Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 14.04.2014 - 13:53  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:20  //  zobrazené: 1533

02/2014 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 10/04/2014

číslo: 02/2014  |  dátum konania: 10.04.2014  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1

 

zmena poradia prerokovania materiálu:

-          zaradiť do programu rokovania vystúpenie Ing. Józsefa Nagya, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ako prvý bod v poradí

-          materiál číslo D 24/2/2014 - Analýza všetkých športových klubov, občianskych združení, neziskových organizácií s priamym finančným dosahom na rozpočet mesta Šaľa prerokovať pred materiálom číslo D 1/2/2014

-          materiál číslo D 17/2/2014 - Ing. Elena Matajsová, Gagarinova 444/15, Šaľa; Miroslav Prekop, Gagarinova 444/15, Šaľa – prevod pozemku pod garážami na Vlčanskej ul. v Šali, časť parcely č. 1030/1 prerokovať pred materiálom číslo D 2/2/2014

 

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Marek Vrbovský,

Počet neprítomných: 5

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,

 

 

Hlasovanie č. 2

Program ako celok

 

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč,
Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová,

Počet neprítomných: 5

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,

 

 

Hlasovanie č. 3

Voľba návrhovej komisie

 

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 5

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,

 

 

Hlasovanie č. 4

Voľba overovateľov zápisnice

 

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ladislav Košičár,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 5

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,

 

 

Materiál číslo A 1/2/2014 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

 

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej – doplniť do návrhu uznesenia písmeno C. odporúča v znení:

-          primátorovi mesta uložiť prednostke vypracovať internú smernicu o postupe pri vymáhaní daňových pohľadávok po termíne splatnosti.

T: ihneď

 

Hlasovanie č. 5

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

 

Nehlasovalo: 3

Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák,

Počet neprítomných: 1

Ing. Jozef Mečiar,

 

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

 

Uznesenie č. 2/2014 – I.  

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.    prerokovalo

správu z následnej finančnej kontroly vymáhania pohľadávok z miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,

 1. B.     berie na vedomie

správu z následnej finančnej kontroly vymáhania pohľadávok z miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,

 1. C.    odporúča

primátorovi mesta uložiť prednostke vypracovať internú smernicu o postupe pri vymáhaní daňových pohľadávok po termíne splatnosti.

T: ihneď

 

Hlasovanie č. 6

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák,

Počet neprítomných: 1

Ing. Jozef Mečiar,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo A 2/2/2014 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

 

Uznesenie č. 2/2014 – II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. A.    prerokovalo

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. B.     berie na vedomie

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

 

Hlasovanie č. 7

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 4

MUDr. Igor Bečár, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,

Počet neprítomných: 1

Ing. Jozef Mečiar,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo A 3/2/2014 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 25. 03. 2014

 

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča – doplniť do návrhu uznesenia písmeno
C. odporúča v znení:

primátorovi mesta:

 1. zrušiť použitý postup zadávania zákazky verejného obstarávania „Modernizácia verejného osvetlenia mesta Šaľa – I. etapa“ z dôvodu nižšej efektívnosti použitej technológie,
 2. požiadať riadiaci orgán o zmenu na SIEA na využitie výlučne LED technológie a predĺženie termínu zmluvy, následne vyhlásiť nové verejné obstarávanie.

 

Hlasovanie č. 8

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 3

Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

Zdržalo sa: 2

Ing. Marián Antal, Mgr. Július Morávek,

Nehlasovalo: 1

Ing. Jozef Husárik,

Počet neprítomných: 2

MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar,

 

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.

 

Uznesenie č. 2/2014 – III.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.    prerokovalo   

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 25. 03. 2014,

 1. B.     berie na vedomie

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 25. 03. 2014,

 

 

 

 

 

 1. C.    odporúča

primátorovi mesta:

 1. zrušiť      použitý postup zadávania zákazky verejného obstarávania „Modernizácia      verejného osvetlenia mesta Šaľa – I. etapa“ z dôvodu nižšej      efektívnosti použitej technológie,
 2. požiadať      riadiaci orgán o zmenu na SIEA na využitie výlučne LED technológie      a predĺženie termínu zmluvy, následne vyhlásiť nové verejné      obstarávanie.

