SK
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2017 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
8.Zasadnutie MsZ v roku 2017
 
Dátum konania: 26.10.2017 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:07:52Uvod
14:10:17Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:12:21Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:13:02Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:14:04A 1/8/2017 Informácia o činnosti VÚC
14:17:21MUDr. Martin Alföldi1Diskusia
14:19:37Gomboš1Diskusia
14:21:02MUDr. Martin Alföldi1Diskusia
14:23:53Tölgyesi1Diskusia
14:25:06MUDr. Martin Alföldi1Diskusia
14:28:24Tölgyesi1Diskusia
14:28:44MUDr. Martin Alföldi1Diskusia
14:28:47Tölgyesi1Diskusia
14:29:32MUDr. Martin Alföldi1Diskusia
14:31:13Tölgyesi1Diskusia
14:32:26MUDr. Martin Alföldi1Diskusia
14:34:41Mgr. Jozef Belický1Diskusia
14:35:09Andráši R.1Diskusia
14:36:58p. Takáč1Diskusia
14:39:27MUDr. Martin Alföldi1Diskusia
14:42:09p. Takáč1Diskusia
14:43:58MUDr. Martin Alföldi1Diskusia
14:45:34A 2/8/2017 Správa z kontroly vykonanej ÚHK
14:45:37Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
14:48:35A 3/8/2017 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:48:36Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:50:06B 1/8/2017 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa v lokalitách individuálnej bytovej výstavby IBV BILICA, IBV DOSTIHOVÁ DRÁHA, IBV PEKNÁ CESTA
14:50:32Varsányi1Diskusia
15:14:49PaedDr. Árpád Érsek1Diskusia
15:24:33Mgr. Jozef Belický1Diskusia
15:25:48Andráši P.1Diskusia
15:28:45PaedDr. Árpád Érsek1Diskusia
15:30:19Gomboš1Diskusia
15:33:07PaedDr. Árpád Érsek1Diskusia
15:59:56B 1/8/2017 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa v lokalitách individuálnej bytovej výstavby IBV BILICA, IBV DOSTIHOVÁ DRÁHA, IBV PEKNÁ CESTA
16:01:13Ing. Elena Matajsová1Diskusia
16:03:17B 2/8/2017 Návrh na zmenu Uznesenia č. 2/2015 – XI. z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 26. marca 2015
16:03:25Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:04:37Varsányi1Diskusia
16:06:27C 1/8/2017 Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2018
16:06:31Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
16:13:57Rehák1Diskusia
16:14:43Veresová1Diskusia
16:15:20Angelov1Diskusia
16:17:45Andráši P.1Diskusia
16:22:04Tölgyesi1Diskusia
16:23:18Krištof1Diskusia
16:26:31Gomboš1Diskusia
16:29:16Dr. Ľubor Gáll1Diskusia
16:33:17Rehák1Diskusia
16:33:31Andráši P.1Diskusia
16:35:39Veresová1Diskusia
16:36:51C 2/8/2017 Návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2016
16:37:55Andráši P.1Diskusia
17:05:59G. Vystúpenia verejnosti
17:06:23D 1/8/2017 Gabriela Fellingerová, ul. U Tatry 1485, Příbor, Česká republika – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:06:30Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:08:16D 2/8/2017 Marta Pargáčová – ESELEM, Horná 2069/15, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:08:17Ing. Gabriela Braníková1Predklad
17:08:20Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
17:09:18D 3/8/2017 MENERT spol. s.r.o., Hlboká 3, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:09:19Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:09:59Veresová1Diskusia
17:11:35D 4/8/2017 V&V Stav s.r.o., Budovateľská 32, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:11:36Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:12:27Andráši P.1Diskusia
17:13:28D 5/8/2017 Arpád Horváth, Dózsova 1618/57, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:13:30Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:15:18D 7/8/2017 Návrh na spoluprácu s Tenisovým klubom, so sídlom P. Pázmaňa 26, Šaľa
17:15:19Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:16:36Baran1Diskusia
17:17:57Andráši P.1Diskusia
17:20:55Angelov1Diskusia
17:25:25Angelov1Diskusia
17:25:34Gera1Diskusia
17:32:32Krištof1Diskusia
17:34:13Bartošovič1Diskusia
17:38:59Angelov1Diskusia
17:39:23Bartošovič1Diskusia
17:43:29D 8/8/2017 Nájom medzihrádzového priestoru
17:43:31Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:47:11Varsányi1Diskusia
17:49:49Krištof1Diskusia
17:51:22H 1/8/2017 Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2018
17:51:31Ing. Bc. Ľuba Boháčová1Diskusia