Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 02.07.2018 - 15:11  //  aktualizácia: 02.07.2018 - 15:12  //  zobrazené: 706

VV - Cesta I/75 Šaľa – obchvat

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A
 
Vec
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, IČO: 00 33 28, so sídlom Ul. Miletičova č. 19, P. O. BOX 64, 820 05 Bratislava 25
Rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia - upovedomenie o odvolaní
 
Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný a určený stavebný úrad podľa ust. § 33, § 117 ods. 1 a § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), vydalo pod č. 11034/2018/SU/2178 zo dňa 21.06.2018 rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby s rozhodnutím o využívaní územia na líniovú stavbu 
Cesta I/75 Šaľa – obchvat
(ďalej len "stavba") na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa, Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Trnovec nad Váhom a Horný Jatov, 
pre navrhovateľa Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, IČO: 00 33 28, so sídlom Ul. Miletičova č. 19, P. O. BOX 64, 820 05 Bratislava 25 
(ďalej len "navrhovateľ"). 
Proti uvedenému rozhodnutiu dňa 25.06.2018, v zákonnej lehote prostredníctvom elektronickej podateľne bolo doručené stavebnému úradu „Odvolanie voči územnému rozhodnutiu mesta Šaľa o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby s rozhodnutím o využívaní územia na líniovú stavbu Cesta I/75 Šaľa – obchvat“ zo dňa 24.06.2018, ktoré podal Marcel Slávik, predseda Združenia domových samospráv, so sídlom Námestie SNP č. 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava. Kópia tohto odvolania je prílohou upovedomenia.
 
Mesto Šaľa, podľa § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, účastníkov konania informuje o podanom odvolaní a súčasne ich 
 
vyzýva
 
 
aby sa v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia k nemu vyjadrili. K neskôr podaným vyjadreniam sa nebude prihliadať.
 
Po uplynutí lehoty na vyjadrenie sa, bude odvolanie postúpené Okresnému úradu Nitra, odboru výstavby a bytovej politiky, ako príslušnému odvolaciemu orgánu.  
 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a spolu s prílohou musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa, obcí Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom a Trnovec nad Váhom.
Za deň doručenia sa pokladá posledný, 15. deň vyvesenia tohto oznámenia.
 
Vyvesenie upovedomenia o odvolaní oznámi tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk, a obce Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom a Trnovec nad Váhom na svojich internetových stránkach.
 
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 
Zverejnené na internetovej stránke dňa   .............................
 
 
 
 
 
 
 
Príloha:
- kópia odvolania
 
Doručí sa:
účastníkom konania verejnou vyhláškou
1. Slovenská správa ciest,  IVaSC Bratislava,  Miletičova 19, 820 05  Bratislava
2. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice, 927 15 Šaľa
3. Obec Kráľová nad Váhom, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 71  +  2 x verejná vyhláška
4. Obec Dlhá nad Váhom, 927 05 Šaľa 5 Dlhá nad Váhom č. 225  +  2 x verejná vyhláška
5. Obec Trnovec nad Váhom, Ul. Hlavná č. 587, 925 71 Trnovec nad Váhom a časť obce Horný Jatov  +  2 x verejná vyhláška
6. Duslo, a.s. Administratívna budova, ev.č. 1236, 927 03 Šaľa
7. FARMA MAJCICHOV, a.s., 919 22 Majcichov č. 50
8. LOXWOOD, s.r.o., Vašinova 134/16, 949 01 Nitra
9. Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa
10. Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 817 47 Bratislava
11. Slovenský vodohosp. podnik, š. p., Radničné námestie č. 8, 969 55 Banská Štiavnica
12. Zajarčie, s.r.o., Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava
13. JINAGRO, s.r.o., 927 05 Dlhá nad Váhom č. 274
14. Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, 917 01 Trnava
15. SCHETELIG CE s.r.o., Železničná 961, 925 84 Vlčany
16. Agro Invest Group s.r.o., 925 91 Kráľová nad Váhom č. 633
17. DOLINA, spol. s r.o., Bačala 314, 951 15 Veľká Dolina
18. FARMA JATOV, spol. s.r.o., Horný Jatov 877, 925 71 Trnovec nad Váhom
19. A. I. GREEN ENERGY, s.r.o., Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava
20. ARCADE INVEST, s.r.o., Pod vinohradmi 1231/1, 951 15 Mojmírovce
21. LÁNG, s.r.o., 925 71 Trnovec nad Váhom č. 513
22. Reality holding+, s.r.o., Bôrická 13, 010 01 Žilina
23. Ostatným účastníkom konania a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb v kat. územiach mesta Šaľa, obcí Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Trnovec nad Váhom a Trnovec nad Váhom, časť obce Horný Jatov 
 
Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa, mestská časť Veča, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
 
Dlhá nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Dlhá nad Váhom – www.dlhanadvahom.eu – zverejnenie po dobu 15 dní
 
Kráľová nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Kráľová nad Váhom – www.kralovanadvahom.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
 
Trnovec nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Trnovec nad Váhom – www.trnovecnadvahom.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
 
na vedomie
24. Slovenská správa ciest,  IVaSC Bratislava,  Miletičova 19, 820 05  Bratislava
- k spisu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Mgr. Jozef Belický
                                                                                                  primátor mesta

Prílohy

Príloha

(pdf - 2.28 MB)