Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 14.10.2019 - 16:16  //  aktualizácia: 14.10.2019 - 16:16  //  zobrazené: 1790

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019,

 

ktoré sa uskutoční 24. októbra 2019 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali
s nasledovným programom:

 

 

Časť I.

 

1.Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

 

 

Časť II. Interpelácie poslancov

 

 

Časť III. Predkladané materiály

 

 1. Informačné materiály a správy

 

 1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/8/2019

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

 

2.Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/8/2019

predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ    

 

 

 

 

 1. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa - materiál číslo B 1/8/2019

predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Šaľa o miestnom poplatku za rozvoj - materiál číslo B 2/8/2019

predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP

 

 1. Návrh na  obstaranie Zmien a doplnkov č. 7 územného plánu mesta Šaľa – doplnenie návrhov - materiál číslo B 3/8/2019

predkladá Ing. Zuzana Hrubá, referentka OSaKČ

 

 

 1. Hospodárenie mesta

 

 1. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat - materiál číslo C 1/8/2019

predkladá Ing. Edita Haládiková, referentka OSaKČ

 

 1. Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2020 - materiál číslo C 2/8/2019

predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ   

 

 

 1. Majetkové záležitosti

 

 1. Matúš Matula a Ivana Vríčanová – prevod pozemku na Ul. P. J. Šafárika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/8/2019

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Agáta Ziliziová, bytom Gagarinova 445/17, Šaľa – prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/8/2019

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Alžbeta Hadnaďová, bytom Dózsova 1604/29, 927 05 Šaľa – prevod pozemku na Dózsovej ulici v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
  D 3/8/2019

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. DRAGSTOR HAS, s.r.o., Kukučínova 4, 940 01 Nové Zámky – prevod nebytového priestoru v budove COV z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
  D 4/8/2019

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 

 1. Zámena pozemkov v katastrálnom území Šaľa pod miestnou komunikáciou na Sadovej ulici, pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 1766/2 vo vlastníctve Tibora Sedláka, za pozemky registra C katastra nehnuteľností, časti parciel číslo 1330/1, 2879/6 a 2879/7, vo vlastníctve mesta, ktoré sú súčasťou záhrady
  a vstupu do garáže pri rodinnom dome súp. č. 705, ako prípad hodný osobitného zreteľa - materiál číslo D 5/8/2019

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Peter Dora a Mária Dorová, ul. Pozemky 33, Diakovce – žiadosť o prenájom pozemku na Nešporovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
  D 6/8/2019

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. LEBECO s.r.o., Remeselnícka 4, Kolárovo – žiadosť o prenájom pozemku na Nešporovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 7/8/2019

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku pod garážou na Bottovej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Máriu Tranovú - materiál číslo D 8/8/2019

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Ján Šilák, Cabaj - Čápor – zriadenie vecného bremena práva uloženia kanalizačnej, vodovodnej prípojky a vodomernej šachty na pozemku parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 3201/1 vo vlastníctve mesta Šaľa v katastrálnom území Šaľa - materiál číslo D 9/8/2019

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu
  1-izbového bytu číslo 36 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na prízemí v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948, vchod 19, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parcelné číslo
  3080/40-42 v k.ú. Šaľa“ - materiál číslo D 10/8/2019

predkladá Róbert Tölgyesi, predseda komisie

 

 

 1. Personálne záležitosti

 

Nie sú predmetom rokovania.

 

 

 1. Právne záležitosti

 

 1. Zmluva č. 568/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a jeho zložkami - materiál číslo F 1/8/2019

predkladá Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ

 

 1. Zmluva o dielo č. 483/2019 na realizáciu diela „Rekonštrukcia chodníkov v meste Šaľa“ - materiál číslo F 2/8/2019

predkladá Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ

 1. Rámcová dohoda č. 646/2019 na realizáciu diela „Údržba a oprava chodníkov
  a cestných spomaľovačov“ - materiál číslo F 3/8/2019

predkladá Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ

 

 1. Zmluva o dielo č. 435/2019 na realizáciu diela „Rekonštrukcia elektroinštalácie Základných umeleckých škôl v Šali“ - materiál číslo F 4/8/2019

predkladá Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ

 

 

 1. Vystúpenia verejnosti

 

 

 1. Rôzne

 

 1. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2020 - materiál číslo H 1/8/2019

predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS 

 

 

Časť IV. Ukončenie

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Mgr. Jozef Belický v. r.

 

 

Prílohy