Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 06.11.2017 - 12:04  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:12  //  zobrazené: 1173

08/2017 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 26/10/2017

číslo: 08/2017  |  dátum konania: 26.10.2017  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
Úprava programu zasadnutia
- doplniť do programu rokovania do časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo
D 8/8/2017 – Nájom medzihrádzového priestoru

- stiahnuť z programu rokovania z časti E. Personálne záležitosti materiál číslo E 1/8/2017 – Voľba člena komisie kultúry a cestovného ruchu

Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Ing. Vladimír Vicena

Hlasovanie č. 2
Program ako celok
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Ing. Vladimír Vicena,

Hlasovanie č. 3
Návrhová komisia
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Peter Hlavatý, Miloš Rehák,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Ing. Vladimír Vicena

Hlasovanie č. 4
Overovatelia zápisnice
Za hlasovalo: 12
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Gabriela Lacková,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 8
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera,
MUDr. Jozef Grell, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Ing. Vladimír Vicena


Bod číslo A 1/8/2017 – Informácia o činnosti VÚC

Hlasovanie č. 5
Vystúpenie PaedDr. Vladimíra Takáča v diskusii
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo:1
Róbert Tölgyesi,
Počet neprítomných: 5
Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Ing. Vladimír Vicena
Poslanci schválili vystúpenie p. Vladimíra Takáča v diskusii.


Materiál číslo A 2/8/2017 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 8/2017 – I. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v Mestskej knižnici  J. Johanidesa v Šali,
B. berie na vedomie
správu z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v Mestskej knižnici  J. Johanidesa v Šali.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Ing. Vladimír Vicena
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo A 3/8/2017 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. 8/2017 – II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Ing. Vladimír Vicena
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo B 1/8/2017 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa v lokalitách individuálnej bytovej výstavby IBV BILICA, IBV DOSTIHOVÁ DRÁHA, IBV PEKNÁ CESTA

Uznesenie č. 8/2017 – III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa v lokalitách individuálnej bytovej výstavby IBV BILICA,
IBV DOSTIHOVÁ DRÁHA, IBV PEKNÁ CESTA,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2017 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa v lokalitách individuálnej bytovej výstavby
IBV BILICA, IBV DOSTIHOVÁ DRÁHA, IBV PEKNÁ CESTA,.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Mgr. Július Morávek, Ing. Vladimír Vicena
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo B 2/8/2017 - Návrh na zmenu Uznesenia č. 2/2015 – XI. z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 26. marca 2015

Uznesenie č. 8/2017 – IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu Uznesenia č. 2/2015 – XI. z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 26. marca 2015,
B. konštatuje, že
text v prvej odrážke v časti B. Uznesenia č. 2/2015 – XI. z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 26. marca 2015 zostáva v platnosti,
C. schvaľuje
pravidlá pri zmluvnom odplatnom prevode pozemkov mesta fyzickým osobám tak, že pozemky a ich majiteľov či užívateľov identifikuje a vyzve k odkúpeniu do konca roku 2020 s výnimkou, ak predaju bránia napr. inžinierske siete, legislatíva resp. iné skutočnosti.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Mgr. Július Morávek, Ing. Vladimír Vicena
Uznesenie bolo prijaté.
Materiál číslo C 1/8/2017 - Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2018

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Miloša Reháka v znení:
- žiada pripraviť novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia, ktorou budú zjednotené úhrady za stravovanie vrátane režijných nákladov pre prijímateľov sociálnych služieb poskytovaných Organizáciou sociálnej starostlivosti mesta Šaľa a Domovom dôchodcov Šaľa

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Zdržalo sa: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 1
Róbert Tölgyesi,
Počet neprítomných: 2
Mgr. Július Morávek, Ing. Vladimír Vicena,
Poslanecký návrh Miloša Reháka bol prijatý.

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mileny Veresovej v znení:
- žiada vyňať z návrhu rozpočtu Organizácie sociálnej starostlivosti sumu 100 000 Eur určenú na financovanie terénnej opatrovateľskej služby a ponechať ich v rozpočte mesta ako rezervu

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 1
Róbert Tölgyesi,
Počet neprítomných: 2
Mgr. Július Morávek, Ing. Vladimír Vicena,
Poslanecký návrh Mileny Veresovej bol prijatý.

 

 


Uznesenie č. 8/2017 – V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2018,
B. odporúča
pripraviť návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 vychádzajúc z predloženého návrhu výdavkov programového rozpočtu na rok 2018,
C. žiada
1. pripraviť novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia, ktorou budú zjednotené úhrady za stravovanie vrátane režijných nákladov pre prijímateľov sociálnych služieb poskytovaných Organizáciou sociálnej starostlivosti mesta Šaľa a Domovom dôchodcov Šaľa,
2. vyňať z návrhu rozpočtu Organizácie sociálnej starostlivosti sumu 100 000 Eur určenú na financovanie terénnej opatrovateľskej služby a ponechať ich v rozpočte mesta ako rezervu.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera,
Zdržalo sa: 1
Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 1
Róbert Tölgyesi,
Počet neprítomných: 2
Mgr. Július Morávek, Ing. Vladimír Vicena
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo C 2/8/2017 - Návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2016

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení:
- uhradiť stratu z nerozdeleného zisku minulých období

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Gabriela Lacková,
Proti hlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 9
Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Mgr. Július Morávek, Ing. Vladimír Vicena
Poslanecký návrh Ing. Petra Andrášiho nebol prijatý.

