Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 30.09.2023 - 21:47  //  aktualizácia: 13.11.2023 - 09:57  //  zobrazené: 431

06/2023 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 21/09/2023

číslo: 06/2023  |  dátum konania: 21.09.2023  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1

doplniť do programu rokovania:

 • do časti A. Informačné materiály a správy

bod číslo A 3/6/2023 – Informácie z rokovania Komisie územného plánovania výstavby a dopravy týkajúce sa parkovacej politiky – prvá etapa

Za hlasovalo: 17

 1. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ,
  Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová,

Hlasovanie č. 2

stiahnuť z programu rokovania:

 • z časti C. Hospodárenie mesta

materiál číslo C 5/6/2023 - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu Slovensko na realizáciu projektu ,,Rekonštrukcia a modernizácia
ZŠ s MŠ J. Murgaša, Šaľa“

Za hlasovalo: 17

 1. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ,
  Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová,

Hlasovanie č. 3

stiahnuť z programu rokovania:

 • do časti C. Hospodárenie mesta

materiál číslo C 6/6/2023 – Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu Slovensko na realizáciu projektu ,,Modernizácia ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa“

Za hlasovalo: 17

 1. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ,
  Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová,

Hlasovanie č. 4

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta) bez stiahnutých materiálov C 5, C 6:

Za hlasovalo: 17

 1. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ,
  Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová,

Hlasovanie č. 5

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 16

 1. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ,
  Mgr. Miloslav Kollár, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Gabriela Lacková,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová,

Hlasovanie č. 6

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 14

 1. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Mgr. Ildikó Jarošová, Mgr. Miloslav Kollár,
  Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Slavomír Kališ,

Nehlasovalo: 2

PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár,

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová,

Materiál číslo A 1/6/2023 – Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 6/2023 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly čerpania mzdových nákladov a výdavkov v Domove dôchodcov Šaľa,

 1. berie na vedomie

správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly čerpania mzdových nákladov a výdavkov v Domove dôchodcov Šaľa.

Hlasovanie č. 7

Za hlasovalo: 17

 1. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ,
  Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo A 2/6/2023 – Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

 1. č. 6/2023 – II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. berie na vedomie

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 8

Za hlasovalo: 17

 1. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ,
  Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová,

Uznesenie bolo prijaté.

Bod číslo A 3/6/2023 – Informácie z rokovania Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy týkajúce sa parkovacej politiky – prvá etapa (ústna informácia)

 1. č. 6/2023 – III.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

informácie z rokovania Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy týkajúce sa parkovacej politiky – prvá etapa,

 1. odporúča

primátorovi mesta vypracovať návrh všeobecne záväzného nariadenia podľa podkladov poskytnutých Komisiou územného plánovania, výstavby a dopravy, vrátane pripomienok, ktoré odzneli na 6. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023 a predložiť ho na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023.

Hlasovanie č. 9

Za hlasovalo: 18

 1. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
  Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
  Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
  JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo B 1/6/2023 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2023 – XIX. zo dňa 29. 06. 2023   

 1. č. 6/2023 – IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2023 – XIX. zo dňa
29. 06. 2023,

 1. schvaľuje

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2023 – XIX. zo dňa 29. 06. 2023 ohľadom rozsahu vecného bremena nasledovne: slovné spojenie „v rozsahu stanovenom podľa geometrického plánu č. 37/2019, vypracovaný vyhotoviteľom SLEMI s.r.o.,
so sídlom Lachova 1599/2, Bratislava IČO: 48289337, úradne overený Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom dňa 20.12.2019, pod číslom G1-489/2019,“ sa ruší
a nahrádza sa slovným spojením: „v rozsahu stanovenom podľa geometrického plánu
č. 34125361-29/2022, vypracovaný vyhotoviteľom GEOplán Trenčín s.r.o., so sídlom Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, IČO: 34125361, dňa 08. 03. 2022, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 21.03.2022, pod číslom G1-132/2022,“. 

Hlasovanie č. 10

Za hlasovalo: 16

 1. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
  Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
  Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Marek Molnár, Peter Szalay,

Počet neprítomných: 3

Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo C 1/6/2023 – Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na
rok 2023
 

 1. č. 6/2023 – V.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo   

návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2023,

 1. schvaľuje

doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2023.

