sobotu premietajú najobľúbenejšie filmové tituly všetkých žánrov za ostatný rok. S projektom „Premietanie na amfíku“ sa vzhľadom na vysoký záujem plánuje pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Sezóna na amfiteátri sa bežne začína prvomájovým podujatím „Multifest“, ktorý je hudobno-spoločenským podujatím určeným pre všetky vekové skupiny obyvateľstva. Myšlienkou Multifestu je okrem iného spojiť občanov s rozdielnym hudobným vkusom, ktorý je na podujatí prezentovaný. Amfiteáter je zároveň neoddeliteľnou a najdôležitejšou súčasťou tradičného Šalianskeho jarmoku, ktorý sa koná každoročne koncom júna. V podvečerných hodinách sa stáva strediskom záujmu občanov, ktorým prinášame hudobno-spoločenský zážitok na koncertoch populárnych slovenských a zahraničných interpretov a kapiel. Ostatné roky sa amfiteáter stáva miestom pre podujatie verejnej degustácie vín Víno Terra Wag – Šaľa, ktoré si medzi občanmi získalo veľkú atraktivitu. To sa zároveň spája aj s každoročným Kultúrnym letom, ktoré sa na daný víkend presúva na pódiu centrálnej mestskej zóny. Spoločenské podujatie tak získava hudobnými produkciami ľudových aj popových tanečných interpretov vyššiu úroveň, v čom plánujeme pokračovať. Dôležitá je aj participácia na iných podujatiach, ako bolo v rokoch 2014-2017 športovo – kultúrne podujatie Strongman & Strongwoman a v roku 2018 dokonca Európsky pohár V4 Strongman Šaľa.

Ďalším športovým podujatím s využiteľnosťou nielen amfiteátru, ale aj širšieho okolia centrálnej mestskej zóny je oslava Dňa detí, ktorá sa každoročne nesie v športovo – zábavnom duchu a podnecuje deti k zdravému pohybu aj zdravému životnému štýlu. Pre zainteresovanie nielen najmladších vekových skupín, ale aj mládeže sa využíva aj spolupráca s Mládežníckym parlamentom mesta Šaľa, ktorý bol spoluorganizátorom Športového dňa detí v roku 2019.

 

6.2 Mestská knižnica Jána Johanidesa

 

 

Knižnica ako samostatná rozpočtová organizácia, ktorá vznikla na základe zriaďovacej listiny v roku 2009. Hospodári so schváleným rozpočtom a s finančnými prostriedkami získanými formou dotácií. Plní úlohu kultúrno-vzdelávacej inštitúcie a jej predmet činnosti spočíva v doplňovaní, uchovávaní, ochrane a sprístupňovaní knižničného fondu. Podporuje vzdelávanie, sebavzdelávanie a všestranný rozvoj používateľov. Organizovaním rôznych podujatí pokrýva nielen vzdelávacie, ale aj kultúrne a informačné potreby používateľov. Organizuje množstvo besied, súťaží, tvorivých dielní pre deti, okrem iného pomáha aj lokálnym umelcom prezentovať svoju literárnu a výtvarnú tvorbu. Ďalej je spoluorganizátorom literárnej súťaže Cena Jána Johanidesa a taktiež literárnej súťaže pre stredoškolákov Esej Jána Johanidesa. Venuje sa deťom s problémovým čítaním, pre ktoré pravidelne organizuje spoločné čítanie a založila pre deti knižný klub KaKaDu. Zapája do literárnych súťaží pre deti s celoslovenskou pôsobnosťou ako Osmijankova literárna záhrada a Prečítané leto, ktoré sú zamerané na rozvoj a podporu čítania a výtvarného umenia. V rámci besied knižnicu poctilo svojou návštevou už množstvo osobností, medzi nimi napr. Jozef Banáš, Gustáv Murín, Adela Vinczeová, Denisa Oqino, Evita Urbaníková, Táňa Kelleová Vasilková, Jana Benková, Veronika Homolová Tóthová a mnoho ďalších.

Priestory mestskej knižnice prešli komplexnou rekonštrukciou v rokoch 2010-2011 v rámci projektu spolufinancovaného z prostriedkov EÚ a ŠR, kedy bol v budove vybudovaný aj výťah pre bezbariérovú úpravu budovy, zabezpečila nové IKT vybavenie knižnice, počítače pre internetové pripojenie čitateľov, počítač a SW pre nevidiacich klientov, sociálne zariadenia.

 

6.3 Zbor pre občianske záležitosti

Jedným z hlavných cieľov Zboru pre občianske záležitosti v Šali bude v nasledujúcich rokoch príprava a organizácia dôstojných občianskych obradov, medzi ktoré patria sobáše, uvítania dieťatka do života, pravidelné stretnutia s jubilantmi, ktorí oslávia svoje 75., 80., 85., 90. a 95. narodeniny a jubilejné sobáše (vo väčšine prípadoch sú to zlaté a strieborné sobáše).

 

Úlohou ZPOZ-u bude príprava a organizácia rôznych spoločenských podujatí a slávností, medzi ktoré patria hlavne:

 • Uvítanie prvého občana mesta Šaľa
 • Vyhodnotenie úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa
 • Deň učiteľov
 • Pietne akty kladenia vencov pri príležitosti osláv oslobodenia mesta Šaľa, Dňa víťazstva nad fašizmom, Slovenského národného povstania a ukončenia 1. svetovej vojny (Deň veteránov)
 • Vyhodnotenie najúspešnejších žiakov základných a stredných škôl okresu Šaľa
 • Ocenenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov odchádzajúcich do dôchodku
 • Slávnostné prijatie delegácií z družobných miest na Šalianskom jarmoku
 • Spoločenské stretnutie s účastníkmi podujatia Do práce na bicykli
 • Slávnostné vyhlásenie výsledkov Víno Terra Wag
 • Úcta k starším
 • Tvorivý čin roka
 • Cena primátora a Cena mesta Šaľa
 • Slávnostné zasadnutie MsZ v Šali pri príležitosti Dňa samosprávy v Šali a iné

Okrem príprav a organizácii občianskych obradov a rôznych spoločenských podujatí sa bude Zbor pre občianske záležitosti v meste Šaľa finančne a organizačne podieľať aj na nasledovných podujatiach:

 • nákup kvetov pre denné centrá seniorov v Šali pri príležitosti osláv MDŽ a  Dňa matiek
 • vence pri príležitosti pietnych aktov kladenia vencov  
 • návšteva vedenia mesta Šaľa občanov Kiliča a Hetméňa
 • diplomy a poháre pre rôzne podujatia organizované seniormi

V nasledujúcich rokoch Zbor pre občianske záležitosti v Šali bude zabezpečovať poháre – jubilejky pre pravidelné stretnutia so seniormi, knihy pri príležitosti uvítania dieťatka, sobášne perá, ktoré sa dávajú každému sobášnemu páru pri sobáši. Na pere je vygravírovaný dátum, kedy sa sobáš uskutočnil.

ZPOZ bude zabezpečovať pre svojich členov rôzne zborníky príhovorov na obrady a spoločenské podujatia.

Podľa potreby bude ZPOZ zabezpečovať slávnostné pozvánky pre jubilantov, blahoželania na sobáše, uvítania detí do života a pre jubilantov. Okrem toho bude zabezpečovať šumivé víno pre jubilantov a kvety pre občianske obrady (sobáše, uvítania, jubilanti) a rôzne iné spoločenské a kultúrne podujatia.

Každý obrad (sobáš, stretnutie jubilantov a uvítanie dieťatka) bude zaznamenaný v Pamätnej knihe ZPOZ mesta Šaľa.  Okrem Pamätnej knihy ZPOZ mesta Šaľa má mesto aj Pamätnú knihu mesta Šaľa, do ktorej sa budú pravidelne zapisovať dôležité udalosti a podujatia uskutočnené na pôde mesta Šaľa.

ZPOZ bude zabezpečovať písanie a vedenie kroniky.

Kronika mesta Šaľa

Dôležité momenty histórie mesta Šaľa zaznamenáva Kronika mesta Šaľa.

O zápisy sa starajú kronikári, ktorí do nej poctivo - ručne zaznamenávajú všetky podstatné udalosti. V predchádzajúcich rokoch ju písali: František Patek, Karol Šmida, Peter Bošňák a František Adam. V kronike, okrem udalostí, nájdeme aj záznamy z politických, spoločenských i športových podujatí. Všetky sú spracované aj elektronicky a publikované na webovej stránke mesta.

 

6.4 Základná umelecká škola

Základná umelecká škola v Šali zabezpečuje nadštandardné záujmové vzdelávanie mladej populácie, nadaných žiakov a dospelých vo výtvarnom, hudobnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore.

Hudobný odbor ponúka možnosti vzdelávania sa v rôznych žánroch a predmetoch, ako napr. klavír, klasický a moderný spev, zobcová a priečna flauta, klarinet, trúbka, pozauna, tuba, basová krídlovka, eufónium, lesný roh, husle, syntetizátor, akordeón, gitara, hudobná náuka, korepetícia, štvorručná hra na klavíri, komorná hra a hra v orchestri, obligátny klavír, komorný spev...

Ponúka taktiež možnosť navštevovať a byť súčasťou Detského dychového súboru ZUŠ.

V rámci výtvarného odboru je možné získať zručnosti v rôznych výtvarných technikách, a to 1) v oblasti plošného vytvárania: kresba (olejový pastel, suchý pastel), maľba (tempera, akvarel), grafická tvorba (suchá ihla, linoryt, monotypia, muchláž, papierorez), koláž, frotáž, textilné techniky (artprotis), fotografia a film a 2) v oblasti priestorového vytvárania: modelovanie z hliny, sochárstvo, keramika (smalt, email).

Literárno-dramatický odbor ponúka dramatickú prípravu, dramatiku a slovesnosť, pohybovú prípravu, umelecký prednes, hudobnú a hlasovú prípravu, základy dramatickej tvorby, základy slovesnej tvorby, dejiny dramatickej tvorby, dejiny slovesnej tvorby, štúdium rolí, dejiny filmu.

Ponúka tiež možnosť účinkovať a tvoriť v detskom divadelnom súbore Šálik a divadelnom súbore Prievan.

Tanečný odbor sa zameriava na výučbu moderného tanca a ponúka tiež možnosť byť súčasťou súboru mažoretiek.

Základná umelecká škola sa podieľa na príprave podujatí organizovaných v meste a uskutočňuje aj vlastné koncerty, výstavy a divadelné predstavenia, ako napr. spoločné vystúpenia odborov ZUŠ: Koncert pre kráľovnú, zameraný na barokovú hudbu, Z rozprávky do rozprávky, Renesancia... Organizujú tiež koncerty triedne, absolventské, verejné, výchovné pre materské školy, koncerty populárnej hudby, spoločné koncerty detí a rodičov. Organizujú rôzne výstavy. Súčasťou činnosti a prezentácie ZUŠ sú aj večery povestí, prednesy poézie a prózy, inscenované povesti, divadelné predstavenia, absolventské predstavenia a vystúpenia pre seniorov.

ZUŠ Šaľa sídli v dvoch objektoch na Hlavnej ul. 32 a Kukučínovej ul. 27 ( hudobný odbor). Objekt na Hlavnej ulici mal obnovenú fasádu v roku 2015.

 

6.5 Centrum voľného času Šaľa

Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných škôl a stredných škôl. Taktiež poskytuje metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi v ich voľnom čase školám a školským zariadeniam, občianskym združeniam vykonávajúcim činnosť zameranú na deti, ďalším právnickým osobám alebo fyzickým osobám. Centrum sa zriaďuje ako zariadenie s celoročnou prevádzkou. Spravidla sa člení podľa záujmových oblastí na oddelenia a na záujmové útvary. Pre deti so zdravotným postihnutím alebo vývinovými poruchami sa môžu zriaďovať záujmové útvary. V CVČ sa rozvíjajú kompetencie určené v štátnom vzdelávacom programe. Realizuje sa tu širší okruh činností. Okrem pravidelnej záujmovej činnosti je to prázdninová a rekreačná činnosť, súťaže, olympiády, poradenské činnosti, spolupráca s občianskymi združeniami a inými inštitúciami pracujúcimi s deťmi a mládežou do 30 rokov. Okrem vychovávateľov výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú aj externí zamestnanci a plnoletí dobrovoľníci. Centrum voľného času Šaľa v školskom roku 2018/2019 usporiadalo celkom 203 podujatí. Počet účastníkov na podujatiach bol 11 034. V sobotu a v nedeľu bolo realizovaných 44 podujatí. Najviac podujatí bolo usporiadaných v oblasti kultúry a umenia (37), informatiky (13),telovýchovy a športu (14), pre  rodičov a deti (57). Medzi projekty a programy CVČ patria: DETSKÝ SVET VEDY A TECHNIKY, partnerstvo a predstavenia s Divadlom MATERINKY a Divadlom ASI, výstavy v Galérii FOCESA, príprava publikácie STOROČNICA DIVADLA V ŠALI, výstava ZÁHADY TELA a ďalšie kultúrno-spoločenské podujatia v spolupráci s MsKS Šaľa.

