Domov   >  Podnet pre primátora

polopodzemné kontajnery

polopodzemné kontajnery

11.12.2017 - 18:46

Pavol Tokár

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, kedy sa predpokladá začiatok budovania polopodzemných kontajnerov vo Veči a kedy by sa mohlo začať s ich budovaním aj v Šali. Nezachytil som, že by sa už začalo a informácia z apríla 2017 bola, že by sa tento rok začať mohlo, čo už asi nie je aktuálne. Ďakujem za info.

Oficiálne stanovisko primátora

Dobrý deň, v zmysle zmluvy o nakladaní s komunálnym odpadom so spoločnosťou ENVI GEOS Nitra, s.r.o., nový dodávateľ zabezpečí polo podzemné kontajnery na zmesový komunálny odpad. Náklady na nákup kontajnerov na triedené zložky komunálneho odpadu, ako aj na projekčné a stavebné práce pri budovaní nových stojísk bude znášať mesto. Nakoľko ide o nemalé finančné náklady, prechod na nový spôsob zberu je rozdelený do niekoľkých etáp. V súčasnosti má mesto pripravenú projektovú dokumentáciu na stojiská na sídlisku vo Veči (celkom 17 stojísk = 36 kontajnerov na zmesový komunálny odpad + 52 kontajnerov na triedené zložky), sú preverené inžinierske siete a je vybavené ohlásenie stavieb jednotlivých stojísk na stavebnom úrade. V roku 2017 bola možnosť získať mimorozpočtové finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov, ktoré by pokryli určitú časť nákladov na obstaranie kontajnerov na sídlisku Veča. Mesto podalo projekt, v súčasnosti sa čaká na vyhodnotenie. Realizácia inštalovania nových stojísk by sa mala uskutočniť v roku 2018. Súčasne, začiatkom roka sa začne s prípravou podkladov pre ďalšiu etapu výstavby stanovíšť s polo podzemnými kontajnermi. Zmena systému je rozvrhnutá do štyroch etáp, celkom štúdia predpokladá 81 stojísk. To znamená, že v každej etape by sa malo realizovať cca 20 ks stojísk.