Hlasovanie č. 11

Za hlasovalo: 17

 1. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
  Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
  Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Peter Szalay,

Počet neprítomných: 3

Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo C 2/6/2023 - Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za
I. polrok 2023

 1. č. 6/2023 – VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2023,

 1. berie na vedomie

monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2023.

Hlasovanie č. 12

Za hlasovalo: 18

 1. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
  Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
  Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
  JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo C 3/6/2023 – Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2024

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Róberta Čibrika:

 • navrhol premenovať časť B. navrhovaného uznesenia na časť C. a doplniť navrhované uznesenie o bod B. uznesenia v znení:
 1. odporúča

vyradiť zo zoznamu priorít rozpočtu budovanie polopodzemných kontajnerov a zaradiť medzi priority rozpočtu vypracovanie modernej koncepcie odpadového hospodárstva, ktorá, v súlade s odporúčaniami Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, zhodnotí možnosti zavedenia množstevného zberu, uzamykateľných kontajnerov a vývoz separovaných odpadov od dverí,

Hlasovanie č. 13

Za hlasovalo: 2

 1. Róbert Čibrik, Mgr. Miloslav Kollár,

Proti hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 1

Marek Molnár,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová,

Poslanecký návrh Mgr. Róberta Čibrika nebol prijatý.

 1. č. 6/2023 – VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2024,          

 1. odporúča

pripraviť rozpočet mesta Šaľa na rok 2024 vychádzajúci z predložených východísk.

Hlasovanie č. 14

Za hlasovalo: 18

 1. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
  Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
  JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Peter Andráši,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo C 4/6/2023 – Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl v rámci Programu Slovensko na realizáciu projektu ,,Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ J.C. Hronského, Šaľa“

 1. č. 6/2023 – VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

zámer mesta Šaľa  predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl, kód výzvy PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR, Priorita 4P2 kvalitné a inkluzívne vzdelanie, Špecifický cieľ: RSO 4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu,

 1. schvaľuje
  1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom ,,Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ J. C. Hronského, Šaľa“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta, v rámci výzvy PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR,
  2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
  3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu zo strany žiadateľa vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP t. j. 56 505,60 Eur v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
  4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Šaľa, teda ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP.

Hlasovanie č. 15

Za hlasovalo: 18

 1. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
  Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay,
  JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová, Róbert Tölgyesi,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 1/6/2023 – Ing. Tomáš Kemenský a manželka Ing. Andrea Kemenská, Záhradnícka 83, 927 01 Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 1. č. 6/2023 – IX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že
 1. pozemky, parcela registra CKN číslo 663/67, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
  76 m2 a parcela registra CKN číslo 663/97, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
  15 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v C registri KN na liste vlastníctva č. 1 v celosti, sa stávajú pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
 2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v zosúladení faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov,
 3. zámer prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Šaľa dňa 6. septembra 2023,
 1. schvaľuje

prevod nehnuteľností na ulici Železničná v Šali, parcely registra CKN číslo 663/67, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 76 m2 a parcely registra CKN číslo 663/97, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v C registri KN na liste vlastníctva
č. 1 v celosti
, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 91 m2 v celkovej kúpnej cene
1 001,- EUR pre Ing. Tomáša Kemenského a manželku Ing. Andreu Kemenskú, trvale bytom Záhradnícka 83, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Hlasovanie č. 16

Za hlasovalo: 14

 1. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
  Mgr. Róbert Čibrik, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ,
  Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 4

RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Marek Molnár, Peter Szalay,

Počet neprítomných: 3

Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová, Róbert Tölgyesi,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 2/6/2023 – Mgr. Csilla Molnárová, PhD., Hlavná 4/11, Šaľa a Roland Rapi, Dózsova 1626/60, Šaľa, mestská časť časť Veča – žiadosť o nájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 1. č. 6/2023 – X.
 1. zastupiteľstvo v Šali
 1. ruší

uznesenie č. 4/2023 – XV. zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
29.6.2023,

 1. prerokovalo

žiadosť o nájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení vstupu do predajne a kancelárie v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 6. septembra 2023,

 1. schvaľuje

nájom pozemku, časť parcely č. 928/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa
v C registri KN na liste vlastníctva č. 1, v cene 5,311 Eur/m2/rok, t. j. za celkovú výmeru 34 m2 za cenu 180,57 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Mgr. Csillu Molnárovú, PhD., Hlavná 4/11, Šaľa v ½ a Rolanda Rapiho, Dózsova 1626/60, Šaľa, mestská časť Veča, v ½.

