Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 11.11.2015 - 15:54  //  aktualizácia: 30.07.2021 - 10:25  //  zobrazené: 2231

VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2011 o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa

číslo: 06/2015  |  dátum schválenia: 26.11.2015  |  dátum účinnosti: 18.12.2015  |  stav: zrušené

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení  č. 6/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2011 určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa

                                

Čl. I.

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2011 o určení školských obvodov pre jednotlivé školy v meste Šaľa sa mení a dopĺňa takto:

 

 

§ 2 vrátane nadpisu znie:

2

Spoločné ustanovenia

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“). Zápis sa koná v prvý pondelok, utorok a stredu v týždni po 1. apríli kalendárneho roku. Presný časový harmonogram a miesto zápisu pre jednotlivé základné školy určí zriaďovateľ po prerokovaní s riaditeľmi základných škôl. Do 15. júna vydá riaditeľ rozhodnutie o prijatí dieťaťa.

Riaditeľ školy do 30. júna zašle zoznam prijatých detí obci, v ktorej majú trvalý pobyt. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

Žiak, ktorý má trvalý pobyt mesto Šaľa, plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má aktuálne bydlisko, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu alebo aktuálne bydlisko v školskom obvode spádovej školy a žiakov z iných obvodov len v prípade voľných kapacít.

Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

 

Čl. II.

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v meste.

 

Mgr. Jozef Belický v. r.

primátor mesta

Prílohy