Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 29.11.2022 - 15:00  //  aktualizácia: 16.12.2022 - 14:53  //  zobrazené: 1631

VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa

číslo: 04/2022  |  dátum schválenia: 15.12.2022  |  dátum účinnosti: 01.01.2023  |  stav: platné

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. d) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Štatútu mesta Šaľa

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení

č. 4/2022,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2019

 o miestnych daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na území mesta Šaľa
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa  č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa sa mení a dopĺňa takto:

Čl. I.

 1. V § 3 sa mení text, ktorý znie:
 1.  záhrady 1,25 %
 2.  zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,25 %
 1.  stavebné pozemky 1,08 %

 1. § 4 ods. 1 znie:
 1. Správca dane určuje pre stavby na území mesta Šaľa ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy:
 1. 0,40 EUR stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 2. 0,35 EUR stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 1. 1,00 EUR chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
 2. 1,20 EUR samostatne stojace garáže,
 3. 1,20 EUR stavby hromadných garáží,
 4. 1,20 EUR stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
 5. 3,50 EUR priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 6.  3,50 EUR stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
   a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
 7.  3,50 EUR ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).

 1. V § 4 ods. 2 znie:

Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb  príplatok za podlažie vo výške 0,30 EUR za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 1. § 5 znie:

Ročná sadzba dane z bytov na území mesta Šaľa je za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome:

 1. 0,40 EUR za byty,
 2. 1,20 EUR za nebytové priestory slúžiace ako garáž,
 3. 3,50 EUR za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť.

 1. § 8 znie:

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň osobitného užívania:

 1. za užívanie verejného priestranstva okrem užívania verejného priestranstva uvedeného podľa písm. b), c) ustanovenia § 8 tohto VZN sa stanovuje:

v  I. kategórii                    0,45 EUR

v II. kategórii                    0,40 EUR

v III. kategórii                   0,35 EUR

 1. za parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska – za vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre jedno motorové vozidlo je sadzba dane 0,0959 EUR, pre nákladné motorové vozidlo a autobus je sadzba dane 0,0959 EUR,
 2. za rozkopávky verejnej zelene a chodníkov je sadzba 0,35 EUR.

 1. V § 15 ods. 1 znie:

Ročná daň za psa sa stanovuje nasledovne:

 1. v domoch činžového typu                                                                           35 EUR
 2. v rodinných domoch                                                                                      8 EUR
 3. strážny pes v objekte podnikateľského subjektu                                           8 EUR
 4. v osadách (Kilič, Hetméň)                                                                             4 EUR

 1. V § 16 ods. 1 znie:

Sadzba poplatku je určená paušálne za osobu a kalendárny deň v sume 0,10960 EUR.

 1. V § 16 ods. 2 znie:

Sadzba poplatku za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu je určená v sume 0,01398 EUR / liter komunálnych odpadov.

 1. V § 16 ods. 3 znie:

Sadzba poplatku za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu je určená v sume  0,0489 EUR za jeden kilogram drobných stavebných odpadov.

 

 1. V § 16 ods. 4 znie:

Poplatok za vážený množstvový zber drobného staveného odpadu  môže poplatník uhradiť prevodom na účet mesta, platbou prostredníctvom POS terminálu v pokladni mestského úradu alebo platbou v hotovosti v pokladni mestského úradu v lehote do 10  pracovných dní odo dňa uvedeného na vážnom lístku, ktorý obdrží poplatník pri odovzdaní drobného stavebného odpadu  na zberovom dvore.

Čl. II.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023.


Mgr. Jozef Belický v. r.

primátor mesta Šaľa