Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 23.06.2017 - 15:07  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:12  //  zobrazené: 1225

04/2017 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 13/06/2017

číslo: 04/2017  |  dátum konania: 13.06.2017  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
Program ako celok

Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Vladimír Vicena,

Hlasovanie č. 2
Návrhová komisia

Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Tibor Baran,
Nehlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Počet neprítomných: 6
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Vladimír Vicena,

Hlasovanie č. 3
Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár,
Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Vladimír Vicena,


Materiál číslo C 1/4/2017 - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci OP KŽP na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Šaľa“

Uznesenie č. 4/2017 – I. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zámer mesta predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, prioritná os č. 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita č. 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov,  Kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 na realizáciu projektu
s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Šaľa“,
B. schvaľuje
a) predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci OP Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 na realizáciu projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Šaľa“,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na maximálne celkové spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa vo výške 97 891,66 EUR z celkových oprávnených výdavkov 1 957 833,16  EUR, ako aj neoprávnené výdavky, o ktoré bola znížená výška celkových oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie,
d) zabezpečenie ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Hlasovanie č. 4
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo C 2/4/2017 - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci IROP na realizáciu projektu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“

Uznesenie č. 4/2017 – II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zámer mesta Šaľa predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „IROP”), Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Investičná priorita: 1.2 - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility, Špecifický cieľ: 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb na realizáciu projektu s názvom „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“,
B. schvaľuje
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Šaľa a platným programom rozvoja mesta Šaľa;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 66 754,21 EUR t. j. rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu             1 335 084,22  EUR a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Šaľa, teda ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 1/4/2017 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa
v extraviláne katastrálneho územia Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Slovenskú republiku v správe Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Uznesenie č. 4/2017 – III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa v extraviláne katastrálneho územia Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Slovenskú republiku v správe Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava,
B. konštatuje, že
pozemky vo vlastníctve mesta podľa prílohy č. 1 mesto nemôže inak účelne využiť a preto sa stávajú  trvale prebytočnými z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh  v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru na prevod vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa v extraviláne katastrálneho územia Šaľa podľa prílohy č. 1, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúci vo výstavbe verejnoprospešnej líniovej stavby „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 2/4/2017 - Návrh na podanie žiadosti o bezodplatný prevod pozemkov pod verejnoprospešnými stavbami z vlastníctva Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva mesta Šaľa

Uznesenie č. 4/2017 – IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na podanie žiadosti o bezodplatný prevod pozemkov pod verejnoprospešnými stavbami z vlastníctva Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva mesta Šaľa, 
B. vyhlasuje, že
nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenského pozemkového fondu, evidované katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, v registri C katastra nehnuteľností pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7278 a to:
- parcelu č. 2506/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2231 m², mesto užíva ako parkovisko a príjazdovú cestu k mestskej športovej hale a k letnému kúpalisku, a boli vybudované mestom Šaľa pred účinnosťou zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- parcelu č. 2437, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2604 m², mesto užíva ako miestnu komunikáciu na ulici Kvetná v Šali a bola vybudovaná mestom Šaľa pred účinnosťou zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- parcelu č. 2529/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6013 m²; parcelu č. 2529/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 149 m²; a parcelu č. 2529/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 282 m², mesto užíva ako areál zimného štadióna a bol vybudovaný mestom Šaľa pred účinnosťou zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- parcelu č. 2529/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1026 m²; parcelu č. 2813/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 227 m² a parcelu č. 2508/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m² mesto užíva ako prístupovú komunikáciu k areálu zimného štadióna a bola vybudovaná mestom Šaľa pred účinnosťou zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
C. súhlasí
s podaním žiadosti o majetkovoprávne vysporiadanie – bezodplatný prevod pozemkov pod verejnoprospešnými stavbami z vlastníctva Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva mesta Šaľa, evidovaných katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali v registri C katastra nehnuteľností pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7278 a to:
- parcely č. 2506/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2231 m²,
- parcely č. 2437, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2604 m²,
- parcely č. 2529/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6013 m²,
- parcely č. 2529/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 149 m²,
- parcely č. 2529/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 282 m²,
- parcely č. 2529/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1026 m²,
- parcely č. 2813/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 227 m²
- parcely č. 2508/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m².

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo F 1/4/2017 - Návrh Dohody o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (Slovenská republika) a Kuhmo (Fínska republika)

Uznesenie č. 4/2017 – V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Dohody o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (SR) a Kuhmo (Fínska republika),
B. schvaľuje
Dohodu o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (SR) a Kuhmo (Fínska republika).

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo H 1/4/2017 - Žiadosť o nadviazanie družobných kontaktov s mestom Šaľa – Veľvyslanec Ruskej federácie v SR v mene mesta Glazov

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o nadviazanie družobných kontaktov s mestom Šaľa predloženú veľvyslancom Ruskej federácie v SR v mene mesta Glazov,
B. súhlasí
s nadviazaním oficiálnych družobných kontaktov s mestom Glazov v Ruskej federácii,
C. odporúča
primátorovi mesta nadviazať kontakty s mestom Glazov v Ruskej federácii a pripraviť návrh dohody o medzinárodnej spolupráci medzi mestami Šaľa a Glazov a predložiť ho na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Šali.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 2
Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč,
Proti hlasovalo: 9
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,

Zdržalo sa: 6
Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Vladimír Vicena,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS v. r.