 

6.6 Renesančný kaštieľ – Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Šaľa

 

 

Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Šaľa – renesančný kaštieľ ku koncu roka 2015 spravuje 813 archívnych fondov v rozsahu 5741 bm, vznikli z činnosti úradov štátnej správy a moci na okresnej a miestnej úrovni na území dnešných okresov Dunajská Streda, Galanta a Šaľa. Uchováva aj archívne dokumenty z činnosti obcí a miest uvedených okresov, pričom z činnosti mesta Šamorín sú originály archívnych dokumentov zachované od roku 1340 a z činnosti mesta Veľký Meder od roku 1664.

V nasledujúcom období bude vedenie kaštieľa pokračovať v každoročných kultúrnych aktivitách, ktoré stoja na troch základných podujatiach:

- Deň otvorených dverí – akcia sa koná spravidla 9. a 10. júna, termín sa posúva, iba ak by tieto dni pripadli na víkend. Aj tento rok bol plánovaný deň otvorených dverí v spomínanom termíne.

- Medzinárodná odborná konferencia – september, tohto roku 11. septembra. Téma konferencie sa vyberá podľa aktuálnych výročí alebo spomienok. Rok 2020 je rokom slovenského divadla, preto je aj téma konferencie Divadelníctvo v regióne.

- Vernisáž výstavy archívnych dokumentov – spravidla sa organizuje k téme konferencie. Výstava je inštalovaná do júna nasledovného roka.

Okrem týchto troch podujatí plánuje vedenie archívu každoročne oslovovať základné školy a základné umelecké školy v okresoch ich pôsobnosti (Dunajská Streda, Galanta a Šaľa) s projektom o historických budovách ich miest. Cieľom je priviesť žiakov k poznaniu dejín vlastného mesta a regiónu a pomôcť im nadviazať kontakt s pamäťovými inštitúciami, hlavne s archívom.

V letných mesiacoch sa v spolupráci s MsKS Šaľa na nádvorí kaštieľa organizuje séria kultúrnych podujatí pod názvom Kultúrne leto v Šali.

Objekt kaštieľa prešiel rekonštrukciou vo viacerých etapách, zatiaľ, posledná bola ukončená v roku  2008, kedy sa robila strecha, a fasáda a okná, ale len z vonkajšej strany objektu. Zostáva potreba rekonštrukcie  - výmena okien a obnova fasády zo strany nádvoria.

 

6.7 Dom ľudového bývania v Šali - Ponitrianske múzeum v Nitre

 

 

Dom ľudového bývania v Šali každoročne pripravuje od jari do jesene niekoľko výstav, netradičné aktivity, ako sú ukážky remeselnej výroby, folklóru i hudobné koncerty. Poskytuje priestor aj pre aktivity organizácií, spolkov, združení i jednotlivcov, ktoré sú blízke zameraniu a poslaniu múzea. Od roku 2009 je celoročne sprístupnená expozícia, ktorá je takmer identická s predchádzajúcou, ktorú v 70.rokoch 20.storočia inštalovalo Vlastivedné múzeum Galanta. Objekt reprezentujúci typ roľníckeho domu, ktorý bol dominantný v prvej polovici 19.storočia na celom juhozápadnom Slovensku, sa vyznačuje sochovou konštrukciou krovu, trstinovou strechou a vypletanými stenami obytnej časti objektu. Mobiliár, ktorý sa nachádza vo vnútorných priestoroch, poskytlo Vlastivedné múzeum v Galante. Od roku 2013 už tradične otvára výstavnú sezónu výstava Klubu fotografov Terra Wag. Veľkonočnému obdobiu je venovaná veľkonočná výstava spojená s ukážkou výroby kraslíc rôznymi technikami. V máji sa domček každoročne zapája do celosvetového podujatia Noc múzeí a galérií s kultúrnym programom. Počas Šalianskeho jarmoku sa v areáli domčeka dáva priestor ľudovým remeselníkom prezentujúcim svoju tvorbu a zároveň i tvorbu našich predkov v minulosti. Po nadviazaní spolupráce so Speváckou skupinou Zlatomoravčianka v roku 2018, ktorá prezentovala ukážku hodových slávností, o rok svadobný obrad spojený s ukážkou čepčenia nevesty,  sa plánuje pokračovať v zachovávaní a šírení ľudových tradícií v podaní tejto skupiny. Výstavou alebo iným podujatím si v domčeku pripomíname aj Dni európskeho kultúrneho dedičstva vždy v septembri. Od roku 2018 je vo vonkajších priestoroch zriadená knihovnička.

 

6.8 Materské školy

Materské školy v meste Šaľa v rámci edukačného procesu realizujú, aktívne i pasívne sa zapájajú do kultúrneho diania v meste prostredníctvom spolupráce s jednotlivými inštitúciami ako aj vlastnými aktivitami a podporujú kultúrnu gramotnosť a integráciu detí v rámci kultúry a umenia.

V jednotlivých materských školách môžu deti rozvíjať svoje vedomosti, aktivitu a talent v rôznych krúžkoch. Niektoré sú realizované v spolupráci s Centrom voľného času v Šali, niektoré sú v réžii samotných materských škôl. Deti predškolského veku tak majú možnosť navštevovať pohybové krúžky: tanečný krúžok, resp. krúžok moderného tanca, krúžok ľudových hier a tanca, krúžok mažoretiek, výtvarný krúžok, krúžok tvorivej dramatiky, krúžok šikovných rúk, krúžok origami...

Materské školy sa o. i. zapájajú aj do programu literárnej gramotnosti a grafomotoriky.

Taktiež sa v rámci vlastných aktivít ako aj aktivít ostatných inštitúcií pôsobiacich v meste Šaľa v oblasti kultúry či vzdelávania zapájajú vlastným programom do vystúpení pre rodičov a verejnosť, do výtvarných súťaží, vystúpení pre dôchodcov, vystúpení pre darcov krvi...

Deti návštevou v kultúrnych zariadeniach ako aj na pôde samotných materských škôl majú možnosť vidieť divadelné predstavenia: maňuškové divadlá, bábkové divadlá, interaktívne divadlá, hudobné divadlá, marionetové divadlá, koncerty, varieté, kúzelníkov, žonglérov, sokoliarov...

Súčasťou neformálneho vzdelávania a prehlbovania pozitívneho vzťahu k umeniu a kultúre v širšom rozsahu sú aj poskytované možnosti zapájať sa do podujatí, ako tvorivé dielne, týždne detskej radosti, karnevaly, púšťanie šarkanov, maľovanie na chodník, Z rozprávky do rozprávky, zimné radovánky, interaktívnej dopravnej súťaže Frčka na ceste, rôznych tematických podujatí: tanec strašidielok, Lucia a iné bosorky, vianočné akadémie, besiedky a oslavy, Medzinárodný deň detí, Mikuláš, fašiangy...

V snahe podpory budovania rodiny realizujú podujatia v rámci mesiaca úcty k starším, Dňa rodiny, Dňa matiek, besiedok so starými rodičmi...

 

6.9 Základné školy

Základné školy v meste Šaľa poskytujú svojim žiakom okrem vzdelávacieho a výchovného procesu rôzne možnosti prezentácie a rozvíjania svojich schopností v mimoškolskej činnosti prostredníctvom krúžkov. Deti majú možnosť v jednotlivých školách navštevovať spevácky krúžok, rozhlasový krúžok, výtvarný krúžok, mediálnu výchovu, dramatický a divadelný krúžok, folklórny krúžok, ručné práce, krúžok šikovných rúk, tvorivé dielne, čitateľsko-mediálny krúžok, hudobno-pohybový krúžok, hudobné hry a v prípade základnej školy P. Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským aj slovenskú konverzáciu a krúžok Náš región.

Základná škola P. Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským sa aktívne zapojila do projektu Wag, v rámci ktorého vznikol zaujímavý edukačný materiál o našom meste a regióne. Tento projekt ako aj samotný materiál by mohol poslúžiť ako návod pre ostatné školy v rámci prehlbovania regionálneho povedomia.  Spojovacím medzníkom by mohol byť projekt Historicko-náučný chodník regiónu Šaľa, do ktorého sa základné školy aktívne zapojili.

Žiaci základných škôl sa zapájajú do rôznych recitačných, literárnych a speváckych súťaží, ako napr. Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Európa v škole, Prečo mám rád slovenčinu, Slovensko, Slávik Slovenska a iné.

Školy taktiež organizujú vlastné podujatia podporujúce vzťah detí k umeniu, spolupracujú s centrom voľného času, základnou umeleckou školou, mestským kultúrnym strediskom, Mestskou knižnicou Jána Johanidesa. Navštevujú divadelné a kultúrne podujatia, archív, výchovné koncerty, nočné rozprávkovo v Mestskej knižnici Jána Johanidesa.  Organizujú tvorivé dielne, besedy, akadémie, karnevaly, výstavy, podujatia v rámci špecifických sviatkov, či období- Medzinárodný deň detí, Mikuláš, fašiangy, Halloween, sviatky jari, súťaž o najkrajšiu tekvicu, tekvicový festival, súťaž o najkrajšieho šarkana...

Taktiež pripravujú podujatia, ktoré majú za cieľ utužovať rodinné zázemie a eliminovať prostredníctvom rôznych kultúrnych prejavov generačné rozdiely v rodine a spoločnosti – stretnutia so starými rodičmi, Deň matiek, Deň otcov, koncerty v dome dôchodcov...

 

6.10 Stredné školy

Aj stredné školy ponúkajú svojim študentom rôzne možnosti mimoškolskej realizácie. Okrem rôznych exkurzií (literárno-historicko-poznávacích, exkurzií do Mestskej knižnice Jána Johanidesa a archívu) sú súčasťou ponuky na stredných školách v meste Šaľa aj rôzne krúžky (žurnalistický, literárnovedný, biblický, krúžok slovenského jazyka a literatúry, dejiny filmového umenia). Študenti sa taktiež zúčastňujú rôznych súťaží, z ktorých mnohé sú súčasťou kultúrneho vzdelávania a podporujú tvorivosť, vzdelanie a talent (napr.: Hviezdoslavov Kubín, Štúrovo pero, Plagát roku, Prečo som na svete rád/rada, biblická olympiáda, súťaž Poznaj slovenskú reč, olympiáda v slovenskom pravopise, olympiáda slovenského jazyka). Samozrejmé sú aj návštevy divadiel a iných kultúrnych inštitúcií.

Študenti sa aktívne zapájajú do niektorých kultúrno-spoločenských podujatí na báze dobrovoľníctva a v niektorých prípadoch sú sami nositeľmi podnetov a nápadov na skvalitnenie, či rozšírenie kultúrneho a spoločenského života v meste.

 

6.11 Denné centrá seniorov

V meste Šaľa aktívne fungujú denné centrá seniorov, ktoré majú charakter nielen sociálnych, ale aj kultúrno-spoločenských zariadení.

V jednotlivých centrách aktívne pôsobia ich členovia v hudobnej kapele, v speváckej skupine, či v spevokole. Okrem aktivít spojených s rôznymi výletmi a návštevami divadiel a kultúrnych podujatí organizujú besedy, výstavy, karnevaly, podujatia k rôznym sviatkom a témam, napr. fašiangy, stavanie mája, Deň matiek, mesiac úcty k starším, Katarínska zábava, Silvestrovská zábava, Mikulášske posedenia, vystúpenia v rámci MDŽ (poézia, piesne), venujú sa ručným prácam a tradíciám, ktoré sa s nimi spájajú.

 

6.12 Nitriansky samosprávny kraj

Nitriansky samosprávny kraj prostredníctvom Krajského osvetového strediska Nitra úzko spolupracuje s organizáciami v meste Šaľa v niekoľkých rovinách – v poradenskej a vzdelávacej činnosti  rôznych oblastí kultúry. Podporujú podujatia, pri ktorých sú organizačným spolutvorcom, a pôsobia ako garanti v realizačnej fáze v našom meste s podporou miestnych zložiek.

