Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 21.03.2017 - 13:46  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:12  //  zobrazené: 1217

02/2017 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 16/03/2017

číslo: 02/2017  |  dátum konania: 16.03.2017  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

M E S T O   Š A Ľ A

Uznesenia a hlasovania
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali
zo dňa 16. marca 2017
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hlasovanie č. 1
Úprava programu zasadnutia – stiahnuť z rokovania materiál B 2/2/2017 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia.

Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč,


Hlasovanie č. 2
Úprava programu zasadnutia – stiahnuť z rokovania materiál B 3/2/2017 - Návrh na doplnenie obstarania Zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Šaľa.

Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč,


Hlasovanie č. 3
Úprava programu zasadnutia – doplniť do programu rokovania materiál C 4/2/2017 - Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2017 (a prerokovať ho pred materiálom
C 3/2/2017).

Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč,


Hlasovanie č. 4
Úprava programu zasadnutia – doplniť do programu rokovania bod E 1/2/2017 – Návrh na vymenovanie konateľa spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o.

Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč,


Hlasovanie č. 5
Úprava programu zasadnutia
Doplniť do programu rokovania bod C 5/2/2017 – Návrh na zvýšenie platu primátora mesta Šaľa.

Za hlasovalo: 16
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč,

 

 

 

Hlasovanie č. 6
Program ako celok

Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč,


Hlasovanie č. 7
Návrhová komisia

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč,


Hlasovanie č. 8
Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Miloš Rehák,
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,


Materiál číslo A 1/2/2017 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 2/2017 – I. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z kontroly nedaňových príjmov Mestského kultúrneho strediska Šaľa,
B. berie na vedomie
správu z kontroly nedaňových príjmov Mestského kultúrneho strediska Šaľa.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo A 2/2/2017 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. 2/2017 – II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo B 1/2/2017 - Návrh na zmenu Uznesenia č. 9/2016 – XII. zo dňa
1. decembra 2016 (v časti týkajúcej sa osobitne rozpočtovaných dotácií)

Uznesenie č. 2/2017 – III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu Uznesenia č. 9/2016 – XII. zo dňa 1. decembra 2016 (v časti týkajúcej sa osobitne rozpočtovaných dotácií),
B. schvaľuje
zmenu Uznesenia č. 9/2016 – XII. zo dňa 1. decembra 2016 (v časti týkajúcej sa osobitne rozpočtovaných dotácií) tak, že pôvodné znenie bodu 4. v časti B. uznesenia sa nahrádza znením:
4. Osobitne rozpočtované dotácie podľa § 6 VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií nasledovne:
Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa vo výške             46 000 EUR
TJ Slovan Duslo Šaľa vo výške                                           16 066 EUR
Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa vo výške                  47 125 EUR
Futbalový klub Veča vo výške                                               2 650 EUR
HKM Slovan Duslo Šaľa vo výške                                      20 868 EUR       

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Peter Hlavatý, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo C 1/2/2017 - Vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2016

Uznesenie č. 2/2017 – IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
      vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2016,
B. berie na vedomie
      vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2016.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo C 2/2/2017 - Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa

Poslanecký návrh Ing. Petra Jaroša - navrhol schváliť vyplatenie odmeny za rok 2016 pre hlavnú kontrolórku vo výške 15 %.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 12
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 1
Ing. Gabriela Lacková,
Nehlasovalo: 3
Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Poslanecký návrh Ing. Petra Jaroša bol prijatý.

Znenie prijatého uznesenia:
Uznesenie č. 2/2017 – V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa,
B. schvaľuje 
mesačnú odmenu vo výške 15 % z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie
od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016.


Materiál číslo C 4/2/2017 - Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2017

Uznesenie č. 2/2017 – VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2017,

B. schvaľuje
doplnenie verejného obstarávania na rok 2017.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo C 3/2/2017 - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP na realizáciu projektu „Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa-Veča – zníženie energetickej náročnosti“

Uznesenie č. 2/2017 – VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zámer mesta predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, prioritná os č. 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita č. 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, Kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 na realizáciu projektu
s názvom „Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa-Veča - zníženie energetickej náročnosti“,
B. schvaľuje
a) predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci OP Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 na realizáciu projektu s názvom „Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa-Veča - zníženie energetickej náročnosti“,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na maximálne celkové spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa vo výške 36 297,17 EUR z celkových oprávnených výdavkov 725 943,49  EUR, 
d) zabezpečenie ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Miroslav Gera, Peter Hlavatý,
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Uznesenie bolo prijaté.