Hlasovanie č. 17

Za hlasovalo: 14

 1. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ,
  Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 4

Ing. Peter Andráši, Peter Hlavatý, Marek Molnár, Peter Szalay,

Počet neprítomných: 3

Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová, Róbert Tölgyesi,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 3/6/2023 - Slovenský skauting, 19. zbor Obojživelníkov Šaľa, Družstevná 369/3, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom nebytového priestoru v Dome kultúry na ul. SNP v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 1. č. 6/2023 – XI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o prenájom nebytového priestoru v Dome kultúry na ul. SNP v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dobrovoľníckej vzdelávacej činnosti nájomcu zameranej na výchovu a voľnočasové aktivity mládeže; zámer prenájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 6. septembra 2023,

 1. schvaľuje

prenájom nebytového priestoru č. 205 nachádzajúceho sa na II. poschodí vo vchode B budovy s. č. 955, dom kultúry na ul. SNP v Šali, postavená na parcele CKN č. 2752/2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa  na liste vlastníctva č. 1, na dobu určitú 2 roky, vo výške nájomného 1,- EUR/rok, pre Slovenský skauting, 19. zbor Obojživelníkov Šaľa, sídlo Družstevná 369/3, 927 01 Šaľa,  IČO 005987218026, s povinnosťou úhrady nákladov na služby spojené s užívaním nebytového priestoru v plnej výške.

Hlasovanie č. 18

Za hlasovalo: 14

 1. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ,
  Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Peter Andráši,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Peter Hlavatý, Marek Molnár, Peter Szalay,

Počet neprítomných: 3

Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová, Róbert Tölgyesi,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 4/6/2023 – V. Šrobára 571, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, sídlo V. Šrobára 571/8, 927 01 Šaľa – žiadosť o zníženie ceny nájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 1. č. 6/2023 – XII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o zníženie ceny nájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v rekonštrukcii a modernizácii vstupov do Bytového domu V. Šrobára 571/8, 10 a 12 – vybudovanie bezbariérového vstupu; zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta dňa
6. septembra 2023,

 1. schvaľuje

   zmenu Uznesenia č. 4/2023 – XVI. zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 29. 06. 2023 ohľadom výšky ceny nájmu nasledovne:

   v časti C. Uznesenia č. 4/2023 – XVI. zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 29. 06. 2023 sa slovné spojenie „v cene 50,00 EUR za celú výmeru 54 m2“ ruší a nahrádza sa slovným spojením: „v cene 1,00 EUR/rok za celú výmeru 54 m2“.

Hlasovanie č. 19

Za hlasovalo: 15

 1. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
  Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová,
  Ing. Slavomír Kališ, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica
  Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Peter Hlavatý, Marek Molnár, Peter Szalay,

Počet neprítomných: 3

Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová, Róbert Tölgyesi,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 5/6/2023 – NETKOM.SK s.r.o., Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa – žiadosť
o nájom nebytového priestoru v Centre občianskej vybavenosti na ul. Hollého v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 1. č. 6/2023 – XIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o prenájom nebytového priestoru na ul. Hollého v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v rozšírení služieb obyvateľom; oznámenie o zámere prenájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta
6. septembra 2023,

 1. schvaľuje

prenájom nebytového priestoru č. 15 vo vchode B3 na 1. poschodí, s príslušenstvom
a podielom na spoločných častiach a zariadeniach v 14244/544827-inách, na ulici
Hollého v Šali, mestská časť Veča, v budove Centra občianskej vybavenosti súpisné číslo 1854/9, postavená na CKN parcela č. 3080/18, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4348 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa  na liste vlastníctva č. 7012, na dobu neurčitú, v cene 3 971,51 EUR/rok, pre NETKOM.SK s.r.o., sídlo Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa, IČO: 50 572 148, s povinnosťou úhrady nákladov na služby spojené s užívaním nebytového priestoru v plnej výške.