NSK poskytuje  dotácie v zmysle VZN č. 4/2017, ktorým sa menilo VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny na realizáciu kultúrnych podujatí, vydávanie publikácií a iné.

 

6.13 Ostatné organizácie a inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, Ministerstva vnútra SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Poskytujú prevažne odbornú a poradenskú podporu. V prípade podujatí pod gesciou niektorého z ministerstiev sa odborne a organizačne zapájajú aj príslušné inštitúcie pod ich zriaďovateľskou pôsobnosťou, napr. Literárne informačné centrum: Cena Jána Johanidesa, Esej Jána Johanidesa, Národné osvetové centrum: Zlatá priadka – Šaľa.

 

6.14 Inštitucionálna báza súkromného sektoru

Spektrum participantov na mestskej kultúre dopĺňa aj tretí sektor so svojimi aktivitami. Kolektívy záujmovo – umeleckej činnosti v Šali patria dlhé roky k aktívnej súčasti kultúrneho diania v meste a úspešne reprezentujú mesto na Slovensku i v zahraničí.  V súčasnosti väčšina z nich pracuje ako samostatný právny subjekt (občianske združenie).

 

V súčasnosti funguje v rámci kultúry spolupráca medzi mestom a nasledovnými záujmovými súbormi, skupinami, občianskymi združeniami:

Divadlo MATERINKY

Divadlo ŠOK

Detský divadelný súbor ÚSMEV

Divadlo ASI

Tanečný klub JUMPING

Šaliansky dychový orchester

Združenie výtvarníkov Terra Wag

Združenie fotografov Terra Wag

OZ VEČANIA

OZ COLOURS

Spevácky zbor CAECILIA CHORUS

MC Mamy mamám

Galéria FOCESA

OZ CSEMADOK

Detská farma HUMANITA

Hudobná skupina Imrichova klebeta

Hudobná skupina Capre zo Šaly

Spoločnosť Petra Pázmánya

OZ Záhrada

Čajovňa na konci vesmíru

OZ Maceva

miniBODKA

Informačné centrum mladých

Metroklub

Miestny odbor Matice slovenskej

Fotoklub Šaľa

Skauting – Stopári Šaľa

Zachráňme dom ľudového bývania v Šali

Slovenská faleristická spoločnosť

SIK

ŠANCA pri ZŠ J. C. Hronského v Šali

Rodina dobrej nádeje o.z.

RC Modelklub Šaľa

RAMK Šaľa – Royal Aero Modeller Klub Šaľa

Rabbuni

PROMETHEUS

Pravé Spektrum

OPEN DOOR

OZ Fantázia

OZ ARDEA

NOM – Nezávislá organizácia mladých

M-klub

Klub Bélu Hamvasa

Kierkegaardova spoločnosť na Slovensku

Informačné centrum mladých

Citarové združenie DYAKY

BIG-BAND FORMATION

 

Amatérske divadlo má v Šali bohatú históriu a množstvo úspešných sezón. Divadelné súbory aktívne prispievajú ku kultúrnemu životu v meste. Podieľajú sa na rôznych akciách, pravidelne niekoľkokrát do roka vystupujú na podujatiach pre deti, sú spolutvorcami detských podujatí, ako sú Deň detí, Mikuláš a pod. Majú za sebou nacvičené a úspešne odohrané množstvo divadelných hier.

Divadlo MATERINKY – vzniklo na sklonku roka 1977 ako bábkarský súbor, v ktorom účinkovali v prevažnej miere učiteľky, vychovávateľky z materských škôl mesta Šaľa. V prvých rokoch pracoval pod vedením pani Ruženy Bóriovej – bábkoherečky nitrianskeho bábkového divadla. Postupne sa v úlohe režisérov vystriedali členovia súboru Materinky, ale aj režiséri z ostatných divadelných súborov mesta Šaľa – Ladislav Hučko, Branislav Pažitný, Nora Radičová, Miroslav Demín, Alena Bartovicová–Demková, Peter Chrenko, Viktor Vincze, Valentín Kozaňák. Ročne realizujú takmer 40 predstavení pre deti a rodičov. Materinky sa každoročne zúčastňujú na regionálnych postupových súťažiach v kategórii divadlo dospelých hrajúcich pre deti. Svoje rozprávkové predstavenia uvádzajú na festivaloch, ako sú Kremnické gagy, Divadelná Chalupka Brezno. Reprezentujú mesto Šaľa na festivaloch v Čechách, srbskej Pivnici a Báčskom Petrovci. Dosahujú mnoho výrazných úspechov, ako sú víťazstvá na regionálnych a krajských súťažiach, v roku 2019 sa stávajú aj víťazom Celoslovenskej súťaže a postupujú s predstavením Pinocchio na Scénickú žatvu do Martina.

Divadlo ŠOK vzniklo na začiatku deväťdesiatych rokov. Od tej doby odohralo mnohé divadelné hry, ako Zlý sen, Neumierajte, prosím, ste v poradí, Oči, Verklikár, Alžbeta Bátory, Peter Pan, Jarné prebudenie, Polnočný denník, Všetko je inak, Cesta, Slovo, Kyanid o piatej, Hrad, Číňania, Ťapákovci, Odchody vlakov, Bosé nohy v parku. Vystupovalo a účinkovalo: Nová scéna Bratislava, Štátna opera Banská Bystrica, Staré divadlo Nitra, Acropolis Praha, Pod Slovenskou bránou Tlmače, Kremnické gagy, Scénická žatva Martin, Dida Pivnica Srbsko, Festival integrace Slunce Praha, Činoherní klub Praha, MedArt Prostějov a na ďalších kultúrno-spoločenských podujatiach. V súčasnosti súbor má repertoári hry Ťapákovci, Odchody vlakov, Bosé nohy v parku, s ktorými účinkuje na javiskách slovenských miest a obcí. Taktiež v spoločnom rodinnom muzikáli „Peter Pan“ vystupujú s deťmi DDS Úsmev po celom Slovensku.

Detský divadelný súbor ÚSMEV Šaľa vznikol v roku 1975 pod vedením Ľudmily Néhringovej. Od tej doby prešiel súbor viacerými zmenami a vyrástlo v ňom množstvo detí, ktoré neskôr prevzali režijnú taktovku. V osemdesiatych rokoch viedli súbor Roman Budai a Viktor Vincze. V deväťdesiatych rokoch a od milénia režírovali súbor Valentín Kozaňák, Roman Hatala a Viktor Vincze. V súčasnej dobe sa Úsmevákom venuje Roman Hatala, Veronika Mondočková a Martina Bučková. Všetci vedúci súboru boli aj ako deti členmi a hercami DDS Úsmev. Úsmeváci sa niekoľkokrát zúčastnili krajských a celoslovenských divadelných prehliadok, na ktorých dosiahli významné ocenenia. V súčasnosti účinkuje v súbore 15 detí.

Divadlo ASI Šaľa je občianskym združením, ktoré svojou tvorbou a občianskymi postojmi napomáha šíreniu kultúry a umenia v meste. Jeho členovia sú aktívni nielen umelecky, ale aj občiansky. Členovia súboru sa aj priebežne verejne vyjadrujú k niektorým spoločenským témam, ktoré rezonujú v meste Šaľa prostredníctvom svojej webovej stránky divadloasi.sk. Divadlo ASI v minulosti naštudovalo niekoľko inscenácii podľa rôznych predlôh, ako sú Matka, Zlý sen, Návrat do raja, Eli Eli lama sabachtani. Najúspešnejšou bola klasická inscenácia Matka, s ktorou sa súbor v roku 2004 prebojoval až na Scénickú žatvu.

Tanečný klub JUMPING – v súčasnosti má viac ako 90 členov, ktorí sa venujú modernému tancu disciplín IDO v štýloch Disco, Hip-hop, Street Dance Show a Dance Show v detských, juniorských alebo dospelých vekových kategóriách. Členovia TK Jumping za 25 rokov činnosti vytancovali 21 titulov Majstrov Slovenska, 3 tituly Majstrov ČR, 3 tituly Majstrov Európy a 1 titul Majster sveta. Ďalej získali strieborné a bronzové medaily na Svetovom pohári a taktiež na Majstrovstvách sveta a Európy. Pravidelne sa zúčastňujú Slovenského pohára, Majstrovstiev Slovenska a taktiež Majstrovstiev Európy a sveta. Každoročne organizuje tanečné kurzy a cvičenia, Majstrovstvá TK Jumping, denné Letné kempy, týždenný Letný kemp pre členov TK Jumping a galavečer pre verejnosť a pre školy.

ŠALIANSKY DYCHOVÝ ORCHESTER vznikol v marci roku 2019 ako pokračovanie bývalej dychovej hudby Duslanka, ktorá zanikla pred 4 rokmi.  Orchester má 10 členov, z toho niektorí sú bývalými zamestnancami podniku Duslo Šaľa a niektorí tam ešte stále pracujú. Myšlienka ďalej šíriť dobrú hudbu spojila opäť muzikantov zo Šale, ale aj z okolitých miest a obcí. V júni 2019 orchester vystúpil na Šalianskom jarmoku, obecných slávnostiach v okolitých obciach, v podniku Duslo Šaľa na stretnutí bývalých zamestnancov a na iných akciách. Orchester rýchlo napreduje, nakoľko  všetci členovia sú skúsení muzikanti.

Medzi záujmové združenia v Šali patrí KLUB VÝTVARNÍKOV TERRA WAG, ktorý funguje od roku 2008 a postupne sa rozrastá a rozširuje svoju činnosť. Cieľom jeho činnosti je odovzdávanie poznatkov a skúseností širokej verejnosti a svojimi výtvormi prezentovať mesto a okolie. Klub výtvarníkov  usporadúva výstavy šalianskych výtvarníkov, výtvarníkov z iných regiónov, usporadúva odborné prednášky z výtvarnej sféry a mnohí výtvarníci sa zúčastňujú tvorivých dielní pre rôzne vekové skupiny. Úspešne nás reprezentujú aj v iných regiónoch i v zahraničí.

Od roku 2011 funguje pri KS Večierka aj KLUB FOTOGRAFOV TERRA WAG, ktorého cieľom je dať dokopy čo najviac fotografov, spoločne sa zlepšovať, zúčastňovať sa súťaží a výstav a sami aj rôzne podujatia organizovať.

OZ VEČANIA je nepolitické občianske združenie pre zachovávanie kultúrneho dedičstva v našom regióne. Cieľom združenia je budovanie pozitívneho vzťahu jeho členov i širokej verejnosti k umeniu, podpora a rozvoj aktivít kultúrneho dedičstva, duchovnej a cirkevnej hudby v našom regióne a tiež podpora umeleckých aktivít začínajúcich neprofesionálnych umelcov. Jeho činnosťou je usporadúvanie koncertov zapájaním profesionálnych i neprofesionálnych umelcov a členov združenia, organizovanie poznávacích zájazdov pre členov aj nečlenov združenia. Aktívne sa podieľa na budovaní a rozvoji rôznych foriem umenia, modernej a cirkevnej hudby, spolupracuje s domácimi a radi by aj zo zahraničnými partnermi pri  organizácii a zapájaní sa do medzinárodných podujatí, koncertov, festivalov. Spolupracujú s mestom Šaľa pri využití cirkevných a kultúrnych priestorov na skúšky a stretnutia členov združenia, na koncerty a iné kultúrne a spoločenské podujatia. Aktívne sa zapája do kultúrneho diania v našom regióne.

OZ COLOURS spolupracuje na organizovaní zaujímavých kultúrno-spoločenských podujatí pre všetky vekové kategórie. Okrem podujatí v rámci kultúrneho leta, aktivít pre deti je najznámejší festival Colourfest.

Spevácky zbor CAECILIA CHORUS sa okrem vlastných vystúpení zapája aj do programov iných organizácií a ochotne spolupracuje pri ich realizácii.

Materské centrum MAMY MAMÁM je tiež jedným z aktívnych centier, ktoré pripravujú a realizujú veľké množstvo žánrovo pestrých podujatí a to nielen v rámci aktivít samotného centra.

Galéria FOCESA je súkromná galéria, ktorá však okrem vlastnej výstavnej činnosti a stálej expozície fotografických aparátov ponúka priestor pre inštitúcie a jednotlivcov v snahe podporovať miestne umenie a umelcov.