Bod číslo C 5/2/2017 - Návrh na zvýšenie platu primátora mesta Šaľa

Uznesenie č. 2/2017 – VIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zvýšenie platu primátora mesta Šaľa,
B. schvaľuje
zmenu zvýšenia platu primátora mesta Šaľa Mgr. Jozefa Belického s účinnosťou
od 01. 04. 2017 podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov z 25 % na 50 %.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 15
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Miroslav Gera, Peter Hlavatý,
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Uznesenie bolo prijaté.


Hlasovanie č. 17 (kontrolné hlasovanie, či je dostatok poslancov v rokovacej miestnosti)
Za hlasovalo: 7
Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 4
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 6
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,


Materiál číslo D 1/2/2017 - Ing. Imrich Vígh – AUTOŠKOLA VIA, P. Pázmaňa 2020/30, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 2/2017 – IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo výcviku účastníkov pripravujúcich sa na skúšku odbornej spôsobilosti za účelom vydania vodičského oprávnenia; zámer prenájmu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 1. marca 2017,
C. schvaľuje
 prenájom pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 2424/3, ostatné plochy 
o výmere 256 m2 a časť parcely číslo 2424/13, ostatné plochy o výmere 710 m2, v cene 0,663 Eur/rok, t.j. v celkovej sume 640,46 Eur/rok, za účelom užívania predmetného pozemku ako autocvičiska, na dobu neurčitú, pre Ing. Imricha Vígha – AUTOŠKOLA VIA, P. Pázmaňa 2020/30, 927 01  Šaľa, IČO: 32 363 907.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý,
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

Materiál číslo D 2/2/2017 - František Kovács, Bottova 1021/8, 927 01 Šaľa – žiadosť
o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 2/2017 – X. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo výcviku účastníkov pripravujúcich sa na skúšku odbornej spôsobilosti za účelom vydania vodičského oprávnenia; zámer prenájmu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 1. marca 2017,
C. schvaľuje
 prenájom pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 2424/3, ostatné plochy 
o výmere 862 m2 a časť parcely číslo 2424/13, ostatné plochy o výmere 104 m2, v cene 0,663 Eur/rok, t.j. v celkovej sume 640,46 Eur/rok, za účelom užívania predmetného pozemku ako autocvičiska, na dobu neurčitú, pre Františka Kovácsa, Bottova 1021/8,
927 01  Šaľa, IČO: 32 338 643.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý,
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 3/2/2017 - Katarína Vargová, Rímska 2168/22, 927 05 Šaľa – žiadosť
o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 2/2017 – XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti ohľadom užívania pozemku vo vlastníctve mesta – krytej terasy; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 1. marca 2017,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1,
v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 3080/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 68 m2, za účelom užívania predmetného pozemku ako krytej terasy k prevádzke baru, v cene 20,00 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej sume 1 360,00 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Katarínu Vargovú, Rímska 2168/22, 927 05  Šaľa, IČO: 40 510 034.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Peter Hlavatý,
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 4/2/2017 - IQ BÝVANIE, s.r.o., Mierova 1431/55, 924 01 Galanta – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 2/2017 – XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v rekonštrukcii a dobudovaní miestnej komunikácie nachádzajúcej sa na parcele E KN číslo 1393/201 a parcele číslo 1393/101; zámer prenájmu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 1. marca 2017,
C. schvaľuje
prenájom pozemkov vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec
a katastrálne územie Šaľa, vedených v registri E KN na liste vlastníctva č. 7266, parcela číslo 1393/101, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 564 m2 v cene 0,099 Eur/m2/rok  t.j. v cene 55,84 Eur/rok a parcela číslo 1393/201, ostatná plocha o výmere 6933 m2 v cene 0,033 Eur/m2/rok t.j. 228,79 Eur/rok t.j. v celkovej sume 284,63 Eur/rok,
za účelom užívania uvedených nehnuteľností na rekonštrukciu a dobudovanie miestnej komunikácie, na dobu určitú, do ukončenia realizácie výstavby, pre spoločnosť
IQ BÝVANIE, s.r.o., Mierova 1431/55, 924 01  Galanta, zastúpenú Františkom Tóthom, konateľom spoločnosti, IČO: 47363789.


Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Peter Hlavatý,
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 5/2/2017 - Zoltán Káras a Darina Kárasová, Hliník 1903/20, 927 05 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 2/2017 – XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa ohľadom užívania predmetného pozemku ako prístupovej komunikácie ku garáži; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta
1. marca 2017,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1,
v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcely číslo 3080/249, zastavané plochy a nádvoria, a to formou ideálneho podielu v rozsahu 1/5 z celkovej výmery pozemku 129 m2,
za účelom užívania predmetného pozemku ako prístupovej komunikácie ku svojej garáži, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej sume 17,11 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Zoltána Kárasa a Darinu Kárasovú, Hliník 1903/20, 927 05  Šaľa.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Peter Hlavatý,
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 6/2/2017 - Peter Tóth, Kukučínova 42, 927 01  Šaľa – žiadosť o zmenu
v osobe nájomcu pri prenájme pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 2/2017 – XIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zmenu v osobe nájomcu pri prenájme pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v ukončení podnikateľskej činnosti pôvodného nájomcu; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 01. 03. 2017,
C. schvaľuje
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, pozemok registra C KN parcela č. 852/8, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 21 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a k. ú. Šaľa na liste vlastníctva č. 1, pre nájomcu Peter Tóth, Kukučínova 42, 927 01  Šaľa, v cene 5,311 Eur/m2/rok, t.j. v sume 111,53 Eur/rok,
na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Peter Hlavatý,
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

Materiál číslo D 7/2/2017 - Helena Takáčová a spol., Ul. Jazerná 574/2, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 2/2017 – XV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Jazernej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní dlhodobo užívaného priľahlého pozemku – záhrady a v znížení kúpnej ceny; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 1. marca 2017,
C. schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Jazernej ul. v Šali, vedeného v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva číslo 1, parcela číslo 942/94, záhrada o výmere 67 m2, v cene 5,00 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 335,00 Eur, nasledovne:
- pre Helenu Takáčovú, trvale bytom Jazerná 574/2, Šaľa, v podiele 5/8,
- pre Tibora Takáča, trvale bytom Jazerná 574/2, Šaľa, v podiele 1/8,
- pre Renátu Trochovú, trvale bytom Jazerná 590/11, Šaľa, v podiele 1/8,
- pre Ingrid Bartíkovú, trvale bytom Hlboká 1059/1, Šaľa, v podiele 1/8.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 1
Peter Hlavatý,
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 8/2/2017 - Prevod pozemkov v záhradkárskej osade „Pri železnici“
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 2/2017 – XVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemkov v záhradkárskej osade „Pri železnici“ v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dlhodobom užívaní pozemkov a v znížení kúpnej ceny; zámer prevodu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 1. marca 2017,
C. schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod majetku mesta, záhradiek v záhradkárskej osade „Pri železnici“ v Šali, vedených v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva číslo 1, pre jednotlivých nadobúdateľov v zmysle prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Peter Hlavatý,
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 9/2/2017 - Ľubica Hadnaďová, Smetanova 1210/31, 927 01  Šaľa – úprava nájomného vzťahu