 

Hlasovanie č. 9

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

MUDr. Jozef Grell,

Nehlasovalo: 2

Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák,

Počet neprítomných: 2

MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo A 4/2/2014 - Informácia o zmluvných vzťahoch týkajúcich sa odpadového hospodárstva v meste Šaľa

 

Uznesenie č. 2/2014 – IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

informáciu o zmluvných vzťahoch týkajúcich sa odpadového hospodárstva v meste Šaľa,

B.     berie na vedomie

informáciu o zmluvných vzťahoch týkajúcich sa odpadového hospodárstva v meste Šaľa.

 

Hlasovanie č. 10

Za hlasovalo: 11

Ing. Peter Andráši, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 5

Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Nehlasovalo: 4

Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

Počet neprítomných: 1

Ing. Jozef Mečiar,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo A 5/2/2014 -Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za rok 2013 - materiál číslo A 5/2/2014

 

Uznesenie č. 2/2014 – V.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

správu o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za rok 2013,

 1. berie na vedomie

správu o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za rok 2013.

 

Hlasovanie č. 11

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 4

Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,

Počet neprítomných: 1

Ing. Jozef Mečiar,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo A 6/2/2014 - Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ - v znení Dodatku č. 6

 

Uznesenie č. 2/2014 – VI. 

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.    prerokovalo

informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení Dodatku č. 6,

 1. B.     berie na vedomie

informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ účinného od
01. 01. 2014 v znení Dodatku č. 6.

 

Hlasovanie č. 12

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 2

Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo B 1/2/2014 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

 

Uznesenie č. 2/2014 – VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia,

 1. B.     schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v predloženom znení.

 

Hlasovanie č. 13

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor,

Počet neprítomných: 1

Ing. Jozef Mečiar,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo B 2/2/2014 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Šaľa

 

Uznesenie č. 2/2014 – VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.    prerokovalo   

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Šaľa,

 1. B.     schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2014 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Šaľa v predloženom znení.

 

 

 

 

Hlasovanie č. 14

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 1

Ing. Jozef Mečiar,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo B 3/2/2014 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

 

Poslanecký návrh Ing. Mareka Vrbovského – vynechať v § 2 bod (4) písmeno „d) kasín a herní“, očíslovať ho ako bod (5) s nasledovnou zmenou:

(5)   V prevádzkach kasín a herní neuvedených v bode (3) sa určuje čas predaja a prevádzky časom v dňoch predchádzajúcich pracovným dňom v rozpätí od 08.00 hod. do  02.00 hod. a v dňoch predchádzajúcich dňom pracovného voľna v rozpätí od 08.00 do 04.00 hod.

-          prečíslovať pôvodný bod (5) na (6) s nasledovnou zmenou v druhej vete:

(6)   V prípade prevádzok uvedených v bode (4) a (5) sa určuje čas predaja a prevádzky letných terás a sezónnych posedení  časom v rozpätí  od 08.00 hod. do 23.00 hod.

 

Hlasovanie č. 15

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

MUDr. Igor Bečár, Ing. Helena Psotová,

Počet neprítomných: 1

Ing. Jozef Mečiar,

 

Poslanecký návrh Ing. Mareka Vrbovského bol prijatý.

 

Uznesenie č. 2/2014 – IX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.    prerokovalo   

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb,

 1. B.     schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2014 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v predloženom a doplnenom znení.

 

Hlasovanie č. 16

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo B 4/2/2014 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 o spôsobe bezúročného splácania bytu, ateliéru a pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa

 

Uznesenie č. 2/2014 – X.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.      prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 o spôsobe bezúročného splácania bytu, ateliéru a pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa,

 1. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2014 o spôsobe bezúročného splácania bytu, ateliéru a pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa v predloženom znení.

 

Hlasovanie č. 17

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Jozef Mečiar,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

 

Materiál číslo B 5/2/2014 - Návrh na doplnenie obstarania zmien a doplnkov č. 2 územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa

 

Uznesenie č. 2/2014 – XI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

návrh na doplnenie obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č. 2 územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa,

 1. schvaľuje

obstarať spracovanie obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č. 2 územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek,

 1. C.    odporúča

primátorovi mesta uložiť prednostke, aby zabezpečila obstaranie spracovania obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č. 2 územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek.

