Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 14.05.2020 - 13:51  

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
17:09

Keďže sa z verejnosti nikto neprihlásil, týmto bodom končí 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali. Podrobnosti z dnešného zasadnutia nájdete v zápisnici, ktorá bude uverejnená na webovej stránke mesta Šaľa.

17:06

Po prestávke nasledujú majetovkové záležitosti. V tejto časti sa dnes nebude rokovať o bode D5, D6, D9, D10 a D11. Do materiálu bol doplnený bod D12. Všetky materiály nájdete tu: https://sala.sk/clanok/3-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2020

D1 - prevod pozemku na ul. Švermova v Šali - schválené

D2 - zámena pozemku vo vlastníctve mesta - schválené

D3 - prevod pozemku na ul. Švermova v Šali - schválené

D4 - zámena pozemkov v lesoparku v medzihrádzovom priestore vo vlastníctve Roľníckeho družstva Šaľa - schválené

D7 - židosť o nájom pozemkov vo vlastníctve mesta - schválené

D8 - návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta - schválené

D12 - návrh na úpravu ceny nájmu za účelom zriadenia terasy pri jestvujúcej prevádzke - schválené

16:32

Nasleduje prestávka.

16:31

Nasleduje ďalší doplnený bod programu, a to úprava odmeňovania poslancov a primátora mesta.

Primátor mesta Šaľa už poukazuje od mesiaca apríl 10% platu na zriadený účet, na ktorý budú finančnými prostriedkami prispievať aj poslanci mesta.

15:52

Referentka RPaVO Margita Simighová predkladá doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2020. Do plánu verejného obstarávania na rok 2020 sa navrhuje doplniť zákazka s nízkou hodnotou, a to dodávka a montáž nafukovacej tenisovej haly. Predmet zákazky bude financovaný čiastočne z finančných prostriedkov, ktoré poskytne Tenisový klub Šaľa na tento účel a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Ekonomická komisia neodporúča tento bod schváliť

Do diskusie sa prihlásil poslanec T. Baran. Podľa jeho názoru by sme v tomto prípade mali s týmto počkať, kým sa situácia upokojí. Aj preto k tomu tak pristúpila ekonomická komisia.

Primátor hovorí, že klub zo svojich finančných prostriedkov je pripravený financovať halu sumou vo výške 40 000 eur.

Poslanec T. Baran má faktickú poznámku a tým mení svoj pohľad na tento bod.

Poslanec Krištof navrhuje procedurálny návrh, a to stiahnuť tento bod z programu. Tento návrh bol schválený.

Materiál bol teda z rokovania stiahnutý a bude sa o ňom rokovať na ďalšom zastupiteľstve.

15:32

Prednostka MsÚ Jana Nitrayová predkladá návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019. Prednostka hovorí, že vzhľadom ku ekonomickej situácii akej mesto čelí sa hlavná kontrolórka rozhodla neprijať odmenu. Prednostka MsÚ v Šali preto sťahuje tento bod z programu.

15:29

Toto uznesenie bolo prijaté.

15:26

Primátor mesta Šaľa požiadal o slovo v ďalšom bode. Šírenie ochorenia COVID-19 prinieslo mestu náklady súviasiace s dezinfenkciou mesta, priestorov, verejných priestranstiev, ihrísk, autobusov, nákupu dezinfekčných prostriedkov a rúšok. Mesto bolo povinné tieto opatrenia vykonať, a to aj na základe nariadení vlády. Mesto robilo všetko preto, aby boli občania chránení. Občania na začiatku vypuknutia pandémie taktiež žiadali maximálne služby týkajúce sa ochrany obyvateľov. A to mesto stálo nemalé finančné prostriedky. Rozpočet, ktorý bol na rok 2020 schválený sa vzhľadom k uvedenému nenapĺňa, tak ako to bolo naplánované. Mesto sa momentálne pripravuje na zlé časy, keďže príjmy z predaja majetku sa pravdepodobne neudejú, nájomcovia nebudú schopní naplno platiť nájomné. Mnoho občanov prišlo o prácu, mnoho občanov postihlo zníženie platov. Mesto muselo pristúpiť k tomu, aby sa znížili kapitálové výdavky. Mesto sa momentálne snaží ušetriť maximálne množstvo finančných prostriedkov. Aj napriek tomu nie je možné už zastaviť rekonštrukciu Kultúrneho domu v Šali, ktorý sa rekonštruovať bude. Ďalšia rekonštrukcia sa týka ZŠ Ľ. Štúra, ktorá je financovaná aj z envirofondu a mesto robí všetko preto, aby získalo aj nórske fondy. Mesto ďalej muselo pristúpiť k zníženiu bežných výdavkov a k zníženiu miezd zamestnancov mesta o 10 percent. Bohužiaľ, toto opatrenie bolo mesto nútené taktiež prijať. Mzdy boli zamestnancom znížené už v mesiaci apríl. Podľa slov primátora, však ani tieto opatrenia nemusia stačiť k tomu, aby sa schodok, ktorý je, vyrovnal. V čase pred mesiacom, by bol dal každý jeden občan euro za to, aby bol chránený. Dnes sa situácia o niečo ukľudnila a my musíme byť pripravený na to, že v každej jednej oblasti pocítime nedostatok finančných prostriedkov.

