Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 23.03.2020 - 13:57  //  aktualizácia: 23.03.2020 - 13:58  //  zobrazené: 372

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020

P O Z V Á N K A

 

 

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením koronavírusu s opatreniami vyhlásenými Vládou Slovenskej republiky a v naliehavom verejnom záujme

 

z v o l á v a m

 

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020,

 

ktoré sa uskutoční 26. marca 2020 o 15.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali
s nasledovným programom:

 

Časť I.

1.Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

 

Časť II. Predkladané materiály

 

  1. Majetkové záležitosti

 

  1. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom krytej plavárne so spoločnosťou
    Duslo,  a.s. Šaľa - materiál číslo D 1/2/2020

predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

 

Časť III. Ukončenie

Mgr. Jozef Belický v. r.

 

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Roman Porubský, v. r.

Prílohy