T: 5. zasadnutie MsZ v roku 2014

 

Hlasovanie č. 18

Za hlasovalo: 12

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 7

Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

Počet neprítomných: 2

Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Mečiar,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo B 6/2/2014 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta - úprava nájomného v bytoch v domoch s opatrovateľskou službou

 

Uznesenie č. 2/2014 – XII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – úpravu nájomného v bytoch v domoch s opatrovateľskou službou,

B.     ruší

Uznesenie č. XVI. z 2. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, konaného
29. apríla 2004 dňom 30. apríla 2014.

 

 

 

 

 

Hlasovanie č. 19

Za hlasovalo: 11

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Helena Psotová,

Nehlasovalo: 7

Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

Počet neprítomných: 2

Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Mečiar,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo C 1/2/2014 - Vývoj rizík rozpočtu mesta k 28. 02. 2014

 

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej – doplniť do návrhu uznesenia písmeno C. mení v znení:

Uznesenie č. 3/2012 – VII. zo dňa 28. júna 2012, v časti C., v bode č. 2 tak, aby dlhodobé ciele boli vyhodnocované pri záverečnom účte.

 

Hlasovanie č. 20

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 5

Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Milena Veresová,

Počet neprítomných: 2

Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Mečiar,

 

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

 

Uznesenie č. 2/2014 – XIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

vývoj rizík rozpočtu mesta k 28. 02. 2014,

B.     berie na vedomie

vývoj rizík rozpočtu mesta k 28. 02. 2014,

 1. C.    mení

Uznesenie č. 3/2012 – VII. zo dňa 28. júna 2012, v časti C., v bode č. 2 tak, aby dlhodobé ciele boli vyhodnocované pri záverečnom účte.

T: pri predkladaní záverečného účtu

Hlasovanie č. 21

Za hlasovalo: 12

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 7

Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi,

Počet neprítomných: 2

Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Mečiar,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo C 2/2/2014 - Návrh cenníka za služby detských jasieľ

 

Uznesenie č. 2/2014 – XIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

návrh cenníka za služby detských jasieľ,

B.     schvaľuje

cenník za služby detských jasieľ s účinnosťou od 01. 07. 2014. 

Hlasovanie č. 22

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 3

Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,

Nehlasovalo: 3

Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor,

Počet neprítomných: 2

Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Mečiar,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo C 3/2/2014 - Určenie platu primátora mesta Šaľa

 

Uznesenie č. 2/2014 – XV. (na základe poslaneckého návrhu Ing. Mareka Vrbovského)

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.      prerokovalo  

plat primátora mesta Šaľa v súlade s § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení,

 

 

 1. B.       schvaľuje

plat primátora mesta Šaľa MUDr. Martina Alföldiho s účinnosťou od 01. 01. 2014 podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. vo výške 2 382,- Eur a zvýšený od 01. 05. 2014 podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o 10 % t. j. v celkovej výške 2 621,- Eur.

 

Hlasovanie č. 23

Za hlasovalo: 14

Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 3

Ing. Peter Andráši, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,

Nehlasovalo: 2

MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor,

Počet neprítomných: 2

Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Mečiar,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo C 4/2/2014 - Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa

 

Uznesenie č. 2/2014 – XVI. (na základe poslaneckého návrhu Ing. Heleny Psotovej)

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.    prerokovalo  

návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa,

 1. B.     schvaľuje 

odmenu vo výške 10 % z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie od
01. 07. 2013 do 31. 12. 2013.

 

Hlasovanie č. 24

Za hlasovalo: 14

Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

Ing. Peter Andráši, Mgr. Jozef Varsányi,

Nehlasovalo: 3

MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Milena Veresová,

Počet neprítomných: 2

Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Mečiar,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

 

Materiál číslo C 5/2/2014 - Návrh spôsobov riešenia reštrukturalizácie úverov

 

Uznesenie č. 2/2014 – XVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

návrh spôsobov riešenia reštrukturalizácie úverov,

 1. B.     schvaľuje

prijatie nového úveru za účelom prefinancovania existujúcich úverov v Prima banka Slovensko a.s. a UniCredit bank Slovakia a.s. vo výške súčtu existujúcich úverov a sankcie od Prima banky Slovensko, a. s. a ručenie za prijatý úver blankozmenkou.