 

6.15 Neinštitucionálna báza

Z analýzy činností a aktivít ponuky kultúrneho vyžitia pre jednotlivé vrstvy obyvateľstva v Šali možno konštatovať širokú ponuku kultúrneho života aj ďalších subjektov a jednotlivcov v meste.

 

Deti mesta

V meste je vytvorený priestor pre aktívnu prácu s deťmi v podobe kultúrnych a spoločenských podujatí. Kultúra pre deti má niekoľko fáz. Jednak je to kultúra kupovaná – v tomto prípade ide najmä o detské divadielka a iné kultúrno-spoločenské a umelecké produkty, ktoré sú určené deťom predškolského a mladšieho školského veku. V ďalšej fáze je to spoločensko-osvetová činnosť, v ktorej dostávajú priestor nielen deti, ale aj ich dospelí rodinní príslušníci. Veľkým prínosom sú podujatia typu tvorivých dielní a tie, ktoré aktívnym spôsobom podporujú rozvíjanie tvorivosti. Týmito aktivitami deti získavajú umelecké cítenie, rozvíjajú kreativitu, manuálnu zručnosť a predovšetkým je ich voľný čas efektívne a zmysluplne využitý. Tieto aktivity majú vysoko preventívny charakter a je možné nimi predchádzať negatívnemu protispoločenskému správaniu detí a mládeže.

Kultúra pre deti je aktivizovaná aj počas rôznych – skôr špecifických podujatí. V ponuke sú aj rôzne súťaže, hry, krúžky, ktoré ponúkajú deťom zábavu, vzdelávanie a možnosť zmysluplne a kreatívne rozvíjať svoju osobnosť.

 

Mládež mesta

Častým problémom je otázka ako zaujať mládež, vyriešiť problematiku toho, aký typ podujatia je pre mladých ľudí zaujímavý. Z podujatí, ktoré sa pre mládež organizujú, sú to predovšetkým krúžky, aktivity a mimoškolská činnosť v rámci svojho zamerania najmä prostredníctvom stredných škôl a centra voľného času. Mimo toho sú to mládežnícke diskotéky, rockové koncerty, halloweenské podujatia, tematické filmové večery a podujatia všeobecne určené pre širokú verejnosť (divadlá, koncerty...). Zaujať mládež špecifickým druhom podujatia je často obtiažne, nakoľko na základe skúseností a realizovaného miniprieskumu majú adolescenti záujem prevažne o diskotéky a koncerty populárnej hudby. Navštevujú však rôzne typy podujatí, ktoré nie sú špecificky radené ako mládežnícke – divadlá, koncerty, filmové premietania...

V rámci záujmovo-umeleckej činnosti je zo strany mládeže najväčší záujem o tanečné kurzy a krúžky a o divadelný krúžok. Bohatú históriu má v rámci mesta Divadlo Materinky, taktiež Divadlo ŠOK a Divadlo ASI. Členmi divadelných súborov sú okrem dospelých aj mnohí mladí ľudia vo veku 15 – 25 rokov.

Príkladom aktívnej práce a organizovania kultúrno-spoločenských podujatí nielen pre mládež je Mládežnícky parlament mesta Šaľa, ktorý na báze dobrovoľníctva v predchádzajúcom období spoluorganizoval viacero aktivít, ako Súťaž o logo Mládežníckeho parlamentu mesta Šaľa, Nočné korčuľovanie, Kontraktačný deň cvičných firiem Spojenej školy Nivy 2 Šaľa, Čítanie s ovečkou, Šaľafest, Míľa pre mamu, Medzinárodný deň detí, Maxi Festík, Bercajgel, Beh nočnou Šaľou, Run of titans, Endless Fest, Nežná revolúcia 89, Vianočný anjel.

 

Seniori

Seniori patria ku skupine občanov, ktorých kultúrne potreby sú svojím spôsobom špecifické. Seniorov v meste Šaľa možno laicky rozdeliť do dvoch typových skupín. Tou prvou sú organizovaní a teda v rámci socializácie aktívne činní seniori – teda tí, ktorí sú členmi denných centier seniorov a ktorí v rámci ich činnosti  sa zúčastňujú  kultúrno-spoločenského diania. Druhú skupinu tvoria seniori, ktorí nemajú záujem aktivovať sa v denných centrách seniorov a títo prevažne ani neprejavujú záujem o kultúrno-spoločenské dianie. Výnimku v tomto prípade väčšinou tvoria iba aktivity cirkevných a náboženských organizácií, ktoré  tiež možno zaradiť medzi tvorcov kultúrnych a spoločenských hodnôt.

V prípade tejto vekovej skupiny možno hovoriť o obdobnom probléme ako v prípade mládeže. Mestské organizácie sú v kontakte s miestnymi dennými centrami. Bola im poskytnutá možnosť a priestor na spoluprácu, možnosť výberu podujatia, o aký by mali záujem, a tiež priestor pre prezentáciu vlastnej činnosti na podujatiach organizovaných mestom. O viaceré podujatia nebol prejavený potrebný záujem. Pri analyzovaní podujatí, ktoré organizujú samotné centrá seniorov, je zrejmé, že uspokojovanie potrieb socializácie a kultúrno-spoločenského vyžitia je pre nich primárny v rámci vlastných aktivít.

V tomto smere považujeme za jednu z priorít podnietiť ich záujem a osloviť nielen organizovanú, ale aj neorganizovanú skupinu ľudí v dôchodkovom veku.

V súčasnosti medzi najčastejšie podujatia organizované pre seniorov v Šali patria podujatia v rámci mesiaca úcty k starším, hudobné popoludnia, folklórne a hudobné podujatia v rámci kultúrneho leta a iných väčších podujatí. Úspešné sú koncerty v kostole, organizované pri rôznych sviatkoch a príležitostiach / Vianoce, Nový rok /

Seniori navštevujú často podujatia, ktoré sú určené širokej verejnosti.

 

Široká verejnosť

V meste Šaľa sa organizujú podujatia rôznych žánrov a rôzneho rozsahu. Z pravidelne sa opakujúcich môžeme spomenúť divadelné predstavenia, koncerty, výstavy, plesy, mnohotematické festivaly, súťaže, slávnosti, filmové premietania, nadväzujúc na tradíciu organizovania okresných, krajských i celoslovenských prehliadok a festivalov rôznych umeleckých žánrov. Medzi najvýznamnejšie podujatia, ktoré sú určené všetkým vekovým kategóriám obyvateľov, patria Večianske slávnosti, Šaliansky jarmok, Zlatá priadka, Kultúrne leto, Multifest, Rozlúčka s letom. Tieto podujatia sú žánrovo rôznorodé a pestré a obsahujú vystúpenia a programy pre všetky vekové kategórie.

           

Tretí sektor

Spolupráca rôznych organizácií v meste s tretím sektorom je na celkom dobrej úrovni, vytvárajú sa podmienky pre spoluprácu a podporu, napr. spoločne organizované podujatia, vzájomná výmena informácií v oblasti kultúry a vzdelávania a osvetovej činnosti, báza dobrovoľníkov. Pre mnohé záujmové skupiny v oblasti kultúry poskytujú jednotlivé inštitúcie priestory pre možnosti ich pôsobenia.

Napriek zmienenému je možno konštatovať, že práve spolupráca s tretím sektorom má pomerne dosť vysoké rezervy a to hneď z niekoľkých dôvodov. Nie sú vytvorené pravidlá vzájomnej podpory, čím stagnuje plánovanie spoločných aktivít viacerých organizácií (zväčša participujú iba dve medzi sebou). Ďalej nie sú zmapované všetky fungujúce a aktívne združenia, spoločnosti a jednotlivci, tiež existuje niekoľko združení, s ktorými však nie je aktívna spolupráca vytvorená. Preto je potrebné spojiť mestské organizácie s tretím sektorom a vytvoriť tak silnú komunitu pre tvorbu a zlepšenie kultúrneho života v meste Šaľa.

 

 

6.16 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu - kultúrny život a kultúrne podujatia za roky 2015 až 2019

Realizáciu prieskumov vyplynula z úlohy plnenia aktivít Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa 2015-2020.  Každoročne sa zber údajov uskutočnil v mesiacoch január až marec, pričom sa hodnotil vždy predchádzajúci kalendárny rok. Prieskumy boli realizované každoročne prostredníctvom dotazníkov zverejnených online na webovej stránke mesta Šaľa, na sociálnej sieti facebook a osobnou distribúciou (ZŠ, MŠ, Domov dôchodcov) a po rekonštrukcii budovy MsÚ s možnosťou vyplnenia v klientskom centre MsÚ.

Pohlavie respondentov

2019

2018

2017

2015-2016

muži

111

127

125

125

ženy

169

240

294

353

spolu

280

367

419

478

 

 

 

 

 

 

 

Veková štruktúra respondentov

2019

2018

2017

2015-2016

15-17

30

30

55

18

18-25

54

54

23

18

26-35

78

78

84

117

36-45

119

119

177

237

46-55

36

36

50

49

56-65

23

23

22

23

66+

27 

27 

16 

spolu

280

367

419

478

 

 

 

 

 

 

Strategické ciele mesta do roku 2020 pre oblasť Kultúra a cestovný ruch:

Kultúra a cestovný ruch

Cieľ:  Bohatý kultúrny život pre všetkých a rozvoj cestovného ruchu

 

Chceme, aby do roku 2020 v meste Šaľa

kultúra zohľadňovala rôznorodé potreby a očakávania ľudí rôznych vekových kategórií, a tak sa stala živou a atraktívnou súčasťou každodenného života obyvateľov mesta

kultúra prispievala k zachovaniu hmotného aj nehmotného kultúrneho dedičstva nášho regiónu

propagácia mesta a cezhraničná spolupráca prispievali k bohatému kultúrnemu životu mesta a rozvoju cestovného ruchu

 

 

Vyhodnotenie odpovedí na jednotlivé otázky dotazníka

 

Ako ste spokojný s kultúrnym životom v meste?

 

2015-2016

%

2017

%

2018

%

Počet

2019 %

som vo všeobecnosti spokojný

30,13%

30,79%

29,97%

97

34,64%

čiastočne spokojný

58,37%

53,70%

50,14%

139

49,64%

som vo všeobecnosti nespokojný

10,88%

15,03%

19,35%

25

8,93%

iné

0,63%

0,48%

0,54%

19

6,79%

spolu

100,00%

100,00%

100,00%

280

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

S kultúrnym životom v meste Šaľa je vo všeobecnosti spokojných (34,64%) respondentov. Takmer  polovica je čiastočne spokojná (49,64%) a naopak 8,93% respondentov je s kultúrnym životom v meste nespokojných. V porovnaní s predošlým hodnotiacim obdobím predstavuje  medziročný pokles nespokojných o viac ako 10 %, čo môžeme hodnotiť pozitívne.

 

 

Navštevujete kultúrne podujatia organizované mestom?

 

2015-2016   %

2017

%

2018

%

Počet

2019%

áno, často

18,41%

15,99%

23,16%

49

17,50%

iba keď ma to zaujíma

77,41%

78,28%

70,30%

197

70,36%

nie, nikdy

3,77%

4,77%

4,63%

29

10,36%

iné

0,42%

0,96%

1,91%

3

1,07%

neuvedené

0,00%

0,00%

0,00%

2

0,71%

spolu

100,00%

100,0%

100,00%

280

100,00%

Na základe výsledkov prieskumu možno konštatovať, že väčšina ľudí chodí na kultúrne podujatia iba keď ich to zaujíma (70,36%) rovnako ako v  predchádzajúcich sledovaných obdobiach. Viac ako 17% opýtaných navštevuje kultúrne podujatia často a 10,36% respondentov nenavštevuje kultúrne podujatia vôbec. Avšak pri porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami je zrejmé, že medziročne došlo k nárastu počtu tých, ktorí nenavštevujú kultúrne podujatia nikdy.

 

 

3.   Akú oblasť kultúry uprednostňujete? (max 3 možnosti s vyjadrením poradia)

 

Priority respondentov boli určené nasledovne:

Priorita/počet respondentov

1.

 

2.