Vedúca OEaP Alena Kiácová predkladá materiál týkajúci sa vývoja hospodárenia mesta k 31. marcu 2020. Materiál obsahuje údaje plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu k 31. marcu 2020. Mesto Šaľa za obdobie mesiacov január až marek 2020 dosiahlo schodok rozpočtu vo výške 108 780 eur. Hoci bol rozpočet mesta na rok 2020 navrhnutý po dôslednej analýze ako príjmovej, tak aj výdavkovej časti, okolnosti, ktoré sa stali v dôsledku vypuknutia pandémie koronavírusu nikto nepredpokladal. Mesto Šaľa predpokladá výpadok len na podielových daniach pri poklese HDP o 7 percent na úrovni približne 1 milión eur. Mestu sa okrem toho znížia príjmy z prenájmu majetku a predpokladá sa pokles ostatných daňových príjmov. Mesto intenzívne pracuje na zmierňovaní ekonomických následkov pandémie. Pristúpilo sa k výraznému obmedzeniu bežných výdavkov, kde bolo súčasťou napríklad aj zníženie platov zamestnancov mesta o 10 percent. a k obmedzeniu investičných výdavkov. Na júnové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali bude pripravený materiál s možnými scenármi vývoja a alternatívami ich  riešenia v závislosti od ďalších prognóz vývoja slovenskej ekonomiky a prijatých opatrení štátu.

15:03

Referentka OSaKČ Eliška Vargová predkladá správu o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 - 2020 za rok 2019. Správa obsahuje vyhodnotenie plnenia stanovených všeobecných ukazovateľov a špecifických merateľných ukazovateľov za rok 2019. Systém monitorovania PHSR ukladá okrem vyhodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov aj realizáciu dotazníkových prieskumov. Dotazníkové prieskumy názorov, spokojnosti a potrieb obyvateľov týkajúcich sa poskytovaných služieb v meste Šaľa, kultúry, životného prostredia a života v meste ako miesta pre bývanie s hodnotením roka 2019 sa realizovali začiatkom roka 2020 formou online zverejnených dotazníkov, ale aj za pomoci základných škôl a sociálnych zariadení v našom meste. Dotazník bol k dispozícii aj v klientskom centre MsÚ. Vyhodnotenie dotazníkov a ostatné potrebné údaje nájdete v materiáloch: https://sala.sk/clanok/3-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2020

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Farkašová, ktorá reaguje na dotazníky, že sa nezapojilo mnoho respodentov a tým pádom, či sa nepremýšľalo o tom, ako zmeniť vypĺňanie dotazníkov inou formou, aby ich vypĺňalo, čo najviac ľudí.

Referentka Eliška Vargová hovorí, že dotazníky boli prerokované v komisii v roku 2015. Toto bol výsledok vtedajšieho mestského zastupiteľstva a komisií. Do budúceho obdobia plánujeme prehodnotiť otázky. Dotazníky na druhú stranu boli k dispozícii aj v papierovej forme aj v elektronickej forme.

Primátor hovorí, že dotazníky sú skvelou spätnou väzbou na rôzne oblasti života v meste.

Toto uznesenie bolo schválené.

14:56

Vedúca OSMaZM Margita Pekárová predkladá návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Šaľa, ktorý sa týka prevádzkového poriadku pohrebísk v Šali. K predloženiu návrhu VZN sa pristúpilo z dôvodu komplexnej úpravy po novele zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a v súlade so zisteniami hlavného kontrolóra mesta Šaľa. Návrh VZN upravuje možnosť ukončenia zmluvy o nájme hrobového miesta počas jej účinnosti, po uplynutí tlecej doby a podrobne sa upravili aj činnosti, ktoré sú zakázané vykonávať v ochrannom pásme pohrebísk a zároveň sa doplnilo v súlade s odporúčaním hlavného kontrolóra aj ustanovenie o kontrole a sankciách. Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Toto uznesenie bolo schválené.

