SK
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2017 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
2.Zasadnutie MsZ v roku 2017
 
Dátum konania: 16.03.2017 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:14:34Uvod
14:15:36Časť I. 1.Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:16:59Krištof1Diskusia
14:21:04Časť I. 1.Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:21:57Časť I. 1.Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:23:01Časť II. Interpelácie poslancov
14:34:39Časť II. Interpelácie poslancov
14:35:27Rehák1Diskusia
14:36:13Jaroš1Diskusia
14:37:20Gomboš1Diskusia
14:41:12Andráši R.1Diskusia
14:44:26Lacková1Diskusia
14:46:00Andráši P.1Diskusia
14:47:29Varsányi1Diskusia
14:52:07Krištof1Diskusia
14:55:20Mgr. Jozef Belický1Diskusia
14:55:34Krištof1Diskusia
14:56:14A 1/2/2017 Správa z kontroly vykonanej ÚHK
14:56:16Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
14:59:00A 2/2/2017 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:59:02Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:01:12B 1/2/2017 Návrh na zmenu Uznesenia č. 9/2016 – XII. zo dňa 1. decembra 2016 (v časti týkajúcej sa osobitne rozpočtovaných dotácií)
15:01:15Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:02:47 Vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2016
15:02:51Ing. Alena Kiácová1Diskusia
15:05:49C 2/2/2017 Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa
15:05:49Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:07:16Jaroš1Diskusia
15:09:27Andráši P.1Diskusia
15:13:05 D.Majetkové záležitosti
15:13:08C 4/2/2017 Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2017 (tento materiál sa bude dopĺňať a prerokovať ho pred C 3) !!!
15:13:10Bc. Margita Simighová1Predklad
15:14:35Jaroš1Diskusia
15:15:22C 3/2/2017 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP na realizáciu projektu „Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa-Veča – zníženie energetickej náročnosti“
15:15:57Ing. Eliška Vargová1Diskusia
15:17:44Molnár1Diskusia
15:18:18Angelov1Diskusia
15:21:51Jaroš1Diskusia
15:22:50C 5/2/2017 Návrh na zvýšenie platu primátora mesta Šaľa (tento bod sa bude dopĺňať) !!!
15:23:00Krištof1Diskusia
15:31:19Andráši P.1Diskusia
15:34:17Bartošovič1Diskusia
15:55:36D 1/2/2017 Ing. Imrich Vígh – AUTOŠKOLA VIA, P. Pázmaňa 2020/30, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:56:10Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
15:57:02D 2/2/2017 František Kovács, Bottova 1021/8, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:57:04Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
15:57:35Angelov1Diskusia
15:58:32D 3/2/2017 Katarína Vargová, Rímska 2168/22, 927 05 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:58:33Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
15:59:26D 4/2/2017 IQ BÝVANIE, s.r.o., Mierova 1431/55, 924 01 Galanta – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:59:27Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:00:28D 5/2/2017 Zoltán Káras a Darina Kárasová, Hliník 1903/20, 927 05 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:00:29Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:01:23D 6/2/2017 Peter Tóth, Kukučínova 42, 927 01 Šaľa – žiadosť o zmenu v osobe nájomcu pri prenájme pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:01:25Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:02:24D 7/2/2017 Helena Takáčová a spol., Ul. Jazerná 574/2, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:02:25Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:03:18D 8/2/2017 Prevod pozemkov v záhradkárskej osade „Pri železnici“ v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:03:19Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:04:04D 9/2/2017 Ľubica Hadnaďová, Smetanova 1210/31, 927 01 Šaľa – úprava nájomného vzťahu
16:04:05Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:05:00D 10/2/2017 Úprava nájomných vzťahov k pozemku parcela č. 2667/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 481 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:05:01Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:05:28Angelov1Diskusia
16:06:56D 11/2/2017 GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta – úprava nájomného vzťahu
16:06:58Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:07:26Andráši P.1Diskusia
16:09:04D 12/2/2017 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MTM PLAST, s.r.o., Hlavná 73A/2186, Šaľa
16:09:05Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:10:03Andráši P.1Diskusia
16:11:32Baran1Diskusia
16:13:12D 13/2/2017 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Murgašova v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MUDr. Pavla Mičeka, ul. Hlavná 69, Šaľa
16:13:14Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:13:58Varsányi1Diskusia
16:15:25D 14/2/2017 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Murgašova v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Annu Hrajnohovú, ul. Kráľovská 828/2, Šaľa
16:15:27Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:16:16D 15/2/2017 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Švermovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. arch. Viktora Beckera a Mgr. Andreu Becker, obaja trvale bytom Švermova 30, Šaľa
16:16:17Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:17:17Andráši P.1Diskusia
16:18:29D 16/2/2017 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Eriku Miškovičovú, trvale bytom Kráľovská 46, Šaľa
16:18:29Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:19:24Morávek1Diskusia
16:21:29D 17/2/2017 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov, časť parcely č. 82/3 vo vlastníctve mesta Šaľa za časť parcely č. 3440/2 vo vlastníctve Gabriela Pápaya a Dany Pápayovej
16:21:31Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:21:43D 17/2/2017 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov, časť parcely č. 82/3 vo vlastníctve mesta Šaľa za časť parcely č. 3440/2 vo vlastníctve Gabriela Pápaya a Dany Pápayovej
16:21:44Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:23:18D 18/2/2017 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Štúrovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Arpáda Kukiho, Vydrany č. 132 a Ninu Kuki Petkovovú, Hurbanova 4, Šaľa
16:23:19Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:24:23Andráši P.1Diskusia
16:25:42D 19/2/2017 Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 4-izbového bytu číslo 47 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na prízemí v bytovom dome na ulici Jazernej, súpisné číslo 584, vchod č. 22, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN registra C, parcelné číslo 985/3 v k. ú. Šaľa“
16:25:46Grell1Diskusia
16:28:00D 20/2/2017 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na prenájom pozemkov pre osadenie reklamných stavieb a smerových tabúľ, ich vybudovanie a zabezpečenie komplexnej starostlivosti o reklamné stavby a smerové tabule na území mesta Šaľa“
16:28:02Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:29:13Angelov1Diskusia
16:31:25JUDr. Margita Pekárová1Diskusia
16:32:20Angelov1Diskusia
16:38:33Andráši P.1Diskusia
16:43:06D 21/2/2017 Návrh na vyhlásenie a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov na nároží ulíc Kollárova a Nešporova v Šali„
16:43:08Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:44:26D 22/2/2017 Slovenský zväz ľadového hokeja, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava – návrh na udelenie súhlasu na budúci prenájom časti areálu základnej školy na výstavbu športovej haly
16:44:27Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:45:25Andráši P.1Diskusia
16:46:31E 1/2/2017 Návrh na vymenovanie konateľa spoločnosti MeT Šaľa s.r.o.(tento bod sa bude dopĺňať) !!!
16:46:44Mgr. Jozef Belický1Diskusia
16:50:04Gomboš1Diskusia
16:52:29Krištof1Diskusia
16:55:02Angelov1Diskusia
16:57:12Bartošovič1Diskusia
16:59:34G. Vystúpenia verejnosti
16:59:57Časť IV. Ukončenie