 

Hlasovanie č. 25

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Marek Vrbovský,

Zdržalo sa: 1

Ing. Július Bujdák,

Nehlasovalo: 3

Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor,

Počet neprítomných: 2

Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Mečiar,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo D 24/2/2014 - Analýza všetkých športových klubov, občianskych združení, neziskových organizácií s priamym finančným dosahom na rozpočet mesta Šaľa

 

Uznesenie č. 2/2014 – XVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

analýzu všetkých športových klubov, občianskych združení, neziskových organizácií
s priamym finančným dosahom na rozpočet mesta Šaľa,

 1. schvaľuje

pravidlá zníženia resp. odpustenia nájomného, resp. režijných nákladov súvisiacich s prenechávaním majetku mesta do nájmu právnickým osobám na základe ich žiadosti.

 

Hlasovanie č. 26

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Milena Veresová,

Počet neprítomných: 5

Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo D 1/2/2014 - František Szetei, Nitrianska 1934/10, 927 05 Šaľa – žiadosť
o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Uznesenie č. 2/2014 – XIX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje,

že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 1. ide      o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zhodnotení nebytových      priestorov v majetku mesta Šaľa,
 2. zámer      prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený      v zmysle § 7
       ods. 8 VZN č. 11/2011 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta      v znení VZN
       č. 3/2012 a VZN č. 6/2012 a zverejnený dňa 25. 03. 2014,
 1. schvaľuje
 1. prenájom      nebytových priestorov o výmere 84,36 m² v sociálno-prevádzkovej      budove s tribúnou a bytom správcu na Futbalovom štadióne na      ulici Nitrianskej 1727/1 v Šali
       -Veči, zapísané na LV č. 1 v katastrálnom území Šaľa, ako časť      nehnuteľnosti na parcele č. 3967/12, za nájomné vo výške 630,60      Eur/rok/celá výmera a zálohy na režijné náklady spojené s užívaním vo      výške 100,00 Eur/mesiac, pre Františka Szeteiho, Nitrianska 1934/10, 927      05  Šaľa,
 2. technické      zhodnotenie nebytových priestorov v sociálno-prevádzkovej budove s tribúnou      a bytom správcu na Futbalovom štadióne na ulici Nitrianskej 1727/1 v Šali
       -Veči, realizované Františkom Szeteim, Nitrianska 1934/10, 927 05  Šaľa, vo výške stanovenej Znaleckým      posudkom č. 28/2013 znalcom Ing. Kristiánom Szekeresom, PhD., vo výške      13.309,78 Eur,
 3. zápočet      technického zhodnotenia oproti nájomnému v zmysle prílohy č. 4, pričom      prenajímateľ a nájomca v zmluve dohodnú spôsob prechodu technického      zhodnotenia
       do majetku mesta,
 4. dobu      nájmu na dobu určitú od 01. 05. 2014 do 02. 04. 2027, pričom prenajímateľ
       i nájomca môže vypovedať zmluvu pred uplynutím času s 3-mesačnou výpovednou      lehotou v súlade s § 9 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme      nebytových priestorov v znení neskorších zákonov,
 5. v prípade      ukončenia zmluvy, uzavretej na určitý čas, pred uplynutím času, nesplatenú      časť hodnoty technického zhodnotenia mesto uhradí nájomcovi.

 

Hlasovanie č. 27

Za hlasovalo: 11

Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

 

Proti hlasovalo: 1

Ing. Peter Andráši,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 4

Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Milena Veresová,

Počet neprítomných: 5

Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,

 

Podaná námietka o neplatnosti hlasovania.

 

Rozhodovanie o podanej námietke:

 

Hlasovanie č. 28

Za hlasovalo: 13

Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Peter Andráši,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor,

Počet neprítomných: 5

Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,

 

Opakované hlasovanie:

 

Hlasovanie č. 29

Za hlasovalo: 13

Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Peter Andráši, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor,

Počet neprítomných: 5

Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

 

 

 

Materiál číslo D 17/2/2014 - Ing. Elena Matajsová, Gagarinova 444/15, Šaľa; Miroslav Prekop, Gagarinova 444/15, Šaľa – prevod pozemku pod garážami na Vlčanskej ul. v Šali, časť parcely č. 1030/1

 

Uznesenie č. 2/2014 – XX. (na základe poslaneckého návrhu Ing. Petra Andrášiho)

Mestské zastupiteľstvo v Šali

schvaľuje

predaj nevysporiadaných pozemkov pod garážami, o ktoré prejavia záujem majitelia stavby na danom pozemku do konca roka 2015, v cene 11,- Eur/m², s výnimkou, ak je známa nejaká prekážka (siete).