 

3.

hudba

187

divadlo

68

zábavný priemysel

59

divadlo

30

audiovizuálna tvorba

54

audiovizuálna tvorba

57

audiovizuálna tvorba

18

tanec

51

divadlo

26

tanec

16

výtvarné umenie

16

kultúrne dedičstvo

18

výtvarné umenie

10

kultúrne dedičstvo

11

výtvarné umenie

11

kultúrne dedičstvo

3

literatúra

10

literatúra

8

zábavný priemysel

3

hudba

7

hudba

7

literatúra

2

zábavný priemysel

7

tanec

4

 

Poradie

oblasť

1.

hudba

2.

divadlo

3.

audiovizuálna tvorba

4.

tanec

5.

zábavný priemysel

6.

výtvarné umenie

7.

kultúrne dedičstvo

8.

literatúra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zohľadnení hodnotenia respondentov a všetkých priorít váženým aritmetickým priemerom môžeme stanoviť celkové poradie  uprednostňovania jednotlivých oblastí kultúry nasledovne:

 

Z tabuľky je zrejmé, že najpreferovanejšími oblasťami kultúry sú hudba, divadlo a audiovizuálna tvorba, poradie určené respondentmi sa oproti prieskumom za roky 2015, 2016, 2017 a 2018 nezmenilo, čo značí, že tieto oblasti sú dlhodobo preferované medzi obyvateľmi a spadajú do ich záujmu, preto je nutné sa zameriavať na tieto oblasti v rámci ponuky podujatí a práce mestského kultúrneho strediska.

 

 

4.  Aké formy kultúrnych programov uprednostňujete? (max. 3 možnosti s vyjadrením poradia)

 

Priority respondentov boli určené nasledovne:

Priorita/počet respondentov

1.

 

2.

 

3.

koncert modernej hudby

132

premietanie v kine

91

tanečné vystúpenia

36

divadelné predstavenie

43

divadelné predstavenie

52

detské programy, súťaže

35

premietanie v kine

32

detské programy, súťaže

20

premietanie v kine

24

koncert klasickej hudby

18

tanečné vystúpenia

16

oldies úárty

21

detské programy, súťaže

15

koncert klasickej hudby

15

tvorivé dielne

17

tanečné vystúpenia

10

besedy, workshopy

11

festival multižánrový

14

tvorivé dielne

7

tvorivé dielne

10

divadelné predstavenie

13

oldies párty

3

oldies párty

8

besedy, workshopy

10

výstavy

2

festival multižánrový

5

koncert modernej hudby

8

festival multižánrový

2

koncert modernej hudby

3

výstavy

8

besedy, workshopy

1

výstavy

2

koncert klasickej hudby

3

 

 

Po zohľadnení hodnotenia respondentov a všetkých priorít váženým aritmetickým priemerom môžeme stanoviť celkové poradie uprednostňovania jednotlivých foriem kultúrnych programov nasledovne:

 

poradie

forma

1.

koncert modernej hudby

2.

premietanie v kine

3.

divadelné predstavenie

4.

detské programy, súťaže

5.

tanečné vystúpenia

6.

koncert klasickej hudby

7.

tvorivé dielne

8.

oldies party

9.

besedy, workshopy 

10.

festival multižánrový 

11.

výstavy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tabuľky vyplýva, že najpreferovanejšími formami kultúrnych programov sú koncerty modernej hudby, premietanie v kine a divadelné predstavenie. Rovnaké poradie určili respondenti aj v predchádzajúcich rokoch, čo značí, že tieto formy kultúrnych programov sú dlhodobo medzi nimi preferované. Odpovede tiež korešpondujú aj s odpoveďami na predchádzajúcu otázku týkajúcu sa oblastí kultúry, ktoré respondenti uprednostňujú.

 

 Uprednostňujete kultúrne podujatia

 

2015-2016 %

2017%

2018%

počet

2019 %

v exteriéri

64,85%

60,38%

56,40%

137

48,93%

v interiéri

24,06%

25,30%

24,25%

91

32,50%

neviem

11,09%

14,32%

19,35%

45

16,07%

neuvedené

0,00%

0,00%

0,00%

7

2,50%

spolu

100,00%

100,00%

100,00%

280

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch uprednostňovala v roku 2019  väčšia časť respondentov kultúrne podujatia konajúce sa v exteriéri (48,93%) pred podujatiami v interiéri  (32,50%) a 16,07% sa nevedelo jednoznačne rozhodnúť, avšak 2,50% respondentov sa na danú otázku nevyjadrilo.

 

Ako často by ste prijali kultúrne akcie v meste?

 

2015-2016 %

2017

%

2018

%

Počet

2019 %

každý týždeň

14,44%

25,06%

22,62%

48

17,14%

2-krát do mesiaca

31,59%

26,00%

28,61%

82

29,29%

raz mesačne

38,91%

36,28%

31,61%

79

28,21%

občas

14,23%

11,46%

14,71%

47

16,79%

vôbec

0,42%

0,72%

1,36%

10

3,57%

iné

0,42%

0,48%

0,54%

5

1,79%

neuvedené

0,00%

0,00%

0,54%

9

3,21%

Spolu

100,00%

100,00%

100,00%

280

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oproti predchádzajúcim sledovaným obdobiam nastal nárast odpovedí respondentov, ktorí by prijali kultúrne akcie v meste 2-krát do mesiaca na 29,29%. Avšak 28,21% opýtaným by postačovali kultúrne akcie v meste raz mesačne a ešte zriedkavejšie, len občas by ich privítalo 16,79%.

 

Ako sa dozvedáte o kultúrnych podujatiach v meste? (max 2. možnosti)

 

 

2015-2016%

2017

%

2018

%

Počet

2019 %

nástenky/vývesky v meste

13,22%

15,60%

11,37%

43

10,70%

webová stránka mesta/MsKS

16,28%

16,25%

15,48%

63

15,67%

facebook a iné sociálne siete

30,11%

30,40%

36,33%

133

33,08%

letáky/ plagáty

21,30%

17,17%

17,54%

56

13,93%

noviny/ časopisy

6,85%

6,03%

4,27%

23

5,72%

od známych/priateľov

12,24%

13,50%

14,22%

80

19,90%

iné

0,00%

1,05%

0,79%

4

1,00%

spolu

100,00%

100,00%

100,00%

402

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa výsledkov prieskumu je v posledných rokoch najčastejším zdrojom poskytujúcim informácie o kultúrnych podujatiach facebook a iné sociálne siete (33,08%). Okrem sociálnych sietí sa respondenti  najčastejšie dozvedajú informácie o kultúrnych podujatiach prostredníctvom svojich známych a priateľov  (19,90%) a z webovej stránky mesta/MsKS (15,67%). Uprednostňovanie týchto zdrojov informácií sa v rámci rokov nemení, klesá však podiel letákov a plagátov a taktiež vývesky v meste.

 

8. Ktoré z kultúrnych podujatí organizovaných mestom/mestským kultúrnym strediskom považujete za najlepšie/najdôležitejšie v roku 2019 s uvedením názvov podujatí

 

Za najvydarenejšie kultúrne podujatie organizované mestom/mestským kultúrnym strediskom považujú respondenti aj v roku 2019 Šaliansky jarmok (20,61%), ktorý si drží svoje postavenie medzi občanmi už niekoľko rokov. Okrem jarmoku hodnotia respondenti pozitívne aj Vianočné trhy (13,36%), pri ktorých je medziročný nárast o viac ako 6%. Ďalej tiež Večianske slávnosti (8,02%), podujatia a premietania na amfiteátri (9,92%), pričom obľúbenosť amfiteátra u respondentov sa zvýšila o viac ako polovicu s predchádzajúcim sledovaným obdobím. Napriek tomu, že streetfood festival nie je organizovaný mestom, v zozname obľúbenosti sa ocitol s takmer 5 % pred divadelnými prestaveniami, mestským plesom a súťažnou prehliadkou vín.

 

9. Ktoré z kultúrnych podujatí organizovaných mestom/mestským kultúrnym strediskom považujete za najmenej prínosné/ najmenej vydarené  v roku 2019 s uvedením názvov podujatí

 

Na uvedenú otázku nebolo využitých respondentmi 93,57% možných odpovedí. Z uvedených 6,43 % odpovedí najviac rezonovali vianočné trhy a to až 53,7% odpovedí. Nedostatok odpovedí môžeme vnímať skôr pozitívne, nakoľko pravdepodobne respondenti nemajú negatívne skúsenosti s realizovanými kultúrnymi podujatiami v meste.

 

10.  Čo Vám chýba v ponuke  kultúrnych podujatí v meste?

 

Na otázku ohľadne chýbajúcej ponuky kultúrnych podujatí sa nevyjadrilo 67,14% opýtaných. Z vyjadrených odpovedí by 26,09% respondentov privítalo viac zábavy pre mladých, ktorá medziročne vzrástla o 10%. Okrem zábavy pre mladých uvádzali respondenti tiež za chýbajúce koncerty (13,04%), divadlo (6,52%) a viac podujatí pre deti (5,43%).

 

11.  Ohodnoťte kvalitu možností kultúrneho života v meste Šaľa za rok 2019 známkou 1=výborná až po 5=nedostatočná

rok

Priemerná známka

2015

2,56

2016

2,47

2017

2,63

2018

2,60

2019

2,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitu možností kultúrneho života v meste Šaľa za rok 2019 hodnotili respondenti pozitívnejšie v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi. Výsledky súhrnnej analýzy boli stanovené pomocou vážených aritmetických priemerov jednotlivých známok za daný rok.

V rámci poslednej časti dotazníka mohli respondenti priložiť svoje poznámky/pripomienky k danej téme. Jednotlivé pripomienky respondentov: (nevyhodnocujú sa kvantitatívne, boli uvádzané len individuálne)

 

2015-2016

Lepšia propagácia kultúrnych podujatí na plagátoch.

Slabá informovanosť, ani sa nevedelo, že tu bude predstavenie a už bolo vypredané.

Zrekonštruovanie kultúrneho domu a výmena sedačiek v kinosále.

Robiť viac podujatí pre mladú generáciu.

Neexistujú klubovne pre mládež.

Chýba viac amatérskych výstav fotografií, obrazov a prác mladých umelcov.

Zatiahnuť do kultúrneho života aj dospievajúcu mládež.

 

2017

Viac koncertov pre mladých, hudobné festivaly napr. na pláži.

Chýba ponuka vážnejších koncertov a filmov, viac sa venovať deťom na sídliskách.

Keďže je to dotazník o kultúre, tak sa zamyslite hlavne nad “kultúrnym domom” v akom je stave (nielen vizuálnom, ale aj bezpečnostnom)!!! Už len zo zachovania vlastného zdravia a bezpečnosti tam nevkročím!!!

V rámci mestských slávností sa vrátiť k pôvodnej tradícii propagovania remesiel - umiestniť stanovištia remeselníkov napr. do nemocničného parku, na nádvorí kaštieľa usporiadať ochutnávku vín a na chodbách kaštieľa zorganizovať výstavu ovocia a zeleniny, v budúcnosti uvažovať so zmenou termínu konania mestských slávnosti na september, kedy sú "šalské hody", keď je už zrelé ovocie a zelenina. Júnový termín je "hektický", lebo je koniec školského roka a je veľmi teplo.

Ku kultúre patrí aj kultúrne privítanie motorizovaných hostí, prichádzajúcich do nášho mesta formou uvítacích tabúľ na vstupoch do mesta zo všetkých smerov podobne, ako je to vo väčšine miest a obcí na Slovensku.

Zorganizovanie novembrovej akcie Privítanie Martina na bielom koni - v spolupráci s poľnohospodárskou školou, ktorá by mohla zabezpečiť živého koňa...

Jarmok upustil od toho, čím bol tradičný, a to od remesiel, teraz tam predávajú rozličný tovar ako na trhu.

 

2018

Zvýšila sa úroveň kultúrnych podujatí.

Dom kultúry- nutná rekonštrukcia, momentálne je to zahanbujúca dominanta mesta, osobne si myslím, že na kvalitu vplýva nielen obsah, ale aj priestor, kde sa podujatie organizuje, týmto miestom je kultúrny dom, je najvyšší čas, aby nastala jeho rekonštrukcia – interiéru a fasády budovy. Je nemysliteľné, aby kultúrny dom, ktorý má reprezentovať mesto, bol v stave, v akom je. Čo sa týka vstupného do kina, je rovnako vysoké, ak nie vyššie ako v okolitých kinách. Nehovoriac o sedačkách, ak sa pohne jedna osoba, vie o tom celý rad, keďže sú v dezolátnom stave.

