Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 03.08.2018 - 13:15  //  aktualizácia: 03.08.2018 - 13:16  //  zobrazené: 530

Zámer priameho predaja hnuteľného majetku mesta s požiadavkou na predkladanie cenových ponúk

MESTO ŠAĽA

 

                        Námestie Sv. Trojice 7, 927 15

         zastúpené Mgr. Jozefom Belickým, primátorom mesta

 

                        zverejňuje

 

v zmysle § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere

priameho predaja hnuteľného majetku mesta

s požiadavkou na predkladanie cenových ponúk

 

Predmet predaja:     prenosná  bunka v počte 3 ks, typizovaná bunka z drevotriesky,  rok výroby 1995, rozmery 3x6 m. Možnosť kúpy jednotlivo. Obhliadku je možné dohodnúť si na nižšie uvedenom telef. čísle, príp. emailom.

 

Kritéria cenovej ponuky: 

  1. ponúknutá cena musí byť minimálne vo výške 50,00 EUR/ks
  2. náklady na odvoz a prepravu si hradí záujemca sám

3.   záujemca predloží čestné vyhlásenie, že nemá evidované žiadne záväzky po     lehote splatnosti voči mestu Šaľa, štátu, daňovému úradu a poisťovniam

 

Termín predkladania cenových ponúk: do 20.augusta 2018, do 12.00 hod.

 

Otváranie obálok:      20.08. 2018 o 13.00 hod., MsÚ Šaľa – dočasné pracovisko ul. Partizánska č.20, číslo dverí 24

 

Spôsob doručenia cenových ponúk:

  1.  cenová ponuka musí byť podaná v písomnej forme a doručená v zalepenej obálke s označením „Cenová ponuka na odkúpenie prenosnej bunky“ a s uvedením adresy záujemcu
  2.  cenovú ponuku je možné zaslať na adresu: Mestský úrad Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, resp. osobne predložiť na podateľňu MsÚ Šaľa – dočasné pracovisko  ul. Partizánska č.20, číslo dverí 9  do uvedeného termínu, t. j. do 20.augusta 2018, do 12.00 hod.
  3.  cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia
  4.  vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky cenové ponuky 

                                            

Zverejnené:             3. augusta 2018

 

Tento zámer predaja hnuteľného majetku mesta s požiadavkou predkladania cenových ponúk schválil primátor mesta v zmysle §4 ods. 2 písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa.

 

Bližšie informácie:   Tel. č.: 0911 608 398

                                 Jaroslav Rácz, e-mail: rácz@sala.sk