Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 22.03.2018 - 13:08  

2. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2018

2. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2018
19:31
2. tohtoročné zasadnutie sa končí
19:31

Na záver sa prihovára poslancom primátor Jozef Belický. Predstavuje poslancom veľkoplošný monitor, ktorý dostalo mesto od spol. Samsung Electronics Slovakia. 

Ďalšia správa, ktorú tlmočí poslancom je, že mestu bolo odsúhaslených viac ako 485-tisíc eur na rekonštrukciu budovy Spoločenského domu vo Veči. Už je vysúťažený dodávateľ. Verí, že o približne 3 mesiace by mohlo dostať mesto informáciu aj v súvislosti so žiadosťou rekonštrukcie budovy  MsKS v Šali. 

19:27

Hlasuje sa o žiadosti OZ Chameleon studio: 

ZA 11

Zdržalo sa 8

Žiadosť je schválená.

19:27

J. Morávek - je názoru, že každé takéto zariadenie je len prínosom. Jeho najviac zaujíma audiovizuálny odbor.  Ostatné má aj ZUŠ v Šali. Problém je ale v tom, že momentálne potrebujú priestory. Pýta sa, či rokovali zo strednou školou Nivy vo Veči. Podľa neho by tam mohli byť priestory. Zároveň hovorí, že reálne voľné priestory vidí aj v priestoroch MsKS v Šali, mohli by tam začať od 1.9.2019. Drží im palce, aby obohatili možnosti pre deti v meste. 

19:18

Zdôrazňuje, že žiakom chcú ponúknuť niečo nové, atraktívne. Novým odborom má byť audiovizuálny. Mrzí ho, že do obehu sa dostala informácia o výške požadovaných dotácií. Myslí si, že tá výška je informatívna. Hovorí, že prvé štyri mesiace by hradili z vlastných prostriedkov, až potom by žiadali od mesta dotáciu. Podotýka, že chcú len poskytnúť novú možnosť vzdelávania sa. 

M. Molnár (poslanec) sa pýta, či môžu byť aj v súkromných priestoroch. Odpovedá zástupca OZ, že áno. Je to však komplikovanejšie. Potrebovali by napr. aj vyjadrenie hygieny a ďalšie potvrdenia. Preto nechcú ísť do súkromných priestorov. Tým, že stratili možnosť otvotiť umeleckú školu, nevie, či stihnú všetky doklady vybaviť do konca marca. Dovtedy treba podať žiadosť na ministerstvo, aby mohli začať v ďalšom školskom roku. 

19:09

Poslanci majú na stole bod - žiadosť súkromnej umeleckej školy. Prišiel aj zástupca OZ Chameleon studio. Predstavuje projekt združenia. 

19:07

Krištof - hovorí, že komisia školstva najskôr dostala žiadosť OZ Chameleon (súkromná umelecká škola). Žiadosť schválili. Následne dostali žiadosť od ZUŠ v Šali, aj tú žiadosť schválili. V prípade, ak bude odsúhlasená žiadosť pre OZ, bude im musieť mesto prispievať na činnosť. Je to povinnosť zo zákona. Myslí si, že to bolo potrebné povedať, aby sa poslanci vedeli rozhodnúť na základe relevantných informácií. 

Vedúca školstva dodáva, že po schválení žiadosti čaká ešte umeleckú školu - jednu alebo druhú podať si žiadosť na ministerstvo školstva na zriadenie. V tej žiadosti musí ZUŠ v Šali uviesť priestory, v ktorých budú fungovať. Súkromná umelecká škola nemusí uvádzať, v akých priestoroch by chceli fungovať. 

J. Morávek - pripomína, že otázka malých priestorov nie  je dnešný problém. Viac ako 750 detí funguje v dvoch budovách (Kukučínová a Hlavná). Podporuje jednoznačne ZUŠ v Šali v tom, aby mali ďalšie priestory. Rozprával sa aj s rodičmi vo Veči, ktorí potvrdili, že by deti veľmi radi dali na umeleckú školu, ale nechcú ich nosiť na druhú stranu riek Váh. Schvaľuje, že ZUŠ chce ísť za žiakmi. Otázka personálneho a materiálneho vybavenia je podľa jeho názoru na dobrej úrovni. 