 

Hlasovanie č. 30

Za hlasovalo: 8

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 3

Ing. Július Bujdák, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Zdržalo sa: 2

Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová,

Nehlasovalo: 1

Ing. Marián Kántor,

Počet neprítomných: 7

Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia (alternatíva A) v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.  prerokovalo

žiadosť o prevod pozemku pod garážami na Vlčanskej ul. v Šali, časť parcely č. 1030/1,

B. konštatuje,

že v zmysle § 2 ods. 5 písm. c) Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa,

C.  schvaľuje

   zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parcely registra C katastra nehnuteľnosti
č. 1030/1, zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Šaľa, spolu o výmere 68 m2, v cene 49,790 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 3 385,72 Eur, v zmysle geometrického plánu
č. 08/2014, overeného Okresným úradom v Šali, katastrálnym odborom, dňa 04. 02. 2014, pod číslom 35/2014, ide o novovytvorené parcely registra C, nasledovne:

-          pozemok, novovytvorená parcela č. 1030/50, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
22 m2 a novovytvorená parcela č. 1030/51, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
24 m2, spolu o výmere 46 m2, v cene 49,790 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 2 290,34 Eur v prospech Ing. Eleny Matajsovej, bytom Gagarinova 444/15, Šaľa, v celosti,

-          pozemok, novovytvorená parcela č. 1030/49, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
22 m2, v cene 49,790 Eur/m2, t.j. v celkovej cene cca 1 095,38 Eur v prospech Miroslava Prekopa, bytom Gagarinova 444/15, Šaľa, v celosti.

 

Hlasovanie č. 31

Za hlasovalo: 3

RSDr. Peter Gomboš, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 3

Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,

Zdržalo sa: 3

Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová,

Nehlasovalo: 5

Ing. Peter Andráši, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor,

Počet neprítomných: 7

Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,

 

Pri hlasovaní nebol dostatočný počet poslancov a hlasovanie sa opakovalo.

 

Opakované hlasovanie:

 

Hlasovanie č. 32

Za hlasovalo: 3

Ing. Július Bujdák, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,

Zdržalo sa: 5

RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová,

Nehlasovalo: 2

MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor,

Počet neprítomných: 7

Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,

 

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

Uznesenie č. 2/2014 – XXI. (alternatíva B)

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.    prerokovalo

žiadosť o prevod pozemku pod garážami na Vlčanskej ul. v Šali, časť parcely č. 1030/1,

 1. B.     schvaľuje

zverejniť zámer prevodu pozemku na Vlčanskej ul. v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 1030/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere spolu 68 m2, v zmysle geometrického plánu č. 08/2014, overeného Okresným úradom v Šali, katastrálnym odborom dňa 04. 02. 2014, pod číslom 35/2014, v katastrálnom území Šaľa, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta spočívajúceho v znížení kúpnej ceny z dôvodu predchádzajúcich predajov pozemkov v predmetnej lokalite v rovnakej cene, t. j. v cene 10,95 Eur/m2, v celkovej cene 744,60 Eur nasledovne:

 

-          pozemok, novovytvorená parcela č. 1030/50, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
22 m2 a novovytvorená parcela č. 1030/51, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
24 m2, spolu o výmere 46 m2, v cene 10,95 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 503,70 Eur v prospech Ing. Eleny Matajsovej, bytom Gagarinova 444/15, Šaľa, v celosti,

-          pozemok, novovytvorená parcela č. 1030/49, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
22 m2, v cene 10,95 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 240,90 Eur v prospech Miroslava Prekopa, bytom Gagarinova 444/15, Šaľa, v celosti.

 

Hlasovanie č. 33

Za hlasovalo: 10

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 3

Ing. Július Bujdák, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Marián Kántor,

Počet neprítomných: 7

Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo D 2/2/2014 - Ing. Ladislav Gáll a Ing. Zuzana Gállová, Vinohradnícka 149/1, Šaľa – prevod pozemku na Vinohradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

prevod pozemku na Vinohradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.     konštatuje,

že v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci:

 1. v zosúladení skutkového a právneho stavu užívanej časti pozemku, ktorý sa nachádza za oplotením stavby vo vlastníctve žiadateľov,
 2. v znížení kúpnej ceny z dôvodu predchádzajúcich predajov pozemkov za rovnakým účelom.

Zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 25. marca 2014.