Uznesenie č. 8/2017 – VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2016,
B. odporúča
primátorovi mesta schváliť úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. vo výške
14 971,87 Eur z ostatných kapitálových fondov – fondu tepelného hospodárstva.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 12
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Peter Andráši,
Zdržalo sa: 6
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Mgr. Július Morávek, Ing. Vladimír Vicena
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 1/8/2017 - Gabriela Fellingerová, ul. U Tatry 1485, Příbor, Česká republika – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 8/2017 – VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
1. pozemok vo vlastníctve mesta nachádzajúci sa na Murgašovej ul. v Šali, parcela registra „C“ KN číslo 1381/45, orná pôda o výmere 3126 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva číslo 7150, v podiele 5/48-ín k celku mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh  v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v spätnom odpredaji nehnuteľnosti pôvodnému spoluvlastníkovi, keďže účel kúpnej zmluvy – výstavba nového mestského cintorína nebol dodržaný,
3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 11. októbra 2017,
C. schvaľuje
 prevod pozemku nachádzajúceho sa na Murgašovej ul. v Šali, parcela registra „C“ KN číslo 1381/45, orná pôda o výmere 3126 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva číslo 7150, v podiele 5/48-ín k celku, v celkovej kúpnej cene 1729,39 Eur, pre Gabrielu Fellingerovú,
ul. U Tatry 1485, Příbor, Česká republika.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Mgr. Július Morávek, Ing. Vladimír Vicena
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 2/8/2017 - Marta Pargáčová – ESELEM, Horná 2069/15, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 8/2017 – VIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení vstupu do prevádzky a parkovacích miest pre zákazníkov; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta
11. októbra 2017,
C. schvaľuje
 prenájom pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedených na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 2752/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m2 a časť parcely číslo 2752/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2, spolu o výmere 157 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, v sume 104,09 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Martu Pargáčovú – ESELEM, IČO 34 455 787, Horná 2069/15, 927 01 Šaľa.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Mgr. Július Morávek, Ing. Vladimír Vicena
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 3/8/2017 - MENERT spol. s.r.o., Hlboká 3, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení parkovacích miest pre spoločnosť; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 11. októbra 2017,
C. schvaľuje
 prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 2677/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 195 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, v sume 129,29 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre MENERT spol. s.r.o., IČO 17 330 165, Hlboká 3, 927 01 Šaľa.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Proti hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián KrištofPaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, , Ing. Gabriela Lacková, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Mgr. Július Morávek, Ing. Vladimír Vicena
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo D 4/8/2017 - V&V Stav s.r.o., Budovateľská 32, 927 01 Šaľa – žiadosť
o prenájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 8/2017 – IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. ruší
Uznesenie č. 7/2017 – XIX. zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
21. septembra 2017,
C. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vytváraní podmienok pre športovú činnosť mládeže v Šali; zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa  bol schválený v zmysle § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa a zverejnený dňa 11. októbra 2017,
D. schvaľuje
prenájom nebytových priestorov o výmere 50 m2 (vrátane príslušného podielu
na spoločných priestoroch) v sociálnom zariadení pre ľadovú plochu v areáli Zimného štadióna na Váhovej ulici č. 1006/17 v Šali, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva
č. 1 v katastrálnom území Šaľa ako časť stavby na pozemku katastra nehnuteľností registra „C“, parcelné  č. 2529/4, za symbolické nájomné vo výške 1,00 Eur/rok/50 m2 a náklady spojené s užívaním (režijné náklady) paušálne vo výške 757,08 Eur/rok/50 m2, pre spoločnosť V&V Stav s.r.o., so sídlom Budovateľská 32, 927 01 Šaľa, zastúpenú konateľkou Veronikou Páhokiovou.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Mgr. Július Morávek, Ing. Vladimír Vicena
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 5/8/2017 - Arpád Horváth, Dózsova 1618/57, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 8/2017 – X. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dostavbe rozostavanej stavby vo vlastníctve žiadateľa; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 11. októbra 2017,
C. schvaľuje
 prenájom pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedených na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností,  parcela č. 3425/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 319 m2, v cene 4,979 Eur/m2/rok, v cene 1 588,30 Eur/rok, a parcela č. 3425/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 124 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, v cene
82,21 Eur/rok, v celkovej cene 1 670,51 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Arpáda Horvátha, bytom Dózsova 1618/57, Šaľa.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Mgr. Július Morávek, Ing. Vladimír Vicena
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 7/8/2017 - Návrh na spoluprácu s Tenisovým klubom Šaľa, so sídlom
P. Pazmánya 55/26, 927 01  Šaľa a prevzatie areálu Tenisového klubu Šaľa do vlastníctva

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Michaela Angelova v znení:
-   stiahnuť materiál z rokovania

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 5
Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Krištof, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 8
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 6
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková, Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Mgr. Július Morávek, Ing. Vladimír Vicena
Procedurálny návrh Ing. Michaela Angelova nebol prijatý.

