SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2023 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
6. zasadnutie MsZ V Šali v roku 2023
 
Dátum konania: 21.09.2023 Predsedajúci: Mgr. Belický
14:14:26uvod
14:14:48Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:19:01Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:19:40Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:20:11Časť II. Interpelácie poslancov
14:20:48Lacková1Diskusia
14:21:26Kollár1Diskusia
14:28:35P. Andráši1Diskusia
14:31:27A 1/6/2023 Správa z kontroly vykonanej ÚHK
14:31:28Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
14:31:32A 1/6/2023 Správa z kontroly vykonanej ÚHK
14:31:35Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
14:33:19A 2/6/2023 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:35:02A 3/6/2023 Informácie z rokovania Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy týkajúce sa parkovacej politiky – prvá etapa (ústna informácia)
14:35:15Mészáros1Diskusia
14:56:49Hlavatý1Diskusia
14:57:13Szalay1Diskusia
15:02:01P. Andráši1Diskusia
15:03:26Čibrik1Diskusia
15:18:28B 1/6/2023 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2023 – XIX. zo dňa 29. 06. 2023
15:18:29Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
15:19:48C 1/6/2023 Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2023
15:19:51Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:21:22Benkovič1Diskusia
15:21:46Kollár1Diskusia
15:22:45C 2/6/2023 Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2023
15:22:46Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:24:43Čibrik1Diskusia
15:29:50C 3/6/2023 Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2024
15:29:52Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:33:37Kollár1Diskusia
15:37:09Čibrik1Diskusia
15:45:33P. Andráši1Diskusia
15:46:28Szalay1Diskusia
15:48:19R. Andráši1Diskusia
15:50:02Gomboš1Diskusia
15:51:16Čibrik1Diskusia
15:51:45Mgr. Jozef Belický1Diskusia
16:01:31C 4/6/2023 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu Slovensko na realizáciu projektu ,,Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ J. C. Hronského, Šaľa“
16:02:00Ing. Petra Karasová1Predklad
16:04:43P. Andráši1Diskusia
16:05:07Čibrik1Diskusia
16:08:48P. Andráši1Diskusia
16:33:06D 1/6/2023 Ing. Tomáš Kemenský a manželka Ing. Andrea Kemenská, Záhradnícka 83, 927 01 Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:33:13Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
16:34:29D 2/6/2023 Mgr. Csilla Molnárová, PhD., Hlavná 4/11, Šaľa a Roland Rapi, Dózsova 1626/60, Šaľa, mestská časť Veča – žiadosť o nájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:34:33Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
16:36:02D 3/6/2023 Slovenský skauting, 19. zbor Obojživelníkov Šaľa, Družstevná 369/3, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom nebytového priestoru v Dome kultúry na ul. SNP v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:36:05Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
16:37:48D 4/6/2023 V. Šrobára 571, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, sídlo V. Šrobára 571/8, 927 01 Šaľa – žiadosť o zníženie ceny nájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:37:50Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
16:39:20D 5/6/2023 NETKOM.SK s.r.o., Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa – žiadosť o nájom nebytového priestoru v Centre občianskej vybavenosti na ul. Hollého v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:39:26Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
16:41:05P. Andráši1Diskusia
16:42:12Torišková1Diskusia
16:42:51Čibrik1Diskusia
16:45:06Torišková2Diskusia
16:46:38D 6/6/2023 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa za pozemky vo vlastníctve spoločnosti TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o. v lokalite pri čističke odpadových vôd v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:46:41Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
16:47:47Kollár1Diskusia
16:50:05Budaiová1Diskusia
16:51:56Čibrik1Diskusia
16:54:25D 7/6/2023 Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta
16:54:26Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
16:55:40D 8/6/2023 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku v Šali, Kilič“
16:55:41Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
16:56:25Čibrik1Diskusia
17:00:08D 9/6/2023 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zmenu priebehu vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „Šaľa Komenského NN rozvody“
17:00:14Mgr. Miloš Kopiáry1Predklad
17:01:16F 1/6/2023 Zmluva o dodaní tovarov s montážou č. 269/2023 v rámci projektu “Fotovoltický zdroj – administratívna budova MsÚ Šaľa“ a jej dodatok č. 1 (397/2023)
17:02:36Čibrik1Diskusia
17:03:59Časť IV.
17:03:59Mgr. Jozef Belický1Diskusia
17:04:03Časť IV.
17:04:06Mgr. Jozef Belický1Diskusia