 

14:55

Referentka OSaKČ Gabriela Braníková predkladá informáciu o predloženej žiadosti mesta Šaľa o NFP na realizáciu projektu ,,Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien,“  financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 a Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021, Program SK-Klíma, Správca programu MŽP SR. Materiál obsahuje informáciu, že mesto Šaľa sa uchádza o granty žiadosťou o projekt s názvom ,,Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien," a to v rámci programu SK-Klíma v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o projekt Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach prostredníctvom Nórskych grantov 2014-2021. V rámci podanej žiadosti o projekt bolo povinnosťou stanoviť počiatočné a cieľové hodnoty, ktorých hlavným indikátorom je zníženie emisií CO2 v tonách. Projekt zahŕňa zvýšenie energetickej efektívnosti budovy ZŠ Ľ. Štúra, revitalizáciu lesoparku v medzihrádzovom priestore, areálovú dažďovú kanalizáciu v ZŠ Ľ. Štúra. Okrem toho bude výstupom projektu aj strategický materiál, ktorý bude predložený mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie, a to Akčný plán na zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy pre mesto Šaľa. Plánovaný termín realizácie projektu je v lehote 36 mesiacov. Začiatok realizácie bude závisieť od termínu vyhodnotenia schválených žiadostí, od uzavretia zmluvy so správcom programu a s dobou trvania verejného obstarávania.

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Farkašová, ktorá sa pýta na zoznam projektov, kde sa nachádza ZŠ Ľ. Štúra a pýta sa aký je tam problém, či ide o problém dažďovej vody.

Toto uznesenie bolo prijaté.

14:52

Referentka RPaVO Margita Simighová predkladá Správu o verejných obstarávaniach zadaných mesto Šaľa k 20. aprílu 2020. Za obdobie od 2. januára 2020 až 20. apríla 2020 boli zadané podlimitné zákazky, a to zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľ. Štúra a zákazky s nízkou hodnotou, a to údržba a opravy cestných uličných vpustí a poklopov na MK v meste Šaľa, Wifi pre teba Šaľa  - dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mesta Šaľa, nákup hygienických zariadení ako zásobníky na utierky, toaletný papier, dávkovače mydla, osviežovače vrátane montáže, servisu a dodávka spotrebného materiálu, náplní a oprava výtlkov na MK v meste Šaľa. Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Toto uznesenie bolo prijaté.

14:51

Prednostka MsÚ v Šali Jana Nitrayová predkladá Správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva. Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Táto správa bola prijatá.

14:49

Skončila časť interpelácie poslancov. Na písomné interpelácie dostanú poslanci včas odpoveď. Hlavná kontrolórka Alžbeta Sedliačiková predkladá Správu z kontrol vykonaných ÚHK. Vykonali sa dve kontroly, a to kontrola pohrebísk, o čom dnes ešte poslanci budú rokovať a kontrola zmluvy, ktorá sa týka zimnej údržby. Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Toto uznesenie bolo schválené.

 

14:45

Primátor ešte pripomína, že mesto plánuje parkovacie miesta rozširovať, aby parkovacie miesta dostali aj tí občania, ktorí v tejto chvíli miesta nedostali. K tomuto ešte budú musieť byť vypracované potrebné materiály.

Poslanec T. Mészáros sa pýta na to ako pandémia ovplyvnila ekonomickú situáciu týkajúcu sa rekonštrukcie ciest.

Primátor odpovedá, že k tomuto bodu sa dnes podrobnejšie ešte dostaneme v bode C1. Primátor ešte hovorí, že mesto sa plánovalo zapojiť do projektu, ktorý zahŕňa taktiež rekonštrukciu ciest. Tento projekt, ale nemožno začať. Čo sa týka údržby ciest z mestského rozpočtu, pandémia ovplyvnila aj tieto finančné prostriedky. Koronavírus žiaľ ovplyvnil celú ekonomickú situáciu mesta, ku ktorej sa dnes ešte vrátime.

