Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.10.2016 - 14:09  //  aktualizácia: 14.10.2016 - 08:27  //  zobrazené: 710

Zverejnený návrh všeobecne záväzného nariadenia

Zverejnený návrh všeobecne záväzného nariadenia:

 

 1. Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa 

   

  Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia
  v písomnej forme, elektronicky
  (na adresu: mesto@sala.sk) alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

  Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

  Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

  Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

   

  Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli: 12.10.2016

  Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienky k návrhu nariadenia: 12.10.2016

  Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia: 23.10.2016

  Vyhodnotenie pripomienok sa uskutoční: 24.10.2016

   

Prílohy