Za žiadosť ZUŠ v Šali hlasovali poslanci nasledovne:

ZA: 19

proti: 0

 

18:55

T. Baran - hovorí, že je lokalpatriot a svoj postoj vyjadril aj slovami "bližšia košeľa ako kabát". 

J. Grell - je členom školskej komisie a preto vie, že ZŠ Hollého má priestorové problémy a nevie vyhovieť obom žiadostiam. Pripomína, že v týchto dňoch ZUŠ v Šali oslávila 65. výročie od svojho založenia. Vychovala veľa dizajnérov, sochárov, umelcov. Táto škola má podľa jeho názoru predpoklady na rozširovanie sa. V súčasnej budove sú stiesnení, budova v Šali je maximálne využitá. Nechce nikoho dehonestovať, ale podľa jeho názoru má šalianska škola renomé. 

V. Vicena - pýta sa na celkový počet žiakov ZUŠ v Šali - odpovedá riaditeľ, že približne 750. 

18:46

Začína sa diskusia k žiadostiam.

P. Andráši - okrem tohto materiálu dostali aj podrobnejšiu správu, kde boli uvedené aj poplatky za jednotlivé odbory. Hovorí, že by ich bolo dobré prehodnotiť smerom hore. Samozrejme však dbať aj na to, aby boli odbory dostupné aj pre sociálne slabšie postavené rodiny.

V. Vicena - pýta sa, prečo až teraz prišiel z ich strany nápad zriadiť elokované pracovisko v mestskej časti Veča.

Odpovedá riaditeľ ZUŠ v Šali Milan Jančovič. Priznáva, že žiadosť "konkurencie" bol istým spôsobom katalizátorom. ZUŠ v Šali aj v minulosti chcela elokované pracovisko vo Veči. Teraz sa stalo, že jedna umelecká škola a jedno občianske združenie chcú to isté. Teraz je on v pozícii, že musí dokazovať, prečo umelecká škola. Majú asi 40 žiakov z Veče. Chcú ísť za žiakmi. Rátajú, že ak prídu do Veče, pridajú sa k nim ďalší, predpokladajú cca 80 žiakov. Zriadiť chcú štyri odbory. Ďalej dodáva, že dlhodobo sa pasujú s tanečným odborom kvôli priestorom, na Hollého škole by mali ideálne podmienky. 

18:34

Predkladateľka materiálu uvádza stanovisko riaditeľa ZŠ Hollého, podľa ktorého škola nemá priestor pre obe umelecké školy. Riaditeľ zároveň odporúča schváliť žiadosť ZUŠ v Šali. Sú tu zástupcovia oboch umeleckých škôl. 

18:31
Žiadosti umeleckých škôl o elokované pracovisko vo Veči

Nedávno sme k tejto téme zverejnili aj článok, môžete si ho prečítať:

http://sala.sk/clanok/aj-vo-veci-bude-zus-ka

Teraz predkladá materiály, žiadosti oboch záujemcov vedúca Spoločného školského úradu v Šali Erika Velazquézová. O chvíľu budú mať možnosť poslanci prihlásiť sa do diskusie k tomuto bodu.

18:28

Nasleduje materiál F2 - návrh na uzatvorenie mandátnej zmluvy, MeT Šaľa. 

Peter Hlavatý sa pýta, ako sa mení cena za správcovstvo bytov. Odpoveď: cena je rovnaká.

Vicena sa pýta, či prebehla nejaká forma výberu na správcovstvo. Odpovedá prednostka, že keďže ide o dcérsku spoločnosť mesta, nie je potrebné obstarávať. Mesto má 100-percentnú finančnú kontrolu nad touto spoločnosť.

Baran pripomína, že správcovstvo už schválili, teraz je na odsúhlasenie samotná zmluva. Z 20-tich hlasovali za 19-ti.

18:25

Nasleduje bod D20, žiadosť o prevod pozemku pod stavbou, žiadateľom je GP Omega. 

Do diskusie sa prihlásil M. Gera - podľa neho je táto cena pod trhovú cenu. Navrhuje stihanuť materiál z programu. Za stiahnutie sú 10 z 15-tich hlasujúcich, to znamená, že materiál je stiahnutý.  

Mesto bude rokovať o cene. 

18:20

Postupne odhlasovali poslanci ďalší bod - D18. 

Jednohlasne schválili aj materiál D19 a D20.

18:11

Poslancom boli predložené materiály D5-D16. Postupne ich schvaľujú, všetky bez diskusie.  

18:05
Pokračuje zasadnutie s bodmi, ktoré súvisia s majetkovými otázkami
17:45
PRESTÁVKA

Primátor vyhlásil prestávku do cca 18-tej hodiny.

17:45
Vystúpenie verejnosti - Zoltán Botka

Vystupuje p. Zoltán Botka, Šaľan. 