C.    schvaľuje

zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Vinohradníckej ul. Šali, v zmysle geometrického plánu č. 02 – 07/2012, overeného Správou katastra pod č. 327/2012, pozemky v registri E katastra nehnuteľností, vedené na liste vlastníctva č. 7266, parcela číslo 1418/102, orná pôda o výmere 16 m2, parcela číslo 1418/103, orná pôda o výmere
40 m2, parcela číslo 1418/104, orná pôda o výmere 40 m2, parcela číslo 1418/105, orná pôda o výmere 40 m2, časť parcely číslo 1418/106, orná pôda o výmere 9 m2 a časť parcely číslo 1418/107, orná pôda o výmere 71 m2, spolu o výmere 216 m2 (ako novovytvorená parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 2833/72), v cene
5,00 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 1 080,00 Eur pre Ing. Ladislava Gálla a Ing. Zuzanu Gállovú, obaja trvale bytom Šaľa, Vinohradnícka ul. 149/1, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 34

Za hlasovalo: 11

Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

Ing. Peter Andráši, Ing. Marek Vrbovský,

Nehlasovalo: 1

Ing. Marián Kántor,

Počet neprítomných: 7

Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,

 

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

Skúšobné hlasovanie:

 

Hlasovanie č. 35

Za hlasovalo: 12

Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Peter Andráši,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Marián Kántor,

Počet neprítomných: 7

Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,

 

 

Procedurálny návrh Mgr. Júliusa Morávka – stiahnuť z rokovania všetky materiály, u ktorých je na prijatie uznesenia potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov

 

Hlasovanie č. 36

Za hlasovalo: 11

Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 2

Ing. Peter Andráši, Ing. Ivan Kováč,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Marián Kántor,

Počet neprítomných: 7

Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,

 

Procedurálny návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.

 

 

Procedurálny návrh Mileny Veresovej – vyhlásiť hlasovanie o materiáli číslo D 2/2/2014 za zmätočné a prerokovať aj tento materiál na ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

 

Hlasovanie č. 37

Za hlasovalo: 11

Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 2

Ing. Peter Andráši, Ing. Ivan Kováč,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Marián Kántor,

Počet neprítomných: 7

Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,

 

Procedurálny návrh Mileny Veresovej bol prijatý.

 

 

Materiál číslo D 3/2/2014 - HP centrum ESO, s.r.o., Hlavná 8, Šaľa – prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali, parcela číslo 890/4 – opätovná žiadosť

 

Uznesenie č. 2/2014 – XXII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

opätovnú žiadosť o prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali, parcela číslo 890/4,

B.     konštatuje,

že v zmysle § 2 ods. 5 písm. c) Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa,

C.    schvaľuje

zmluvný odplatný prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali, vedený v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, parcela číslo 890/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 418 m2, v katastrálnom území Šaľa, v cene 82,984 Eur/m2, v celkovej cene
34 687,31 Eur, pre spoločnosť HP centrum ESO, s.r.o., Hlavná 8, Šaľa, IČO 36273295, zastúpená konateľom Slavomírom Prílepkom.

 

 

 

Hlasovanie č. 38

Za hlasovalo: 11

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Marek Vrbovský,

Nehlasovalo: 2

RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor,

Počet neprítomných: 7

Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo D 12/2/2014 - Alžbeta Štefanovičová, Osloboditeľská 9807/10, Bratislava; Zoltán Čápka, Záhorácka 1934/65, Malacky; Slavomír Zuzčák, Vinohradnícka 222/4, Šaľa – nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku mesta na návrh darcov

 

Uznesenie č. 2/2014 – XXIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku mesta na návrh darcov,

B.     schvaľuje

prijatie daru vo forme nehnuteľného majetku, pozemkov pred rodinnými domami, pod verejným chodníkom a v zelenom páse, parcely registra C katastra nehnuteľností, v katastrálnom území Šaľa, č. 145/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 149 m2 a parcela č. 145/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 45 m2, vedené na liste vlastníctva č. 1334, od darcov:

-          Alžbeta Štefanovičová, Osloboditeľská 9807/10, 831 07  Bratislava, v podiele 1/3,

-          Zoltán Čápka, Záhorácka 1934/65, 901 01  Malacky, v podiele 1/3,

-          Slavomír Zuzčák, Vinohradnícka 222/4, 927 01  Šaľa, v podiele 1/3.