V našom meste žije mnoho mladých ľudí, ktorí sa chcú počas víkendov zabaviť. Áno, na jar, jeseň a v zime sa konajú Oldies Party v kultúrnom dome či diskotéky v Bowling Strike Caffe, ale v lete je naše mesto mŕtve. Organizujú sa podujatia pre deti a starších ľudí, no na nás mladých sa zabúda. Potom niet divu, že mladí ľudia Šaľu opúšťajú buď na jeden večer, kedy sa idú zabaviť do iného mesta / dediny (áno, aj dediny v okolí Šale majú počas leta viac akcií ako my, čo sme mestom) alebo ju opúšťajú nastálo a chodia sem len na návštevu.

Kultúra nie je iba o podujatiach, ktoré sú organizované mestom, radšej pôjdem do kina a na koncerty do iného mesta ako sedieť v mestskom „kulturáku“.

Novootvorený podnik Labeerint ponúka možnosti besied.

Bolo by načase zmodernizovať priestory mestského kultúrneho strediska, kinosálu, sedenie, zabezpečiť bufet, keď sa premieta film, tá budova je zvonka aj zvnútra v dezolátnom stave,

prečo ešte stále neboli vymenené sedadlá v kinosále.

Viac využiť príjemne priestory s atmosférou, hlavne exteriér - bližšie k ľudom podľa zamerania: parky (nemocničný, lesopark), okolie Váhu, samozrejme s kamerami.

Mesto by mohlo zorganizovať spevácky zbor pre občanov od 30-60 rokov, pretože žiaci a študenti ako aj občania v dôchodkovom veku majú možnosť spievať, ale pre generáciu od 30 - 60 rokov chýba takáto možnosť a viem, že by bol záujem.

V okolí amfiteátra zabezpečiť viac zelene, aby to nebolo také fádne lavička – betón.

 

2019

Obnova priestoru kultúrneho domu.

V roku 2019 sme oslávili 30. výročie Nežnej revolúcie. Pamätník pri MsKS by si zaslúžil rekonštrukciu a priľahlý parčík vybudovanie / priznanie / chodníka, vedúceho k reštaurácii Domino od zastávky SAD na Ul. SNP, ktorý obyvatelia používajú ako skratku.

V Šali veľmi chyba centrum pre deti počas zimných mesiacov, aktivity pod strechou.

Potreba viac financií materskému centru Mamy mamám, zaplatiť nejakých ľudí, ktorí by vymýšľali aktivity hlavne v zimných mesiacoch aj cez víkendy v tom centre. Priestory majú, len ich treba viac využívať a zaplatiť ich, aby sa mohli aj cez víkend venovať deťom.

Spokojnosť s bohatosťou podujatí.

Zlepšiť informáciu o kultúrnych podujatia na webových stránkach mesta, program kina je aktualizovaný, ale program iných kultúrnych akcií nie a informácia o mnohých chýba.

Filmy v kine by mohli byť aj alternatívnejšie - nie len mainstreamové filmy.

Kultúrny život v Šali je dostatočne bohatý, niekedy je dokonca problém si vybrať z mnohých možností.

 

 1. SWOT ANALÝZA

 

Zhodnotenie súčasného stavu územia formou SWOT analýzy je základným nástrojom strategického plánovania na hodnotenie silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození, ktoré sa týkajú konkrétnej prioritnej oblasti. Silné a slabé stránky popisujú súčasný stav riešenej problematiky v samospráve z hľadiska vnútorných faktorov. Príležitosti a ohrozenia definujú predpoklad vplyvu vonkajších faktorov na budúci rozvoj mesta. Východiskom pre spracovanie analýz SWOT boli údaje z analýzy – auditu zdrojov PHSR mesta Šaľa 2015-2020, výsledkov dotazníkového prieskumu ohľadom rozvojových priorít a dielčích koncepcií a strategických či územnoplánovacích dokumentov mesta. 

 

Silné stránky

- tradícia v organizovaní kultúrnych podujatí, široké spektrum kultúrnych podujatí počas celého roka 

- silná intelektuálna základňa v oblasti kultúry, existencia umeleckých zoskupení - rastúci záujem verejnosti o kultúrne aktivity

- zrealizovaná digitalizácia kina a obnova amfiteátra

- obnovená mestská knižnica

- obnovenie činnosti folklóru

- otvorený Dom ľudového bývania pre verejnosť

 

Slabé stránky

- nevyhovujúci stav budovy a vybavenia Domu kultúry Šaľa

- absencia mestskej galérie, múzea a kultúrno-informačného centra

- neexistuje priama spätná väzba od diváka, návštevníka po podujatí

 

Príležitosti

- využitie dotácií zo štátneho rozpočtu a rozpočtu NSK

- možnosť širšej prezentácie mesta na výstavách a iných podobných podujatiach, aj v zahraničí 

- rozvíjať a prehlbovať spoluprácu s partnerskými mestami

- využitie zdrojov z grantov a dotácií ( MK SR, EÚ )

- možnosti využívania kaštieľa pre kultúrne podujatia

- zriadenie mestskej galérie a  kultúrno-informačného centra

 

Ohrozenia

- dlhodobé podcenenie propagácie mesta

- nedostatok finančných zdrojov

 

Kľúčové disparity

- energetická náročnosť budov a zastaranosť vybavenia kultúrnych zariadení mesta

- chýbajúca mestská galéria a kultúrno-informačné centrum

- obmedzené priestory pre realizáciu exteriérových podujatí na pozemkoch mesta – výlučne amfiteáter a pešia zóna s námestím, okolie KD Šaľa -Veča. Maximálne pre cca 5000 osôb, väčšie podujatia sú tak nerealizovateľné.

 

 

      Faktory rozvoja

- komunikácia pri vytváraní ponuky kultúrnych podujatí so školami

- možnosti získania prostriedkov z EÚ a štátneho rozpočtu na rekonštrukciu budov kultúry

- zriadenie kultúrno-informačného centra a mestského múzea

- nová mestská galéria

- udržanie a podpora činnosti aktívnych zoskupení

 

 1. VÝCHODISKÁ, ZÁMER A CIELE

 

8.1 Východiská

 

Pri tvorbe koncepcie kultúry sme vychádzali z legislatívnych východísk, spôsobov financovania kultúry a z analýzy stavu kultúry v meste za obdobie posledných štyroch rokov.

 

Konkrétnymi materiálmi, ktoré slúžili ako podklady na vypracovanie koncepcie kultúry, boli Koncepcia rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie rokov 2014 – 2018, Analýza činnosti Mestského kultúrneho strediska, Základné strategické ciele koncepcie rozvoja Mestskej knižnice Jána Johanidesa, Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach MŠ (informácie sme čerpali so všetkých materských škôl), Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach ZŠ (informácie sme čerpali so všetkých základných škôl), Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školského zariadenia (Základná umelecká škola), Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacieho zariadenia (Centrum voľného času), Vyhodnocovacia správa (Spojená škola), Plán práce školy (Spojená škola), Záverečná správa (Gymnázium Juraja Fándlyho), Výročná správa (Organizácia sociálnej starostlivosti), Správa o činnosti archívu (Štátny archív Bratislava – pobočka Šaľa), archívne ročenky (Štátny archív v Nitre – pracovisko Archív Šaľa). V rámci ďalších doplňujúcich informácií nám poslúžili webové stránky organizácií, kde sme sa mali možnosť oboznámiť s harmonogramom akcií, plánovanými a zrealizovanými aktivitami, v niektorých prípadoch vlastnými koncepciami: www.msks.sala.skwww.sala.sk, www.msbudovatelska.edupage.sk, www.msdruzstevna.edupage.org, www.mshollehosala.edupage.sk, www.zsmurgasa.edu.sk, www.msokruzna.edupage.org, www.msomaja.edupage.org, www.mssafarika.edupage.org, www.pazmanymta.edupage.sk, www.zsbernolakova.edupage.org, www.zshollehosala.sk, www.zskrsala.sk, www.zslssa.edupage.org, www.zussala.sk, www.spojenaskolasala.edupage.org, www.cvcsala.sk, www.spojenaskolasala.sk, www.gymnazium.edupage.org, www.oss.sala.sk, www.minv.sk

   

Na základe spoločných stretnutí, podnetov, pripomienok, analýz a čiastkových koncepcií jednotlivých odborných pracovísk/inštitúcií pôsobiacich v oblasti kultúry v zriaďovacej pôsobnosti mesta Šaľa sme vytvorili víziu do budúcnosti a následne sme si vytýčili ciele, ktoré by sme v období nasledujúcich piatich rokov chceli naplniť a zároveň určili spôsoby a možnosti ich realizácie formou konkrétne a adresne stanovených úloh.

 

Po určení zámeru rozvoja kultúry a identifikovaní problémov prostredníctvom spracovávania SWOT analýz sme vypracovali špecifické ciele a opatrenia. Následne sme priorizovali problémy a navrhli postupy pre napĺňanie cieľov a riešenie problémov. V prípade potreby finančných zásahov pri realizácii jednotlivých priorít sme vychádzali z čiastkových analýz a koncepcií jednotlivých organizácií a inštitúcií.

 

K tvorbe koncepcie sme oslovili odbornú i laickú verejnosť s možnosťou zúčastniť sa procesu tvorby koncepcie, keďže jedným zo základných cieľov koncepcie je vytvoriť a zlepšiť podmienky pre rozvoj  kultúry v čo najširšom rozsahu.

 

Priority majú otvorený charakter, podľa možností a potrieb mesta ich možno upravovať a dopĺňať.

 

8.2 Zámer a ciele

 

Zámer a ciele mesta Šaľa v oblasti kultúry na obdobie 2020 - 2024

 

Zámer: Bohatý kultúrny život pre všetkých a rozvoj cestovného ruchu

Ciele: Životaschopná a sebavedomá kultúra, ktorá napomáha rozvoju kreatívneho a ekonomického potenciálu mesta Šaľa

 

1. Rekonštrukcia a modernizácia Domu kultúry Šaľa.

2. Obnovovať a uchovávať tradície, ľudové piesne a tance, zvyky a obyčaje mesta Šaľa a jeho okolia prostredníctvom činnosti FS Šaľan a DFS Šaľanček (projekt Rok so šalským gazdom).

3. Sústrediť všetky informácie a historické artefakty o regióne na jednom mieste a zriadiť regionálne múzeum s kultúrno-informačným centrom a mestskú galériu v Renesančnom kaštieli Šaľa / v Dome ľudového bývania.

4. Zapojiť deti a mládež do plánovania a realizácie kultúrno-spoločenských aktivít a vzdelávacích programov v oblasti pamätihodností a osobností v Šali a jeho regiónu. Vytvoriť pre deti sezónne podujatia kultúrneho a športového charakteru priamo vo vnútroblokoch sídlisk, využiť ich na osvetu a zapojenie do trvalých športových aktivít a aktivít ZUŠ.

5. Aktualizovať VZN o evidencii kultúrnych pamiatok a pamätihodností a určiť starostlivosť, priority revitalizácie a postup rekonštrukcie kultúrnych pamiatok a pamätihodností.

6. Prehlbovať zahraničnú spoluprácu v oblasti kultúry s partnerskými mestami.

7. Vytvoriť turisticko-informačnú mapu s upriamením na kultúrne pamiatky a inštitúcie okresu Šaľa za účelom zatraktívnenia regiónu pre cestovný ruch.

8. Vytvoriť a zrealizovať tanečno-dramatické predstavenie za účelom prezentácie šalianskych zvykov, obyčajov, tancov, piesní, osobností pod názvom „Ján Boťán“ v rámci spolupráce umeleckých zložiek – folklór, divadlo, hudba, spev a výtvarné umenie.

9. Oceňovanie a finančná podpora osobností z kultúrneho a umeleckého života.

10. Pravidelná realizácia prieskumu o potrebách obyvateľov v oblasti kultúrneho vyžitia a získavanie spätnej väzby po väčších podujatiach od ich návštevníkov vo forme krátkej ankety a reportáže pre vyhodnotenie spokojnosti a získanie námetov pre vylepšenie konkrétnych podujatí.

11. Zatraktívniť priestor CMZ a kostolnej záhrady, využiť plochy na umiestnenie pamätných tabúľ v týchto priestoroch.

12. Vytvorenie pracovnej pozície mestského etnografa, ktorý podrobne spracuje historické artefakty, pôvod, sídelné pomery, spoločenskú štruktúru, hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo mesta a regiónu.

