Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 04.05.2010 - 08:56  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:30  //  zobrazené: 1515

02/2010 mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 02m/2010  |  dátum konania: 29.04.2010  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Doplnenie bodu č. 8 „Rekonštrukcia miestnych komunikácií – ul. Hollého v Šali – Veči, ul. Záhradnícka v Šali“ - nariadenie verejného obstarávania - materiál číslo 8/M2/2010

Za hlasovalo: 13
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 12
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Hlasovanie č. 2
Doplnenie bodu č. 9 Patrik Polák, Šaľa, Nádražná č. 710/1 – opätovná žiadosť o prenájom pozemku s následným odkúpením - terasa – ústna informácia 9/M2/2010

Za hlasovalo: 14
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Hollý,
Počet neprítomných: 10
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,

Hlasovanie č. 3
Hlasovanie o programe ako celku

Za hlasovalo: 15
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 10
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,

Hlasovanie č. 4
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 11
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
RSDr. Peter Gomboš, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,
Nehlasovalo: 1
Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 10
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,

Hlasovanie č. 5
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 12
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 9
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,

Pri hlasovaní nebol dostatočný počet poslancov a hlasovanie sa opakovalo.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 16
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 9
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,

Materiál číslo 1/M2/2010 - Komunitný plán sociálnych služieb pre seniorov pre mesto Šaľa s víziou rozvoja služieb pre roky 2010 – 2015

Uznesenie č. M2/2010 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
materiál – Komunitný plán sociálnych služieb pre seniorov pre mesto Šaľa s víziou rozvoja služieb pre roky 2010 - 2015,
B. schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb pre seniorov pre mesto Šaľa s víziou rozvoja služieb pre roky 2010 – 2015.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 16
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 8
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,

Materiál číslo 2/M2/2010 - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci výzvy ROP -2.1c-2010/02 opatrenia  2.1c – Budovanie nových zariadení sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately Regionálneho operačného programu na realizáciu projektu „Domov dôchodcov Šaľa.“

Uznesenie č. M2/2010 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
schvaľuje:
a)  predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP -2.1c-2010/02 ROP za účelom realizácie projektu „Domov dôchodcov Šaľa.“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Šaľa a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia 2007 - 2013;
b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j.
vo výške 107 965,26 eur.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 16
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 8
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,

Materiál číslo 3/M2/2010 - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP 4.1a-2010/01, opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel Regionálneho operačného programu na realizáciu projektu „Šaľa – Veča CENTRUM – revitalizácia.“

Uznesenie č. M2/2010 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2010/01 ROP za účelom realizácie projektu „Šaľa – Veča CENTRUM – revitalizácia“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Šaľa a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaľa  a okolia 2007-2013;
b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t. j. vo výške 20 235,72 EUR.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,
Nehlasovalo: 2
Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 6
MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,

Materiál číslo 4/M2/2010 - Návrh na zmenu Uznesenia  č. 5/2009 - XIV. z 5. riadneho zasadnutia Mestského  zastupiteľstva v Šali zo dňa 10. septembra 2009 (vo veci schváleného zmluvného odplatného prevodu budovy COV vrátane pozemku)

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického – vyňať z prílohy č. 1 NP Blok A priestory označené A1.13 až A1.40

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Milena Veresová,

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý.