Hovorí na tému cudzincov, ubytovaných. Myslí si, že Rómovia sú čistotnejší ako ubytovaní cudzinci. Podľa neho robia neporiadok aj v okolí Váhu. Pýta sa, či by mohli aj mestskí policajti tadiaľ častejšie hliadkovať. Aký má z ich prítomnosti mesto prínos?

Reaguje primátor - Poslanci schválili územný plán, ktorý zabraňuje ďalšej výstavbe ubytovní na území mesta. Aj mestská, aj štátna polícia má posilnenú činnosť v súvislosti s touto témou.

Pán Zoltán Botka ďalej pripomína, že ľudia sa kúpu na Váhu a zároveň sa tam "predvádzajú" na vodných skútroch. To mu vadí.

Reaguje primátor - už vyzýval Plavebnú správu z Komárna, aby vykonali kontrolu v Šali, ale ani raz neprišli. Existujú aj zákazové tabule, že sa nesmú skútrovať od most smerom na Trnovec nad Váhom asi 400 metrov, ale nikto to nedodržuje. Pokúsi sa opäť vyzvať správu, aby prišli na kontrolu.

Triedený odpad - tiež triedi odpad, každý pondelok prídu smetiari, podľa neho je to vysoká frekvencia, mohli by aj menej často chodiť, možno by to znížilo poplatok.

Miestne dane - pripomína, že na papieri nie je uvedená adresa, kde treba zaplatiť miestne dane a poplatok za komunálny odpad. 

Primátor otvára k jeho pripomienkam diskusiu. Nikto z poslancov sa neprihlásil, len on reaguje na pripomienky obyvateľa, ktoré si môžete prečítať vyššie v rámci tohto textu. 

17:26

Tretia žiadosť o prevod pozemkov:

ZA 13

Proti 7

Schválené.

17:25

Druhá žiadosť:

ZA 13

Proti 7

Schválené

17:25

K prvému materiálu hlasujú poslanci nasledovne:

ZA 15

proti: 5

Nezdržal sa nikto

 

17:19

Primátor - pán Vicena hovorí, že sa k téme vyjadrili už obyvatelia. Ale nebolo povedané úplne všetko - nezmienilo sa o tom, že na tých pozemkoch nie je možné stavať. Treba poskytovať relevantné informácie. Akceptuje názor oboch skupín, ak väčšina bude názoru nepredať, tak sa pozemky nepredajú. Je to zodpovednosť poslancov, vyzýva poslancov, aby sa jej nezbavovali. 

17:14

Š. Bartošovič - stále si myslí, že to ani nie je o tom, že koľko z toho mesto získa. Ale koľko toho je ochotný dať za to. Hovorí, že žiadateľ  mohol požiadať mesto aj o zriadenie vecného bremena a nedať mestu ani jedno euro. To, čo tu predvádzajú dvaja poslanci, je populizmus. Pýtajú sa na názor ľudí len vtedy, keď sa im to hodí. 

17:01

M. Gera - podotýka, že návrh žiadateľa je neštandardná vec. Prečo tie peniaze nedal do ceny za pozemok. 

Angelov - považuje to za absurdné, akým spôsobom sa dohaduje o cene. 

Lehocká - k tejto téme ešte nevystúpila a tiež hovorí s ľuďmi, počúva ich. Všetky argumenty pre aj proti berie do úvahy. Jej osobným záujmom je hľadať najefektívnejšie a najhospodárnejšie riešienie. Spomína sa tu veľa pojmom - hodnotová mapa a podobne. Mestu zostanú pozemky, ktoré nikto nebude chcieť. Otázka je, či je pre nás lepšie mať príjem nula a nevyužiteľné pozemky. Žiadateľ už navýšil cenu a to bolo cieľom jej predchádzajúceho hlasovania, keď hlasovala proti zámeru. 

16:51

Vicena reaguje - je pravda, že sú to kúsky, pre nikoho, teraz. Ale podľa neho tá benzínová pumpa môže zaniknúť. 

M. Gera - on hovorí, že pozemok chce predať, ale za vyššiu cenu. 

T. Baran - je tu okrem "cenovej ponuky" ďalší fakt - žiadateľ chce dať mestu ďalších 32-tisíc eur. Tým sa cena zvyšuje vlastne na cca 40 eur/m2. Okrem toho žiadateľ na vlastné náklady vybudoval aj parkovacie miesta oproti čerpacej stanici. Možno by stálo za úvahy zohľadniť aj tieto fakty.