 

 1. STRATEGICKÝ RÁMEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁMER: Bohatý kultúrny život pre všetkých a rozvoj cestovného  

                ruchu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIEĽ: Vytvorené podmienky pre kvalitný kultúrny život v meste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉM:

ŠPECIFICKÝ CIEĽ:

OPATRENIA:

AKTIVITA:

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ:

TERMÍN:

ZODPOVEDNOSŤ:

FINANCIE:

Nevyhovujúce priestory Domu kultúry Šaľa ako reprezentatívneho kultúrneho stánku na organizovanie a prezentáciu kultúrno-spoločenských podujatí

1.

Rekonštrukcia a modernizácia Domu kultúry Šaľa

 

Vypracovanie a zrealizovanie postupu rekonštrukcie

 

Vypracovať postup rekonštrukcie, projekt, finančne zabezpečiť realizáciu, verejné obstarávanie, rekonštrukcia a oprava budovy

Cena rekonštrukcie a modernizácie Domu kultúry Šaľa

2020-2021

MsÚ Šaľa

rozpočet mesta, grant, pôžička

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉM:

ŠPECIFICKÝ CIEĽ:

OPATRENIA:

AKTIVITA:

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ:

TERMÍN:

ZODPOVEDNOSŤ:

FINANCIE:

Nedostačujúca osveta a prezentácia miestnej ľudovej kultúry šalianskeho regiónu a miestnych zvykov, tancov a piesní

2.

Obnovovať a uchovávať tradície, ľudové piesne a tance, zvyky a obyčaje mesta Šaľa a jeho okolia prostredníctvom činnosti FS Šaľan a DFS Šaľanček

 

Vypracovanie a zrealizovanie projektu pod názvom „Rok so šalským gazdom“ a jeho finančné zabezpečenie

Vypracovať projekt „Rok so šalským gazdom“, autorsky pripraviť dramaturgiu a choreografiu podujatí, nacvičiť program s FS Šaľan a DFS Šaľanček, prezentovať program na verejnosti

Folklórne podujatia: Fašiangy, Vynášanie Moreny, Stavanie mája, Jánske ohne, Vinobranie, Stridžie dni, Vianoce

2020-2024

MsKS Šaľa

rozpočet mesta, grant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉM:

ŠPECIFICKÝ CIEĽ:

OPATRENIA:

AKTIVITA:

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ:

TERMÍN:

ZODPOVEDNOSŤ:

FINANCIE:

Absencia regionálneho múzea s kultúrno-informačným centrom a mestská galéria

3.

Sústrediť všetky informácie a historické artefakty o regióne na jednom mieste

Zriadiť regionálne múzeum s kultúrno-informačným centrom a mestskú galériu v Renesančnom kaštieli Šaľa / v Dome ľudového bývania Šaľa

 

Vytvoriť koncept zriadenia regionálneho múzea s informačným centrom a mestskú galériu, vytypovať priestory, materiálne a personálne zabezpečiť inštitúciu

Vytvorený koncept, zabezpečenie priestorov, fungujúce regionálne múzeum s kultúrno-informačným centrom a mestskou galériou

2021-2024

MsÚ, MsKS Šaľa

rozpočet mesta, grant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉM:

ŠPECIFICKÝ CIEĽ:

OPATRENIA:

AKTIVITA:

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ:

TERMÍN:

ZODPOVEDNOSŤ:

FINANCIE:

Nedostatočná osveta v oblasti histórie mesta a slabšia participácia mládeže a detí pri tvorbe a riadení kultúrnych procesov a tvorby kultúrnych hodnôt mesta

4.

Zvýšiť kultúrne povedomie a zapojiť mládež a deti do realizácie kultúrno-spoločenských aktivít a vzdelávacích programov v oblasti pamiatok a pamätihodností a osobností mesta a regiónu

 

Zhromaždiť všetky informácie ohľadne záujmu o kultúrne aktivity pre mládež a deti

Vypracovať výstupy prieskumu o kultúrno-spoločenských potrebách šalianskej mládeže a detí, organizovať spoločné podujatia pre mládež a deti typu „Ukáž, čo vieš!“, zapojiť školy do mapovania záujmu a kultúrno-spoločenských potrieb detí a mládeže

Monitoring prieskumov na základe ktorých sa zorganizujú požadované podujatia

2020-2024

MsKS Šaľa

rozpočet mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉM:

ŠPECIFICKÝ CIEĽ:

OPATRENIA:

AKTIVITA:

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ:

TERMÍN:

ZODPOVEDNOSŤ:

FINANCIE:

Nedostatočná starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

5.

Určiť starostlivosť a priority revitalizácie a postup rekonštrukcie kultúrnych pamiatok a pamätihodností

v meste

Aktualizovať VZN o evidencii kultúrnych pamiatok a pamätihodností

v meste

 

Analýza stavu a určiť priority revitalizácie, rekonštrukcia kultúrnych pamiatok a pamätihodností v meste

Nové VZN o evidencii kultúrnych pamiatok a pamätihodností

2020-2021

MsÚ Šaľa

rozpočet mesta, grant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉM:

ŠPECIFICKÝ CIEĽ:

OPATRENIA:

AKTIVITA:

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ:

TERMÍN:

ZODPOVEDNOSŤ:

FINANCIE:

Zintenzívniť výmeny umeleckých súborov a kultúrnych vystúpení s partnerskými mestami z Čiech, Maďarska, Poľska, Ukrajiny a Fínska

6.

Prehlbovať zahraničnú spoluprácu v oblasti kultúry s partnerskými mestami

 

Iniciovať partnerské stretnutia ohľadne kultúrnej spolupráce s predstaviteľmi partnerských miest

 

Na základe vzájomných dohôd s partnerskými mestami zapracovať návrhy z konceptu spolupráce do partnerských zmlúv

Spoločné kultúrne podujatia so zahraničnými partnermi

2021-2022

MsÚ Šaľa

rozpočet mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉM:

ŠPECIFICKÝ CIEĽ:

OPATRENIA:

AKTIVITA:

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ:

TERMÍN:

ZODPOVEDNOSŤ:

FINANCIE:

Nedostačujúca informovanosť a absencia propagačných materiálov pre cestovný ruch o meste a regióne

7.

Vytvoriť turisticko-informačnú mapu s upriamením na kultúrne pamiatky a inštitúcie okresu Šaľa za účelom zatraktívnenia regiónu pre cestovný ruch

 

Nazhromaždiť a zmapovať potrebné podkladové materiály a urobiť štúdiu celého regiónu

Vypracovať projekt „Šaliansky región“ za účelom dosiahnutia stanoveného cieľa.

Zabezpečiť označenie historických objektov, pamiatok a pamätihodností informačnými tabuľkami aj s QR kódmi pre získanie ďalších informácií

Turisticko-informačná mapa s upriamením na kultúrne pamiatky a inštitúcie regiónu

 

 

Počet označených objektov v meste

2021-2023

Komisia kultúry a cestovného ruchu, MsKS Šaľa

Fond na podporu umenia, rozpočet mesta

PROBLÉM:

ŠPECIFICKÝ CIEĽ:

OPATRENIA:

AKTIVITA:

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ:

TERMÍN:

ZODPOVEDNOSŤ:

FINANCIE:

Slabá spolupráca umelcov, umeleckých zložiek a kultúrnych inštitúcii na spoločných projektoch

8.

Vytvoriť a zrealizovať tanečno-dramatické predstavenie za účelom prezentácie šalianskych zvykov, obyčajov, tancov, piesní, osobností

v rámci spolupráce umeleckých zložiek – folklór, divadlo, hudba, spev a výtvarné umenie

Vybudovať systém vzájomnej spolupráce a stretávania sa za účelom vytvorenia nových umeleckých diel

 

Vypracovať projekt „Ján Boťán“, autorsky pripraviť scenár, dramaturgiu a choreografiu predstavenia, nacvičiť a prezentovať projekt na kultúrnych podujatiach na Slovensku a

v zahraničí

Predstavenie „Ján Boťán“ v počte 8 repríz

2020-2022

MsKS Šaľa

Fond na podporu mesta, rozpočet mesta, sponzori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉM:

ŠPECIFICKÝ CIEĽ:

OPATRENIA:

AKTIVITA:

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ:

TERMÍN:

ZODPOVEDNOSŤ:

FINANCIE:

Nedostatočná podpora, motivácia a oceňovanie miestnych a regionálnych umelcov

9.

Oceňovanie a finančná podpora osobností

z kultúrneho a umeleckého života

 

Zhromaždiť všetky informácie ohľadne záujmu o kultúrne aktivity pre mládež a deti

Organizovať kultúrno-spoločenské podujatie za účelom oceňovania  umelcov a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti kultúry, vyhlasovať výzvy na podporu miestnych a regionálnych podujatí zameraných na rozvoj turizmu a cestovného ruchu v meste

Podujatie „Tvorivý čin roka“, výzva na podporu miestnych a regionálnych podujatí zameraných na rozvoj turizmu a cestovného ruchu v meste Šaľa

2020-2024

Komisia kultúry a cestovného ruchu, MsÚ Šaľa

rozpočet mesta

PROBLÉM:

ŠPECIFICKÝ CIEĽ:

OPATRENIA:

AKTIVITA:

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ:

TERMÍN:

ZODPOVEDNOSŤ:

FINANCIE:

Nedostatočný prieskum a monitorovanie potrieb obyvateľov v oblasti kultúry

10.

Pravidelná realizácia prieskumu o potrebách obyvateľov v oblasti kultúrneho vyžitia

 

Rozšíriť systém monitorovania a prieskumu záujmu o kultúrne aktivity a spätné väzby od užívateľov kultúry

Realizovať pravidelné prieskumy o kultúrnych potrebách občanov mesta, natáčať reportáže o kultúrnom dianí v meste a s divákmi a účastníkmi podujatí, dotazník prieskumu – kultúrny život, ankety pre spätnú väzbu od účastníkov po nosných podujatiach

 

Každoročný minimálny počet získaných vyplnených dotazníkov a anketových lístkov v počte 300 ks

2021-2024

MsÚ Šaľa, MsKS Šaľa

rozpočet mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉM:

ŠPECIFICKÝ CIEĽ:

OPATRENIA:

AKTIVITA:

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ:

TERMÍN:

ZODPOVEDNOSŤ:

FINANCIE:

Nedostatočne využitý priestor centrálnej mestskej zóny (CMZ)

11.

Zatraktívniť priestor CMZ a kostolnej záhrady, využiť plochy na umiestnenie pamätných tabúľ

v týchto priestoroch

 

Urobiť analýzu a návrhy na umiestnenie pamätných tabúľ

v CMZ

Vypracovať projektovú dokumentáciu na umiestnenie pamätných tabúľ v CMZ

 

Pamätné tabule

v centrálnej mestskej zóne

2021-2024

Kultúrna komisia, MsÚ Šaľa

rozpočet mesta

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉM:

ŠPECIFICKÝ CIEĽ:

OPATRENIA:

AKTIVITA:

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ:

TERMÍN:

ZODPOVEDNOSŤ:

FINANCIE:

Nedostatočná výchova pre zdravý patriotizmus, osveta v oblasti histórie mesta a jeho pamiatok

12.

Zvýšiť regionálne povedomie a záujem občanov o históriu mesta a regiónu

 

Venovať sa etnografii mesta a regiónu

 

Vytvoriť pozíciu mestského etnografa, ktorý podrobne spracuje historické artefakty, pôvod, sídelné pomery, spoločenskú štruktúru, hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo regiónu

Vytvorená pracovná pozícia mestského etnografa

2021

MsÚ Šaľa

rozpočet mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Monitorovanie a vyhodnocovanie merateľných ukazovateľov bude sa konať každoročne v druhom kalendárnom mesiaci za uplynulé ročné obdobie a bude predložená na MsZ Šaľa vo forme správy. Gestorom vyhodnotenia je Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa.