Uznesenie č. M2/2010 – IV. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Belického)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu Uznesenia č. 5/2009-XIV. z 5. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 10. septembra 2009,
B. konštatuje,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 písm. d 3) VZN č. 9/2000, o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta v znení Dodatku č. 1 a VZN č. 10/2009,
C. schvaľuje
zmenu Uznesenia č. 5/2009-XIV. z 5. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa
10. septembra 2009 takto:
- ruší sa doterajšia časť B. schvaľuje a nahrádza sa novou časťou nasledovne:
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľností vedených v KN C na LV č. 1 pre  k. ú. Šaľa:
- nebytových priestorov v prevádzkovej budove súp. č. 1854 (budova COV) na parc.
č. 3080/18
- pozemku, parc. č. 3080/18, zastavaná plocha o výmere 4 348 m2,
v zmysle „Zamerania skutkového stavu objektu „COV“ na Hollého ulici v Šali“ vypracovaného Ing. Líviou Porubskou, aut. ing. a príloh č. 1 až 10 k tomuto uzneseniu, vypracovaných Mgr. Ing. Margitou Pekárovou, v ktorých sú vyznačené jednotlivé odpredávané nebytové priestory, s veľkosťou podlahovej plochy, menami právnických (fyzických) osôb ako kupujúcich, kúpnou cenou a  relatívnymi a  absolútnymi spoluvlastníckymi podielmi na spoločných častiach, príslušenstve, zariadeniach a pozemku, prislúchajúcimi k jednotlivým nebytovým priestorom,
D. poveruje
primátora mesta podpísať Zmluvu o zriadení záložného práva na prevádzajúce sa nebytové priestory v prospech príslušnej banky pre tých kupujúcich, ktorí uhradia kúpnu cenu z úverových zdrojov.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Peter Hollý,
Zdržalo sa: 2
Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Milena Veresová,

Materiál číslo 5/M2/2010 - Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2010 a návrh na zloženie komisií -

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického  – obstarať všetky plánované práce na rekonštrukciu ZŠ P. Pázmanya v rokoch 2010 a 2011 v rámci jedného verejného obstarávania,

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 3
Mgr. Jozef Belický, Ing. Peter Hollý, Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 6
MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča – doplniť ako ďalšieho člena do komisie OPIS – informatizácia Ing. Františka Botku a do komisie rekonštrukcia mestských komunikácií
J. Hollého a Záhradnícka doplniť ako ďalšieho člena Mgr. Jozefa Varsányiho,

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Mgr. Jozef Belický, Ing. Peter Hollý, Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 6
MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 6
Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 6
MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,

Hlasovanie bolo vyhlásené za zmätočné.

Poslanecký návrh Ing. Františka Botku – navrhol zloženie komisie pre obstarávanie rekonštrukcie ZŠ Pázmanya nasledovne:
Ing. Helena Psotová
Mgr. Jozef Varsányi
Ing. František Botka
Ing. Ľubomír Stredanský
Margita Simighová
Ing. Elena Matajsová
Ing. Ingrid Čermáková

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Peter Hollý, Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 6
MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,

Uznesenie č. M2/2010 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
návrh plánu verejného obstarávania na rok 2010 a návrh na zloženie komisií,
B. schvaľuje
1. plán verejného obstarávania na rok 2010 so začlenením schválených poslaneckých návrhov,
2. zloženie komisií so začlenením schválených poslaneckých návrhov,
C. ukladá
obstarať všetky plánované práce na rekonštrukciu ZŠ P. Pázmanya v rokoch 2010 a 2011 v rámci jedného verejného obstarávania,
D. určuje
zloženie komisie pre obstarávanie rekonštrukcie ZŠ Pázmanya:
Ing. Helena Psotová
Mgr. Jozef Varsányi
Ing. František Botka
Ing. Ľubomír Stredanský
Margita Simighová
Ing. Elena Matajsová
Ing. Ingrid Čermáková

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Peter Hollý, Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 6
MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,

Materiál číslo 6/M2/2010 - Informácia ohľadom plnenia Uznesenia č. 7/2009- XXIV. zo 7. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 10. decembra 2009 (vo veci schválenej kúpy pozemkov od spoločností SCB s.r.o. a MERUS s.r.o.)

Uznesenie č. M2/2010 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu ohľadom plnenia Uznesenia č. 7/2009 - XXIV. zo 7. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 10. decembra 2009,
B. berie na vedomie
1. postup MsÚ pri príprave podkladov potrebných na uzatvorenie KZ na kúpu pozemkov vedených na LV č. 6045 a LV č. 5917 v zmysle Uznesenia č. 7/2009 - XXIV. zo dňa 10. decembra 2009,
2. návrh ďalších postupových krokov v zmysle predloženej dôvodovej správy,
C. poveruje
primátora mesta podpísať návrh kúpnych zmlúv č. 30/2010 a č. 31/2010 v predloženom znení.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 11
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Peter Hollý,
Zdržalo sa: 5
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 2
Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 6
MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,

Materiál číslo 7/M2/2010 - Zníženie kúpnej ceny pozemku č. 1, parc. č. 614/46 na individuálnu výstavbu rodinného domu na Záhradníckej ul. v Šali

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej – rokovať so správcami sietí o aktualizácii digitálnej technickej mapy mesta Šaľa.
T: október - november 2010 (na základe schválených termínov MsZ v II. polroku 2010)
Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 6
MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

Uznesenie č. M2/2010 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zníženie kúpnej ceny pozemku č. 1, parc. č. 614/46 na individuálnu výstavbu rodinného domu na Záhradníckej ul. v Šali,
B. ruší
 uznesenie MsZ č. 1/2010 – XXIII. v časti B 1,
C. schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod pozemku č. 1 na individuálnu výstavbu rodinného domu na Záhradníckej ulici v Šali, parc. č. 614/46 o výmere 797 m2, pre víťazov ponukového konania:
- Ing. Dalibora Hajdučíka, trvale bytom Žiar n/Hronom, A. Štefanku 8, v podiele 1/2,
- Mgr. Silviu Hajdučíkovú rod. Lovászovú, trvale bytom Šaľa, Dózsova 65, v podiele 1/2,
v cene 56 Eur/m2, t.j. v celkovej sume 44 632 Eur, zníženej o náklady na prekládku elektr. káblovej NN prípojky vo výške 4 072 Eur, t. j. výsledná kúpna cena je 40 560 Eur,
(50,89 Eur/m2) s tým, že v kúpnej zmluve budú zakotvené nasledovné podmienky:
- dodržanie účelu odkúpenia pozemku – individuálna výstavba rodinného domu,
- zmluvná pokuta pre prípad nedodržania účelu odkúpenia pozemku,
- záväzok rešpektovať a na vlastné náklady preložiť ďalšie jestvujúce inžinierske siete nachádzajúce sa na pozemku,
D. ukladá
rokovať so správcami sietí o aktualizácii digitálnej technickej mapy mesta Šaľa.
T: október - november 2010 (na základe schválených termínov MsZ v II. polroku 2010)
Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Jozef Mečiar, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 6
MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,

Materiál číslo 8/M2/2010 - „Rekonštrukcia miestnych komunikácií – ul. Hollého v Šali – Veči, ul. Záhradnícka v Šali“ - nariadenie verejného obstarávania

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča - v zmysle už schváleného plánu verejného navrhol doplniť do komisie Mgr. Jozefa Varsányiho

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.

Uznesenie č. M2/2010 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. nariaďuje
vykonať verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Rekonštrukcia miestnych komunikácií – ul. Hollého v Šali – Veči, ul. Záhradnícka v Šali“,
B. zriaďuje
komisiu na vyhodnotenie ponúk v zložení:
Mgr. Jozef Belický
Ing. Jozef Husárik
Ing. Miroslav Polónyi
Ing. Ľubomír Stredanský
Ján Kmeťo
Mgr. Jozef Varsányi
Ing. Ingrid Čermáková
Margita Simighová
Miroslav Poliček
Ing. Elena Matajsová

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,

Materiál číslo 9/M2/2010 - Patrik Polák, Šaľa, Nádražná č. 710/1 – opätovná žiadosť o prenájom pozemku s následným odkúpením - terasa

Uznesenie č. M2/2010 – IX. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Jozefa Mečiara)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
opätovnú žiadosť o prenájom pozemku s následným odkúpením – terasa,
B. odporúča
Výboru mestskej časti č. 2 prerokovať žiadosť Patrika Poláka a na rokovanie prizvať žiadateľa aj zástupcu odporcov (občanov podpísaných pod petíciu) a svoje stanovisko predložiť na 3. riadne rokovanie MsZ v roku 2010.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 11
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Zdržalo sa: 6
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica,
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 6
MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,

Prílohy