Poslankyňa Farkašová sa pýta na nádoby na komunálny odpad v centre mesta, ktoré podľa jej názoru sa nejavia ako nádoby, ktoré sa hodia do centra mesta. Ďalej sa pýta na terasu v centre mesta, ktorá sa vo väčšej časti nachádza na trávnatej ploche a tým pádom je táto trávnatá plocha poškodená.

Primátor hovorí, že nádoby v centre mesta nie sú mestské. Vyžiadal si ich tam jeden podnikateľ. Mesto tento problém bude riešiť a bude to riešiť s príslušným podnikateľom.

14:36

Nasleduje čast interpelácie poslancov. Písomne podali interpelácie poslanci: P. Andráši, P. Jaroš, D. Jarošová a Molnár.

Poslanec Grell sa pýta, na priehradu, ktorá je zavretá pre cyklistov, či by nebolo možné ju otvoriť. Ďalej hovorí, že sa naň ho obrátil jeden občan mestskej časti Kilič, ktorý žiada aby sa v tejto mestskej časti taktiež vykonávali údržby tak ako v meste Šaľa.

Primátor Šale Jozef Belický odpovedá, že čo sa týka mestskej časti Kilič, tento problém už bol vyriešený.

P. Andráši sa pýta na vyplatenie permanentiek z plavárne.

Primátor odpovedá, že finančné prostriedky vyplatené budú, aj napriek tomu, že robíme všetko preto, aby sa plaváreň čoskoro otvorila.

P. Andráši sa ďalej pýta v akom stave je dopravný generel.

Primátor odpovedá, že dopravný generel bude zaradený do ďalšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva.

P. Andráši sa ešte pýta na parkovacie miesta vo Veči. Či sa prideľovali podľa žiadostí alebo na základe losovania.

Primátor odpovedá, že sa prideľovali oboma spôsobmi. V prvom rade boli uprednostnení žiadatelia ZŤP a potom podľa toho, ako prichádzali ďalšie žiadosti. Losovalo sa v takom prípade, že ak na dané miesto prišlo viacej žiadostí v jeden deň, tak sa z týchto žiadostí losovalo dané miesto. Všetci, ktorí mali parkovacie miesta aj predtým, boli na všetko upozornení. Primátor ďalej zdôrazňuje, že miesta boli určené obyvateľom a udeľujú sa parkovacie miesta na základe trvalého pobytu.

 

 

14:26

Primátor Jozef Belický sa ešte pred ďalšími bodmi programu prihovára poslancom o tom, že dnes sme sa na zasadnutí Mestského zastupiteľstva museli stretnúť za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení. Koronavírus ohrozil celé Slovensko. Zároveň hovorí, že na území nášho okresu bolo evidovaných 7 prípadov. V meste Šaľa sme nezaznamenali ani jedného pozitívne nakazaného občana. Primátor vyzdvihuje všetkých, vďaka ktorým, je situácia v našom meste taká aká je. Primátor ďakuje všetkým občanom, zamestancom verejnej správy, ktorí sa podieľali na distribúcii rúšok a potravín, hasičom, záchranárom, polícii, podnikateľom, ktorí mestu pomáhajú v týchto ťažkých časoch, poďakovanie patrí aj všetkým seniorom, úradníkom, ktorí počas celého obdobia poskytovali služby občanom, učiteľom a poslancom, ktorí okamžite súhlasili s pomocou a distribuovali ochranné pomôcky všetkým občanom, ktorí si ich nevedeli zaobstarať sami. Momentálne nás čaká obdobie kedy sa musíme kvôli pandémie vysporiadať s ťažkou ekonomickou situáciou. Primátor praje mestu Šaľa, aby sa nákaza koronavírusu naďalej vyhýbala našemu mestu. Pôjde ešte o dlhý a náročný proces, ale s podporou obyvateľov to pôjde ľahšie. Mesto musí byť pripravené poskytnúť vždy účinnú pomoc všetkým obyvateľom, ktorí to potrebujú.

14:17

Z programu sa dnes nebude rokovať o bode D5 a D6 a do programu bol doplnený bod vystúpenie verejnosti.

R. Tölgyesi by chcel doplniť do programu bod D12-návrh na úpravu zmeny nájmu zriadenej terasy.

T. Baran narhuje z program vypustiť bod D9, D10,D11.

Tieto návrhy zmeny programu boli schválené.
 

14:12

Začína sa 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali. Zasadnutie vedie primátor Šale Jozef Belický. Prítomných je 18 poslancov z 21. Zasadnutie prebieha za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení.

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>