Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 06.12.2023 - 13:30  //  aktualizácia: 06.12.2023 - 14:03  //  zobrazené: 324

VZN ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Šaľa v znení zmien a doplnk

číslo: 05/2023  |  dátum schválenia: 30.11.2023  |  dátum účinnosti: 21.12.2023  |  stav: platné

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa podľa ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. c)
a písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a § 27 ods. 3 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení

č. 5/2023,

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2020,

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie

Územný plán mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 1 – 7  

a Energetická koncepcia mesta Šaľa

§ 1

Účel nariadenia

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 8.

§ 2

Záväzná časť územného plánu

Súčasťou tohto nariadenia je Záväzná časť Územného plánu mesta Šaľa – zmeny a doplnky
č. 8, ktorá je
v rozsahu:

  1. Textovej záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 8 Oddiel „4 Návrh záväznej časti“ uvedenej v Prílohe č. 3 tohto nariadenia.

  1. Grafickej záväznej časti uvedenej v Prílohe č. 4 tohto nariadenia, ktorá obsahuje záväzné regulatívy územného rozvoja mesta Šaľa a verejnoprospešné stavby vymedzené
    v územnoplánovacej dokumentácii Územný plán mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 8,
    v
    ýkres č. 4 Komplexný návrh M 1: 10 000.

§ 3

Uloženie dokumentácie

Územnoplánovacia dokumentácia Územný plán mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 8 je uložená v meste Šaľa na Mestskom úrade v Šali, na Stavebnom úrade mesta Šaľa a na Okresnom úrade Nitra, odbore výstavby a bytovej politiky.

§ 4

Spoločné a záverečné ustanovenia

  1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Šaľa.

  1. V zmysle ustanovenia § 27 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní                           a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov bude toto nariadenie mesta Šaľa za účelom zverejnenia záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 8 Územného plánu mesta Šaľa“ vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa najmenej 30 dní od jeho zverejnenia na úradnej tabuli mesta Šaľa.

                                                                               

             

                                                                                                                    Mgr. Jozef  Belický v. r.

                                                                                              primátor mesta Šaľa

Príloha č. 3

Textová časť

Územný plán  mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 8,  Návrh záväznej časti

Príloha č. 4

Grafická časť

Územný plán mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 8, výkres č. 4 Komplexný návrh  

M 1: 10 000

Prílohy