 

Hlasovanie č. 39

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek,
Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Marián Kántor,

Počet neprítomných: 7

Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

Materiál číslo D 14/2/2014 - Bytkomfort, s.r.o., SNP 9, 940 60  Nové Zámky – odpísanie pohľadávok

 

Uznesenie č. 2/2014 – XXIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na odpísanie pohľadávok,

 1. schvaľuje

trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok spojených s užívaním bytov, ktoré vznikli pred platnosťou a účinnosťou Mandátnej zmluvy uzavretej medzi mestom Šaľa a spoločnosťou Bytkomfort, s. r. o., t. j. prevzaté pohľadávky, ďalej z dôvodu úmrtia nájomcov, premlčaním pohľadávok, ktorých správca nemohol ovplyvniť, z dôvodu neefektívnosti vymáhania pohľadávok a z dôvodu exekútorom preukázanej nemajetnosti povinnej osoby, spolu vo výške 16 919,75 Eur v zmysle predloženého zoznamu, ktorý je prílohou tohto uznesenia.

 

Hlasovanie č. 40

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Marián Kántor,

Počet neprítomných: 7

Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo D 18/2/2014 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov časť parcely číslo 67/102 vo vlastníctve mesta Šaľa, za pozemky parcela číslo 3627/6 a parcela číslo 3627/7 vo vlastníctve spoločnosti SEHATEX, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 2/2014 – XXV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov časť parcely číslo 67/102 vo vlastníctve mesta Šaľa, za pozemky parcela číslo 3627/6 a parcela číslo 3627/7 vo vlastníctve spoločnosti SEHATEX, s.r.o.,

 1. schvaľuje

a)      zverejniť zámer na zámenu pozemkov v katastrálnom území Šaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 2 ods. 5 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia
č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku mesta v znení neskorších predpisov, spočívajúci v zosúladení skutkového a právneho stavu užívaných pozemkov, ktorý spočíva v doriešení majetkových vzťahov nasledovne:

 

 

 1. vo vlastníctve mesta Šaľa:

pozemok, časť parcely registra E katastra nehnuteľností číslo 67/102, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 106 m2, vedený na liste vlastníctva číslo 7266,
v zmysle geometrického plánu č. 16/2013, overeného Správou katastra Šaľa pod číslom 275/2013, ide o novovytvorenú parcelu registra C katastra nehnuteľností číslo 3626/31, zastavaná plocha a nádvorie, v hodnote 2 814,83 Eur,

 1. vo vlastníctve spoločnosti SEHATEX, s.r.o.:

pozemky, parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 3627/6, ostatná plocha o výmere 193 m2 a parcela číslo 3627/7, ostatná plocha o výmere 48 m2, vedené na liste vlastníctva číslo 3485, v hodnote 6 399,76 Eur,

b)      preplatiť náklady na vyhotovenie geometrického plánu vo výške cca 300 Eur (suma bude spresnená predložením dokladu) pre Petra Tótha, trvale bytom Lužná 2355/13, 927 05  Šaľa – Veča.

 

Hlasovanie č. 41

Za hlasovalo: 8

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 3

Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč,

Zdržalo sa: 1

Mgr. Július Morávek,

Nehlasovalo: 2

RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor,

Počet neprítomných: 7

Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo D 19/2/2014 - Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nehnuteľností v areáloch bývalej centrálnej kotolne CK 32 a bývalého skladu akcie „Z“ na Orechovej ul. v Šali – V.“ formou elektronickej aukcie

 

Uznesenie č. 2/2014 – XXVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.    prerokovalo

návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nehnuteľností v areáloch bývalej centrálnej kotolne CK 32 a bývalého skladu akcie „Z“ na Orechovej ul. v Šali – V.“ formou elektronickej aukcie,

 1. B.     schvaľuje
  1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nehnuteľností v areáloch bývalej centrálnej kotolne CK 32 a bývalého skladu akcie „Z“ na Orechovej ul. v Šali – V.“, podľa predloženého návrhu,
  2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch,

 

 

 

 1. členov súťažnej komisie:

-          MUDr. Jozef Grell, poslanec

-          Mgr. Július Morávek, poslanec

-          Ing. Peter Andráši, člen komisie ekonomickej

-          Mgr. Jozef Varsányi, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy

-          Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ

-          Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ

 1. predložiť informáciu o výsledku OVS na 3. zasadnutí mestského zastupiteľstva
  v r. 2014.

