Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 13.10.2023 - 11:41  //  aktualizácia: 13.10.2023 - 11:42  //  zobrazené: 388

Žiadam Vás o informáciu o počte obyvateľov Vášho mesta ku dňu 31.12.2022...

číslo: I37/2023

Požadované informácie citujeme:

 1. žiadam Vás o informáciu o počte obyvateľov Vášho mesta ku dňu 31.12.2022.
 2. žiadam Vás o informáciu, či sa v období od 1. júla 2022 do 30. júna 2023 (vrátane) uskutočnilo  vo Vašom meste rokovanie mestského zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie, v zmysle ustanovenia §30f ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 
 3. (iba ak odpoveď na predošlú otázku (2) bola kladná), ak sa rokovanie mestského zastupiteľstva vo Vašom meste v období od 1. júla 2022 do 30. júna 2023 (vrátane) uskutočnilo formou  videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie prosím Vás o poskytnutie informácií, v ktorých dňoch sa takéto rokovanie(a) konalo(i).
 4. žiadam Vás o informáciu, či v období od 1. júla 2022 do 30. júna 2023 (vrátane) (vrátane) prijalo mestské zastupiteľstvo vo Vašom meste uznesenie korešpondenčným hlasovaním
  v listinnej podobe, alebo hlasovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov
  s použitím e-mailových adries poslancov, v zmysle ustanovenia §30f ods. 3 zákona
  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
 5. žiadam Vás o informáciu, či majú poslanci Vášho mestského zastupiteľstva ku dňu
  30. 06. 2023 k dispozícii technické vybavenie umožňujúce uskutočňovať virtuálne rokovania zastupiteľstiev (notebooky, tablety alebo iné), ktoré im zabezpečilo (zakúpilo) a poskytlo pre výkon ich mandátu mesto?
 6. žiadam Vás o informáciu, či v období od 1. júla 2022 do 30. júna 2023 boli poslancom Vášho mestského zastupiteľstva zadovážené/zabezpečené alebo naopak či im bolo odňaté/odobraté skôr poskytnuté technické vybavenie umožňujúce uskutočňovať virtuálne rokovania zastupiteľstiev (notebooky, tablety alebo iné)?
 7. žiadam Vás o informáciu, akým spôsobom zabezpečuje Vaše mesto zber, skladovanie
  a likvidáciu kadáverov - uhynutých tiel zvierat (psy, mačky, holuby atď.) z verejných priestranstiev  a miestnych komunikácií vo Vašom meste (cesty, chodníky, parky atď. )?
 8. žiadam Vás o informáciu, koľko kusov kadáverov - uhynutých tiel zvierat (psy, mačky, holuby atď.) bolo odstránených z verejných priestranstiev a miestnych komunikácií vo Vašom meste v jednotlivých rokoch 2019, 2020, 2021, 2022? Prosím uveďte údaj za každý rok jednotlivo.
 9. žiadam Vás o informáciu, koľko finančných prostriedkov vynaložilo Vaše mesto v jednotlivých rokoch 2019, 2020, 2021, 2022 na zber, skladovanie a likvidáciu kadáverov - uhynutých tiel zvierat (psy, mačky, holuby atď.) z verejných priestranstiev a miestnych komunikácií vo Vašom meste (cesty, chodníky, parky atď. )? Uveďte prosím sumu za každý rok jednotlivo.

Sprístupnené informácie:

V prílohe Vám zasielame vyplnenú tabuľku s označením „211_2000_tabulka_Kedzuch“ (Excel).

Prílohy

211_2000_tabulka_Kedzuch

(xlsx - 12.45 kB)