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení:
- v časti B. bod 2. zmeniť mandátnej zmluvy na „nájomnej zmluvy“ a vynechať v tomto bode odsek b) 

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Marián Krištof,
Zdržalo sa: 2
Ing. Michael Angelov, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Mgr. Július Morávek, Ing. Vladimír Vicena
Poslanecký návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.


Uznesenie č. 8/2017 – XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na spoluprácu s Tenisovým klubom Šaľa, so sídlom P. Pazmánya 55/26,
927 01 Šaľa a prevzatie areálu Tenisového klubu Šaľa do vlastníctva,
B. schvaľuje
1. kúpu nehnuteľností – stavieb a stavebných úprav vo vlastníctve navrhovateľa umiestnených na pozemkoch podľa Geometrického plánu č. 28/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOS – geodetické služby, s.r.o. dňa 20.08.2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 18.09.2017 pod číslom 421/2017
ako novovytvorené parcely registra „C“ KN číslo 3967/19, ostatná plocha o výmere 3620 m2; parcela číslo 3967/20, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 194 m2; parcela číslo 3967/21, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2; parcela číslo 3967/22, ostatná plocha o výmere 2724 m2; parcela číslo 3967/23, ostatná plocha o výmere
339 m2; parcela číslo 3967/24, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 44 m2; parcela číslo 3967/25, ostatná plocha o výmere 4 m2; parcela číslo 3967/26, ostatná plocha o výmere 355 m2; parcela číslo 3967/27, ostatná plocha o výmere 1431 m2; parcela číslo 3967/28, zastavaná plocha o výmere 82 m2 a parcela číslo 3967/29, ostatná plocha o výmere 49 m2; odčlenené od pôvodnej parcely „C“ KN číslo 3967/11, ostatná plocha o výmere 45256 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva číslo 868; predmetné stavby a stavebné úpravy sú popísané a ocenené znaleckým posudkom č. 140/2017, vyhotoveným súdnym znalcom z odboru pozemné stavby, odvetvie oceňovanie nehnuteľností, Ing. Jarolímom Pšenkom, v kúpnej cene 1,- EUR, s dojednaním predkupného práva ako vecného práva spätnej kúpy pre navrhovateľa za tých istých podmienok,
2. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Tenisovým klubom Šaľa, so sídlom P. Pazmánya 55/26, 927 01 Šaľa, IČO: 37861590, na prevádzku areálu Tenisového klubu Šaľa
na dobu neurčitú s nasledovnými záväzkami zmluvných strán:
a) Mesto Šaľa bude uhrádzať skutočné náklady na energie (elektrina a plyn).

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 16
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Mgr. Július Morávek, Ing. Vladimír Vicena
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 8/8/2017 – Nájom medzihrádzového priestoru

Uznesenie č. 8/2017 – XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na nájom medzihrádzového priestoru,
B. schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o nájme s Pozemkovým spoločenstvom Urbariát Šaľa,
IČO: 37964861, so sídlom P. J. Šafárika 21, Šaľa, za nájomné 1 000,- Eur/rok, na dobu
15 rokov; predmetom nájmu sú:
- nehnuteľnosti vedené katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec
a katastrálne územie Šaľa v registri „E“ katastra nehnuteľností na liste vlastníctva
č. 7456:
- parcela č. 1428/402, lesný pozemok o výmere 453 m2
- parcela č. 1428/701, lesný pozemok o výmere 4752 m2
- parcela č. 1428/702, lesný pozemok o výmere 156 m2
- parcela č. 1428/301, lesný pozemok o výmere 40354 m2
- parcela č. 1428/302, lesný pozemok o výmere 3507 m2
- parcela č. 1428/401, lesný pozemok o výmere 2813 m2
- parcela č. 325/300, orná pôda o výmere 1467 m2
- parcela č. 325/700, orná pôda o výmere 335 m2
- parcela č. 327/400, orná pôda o výmere 320 m2
- parcela č. 328/301, orná pôda o výmere 27576 m2
- parcela č. 328/401, orná pôda o výmere 2535 m2
- nehnuteľnosti vedené katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec
a katastrálne územie Šaľa v registri „C“ katastra nehnuteľností na liste vlastníctva
č. 6858:
- parcela č. 2832/4, lesný pozemok o výmere 761 m2.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Mgr. Július Morávek, Ing. Vladimír Vicena
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo H 1/8/2017 - Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2018

Uznesenie č. 8/2017 – XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2018,
B. súhlasí  
s termínmi zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2018 nasledovne:
  1. februára 2018,
22. marca 2018,
10. mája 2018,
28. júna 2018.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Mgr. Július Morávek, Ing. Vladimír Vicena
Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS

Prílohy

Uznesenia s hlasovaniami

(pdf - 211.36 kB)