Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 08.12.2014 - 19:14  //  aktualizácia: 08.12.2014 - 19:19  //  zobrazené: 613

Zasadnutie MsZ v Šali v roku 2014

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali,

ktoré sa uskutoční 18. decembra 2014 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali s nasledovným programom:

 


Časť I.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

Časť II. Interpelácie poslancov

Časť III. Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 - materiál číslo A 1/9/2014
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
Nie sú predmetom rokovania.

C. Hospodárenie mesta

1. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2015 s výhľadom na roky 2016
a 2017; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 - materiál číslo C 1/9/2014
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ; predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

2. Návrh na prijatie kontokorentného úveru - materiál číslo C 2/9/2014
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ

D. Majetkové záležitosti
Nie sú predmetom rokovania.

E. Personálne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania.

F. Právne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania.

G. Vystúpenia verejnosti

H. Rôzne
1. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2015
- materiál číslo H 1/9/2014
predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS

Časť IV. Ukončenie

Mgr. Jozef Belický v. r.
Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS

Prílohy

Materiály

(zip - 382.06 kB)