Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 30.04.2020 - 14:20  //  aktualizácia: 30.04.2020 - 14:20  //  zobrazené: 296

Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice

Informovanie verejnosti

 

 

Mesto Šaľa podľa  zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

opätovne informuje verejnosť

 

o doručení správy o hodnotení k zámeru navrhovanej činnosti, ktorou je

 

„Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice ”

 

navrhovateľa SPV DÁLOVCE s.r.o., Popradská 71, 821 06 Bratislava, zastúpený spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica.

 

Všetky dokumenty k uvedenému zámeru sú verejnosti prístupné na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-vysokoteplotne-zhodnotenie-komunalneho-odpadu-plazmovou--1

Do správy o hodnotení je možno  nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie na referáte ŽP OSaKČ na Mestskom úrade v Šali po telefonickom dohodnutí stretnutia so zodpovedným zamestnancom uvedeným vyššie po dobu 30 dní odo dňa zverejnenia tejto informácie. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení činnosti najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Mesto Šaľa zároveň informuje verejnosť o tom, že verejné prerokovanie správy o hodnotení sa podľa § 65g zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP uskutoční až po odvolaní mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. O termíne verejného prerokovania bude mesto informovať v mieste obvyklým spôsobom.

 

 

                                                                                                            Mgr. Jozef Belický

                                                                                                                   primátor