Hlasovanie č. 20

Za hlasovalo: 15

 1. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
  RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 2

Mgr. Róbert Čibrik, Mgr. Miloslav Kollár,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Peter Szalay,

Počet neprítomných: 3

Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová, Róbert Tölgyesi,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 6/6/2023 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa za pozemky vo vlastníctve spoločnosti TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o. v lokalite pri čističke odpadových vôd v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 6/2023 – XIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa za pozemky vo vlastníctve spoločnosti TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o. v lokalite pri čističke odpadových vôd v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemky, parcela registra E KN č. 3775/500, orná pôda o výmere 10819 m2 a parcela registra E KN č. 3775/800, orná pôda o výmere 31435 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stávajú trvale prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k. ú. Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v doriešení majetkových vzťahov k pozemkom pre rozšírenie čističky odpadových vôd,  nasledovne:

 1. vo vlastníctve mesta Šaľa:

1.1  parcela registra E KN č. 3775/500, orná pôda o výmere 10 819 m2,

     1.2  parcela registra E KN č. 3775/800, orná pôda o výmere 31 435 m2,

     vedené katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na     liste vlastníctva č. 1,

celková výmera pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa je 42 254 m2 a hodnota pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa je určená v zmysle znaleckého posudku č. 7/2023 zo dňa 28.6.2023, vyhotoveného Ing. Helenou Patasiovou, znalec v odbore poľnohospodárstvo, odvetvie, odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, v cene 338 636,00 EUR

 1. vo vlastníctve spoločnosti TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o., IČO: 36538078, so sídlom s. č. 287, 925 83 Žihárec:

2.1  parcela registra C KN č. 5181/46, orná pôda o výmere 4645 m2 v celosti, vedená katastrálnym  odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na liste vlastníctva č.  6430,

2.2 parcela registra C KN č. 5181/48, orná pôda o výmere 3314 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/3–ina v pomere k celku, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na liste vlastníctva č. 6432 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 1104,67 m2),

2.3 parcela registra C KN č. 5181/49, orná pôda o výmere 1699 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na liste vlastníctva č. 6431 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 849,50 m2),

2.4 parcela registra C KN č. 5181/50, orná pôda o výmere 1763 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na liste vlastníctva č. 6431 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 881,50 m2),

2.5  parcela registra E KN č. 3049/2, orná pôda o výmere 3072 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/12-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym  odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na liste vlastníctva č. 4059 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 256 m2),

2.6  parcela registra E KN č. 3049/401, orná pôda o výmere 6109 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/12-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na liste vlastníctva  č. 4059 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 509,08 m2),

2.7  parcela registra E KN č. 3049/501, orná pôda o výmere 34 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/12-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym       odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na liste vlastníctva  č. 4059 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 2,83  m2),

2.8  parcela registra E KN č. 3100/1, orná pôda o výmere 8513 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/12-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na liste vlastníctva  č. 6879 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 709,42 m2),

2.9  parcela registra E KN č. 3226/2, orná pôda o výmere 2856 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/12-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym       odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na liste vlastníctva č. 4058 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 238 m2),

2.10 parcela registra E KN č. 3537, orná pôda o výmere 16 649 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/24-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7229  (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 693,71 m2),

2.11 parcela registra E KN č. 3538, orná pôda o výmere 16 649 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/24-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym       odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7230 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 693,71 m2),

celková výmera pozemkov vo vlastníctve spoločnosti TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o. je 10 583,42 m2 a hodnota pozemkov je určená v zmysle znaleckého posudku
č. 6/2023 vyhotoveného Ing. Helenou Patasiovou, znalec v odbore poľnohospodárstvo, odvetvie, odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, v cene  347 748,00 EUR.

Hodnota zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a 2. časti C uznesenia je pre zmluvné strany porovnateľná a vzájomne si nič nevyplácajú.

Hlasovanie č. 21

Za hlasovalo: 18

 1. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
  Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay,
  JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová, Róbert Tölgyesi,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 7/6/2023 - Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta

 1. č. 6/2023 – XV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

      žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta,

 1. schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení časovo neobmedzených vecných bremien in personam na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa – parcela registra EKN číslo 482/500, ostatná plocha o výmere 3360 m2 a parcela registra EKN číslo 412, ostatná plocha o výmere 4780 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266 spočívajúcich v práve zriadiť a prevádzkovať stavbu – rozvody a prípojky VN k fotovoltickej elektrárni a v práve vstupu, prechodu a prejazdu cez zaťažené nehnuteľnosti za týmto účelom v rozsahu,
ktorý bude po realizácii stavby stanovený geometrickým plánom a za jednorazovú odplatu vo výške podľa znaleckého posudku, v prospech spoločnosti Duslo, a.s., so sídlom Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487.