 

Hlasovanie č. 42

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, Ing. Marián Kántor,

Počet neprítomných: 6

Ing. Marián Antal, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo D 20/2/2014 - Návrh na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva - pozemok, parcela registra E katastra nehnuteľností číslo 312

 

Uznesenie č. 2/2014 – XXVII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Júliusa Morávka)

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

návrh na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva – pozemok, parcela registra E katastra nehnuteľností číslo 312,

B.     súhlasí

so zrušením a vysporiadaním podielového spoluvlastníctva – pozemok na Štúrovej ulici v Šali, ktorý je v spoluvlastníctve mesta, vedený v registri E katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva číslo 7455, parcela číslo 312, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 502 m2, v podiele 1/3, t. j. 167 m2, v zmysle návrhu spoločnosti Centrum S.A., s.r.o., so sídlom Námestie Svätej Trojice 855, 927 01  Šaľa, IČO: 35958847 (príloha k uzneseniu – návrh), za podmienok zachovania chodníka pre peších, ako vecné bremeno.          

 

Hlasovanie č. 43

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Marián Kántor,

Počet neprítomných: 6

Ing. Marián Antal, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo D 21/2/2014 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici Fraňa Kráľa v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť BRM 78 BIŽUTÉRIA s.r.o., so sídlom Hlavná 5, 927 01  Šaľa

 

Uznesenie č. 2/2014 – XXVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.    prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici Fraňa Kráľa v Šali – Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.     schvaľuje

zverejniť zámer prevodu pozemku na ulici Fr. Kráľa v Šali - Veči, vedený v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, časť parcely číslo 3080/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 2 135 m2 (výmera bude spresnená geometrickým plánom), v katastrálnom území Šaľa, v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že prevodom pozemku vo vlastníctve mesta sa prispeje ku skvalitneniu a rozšíreniu služieb obyvateľstvu v navrhovanom Medicínsko-obchodnom centre, v cene 45,50 Eur/m2, v celkovej cene 97 142,50 Eur, pre spoločnosť BRM 78 BIŽUTÉRIA s.r.o., so sídlom Hlavná 5,
927 01  Šaľa, IČO: 45892695.

 

Hlasovanie č. 44

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Marián Kántor,

Počet neprítomných: 6

Ing. Marián Antal, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

 

Materiál číslo D 23/2/2014 - OZ Zatúlané psíky Šaľa, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 719 – návrh riešenia na vhodnú lokalitu pre útulok pre opustené zvieratá

 

Uznesenie č. 2/2014 – XXIX. (na základe poslaneckého návrhu Mgr. Júliusa Morávka)

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.    prerokovalo

návrh riešenia na vhodnú lokalitu pre útulok pre opustené zvieratá,

 1. odporúča

pripraviť materiál, ktorý bude obsahovať analýzu nákladov a riešenie v rámci rozpočtu na rok 2014.

T: zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 26. 06. 2014

 

Hlasovanie č. 45

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Marián Kántor,

Počet neprítomných: 6

Ing. Marián Antal, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

Materiál číslo F 1/2/2014 - Zmluva o poskytovaní služieb č. 91/2014 „Čistenie autobusových zastávok, uličných vpustí, nádrží artézskych studní a zber a vývoz odpadu z malých smetných nádob“ 

 

Uznesenie č. 2/2014 – XXX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

zmluvu o poskytovaní služieb č. 91/2014 uzatvorenú na „Čistenie autobusových zastávok, uličných vpustí, nádrží artézskych studní a zber a vývoz odpadu z malých smetných nádob“,

B.     berie na vedomie

a)      výsledok priameho rokovacieho konania – podlimitná zákazka s názvom „Čistenie autobusových zastávok, uličných vpustí, nádrží artézskych studní a zber a vývoz odpadu z malých smetných nádob“,

b)     Zmluvu o poskytovaní služieb č. 91/2014 uzatvorenú v zmysle § 269 odst. 2, v nadväznosti na § 261 Obchodného zákonníka na poskytnutie služieb s názvom „Čistenie autobusových zastávok, uličných vpustí, nádrží artézskych studní a zber
a vývoz odpadu z malých smetných nádob“ s Ing. Ivan Kováč – IMK, so sídlom
Nová 2, 927 05  Šaľa, IČO: 11972360.

 

 

 

Hlasovanie č. 46

Za hlasovalo: 12

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová,

Počet neprítomných: 6

Ing. Marián Antal, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení