Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 24.03.2022 - 14:00  

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2022

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2022
17:01

Poslanci vyčerpali program rokovania, ale verejnosť m možnosť vystúpiť až o 17-tej. Nikto z verejnosti neprišiel, končí sa zasadnutie.

15:02

Aj šiesty materiál poslanci schválili, pokračujú s časťou F - právne záležitosti. Materiál sa týka zmluvy ohľadne zberu, zhodnotenia kuchynského odpadu, poslanci materiál schválili. 

14:58

Piaty materiál v tejto kategórii - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ronalda Špendlu nebol schválený, proti bolo 15 poslancov.

14:54

Poslanci postupne schvaľujú majetkové záležitosti, schválili už štyri zo šiestich materiálov z tejto kategórie.

14:50

Nasledujú materiály z kategórie "D - majetkové záležitosti". 

14:49

Prednostka predkladá návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa. Do diskusie sa neprihlásil nikto z poslancov, poslanci schválili odmenu vo výške 10% platu hlavnej kontrolórky. Hlavná kontrolórka mesta Šaľa má v súčasnosti schválený plat vo výške zákonom stanovenej hranice bez mesačnej odmeny.

14:44

Správu o vývoji hospodárenia k 31.12.2021 poslanci tiež schválili. 

14:43

Ďalší bod je návrh novelizácie interného predpisu mesta "Rokovací poriadok MsZ v Šali". Zmena sa týka času, kedy sa môže verejnosť vystúpiť pred mestským zastupiteľstvom. Doposiaľ mohla verejnosť vystúpiť o 17-tej hodine, zmenilo sa to na 16-tu hodinu. Poslanci návrh schválili. 

14:41

Poslanci schvaľujú jednotlivé zmeny jednotlivo, napokon schválili materiál ako celok. Uznesenie poslanci schválili.

14:38

Ďalší materiál je návrh na obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta. V návrhu je päť zmien. Jedna zmena je v lokalite Hetméň, ide o rozvojový zámer na bývanie. Druhá zmena sa týka Ulice Hospodárskej. Tretia zmena je od spoločnosti Dusla. Štvrtá zmena vychádza od odborných zložiek mesta - ide o Peknú cestu, zadefinovanie parciel v blízkosti Kráľovej nad Váhom. Piata zmena je na ľavom brehu rieky Váh. Celý materiál je k dispozícii na webovej stránke mesta: https://sala.sk/clanok/3-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2022 

Do diskusie sa prihlásil poslanec T. Mészáros - pýta sa, akú máme páku voči investorom, aby dodržali to, čo sľúbia.

R. Andráši ako predseda komisie hovorí, že každý jeden bod na komisii odsúhlasili. Len by chceli vidieť jednotlivé projekty pred schválením realizácie. 

 

14:25

K správe, ktorú predkladá halvná kontrolórka, sa neprihlásil nikto do diskusie, poslanci pokračujú správou o plnení uznesení.

14:24

Začína sa časť interpelácie. Písomne podali interpeláciu Lacková, Mészáros a Rehák. Do diskusie sa nikto neprihlásil a poslanci pokračujú  Správou z kontroly útvaru hlavnej kontrolórky. 

14:21

Prítomných je 18 poslancov, ospravedlnení je Bartošovič, Grell a Farkašová. 

14:02

O chvíľu sa začína tretie zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>