SK
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2017 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
4.Zasadnutie MsZ v roku 2017
 
Dátum konania: 13.06.2017 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:10:03Uvod
14:11:30Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:12:35Andráši R.1Diskusia
14:14:49Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:16:46C1/4/2017 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Šaľa“ - predkladá Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ
14:17:26Andráši P.1Diskusia
14:18:38Lacková1Diskusia
14:19:27Grell1Diskusia
14:20:27Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:20:58C1/4/2017 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Šaľa“ - predkladá Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ
14:21:14Ing. Eliška Vargová1Diskusia
14:23:09Morávek1Diskusia
14:24:24Andráši P.1Diskusia
14:27:21Angelov1Diskusia
14:32:49Grell1Diskusia
14:34:02Angelov1Diskusia
14:36:59Krištof1Diskusia
14:38:23C2/4/2017 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ - predkladá Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ
14:38:25Ing. Eliška Vargová1Diskusia
14:39:33Krištof1Diskusia
14:41:09Angelov1Diskusia
14:41:59D1/4/2017 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa v extraviláne katastrálneho územia Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Slovenskú republiku v správe Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
14:42:12Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
14:43:10D2/4/2017 Návrh na podanie žiadosti o bezodplatný prevod pozemkov pod verejnoprospešnými stavbami z vlastníctva Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva mesta Šaľa - predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
14:43:12Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
14:45:01F1/4/2017 Návrh Dohody o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (Slovenská republika) a Kuhmo (Fínska republika) - predkladá Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ
14:45:03Ing. Eliška Vargová1Diskusia
14:46:07H1/4/2017 Žiadosť o nadviazanie družobných kontaktov s mestom Šaľa – Veľvyslanec Ruskej federácie v SR v mene mesta Glazov - predkladá Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ
14:46:10Ing. Eliška Vargová1Diskusia
14:47:20Varsányi1Diskusia
14:48:22Morávek1Diskusia
14:49:13Veresová1Diskusia
14:49:31Angelov1Diskusia
14:52:05Andráši P.1Diskusia
14:52:56Morávek2Diskusia
14:56:08Časť IV. Ukončenie