Uznesenie č. 2/2017 – XVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
úpravu nájomného vzťahu na pozemky vo vlastníctve mesta,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v nutnosti upraviť existujúci nájomný vzťah k pozemku vo vlastníctve mesta, ktorý je využívaný ako pozemok pod prístavbou a priechod; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 1. marca 2017,
C. schvaľuje
 úpravu nájomného vzťahu k pozemkom vo vlastníctve mesta:
1. časť parcely číslo 890/1 o výmere 9 m2, nachádzajúca sa v zastavanom území obce, ktorá je vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa v registri „C“ KN pre obec a k. ú. Šaľa, na liste vlastníctva č. 1, v cene 8,298 Eur/m2/rok, teda v sume
74,68 Eur/rok,
2. časť parcely číslo 912/1 o výmere 48 m2, nachádzajúca sa v zastavanom území obce, ktorá je vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa v registri „C“ KN pre obec a k. ú. Šaľa, na liste vlastníctva č. 1, v cene 0,663 Eur/m2/rok, teda v sume
31,82 Eur/rok,
s nájomcom Ľubica Hadnaďová, Smetanova 1210/31, 927 01 Šaľa, v celkovej sume 106,50 Eur/rok, na dobu neurčitú.
Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Peter Hlavatý,
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 10/2/2017 - Úprava nájomných vzťahov k pozemku parcela č. 2667/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 481 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 2/2017 – XVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
úpravu nájomných vzťahov k pozemku parcela č. 2667/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 481 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.  konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v nutnosti upraviť nájomné vzťahy k pozemku vo vlastníctve mesta, ktorý je využívaný ako prístupová komunikácia ku garážam, formou ideálnych podielov; zámer bol zverejnený dňa 1. marca 2017,
C. schvaľuje
úpravu nájomných zmlúv:
1. číslo 51/2009 zo dňa 03. 06. 2009 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24. 03. 2014 uzatvorenú s Karolom Zadrabajom a manželkou Zlaticou Zadrabajovou, Nešporova 1015/24, 927 01 Šaľa, k pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri C katastra nehnuteľností, parcela č. 2667/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 481 m2, pozemok, na ktorom je prístupová komunikácia,
a to formou ideálneho podielu v rozsahu 1/10-tiny z celkovej výmery pozemku
481 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, teda v celkovej sume 31,90 Eur/rok, na dobu neurčitú,
2. číslo 52/2009 zo dňa 03. 06. 2009 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03. 03. 2014 uzatvorenú s Róbertom Melegom a manželkou Zuzanou Melegovou, SNP 929/5,
927 01 Šaľa, k pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri C katastra nehnuteľností, parcela č. 2667/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 481 m2, pozemok, na ktorom je prístupová komunikácia, a to formou ideálneho podielu v rozsahu 1/10-tiny z celkovej výmery pozemku 481 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, teda v celkovej sume 31,90 Eur/rok, na dobu neurčitú,
3. číslo 586/2013 zo dňa 04. 12. 2013 uzatvorenú s Enikö Križanovou, Nešporova 1003/34, 927 01 Šaľa, k pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri C katastra nehnuteľností, parcela č. 2667/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 481 m2, pozemok, na ktorom je prístupová komunikácia, a to formou ideálneho podielu v rozsahu 1/10-tiny z celkovej výmery pozemku
481 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, teda v celkovej sume 31,90 Eur/rok, na dobu neurčitú,
4. číslo 11/2006 zo dňa 20. 04. 2006 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 08. 07. 2008 a Dodatku č. 2 zo dňa 19. 06. 2009 uzatvorenú so Štefanom Straňákom a manželkou Mgr. Silviou Straňákovou, 8. mája 909/19, 927 01 Šaľa, k pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri C katastra nehnuteľností, parcela č. 2667/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 481 m2, pozemok, na ktorom je prístupová komunikácia, a to formou ideálneho podielu v rozsahu 1/10-tiny z celkovej výmery pozemku 481 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, teda v celkovej sume 31,90 Eur/rok, na dobu neurčitú,
5. číslo 10/2006 – OSMM zo dňa 20. 04. 2006  v znení  Dodatku č. 1 zo dňa 08. 07. 2008 a Dodatku č. 2 zo dňa 19. 06. 2009 uzatvorenú s Pavlom Behunom a manželkou Alenou Behunovou, Okružná 1025/18, 927 01 Šaľa, k pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri C katastra nehnuteľností, parcela
č. 2667/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 481 m2, pozemok, na ktorom je prístupová komunikácia, a to formou ideálneho podielu v rozsahu 1/10-tiny z celkovej výmery pozemku 481 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, teda v celkovej sume
31,90 Eur/rok, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Peter Hlavatý,
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 11/2/2017 - GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01  Galanta – úprava nájomného vzťahu

