Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.04.2021 - 12:27  //  aktualizácia: 28.04.2021 - 12:28  //  zobrazené: 166

Zverejnené návrhy všeobecne záväzných nariadení na pripomienkovanie

Zverejnené návrhy všeobecne záväzných nariadení:

 

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

 

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
    na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa

 

 

Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky (na adresu: mesto@sala.sk) alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

 

Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli: 28. 04. 2021

Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienky k návrhu nariadenia: 28. 04. 2021

Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia: 09. 05. 2021

Vyhodnotenie pripomienok sa uskutoční: 10. 05. 2021

Prílohy