 

 1. IMPLEMENTÁCIA

 

10.1 Rok 2020:

 1. rekonštrukcia a modernizácia Domu kultúry Šaľa, finančné krytie, verejné obstarávanie, realizácia
 2. udržať tradíciu nosných podujatí a zlepšovať činnosť kina
 3. realizovať a prezentovať na verejnosti projekt „Rok so šalským gazdom“ v rámci obnovovanie a uchovávania tradícií, ľudových piesní a tancov, zvykov a obyčajov šalianskeho regiónu - Fašiangy, Vynášanie Moreny, Veľkonočné sviatky, Stavanie mája, Jánske ohne, Vinobranie, Stridžie dni, Vianoce
 4. autorsky pripraviť scenár, dramaturgiu a choreografiu folklórnych vystúpení a nacvičiť program s FS Šaľan a DFS Šaľanček
 5. vypracovať výstupy prieskumu o kultúrno-spoločenských potrebách šalianskej mládeže a detí
 6. aktualizovať VZN o evidencii kultúrnych pamiatok a pamätihodností v meste
 7. vytvoriť a nacvičiť autorské tanečno-dramatické predstavenie „Ján Boťán“ za účelom prezentácie šalianskych zvykov, obyčajov, tancov, piesní, osobností v rámci spolupráce umeleckých zložiek – folklór, divadlo, hudba, spev a výtvarné umenie
 8. vytvoriť koncept spolupráce a podpory existujúcich a dobre fungujúcich zložiek v oblasti kultúry pôsobiacich na pôde mesta a zadefinovať kritériá a podmienky spolupráce
 9. organizovať kultúrno-spoločenské podujatie za účelom oceňovania  umelcov a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti kultúry – „Tvorivý čin roka“
 10. zachovať dotačný systém podpory kultúrnych aktivít
 11. realizovať anketové prieskumy o všetkých väčších podujatiach pre vyhodnotenie spokojnosti a návrhy na zlepšenie
 12. informovať umelecké telesá o aktuálnych grantoch a možnosti získavania finančných prostriedkov
 13. vypracovať opatrenia na obnovu, revitalizáciu a záchranu historických budov a kultúrnych pamätihodností
 14. propagovať všetky kultúrno-spoločenské aktivity prostredníctvom dostupných médií, webových stránok, sociálnych sietí a vývesných plôch
 15. spracovávať žiadosti o poskytnutie grantov, dotácií, NFP podľa aktuálnych výziev pre získanie mimorozpočtových zdrojov
 16. urobiť analýzu a návrhy na umiestnenie pamätných tabúľ v CMZ

 

10.2 Rok 2021:

 1. rekonštrukcia a modernizácia Domu kultúry Šaľa, výmena sedačiek v kinosále
 2. vytvoriť pracovnú pozíciu mestského etnografa, ktorý podrobne spracuje historické artefakty, pôvod, sídelné pomery, spoločenskú štruktúru, hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo regiónu
 3. uchovávať a prezentovať tradície, ľudové piesne a tance, zvyky a obyčaje miestneho regiónu pomocou folklórnych súborov FS Šaľan a DFS Šaľanček
 4. vytvoriť koncept zriadenia regionálneho múzea s informačným centrom a mestskú galériu, vytypovať priestory a zabezpečiť finančné krytie
 5. organizovať spoločné podujatia pre šaliansku mládež a deti typu „Ukáž, čo vieš!“ ako interaktívnu súťaž zostavenú z vedomostných, športovo-tanečných, speváckych kôl
 6. urobiť analýzu stavu a určiť priority revitalizácie kultúrnych pamiatok a pamätihodností v meste
 7. zapojiť školy do mapovania záujmu a kultúrno-spoločenských potrieb detí a mládeže
 8. iniciovať stretnutia ohľadne kultúrnej spolupráce s predstaviteľmi partnerských miest
 9. vytvoriť s partnerskými mestami koncept spolupráce v oblasti kultúry
 10. nazhromaždiť potrebné materiály a urobiť štúdiu celého regiónu na vytvorenie turisticko-informačnej mapy s upriamením na kultúrne pamiatky a inštitúcie šalianskeho regiónu
 11. premiérovať a reprízovať autorské tanečno-dramatické predstavenie „Ján Boťán“ za účelom prezentácie šalianskych zvykov, obyčajov, tancov, piesní, osobností v rámci spolupráce umeleckých zložiek – folklór, divadlo, hudba, spev a výtvarné umenie
 12. organizovať kultúrno-spoločenské podujatie za účelom oceňovania  umelcov a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti kultúry – „Tvorivý čin roka“
 13. zachovať dotačný systém podpory kultúrnych aktivít
 14. realizovať prieskum o potrebách obyvateľov v oblasti kultúrneho vyžitia v meste, realizovať anketové prieskumy o všetkých väčších podujatiach pre vyhodnotenie spokojnosti a návrhy na zlepšenie
 15. propagovať všetky kultúrno-spoločenské aktivity prostredníctvom dostupných médií, webových stránok, sociálnych sietí a vývesných plôch
 16. spracovávať žiadosti o poskytnutie grantov, dotácií, NFP podľa aktuálnych výziev pre získanie mimorozpočtových zdrojov
 17. spolupracovať a preniesť nosné opatrenia v oblasti kultúry do pripravovaného PHSR mesta Šaľa na roky 2021-2027
 18. vypracovať projektovú dokumentáciu na umiestnenie pamätných tabúľ na CMZ
 19. zviditeľňovať pamiatky a pamätihodnosti mesta prostredníctvom dostupných médií, vyhotoviť označenie vybraných historických budov, pamiatok a pamätihodností jednotnými tabuľkami s informáciami a QR kódom

 

10.3 Rok 2022:

 1. zriadiť regionálne múzeum a informačné centrum, materiálne a personálne zabezpečenie inštitúcie
 2. uchovávať a prezentovať tradície, ľudové piesne a tance, zvyky a obyčaje miestneho regiónu pomocou folklórnych súborov FS Šaľan a DFS Šaľanček
 3. organizovať spoločné podujatia pre šaliansku mládež a deti typu „Ukáž, čo vieš!“ ako interaktívnu súťaž zostavenú z vedomostných, športovo-tanečných, speváckych kôl
 4. zapojiť školy do mapovania záujmu a kultúrno-spoločenských potrieb detí a mládeže
 5. prehlbovať zahraničnú spoluprácu v oblasti kultúry s partnerskými mestami
 6. vypracovať projekt „Šaliansky región“ za účelom vytvorenia turisticko-informačnej mapy s upriamením na kultúrne pamiatky a inštitúcie šalianskeho regiónu
 7. zabezpečiť finančné krytie na vytlačenie turisticko-informačnej mapy s upriamením na kultúrne pamiatky a inštitúcie šalianskeho regiónu
 8. reprízovať autorské tanečno-dramatické predstavenie „Ján Boťán“ za účelom prezentácie šalianskych zvykov, obyčajov, tancov, piesní, osobností v rámci spolupráce umeleckých zložiek – folklór, divadlo, hudba, spev a výtvarné umenie
 9. organizovať kultúrno-spoločenské podujatie za účelom oceňovania  umelcov a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti kultúry – „Tvorivý čin roka“
 10. zachovať dotačný systém podpory kultúrnych aktivít
 11. realizovať prieskum o potrebách obyvateľov v oblasti kultúrneho vyžitia v meste, realizovať anketové prieskumy o všetkých väčších podujatiach pre vyhodnotenie spokojnosti a návrhy na zlepšenie
 12. propagovať všetky kultúrno-spoločenské aktivity prostredníctvom dostupných médií, webových stránok, sociálnych sietí a vývesných plôch
 13. spracovávať žiadosti o poskytnutie grantov, dotácií, NFP podľa aktuálnych výziev pre získanie mimorozpočtových zdrojov
 14. zorganizovať oslavu 1020. výročia prvej zmienky o mesta Šaľa na Šalianskom jarmoku

 

10.4 Rok 2023:

 1. otvoriť a sprevádzkovať regionálne múzeum a informačné centrum
 2. uchovávať a prezentovať tradície, ľudové piesne a tance, zvyky a obyčaje miestneho regiónu pomocou folklórnych súborov FS Šaľan a DFS Šaľanček
 3. organizovať spoločné podujatia pre šaliansku mládež a deti typu „Ukáž, čo vieš!“ ako interaktívnu súťaž zostavenú z vedomostných, športovo-tanečných, speváckych kôl
 4. zapojiť školy do mapovania záujmu a kultúrno-spoločenských potrieb detí a mládeže
 5. vytlačiť a distribuovať  turisticko-informačnú mapu s upriamením na kultúrne pamiatky a inštitúcie šalianskeho regiónu
 6. organizovať kultúrno-spoločenské podujatie za účelom oceňovania  umelcov a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti kultúry – „Tvorivý čin roka“
 7. zachovať dotačný systém podpory kultúrnych aktivít
 8. realizovať prieskum o potrebách obyvateľov v oblasti kultúrneho vyžitia v meste
 9. realizovať anketové prieskumy o všetkých väčších podujatiach pre vyhodnotenie spokojnosti a návrhy na zlepšenie
 10. propagovať všetky kultúrno-spoločenské aktivity prostredníctvom dostupných médií, webových stránok, sociálnych sietí a vývesných plôch
 11. spracovávať žiadosti o poskytnutie grantov, dotácií, NFP podľa aktuálnych výziev pre získanie mimorozpočtových zdrojov

 

10.5 ROK 2024:

 1. prevádzkovať regionálne múzeum a informačné centrum
 2. uchovávať a prezentovať tradície, ľudové piesne a tance, zvyky a obyčaje miestneho regiónu pomocou folklórnych súborov FS Šaľan a DFS Šaľanček
 3. organizovať spoločné podujatia pre šaliansku mládež a deti typu „Ukáž, čo vieš!“ ako interaktívnu súťaž zostavenú z vedomostných, športovo-tanečných, speváckych kôl
 4. zapojiť školy do mapovania záujmu a kultúrno-spoločenských potrieb detí a mládeže
 5. organizovať kultúrno-spoločenské podujatie za účelom oceňovania  umelcov a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti kultúry – „Tvorivý čin roka“
 6. zachovať dotačný systém podpory kultúrnych aktivít
 7. realizovať prieskum o potrebách obyvateľov v oblasti kultúrneho vyžitia v meste, realizovať anketové prieskumy o všetkých väčších podujatiach pre vyhodnotenie spokojnosti a návrhy na zlepšenie
 8. propagovať všetky kultúrno-spoločenské aktivity prostredníctvom dostupných médií, webových stránok, sociálnych sietí a vývesných plôch
 9. spracovávať žiadosti o poskytnutie grantov, dotácií, NFP podľa aktuálnych výziev pre získanie mimorozpočtových zdrojov

 

 1. ZÁVER

 

Predkladaný materiál Koncepcia rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie 2020 – 2024 vznikol na pôde Mestského kultúrneho strediska Šaľa. Vychádza zo strategického plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa 2015-2020.

Zámerom návrhu Koncepcie je zmapovanie hlavných okruhov problémov a možností ďalšieho rozvoja kultúry v regióne pri zohľadnení východiskových pozícií upriamením na bohatý kultúrny život pre všetkých a rozvoj cestovného ruchu mesta Šaľa.

Cieľom návrhu Koncepcie je zabezpečiť pre obyvateľov a návštevníkov nášho regiónu životaschopnú a sebavedomú kultúru, ktorá napomáha rozvoju kreatívneho a ekonomického potenciálu mesta Šaľa.

Prioritami mesta na obdobie 2020 – 2024 je rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho stánku - Domu kultúry Šaľa, uspokojovať rôznorodé kultúrne potreby obyvateľov a zatraktívniť im každodenný život, zachovanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva nášho regiónu, podpora lokálpatriotizmu u mládeže a detí, propagácia mesta a cezhraničná spolupráca v kultúre.

Koncepcia rozvoja kultúry v meste Šaľa je otvorený materiál, ktorý je možný podľa potreby mesta upravovať a dopĺňať.

 

Na zhotovení Koncepcie rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie 2020 – 2024 sa podieľali: Mgr. Roman Hatala, Ing. František Botka, Mária Šeboková, PhDr. Katarína Jamrichová, Ing. Eliška Vargová, Katarína Gáborová, Mgr. Adriána Kováčová, Mgr. Alexandra Takáčová, Ing. Martina Čižmáriková, Ing. Petra Szalayová, Mgr. Adriana Gerová, Mgr. Július Morávek, Ing. Michal Malárik, Mgr. Alena Demková, Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Jozef  Meliš, PhD., Mgr. Ľubica Packová-Zahradárová, Mgr. Nora Valentínová, DiS. art., Marek Molnár, Bohumil Kadúc, Tomáš Benkovič

 

 

7.9.2020 Šaľa

 

[1]             Stratégia rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020

[2]             Zbierka zákonov Slovenskej republiky č. 91/2001, čiastka 39 z 20. marca 2001, Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane kultúrneho dedičstva, čl. 1.

[3]             Zdroj: MsÚ Šaľa, evidencia obyvateľstva

[4]             Koncepcia Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky do roku 2030

[5]             Zdroj: Mestské zastupiteľstvo v Šali dňa 24.10.2019 - Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

Prílohy