Uznesenie č. 2/2017 – XIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
úpravu nájomného vzťahu na pozemky vo vlastníctve mesta,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v nutnosti upraviť existujúci nájomný vzťah k pozemku vo vlastníctve mesta, ktorý je využívaný ako prístupová komunikácia a parkovisko k predajni „LIDL“; zámer prenájmu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta
1. marca 2017,
C. schvaľuje
úpravu nájomného vzťahu k pozemkom vo vlastníctve mesta, parcela č. 1038/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 699 m2; parcela č. 1038/52, zastavané plochy a nádvoria o výmere 355 m2 a časť parcely č. 1032/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 178 m2, nachádzajúce sa v zastavanom území obce, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa, v registri „C“ KN pre obec a k. ú. Šaľa, na liste vlastníctva č. 1, s nájomcom GG BUILDING, s.r.o., IČO: 46 198 041, Šafárikova 429, 924 01  Galanta, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t.j. pri celkovej výmere 2 232 m2 v sume
1 479,82 Eur/rok.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Miroslav Gera, Peter Hlavatý,
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 12/2/2017 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MTM PLAST, s.r.o., Hlavná 73A/2186, Šaľa

Uznesenie č. 2/2017 – XX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok, parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 1038/49, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 1 340 m2, v katastrálnom území Šaľa, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom,
C. schvaľuje
 zverejniť zámer prevodu pozemku na Hlavnej ul. v Šali, parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 1038/49, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 340 m2,
v katastrálnom území Šaľa, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v dlhodobom užívaní pozemku, ako oplotený dvor pri firemnej budove a v znížení kúpnej ceny, v cene 20,00 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 26 800,00 Eur, pre spoločnosť
MTM PLAST, s.r.o., Hlavná 73A/2186, Šaľa, IČO 36 552 186, v celosti.

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 1
Peter Hlavatý,
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 13/2/2017 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Murgašova v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre
MUDr. Pavla Mičeka, ul. Hlavná 69, Šaľa

Uznesenie č. 2/2017 – XXI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Murgašova v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok, parcela registra C KN číslo 1381/45, orná pôda o výmere 3126 m2 v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 8/24-in sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku na ulici Murgašova v Šali, vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v registri C KN,
na liste vlastníctva číslo 7150, parcela číslo 1381/45, orná pôda o výmere 3126 m2, v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 8/24-in, ako dôvod hodný osobitného zreteľa,
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v spätnom odpredaji citovanej nehnuteľnosti pôvodnému vlastníkovi, keďže účel kúpnej zmluvy – výstavba nového mestského cintorína nebol dodržaný,
v celkovej cene 5 534,06 Eur pre MUDr. Pavla Mičeka, trvale bytom ul. Hlavná 69, Šaľa. 

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Peter Hlavatý,
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 14/2/2017 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Murgašova v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Annu Hrajnohovú, ul. Kráľovská 828/2, Šaľa

Uznesenie č. 2/2017 – XXII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Murgašova v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok, parcela registra C KN číslo 1381/45, orná pôda o výmere 3126 m2 v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 5/48-in sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku na ulici Murgašova v Šali, vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v registri C KN, na liste vlastníctva číslo 7150, parcela číslo 1381/45, orná pôda o výmere 3126 m2 v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 5/48-in, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v spätnom odpredaji citovanej nehnuteľnosti pôvodnému vlastníkovi, keďže účel kúpnej zmluvy – výstavba nového mestského cintorína nebol dodržaný, v celkovej cene 1 729,39 Eur pre Annu Hrajnohovú, rodenú Hučkovú, trvale bytom ul. Kráľovská 828/22, 927 01  Šaľa. 

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Peter Hlavatý,
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 15/2/2017 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Švermovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. arch. Viktora Beckera a Mgr. Andreu Becker, obaja trvale bytom Švermova 30, Šaľa

Uznesenie č. 2/2017 – XXIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Švermovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 4143/1, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 99 m2, v katastrálnom území Šaľa, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom,
C. schvaľuje
 zverejniť zámer prevodu pozemku na Švermovej ul. v Šali, časť parcely registra
C katastra nehnuteľností číslo 4143/1, zastavaná plocha a nádvorie, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien, spočívajúci v dlhodobom užívaní pozemku a zabezpečení vstupu do vlastnej nehnuteľnosti a v znížení kúpnej ceny, v zmysle Geometrického plánu č. 11/2017 ako novovytvorená parcela číslo 4143/80, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 99 m2, v cene 11,00 Eur/m2, v celkovej cene 1 089 Eur, pre Ing. arch. Viktora Beckera a Mgr. Andreu Becker, obaja trvale bytom Švermova 2307/20, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 15
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof,
Zdržalo sa: 2
Ing. Michael Angelov, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Peter Hlavatý,
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 