Hlasovanie č. 22

Za hlasovalo: 18

 1. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
  Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay,
  JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová, Róbert Tölgyesi,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 8/6/2023 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku v Šali, Kilič“

 1. č. 6/2023 – XVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku v Šali, Kilič“,

 1. konštatuje, že

nehnuteľný majetok, pozemok v Šali, Kilič, parc. č. 5509/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 757 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa v C registri KN na liste vlastníctva č. 1 v celosti, sa stáva  trvale prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje
 1. zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta – pozemok parc. č. 5509/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 757 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu
  v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa v C registri KN na liste vlastníctva č. 1 v celosti formou obchodnej verejnej súťaže,
 2. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku v Šali, Kilič“, podľa predloženého návrhu,
 3. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch, 
 4. členov súťažnej komisie:
 • Róbert Tölgyesi, viceprimátor,
 • Mgr. Róbert Čibrik, poslanec,
 • Peter Szalay, poslanec,
 • JUDr. Anna Torišková, poslankyňa, predsedníčka ekonomickej komisie,
 • Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
 • JUDr. Ing. Margita Pekárová, zamestnanec MsÚ, zapisovateľka
 1. predložiť informáciu o výsledku OVS na novembrovom zasadnutí MsZ v roku 2023.

Hlasovanie č. 23

Za hlasovalo: 18

 1. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
  Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay,
  JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová, Róbert Tölgyesi,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 9/6/2023 – Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zmenu priebehu vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „Šaľa Komenského NN rozvody“

 1. č. 6/2023 – XVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o zmenu priebehu vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „Šaľa Komenského NN rozvody“,

 1. schvaľuje

zmenu priebehu časovo neobmedzených vecných bremien in personam, na pozemku vo výlučnom vlastníctve mesta Šaľa, parcela registra EKN číslo 311, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17069 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, podľa Geometrického plánu
č. 086/2023, vyhotoviteľ GEOS – geodetické služby, s.r.o., Jesenského 652/12, Šaľa, dňa 10.08.2023, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 30.08.2023 pod číslom G1-386/2023, spočívajúcich v práve zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení; v práve užívania, prevádzkovania, údržby, opráv úprav, rekonštrukcií, modernizácií a akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetických zariadení a ich odstránení v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za jednorazovú odplatu v celkovej výške 11,62 EUR v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518.

Hlasovanie č. 24

Za hlasovalo: 18

 1. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
  Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay,
  JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová, Róbert Tölgyesi,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo F 1/6/2023 – Zmluva o dodaní tovarov s montážou č. 269/2023 v rámci projektu “Fotovoltický zdroj – administratívna budova MsÚ Šaľa“ a jej dodatok
č. 1 (397/2023)

 1. č. 6/2023 – XVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

zmluvu o dodaní tovarov s montážou č. 269/2023 v rámci projektu „Fotovoltický zdroj – administratívna budova  MsÚ Šaľa“ a jej dodatok č. 1 (397/2023),

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou „Dodanie a montáž fotovoltiky na budovu MsÚ Šaľa“,
 2. Zmluvu o dodaní tovarov s montážou č. 269/2023 uzatvorenú v zmysle § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na dodanie tovarov s montážou na predmet zákazky „Dodanie a montáž fotovoltiky na budovu MsÚ Šaľa“ v rámci projektu „Fotovoltický zdroj – administratívna budova  MsÚ Šaľa“ ako aj jej dodatok č. 1 (397/2023) s dodávateľom MegaLan Consulting s.r.o., M..R. Štefánika 58, 960 0l Zvolen, IČO: 47428449, DIČ: 2023871938.

Hlasovanie č. 25

Za hlasovalo: 18

 1. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
  Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay,
  JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová, Róbert Tölgyesi,

Uznesenie bolo prijaté.

Za správnosť vyhotovenia: Andrea Súdorová, KPred, v. r. 

 • Záznam