Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 15.06.2015 - 15:04  //  aktualizácia: 15.06.2015 - 15:08  //  zobrazené: 184

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2015

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2015, ktoré sa uskutoční 25. júna 2015 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali s nasledovným programom:

Časť I.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

Časť II. Interpelácie poslancov

Časť III. Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/4/2015
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015 - materiál číslo A 2/4/2015
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

3. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 3/4/2015
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

4. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 05. 2015 - materiál číslo A 4/4/2015
predkladá Mária Szabová, referent pre verejné obstarávanie

5. Informácia o zaradení mesta Šaľa do projektu budovania futbalových štadiónov - materiál číslo A 5/4/2015
predkladá Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

6. Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali
za rok 2014 - materiál číslo A 6/4/2015
predkladá Ing. František Botka, vedúci MsKS

7. Informácia z poslaneckého prieskumu zameraného na technický stav budovy, zariadení priestorov a požiadavka na rekonštrukciu budovy a modernizáciu zariadení detských jasieľ v správe Organizácie sociálnej starostlivosti - materiál číslo
A 7/4/2015
predkladá Mgr. Július Morávek, poslanec mestského zastupiteľstva

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2015 o zriadení Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa a Výdajnej školskej jedálne, Bernolákova 1, Šaľa ako súčasť Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa - materiál číslo B 1/4/2015
predkladá Ing. Erika Velázquezová, vedúca SŠÚ

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. ...../2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy  a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa - materiál číslo B 2/4/2015
predkladá Ing. Erika Velázquezová, vedúca SŠÚ

3. Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ - materiál číslo B 3/4/2015
predkladá JUDr. Anna Torišková, právnik OSMaZM

4. Návrh na zmenu Uznesenia č. 2/2015 – XXIII. z 2. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 26. marca 2015 - materiál číslo B 4/4/2015
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

5. Návrh na doplnenie obstarania Zmien a doplnkov č. 5 územného plánu mesta Šaľa - materiál číslo B 5/4/2015
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

C. Hospodárenie mesta

1. Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2014; Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Šaľa za rok 2014 - materiál číslo C 1/4/2015
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ; Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

2. Vývoj hospodárenia mesta k 30. 04. 2015- materiál číslo C 2/4/2015
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP 

3. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2015 - materiál číslo
C 3/4/2015
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP 

4. Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2015 - materiál číslo
C 4/4/2015
predkladá Mária Szabová, referent pre verejné obstarávanie

5. Návrh cenníka vstupného pre minigolfové ihrisko v areáli Zimného štadióna v meste Šaľa - materiál číslo C 5/4/2015
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

6. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok  2015 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat - materiál číslo C 6/4/2015
predkladá Ing. Edita Haládiková, referát životného prostredia OSaKČ

7. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2015 pre oblasť športu - materiál číslo
C 7/4/2015
predkladá Mgr. Klaudia Tóthová, referent SŠÚ

8. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2015 pre oblasť kultúry - materiál číslo
C 8/4/2015
predkladá Ing. František Botka, vedúci MsKS

D. Majetkové záležitosti

1. Návrh investičného zámeru mesta Šaľa realizovať budúcu kúpu nájomných bytov
- materiál číslo D 1/4/2015
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

2. LONA, s.r.o., Hlavná 2190, Šaľa – prevod majetku mesta – pozemok pod obytným domom na Hlavnej ul. v Šali - materiál číslo D 2/4/2015
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

3. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava – prevod majetku mesta – pozemok pod trafostanicou s priľahlou plochou na Orechovej ul. v Šali
- materiál číslo D 3/4/2015
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

4. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Orechovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre S REAL HOLDING, s.r.o. - materiál číslo D 4/4/2015
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

5. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. SNP v Šali
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ladislava Melichera a Editu Melicherovú, Smetanova 1187/2, Šaľa - materiál číslo D 5/4/2015
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

6. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. SNP v Šali
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Kučeru, Šarfická 103/24, Blatné a Mgr. Silviu Kučerovú, Smetanova 1187/2, Šaľa - materiál číslo D 6/4/2015
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

7. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť SALIJI, s.r.o., so sídlom Budovateľská 15, 927 01 Šaľa - materiál číslo D 7/4/2015
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre JUDr. Borisa Štangloviča, trvale bytom Jaseňová 4, 927 01 Šaľa - materiál číslo D 8/4/2015
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre JUDr. Ľudovíta Štangloviča a Nadeždu Štanglovičovú, obaja trvale bytom Jaseňová 2A, 927 01  Šaľa - materiál číslo D 9/4/2015
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

10. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hornej ul. v Šali
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Martu Pargáčovú, Horná 2069/15, Šaľa
- materiál číslo D 10/4/2015
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

11. Branko Pistovič City Cafe, Kráľová nad Váhom 662 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 11/4/2015
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

12. KN CENTRUM s.r.o., Pázmaňa 51, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 12/4/2015
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

13. Branislav Kukučka a Janette Kukučková, J. Palárika 397/2, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 13/4/2015
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

14. Peter Malárik a Jana Maláriková, M. M. Hodžu 902/12, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu  hodného osobitného zreteľa
- materiál číslo D 14/4/2015
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

15. Dana Kollárová, Horná 10, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu  hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 15/4/2015
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

16. Marcel Papp, Novomeského 769/20, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
D 16/4/2015
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

17. Ing. Silvia Katonová, Kukučínova 15, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
D 17/4/2015
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

18. Ing. Dušana Molotová, Hurbanova 910/18, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
D 18/4/2015
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

19. Tibor Papp, Narcisová 1948/19, 927 05 Šaľa – žiadosť o odpustenie úrokov
z omeškania, resp. zníženie sadzby úrokov - materiál číslo D 19/4/2015
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

E. Personálne záležitosti

1. Zánik členstva v komisii Mestského zastupiteľstva v Šali - materiál číslo E 1/4/2015
predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS

2. Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - materiál číslo E 2/4/2015 (materiál bude distribuovaný v priebehu 25. týždňa)
predkladá Ing. Peter Jaroš, predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva 

F. Právne záležitosti

Nie sú predmetom rokovania.

G. Vystúpenia verejnosti

H. Rôzne

1. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2015
- materiál číslo H 1/4/2015
predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS


Časť IV. Ukončenie

Prílohy

Materiály

(zip - 28.16 MB)