Materiál číslo D 16/2/2017 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Eriku Miškovičovú, trvale bytom Kráľovská 46, Šaľa

Uznesenie č. 2/2017 – XXIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 2181/1, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 54 m2, v katastrálnom území Šaľa, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom,
C. schvaľuje
 zverejniť zámer prevodu pozemku na Hlbokej ul. v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 2181/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 54 m2 (pri schvaľovaní prevodu bude výmera upresnená geometrickým plánom), ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v zabezpečení vstupu na vlastný pozemok, v cene
46,47 Eur/m2, v celkovej cene 2 509,38 Eur, pre Eriku Miškovičovú, trvale bytom Kráľovská 46, Šaľa, v celosti.

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 14
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, , Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Marián Krištof,
Zdržalo sa: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš, Róbert Tölgyesi
Nehlasovalo: 1
Peter Hlavatý,
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 17/2/2017 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov, časť parcely č. 82/3 vo vlastníctve mesta Šaľa za časť parcely č. 3440/2 vo vlastníctve Gabriela Pápaya a Dany Pápayovej

Uznesenie č. 2/2017 – XXV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov, časť parcely č. 82/3 vo vlastníctve mesta Šaľa za časť parcely č. 3440/2 vo vlastníctve Gabriela Pápay a Dany Pápayovej,
B. schvaľuje
zverejniť zámer na zámenu pozemkov v katastrálnom území Šaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, spočívajúci vo vysporiadaní  majetkových vzťahov, v zmysle Geometrického plánu č. 45/2016 overeného Okresným úradom v Šali, katastrálnym odborom pod číslom 576/2016 dňa 15. 12. 2016, nasledovne:
1. vo vlastníctve mesta Šaľa
pozemok, časť parcely registra E katastra nehnuteľností č. 82/3, zastavaná plocha
a nádvorie, vedený na liste vlastníctva č. 7266, v zmysle GP ako novovytvorená parcela registra C č. 3440/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 87 m2, v cene 29,87 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 2 598,69 Eur,
2. vo vlastníctve Gabriela Pápaya a Dany Pápayovej
za pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 3440/2, záhrada, vedený na liste vlastníctva č. 55, v zmysle GP ako novovytvorená parcela registra C č. 3440/5, záhrada o výmere 84 m2, v cene 29,87 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 2 509,08 Eur; cenový rozdiel medzi zamieňanými pozemkami vo výške 89,61 Eur doplatí nadobúdateľ Gabriel Pápay a Dana Pápayová, obaja trvale bytom Pod Kalváriou 1880/5, Močenok.

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Peter Hlavatý,
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 18/2/2017 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Štúrovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Arpáda Kukiho, Vydrany č. 132 a Ninu Kuki Petkovovú, Hurbanova 4, Šaľa

Uznesenie č. 2/2017 – XXVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Štúrovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 2091/45, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, v katastrálnom území Šaľa, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom,

C. schvaľuje
 zverejniť zámer prevodu pozemku na Štúrovej ul. v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 2091/45, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2 (výmera bude pri schvaľovaní prevodu spresnená geometrickým plánom), v katastrálnom území Šaľa,
ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v rozšírení poskytovaných služieb zákazníkom a návštevníkom pizzérie, v cene 53,11 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 637,32 Eur pre Arpáda Kukiho, Vydrany 132 a Ninu Kuki Petkovovú, Hurbanova 4, Šaľa, v režime BSM.

