Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 19.06.2017 - 23:00  //  aktualizácia: 25.06.2017 - 13:48  //  zobrazené: 1159

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017

P O Z V Á N K A

 

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017,

 

ktoré sa uskutoční 29. júna 2017 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali s nasledovným programom:

 

Časť I.

 

1.Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

 

Časť II. Interpelácie poslancov

 

 

Časť III. Predkladané materiály

 

 1. Informačné materiály a správy

 

 1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/5/2017

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

 

 1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2017 - materiál číslo A 2/5/2017

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

3.Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 3/5/2017

predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS

 

 1. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 05. 2017 - materiál číslo A 4/5/2017

predkladá Mgr. Margita Simighová, referent RPaVO

 

 1. Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za
  rok 2016 - materiál číslo A 5/5/2017

predkladá Ing. František Botka, vedúci MsKS

 

 

 1. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa  č. 7/2015 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane - materiál číslo B 1/5/2017

predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa  č. 2/2016  o podmienkach poskytovania dotácií - materiál číslo B 2/5/2017

predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP  

 

 1. Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2016 - materiál číslo
  B 3/5/2017

predkladá Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ 

 

 1. Návrh na obstaranie územného generelu dopravy mesta Šaľa - materiál číslo
  B 4/5/2017

predkladá Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ 

 

 

 1. Hospodárenie mesta

 

 1. Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2016; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2016 - materiál číslo C 1/5/2017

predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP; Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

 

 1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017 - materiál číslo
  C 2/5/2017

predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP  

 

 1. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2017 - materiál číslo C 3/5/2017

predkladá Mgr. Margita Simighová, referent RPaVO

 

 1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa“ - materiál číslo C 4/5/2017

predkladá Ing. Gabriela Braníková, referent OSaKČ

 1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Materská škola – rekonštrukcia a dostavba Družstevná 1919/22, Šaľa“ - materiál číslo C 5/5/2017

predkladá Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ 

 

 

 1. Majetkové záležitosti

 

 1. Jaroslav Ižák a Miriam Ižáková, Jazerná 577/8, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/5/2017

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 

 1. Zuzana Iľaščíková, Budovateľská 542/6, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu  hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/5/2017

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 

 1. Ján Iľaščík ml., Budovateľská 542/6, Šaľa – žiadosť o  prenájom pozemkov – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu  hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/5/2017

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 

 1. Eugeniusz Spiszak, Jánošíkova 1372/5, Šaľa – žiadosť o  prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/5/2017

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 

 1. PaedDr. Jarmila Rybárová, Jánošíkova 1326/10, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
  D 5/5/2017

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 

 1. Ramadan Bajrami, Rímska 2168/22, 927 05 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 6/5/2017

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 

 1. KASI-X SLOVAKIA, spol. s.r.o., Jesenského 652/12, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
  D 7/5/2017

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 

 1. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Šaľa-Veča, Rímska 10, 927 05 Šaľa – žiadosť
  o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 8/5/2017

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 

 1. Občianske združenie HUMANA PEOPLE TO PEOPLE, Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa a stanovenie individuálnej ceny nájmu - materiál číslo D 9/5/2017

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 

 1. MERCI, spol. s r.o., Jarmočná 2264/3, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 10/5/2017

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM      

 

 1. SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava – žiadosť o úpravu nájomnej zmluvy zo dňa 03. 12. 1996 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 11/5/2017

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 

 1. Ondrej Kožuch, 925 91 Kráľová nad Váhom 463 – žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 12/5/2017

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 

 1. Slovenská republika v správe Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 13/5/2017

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 

 1. Ing. arch. Viktor Becker a Mgr. Andrea Becker, bytom Švermova 30, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 14/5/2017

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 

 1. MTM PLAST, s.r.o., Hlavná 73A/2186, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 15/5/2017

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 

 1. GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, Galanta – prevod pozemku na Kúpeľnej ul.  v Šali - materiál číslo D 16/5/2017

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nitrianskej
  ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jaroslava Kalabu, trvale bytom Hliník 15, Šaľa - materiál číslo D 17/5/2017

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hollého ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ramadana Bajramiho, bytom Rímska 2168/22, Šaľa - materiál číslo D 18/5/2017

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 

 1. ProCS s.r.o, Kráľovská ul. č. 8/824, 927 01  Šaľa – žiadosť o uzatvorenie zmluvy
  o zriadení vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa – ul. Krížna - materiál číslo
  D 19/5/2017

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 

 1. Tibor Dubis, Jánošíkova 1324/6, 927 01 Šaľa – ponuka na odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve navrhovateľa - materiál číslo D 20/5/2017

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 

 

 1. Tibor Dubis, Jánošíkova 1324/6, 927 01 Šaľa – ponuka na odkúpenie časti nehnuteľností vo vlastníctve navrhovateľa - materiál číslo D 21/5/2017

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 

 1. Mikuláš Mikus, s. č. 374, 927 05  Dlhá nad Váhom – ponuka na odkúpenie objektu verejného osvetlenia SO-10 vybudovaného v rámci stavby IBV Šaľa – Dostihová dráha a technická infraštruktúra - materiál číslo D 22/5/2017

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 

 1. Innovia, s.r.o. Na Hlinách 12, 917 01 Trnava – žiadosť o prevod práv a povinností zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 94/2016 a zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
  č. 95/2016 - materiál číslo D 23/5/2017

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM    

 

 1. Innovia, s.r.o., Na Hlinách 12, 917 01 Trnava – žiadosť o prevod práv a povinností zo zmluvy o nájme č. 510/2015 - materiál číslo D 24/5/2017

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM   

 

 

 1. Personálne záležitosti

 

Nie sú predmetom rokovania.

 

 

 1. Právne záležitosti

 

Nie sú predmetom rokovania.

 

 

 1. Vystúpenia verejnosti

 

 

 1. Rôzne

 

 1. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na II. polrok 2017 - materiál číslo H 1/5/2017

predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS

 

 1. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Galanta na obdobie rokov 2017 – 2021
  - materiál číslo H 2/5/2017 (materiál bude distribuovaný v priebehu 26. týždňa)

predkladá Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

 

 

Časť IV. Ukončenie

 

 

      Mgr. Jozef Belický v. r.

 

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS

Prílohy

Materiály 5.MsZ časť 1

(zip - 13.31 MB)
Materiály 5.MsZ časť 2

(zip - 23.1 MB)