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 19/2/2017 -Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 4-izbového bytu číslo 47 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na prízemí v bytovom dome na ulici Jazernej, súpisné číslo 584, vchod č. 22, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN registra C, parcelné číslo 985/3 v k. ú. Šaľa“

Uznesenie č. 2/2017 – XXVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu komisie o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku
na kúpu 4-izbového bytu číslo 47 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach
a zariadeniach na prízemí v bytovom dome na ulici Jazernej, súpisné číslo 584, vchod
č. 22, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN registra C, parcelné číslo 985/3
v k. ú. Šaľa“,
B. schvaľuje
na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, zmluvný odplatný prevod nehnuteľností v katastrálnom území Šaľa vedených v registri C KN na liste vlastníctva č. 6140, a to:
a) byt č. 47 (4-izbový) na prízemí (1. NP), v bytovom dome na ulici Jazernej, súpisné číslo 584, vchod č. 22, podlahová plocha bytu 84,61 m2 (vrátane pivnice a špajzy), v podiele 1/1,
b) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súpisné číslo 584, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 181/10000-in,
c) spoluvlastnícky podiel na pozemku parcelné číslo 985/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 683 m2, na ktorom je bytový dom postavený, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 181/10000-in,
do výlučného vlastníctva spoločnosti KAPITAL Group, s.r.o., so sídlom Pribinova 462/84, 920 01  Hlohovec, IČO: 36276880, za cenu 35 100 Eur.

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 20/2/2017 - Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na prenájom pozemkov pre osadenie reklamných stavieb a smerových tabúľ, ich vybudovanie a zabezpečenie komplexnej starostlivosti o reklamné stavby a smerové tabule na území mesta Šaľa“

Procedurálny návrh Ing. Michaela Angelova – stiahnuť materiál z rokovania.

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 9
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Jaroš, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Miloš Rehák,
Zdržalo sa: 6
Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Procedurálny návrh Ing. Michaela Angelova nebol prijatý.

 

 


Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho – stiahnuť materiál z rokovania.

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Peter Jaroš, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.


Materiál číslo D 21/2/2017 - Návrh na vyhlásenie a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov na nároží ulíc Kollárova
a Nešporova v Šali“

Uznesenie č. 2/2017 – XXVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na vyhlásenie a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže                          „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov na nároží ulíc Kollárova a Nešporova v Šali“,
B. konštatuje, že
nehnuteľný majetok, pozemky na nároží ulíc Kollárova a Nešporova v Šali, ako novovytvorené parcely v registri C KN parcela číslo 2667/30, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, parcela číslo 2667/31, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 a parcela číslo 2667/32, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, ktoré boli odčlenené geometrickým plánom č. 33/2016, overeným katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa, dňa 10. novembra 2016 pod č. 507/2016, od parcely registra C KN parcela číslo 2667/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 536 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 vo vlastníctve mesta Šaľa, sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov na nároží ulíc Kollárova a Nešporova v Šali“, podľa predloženého návrhu
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch
3. členov súťažnej komisie:
- MUDr. Jozef Grell, poslanec, člen komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
- Ing. Peter Jaroš, poslanec
- Róbert Tölgyesi, poslanec
- Ing. Katarína Machová, člen komisie ekonomickej
- Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
- Mgr. Miloš Kopiary, zamestnanec MsÚ
4. predložiť informáciu o výsledku OVS na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 22/2/2017 - Slovenský zväz ľadového hokeja, Trnavská cesta 27/B,
831 04  Bratislava – návrh na udelenie súhlasu na budúci prenájom časti areálu základnej školy na výstavbu športovej haly

Uznesenie č. 2/2017 – XXIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
 návrh na udelenie súhlasu na budúci prenájom časti areálu základnej školy na výstavbu športovej haly,
B. súhlasí
 so zámerom budúceho prenájmu časti areálu základnej školy na výstavbu športovej haly minimálne na dobu 40 rokov za symbolické  nájomné 1 Eur za celú dobu nájmu, pre Slovenský zväz ľadového hokeja, IČO: 30 845 386, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava,
C. ukladá
      po získaní kladného stanoviska Slovenského zväzu ľadového hokeja s rozhodnutím umiestniť športovú halu v meste Šaľa predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Šali návrh nájomnej zmluvy na konkrétne parcely resp. ich časti.

Hlasovanie č. 40
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Uznesenie bolo prijaté.


Bod číslo E 1/2/2017 - Návrh na vymenovanie konateľa spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o.

Uznesenie č. 2/2017 – XXX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na vymenovanie konateľa spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o.,
B. odporúča
primátorovi mesta, aby dňom 1. apríla 2017 menoval Ing. Romana Kondysa za konateľa MeT Šaľa, spol. s r.o.

Hlasovanie č. 41
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Marián Krištof,
Zdržalo sa: 2
Ing. Michael Angelov, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS