Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 06.12.2023 - 14:00  //  aktualizácia: 06.12.2023 - 14:03  //  zobrazené: 586

VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa

číslo: 06/2023  |  dátum schválenia: 30.11.2023  |  dátum účinnosti: 21.12.2023  |  stav: platné

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe ustanovenia § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. h) a n) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade
s § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Štatútu mesta Šaľa

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení

č. 6/2023,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021

 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

na území mesta Šaľa
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa sa mení a dopĺňa takto:

Čl. I.

 1. V § 3 ods. 2 písmeno c) znie:
 1. pre  tzv. zelený odpad zo záhrad rodinných domov verejný priestor pred rodinným domom výlučne v deň vývozu a zberné nádoby určené na tento zber,

 1. V § 4 odsek 2 znie:

(2) Pri ukladaní odpadu do zberných nádob je potrebné dodržiavať nasledovné zásady
      (platia pre všetky typy zberných nádob okrem veľkoobjemových  kontajnerov):

 1. do kontajnerov nevhadzovať koberce, poličky, zárubne, zrkadlá, tabule skla, ostré odpady a odpady väčších rozmerov a pod.
 2. kontajnery nepreplňovať,
 3. po vhodení odpadu kontajnery zatvárať, 
 4. nevyberať obsah kontajnerov,
 5. neznečisťovať obsah nádob určených na zber triedených zložiek komunálneho odpadu,
 6. na stanovištia kontajnerov neukladať veľkorozmerné odpady.

 1. V § 5 ods. 1 písmeno e) znie:

e)...zodpovedný zamestnanec mesta nahlási požiadavku výmeny, resp. nového vývozu
      zmluvnému partnerovi, ktorý kontaktuje poplatníka telefonicky a dohodne termín
      prevzatia novej nádoby,

 1. V § 5 ods. 2 písmeno b) znie:

b)   pri posudzovaní dostatočnosti zberných nádob na jednotlivých stojiskách  sa vychádza
      zo sledovania ich naplnenosti zodpovedným zamestnancom mesta ako aj z miestnych
      pomerov po dohode so zástupcom poplatníkov v príslušnej lokalite (predseda SVB,
      bytový dôverník a pod.). 

 1. V § 5 odsek 9 znie:

(9)  Užívateľom zberných nádob pre potreby tohto VZN sú fyzické osoby, právnické
        osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí využívajú systém zberu komunálneho
        odpadu podľa tohto VZN.

 1. V § 7 odsek 1 znie:
 1. Intervaly vývozov zmesového komunálneho odpadu sú v meste nasledovné:
 1. rodinné domy (fyzické osoby):  jedenkrát týždenne, vývozné dni: Šaľa – vo štvrtok; Veča – v pondelok,
 2. bytové domy na sídliskách v Šali (fyzické osoby):  trikrát týždenne, vývoznými dňami sú pondelok, streda a piatok,
 3. bytové domy na sídliskách vo Veči (fyzické osoby): podľa naplnenosti na základe signalizácie senzorov, spravidla dvakrát týždenne. Vývoznými dňami sú spravidla pondelok a piatok.

 1. V § 19 odsek 1 znie:
 1. Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie (ďalej len batérie) z osobných automobilov môžu fyzické osoby bezplatne odovzdať na zbernom dvore pre nebezpečný odpad na  Diakovskej ceste č. 6.

 1. V § 19 odsek 3 znie:

(3)...Zber týchto odpadov je pre fyzické osoby bezplatný. Pri ich odovzdávaní je potrebné
        preukázať sa dokladom totožnosti preukazujúcim miesto bydliska (v meste Šaľa).
        Osobné údaje (meno, priezvisko, bydlisko) ako aj druh a množstvo odovzdávaných 
        batérií sa zaznamenávajú do evidenčného listu príslušného odpadu.

 1. V § 21 odsek 6 znie:

(6) Zber objemného odpadu aj odpadu s obsahom škodlivín v zariadeniach uvedených
      v ods. (1) až (4) je pre fyzické osoby bezplatný. Pri odovzdávaní odpadov je potrebné
      preukázať sa dokladom totožnosti preukazujúcim miesto bydliska osoby
      odovzdávajúcej odpad (v meste Šaľa). Osobné údaje ( meno, priezvisko, bydlisko)
      ako aj druh a množstvo odovzdávaného odpadu sa zaznamenávajú do evidenčného
      listu príslušného odpadu.

 1. V § 23 odsek 1 znie:
 1. Zberné dvory slúžia na odovzdávanie oddelených zložiek komunálneho odpadu pochádzajúceho od fyzických osôb.

 

 1. V § 23 odsek 3 znie:

(3)...Množstvo odpadov, dovezené na zberné dvory jednou fyzickou osobou, je
        obmedzené množstvom, ktoré môže primerane vzniknúť v jednej domácnosti.

 1. V § 23 odsek 4 znie:

(4)   Pri odovzdávaní odpadov v zberných dvoroch sa fyzické osoby preukazujú dokladom
       preukazujúcim miesto bydliska v meste Šaľa. Osobné údaje (meno, priezvisko,
       bydlisko) ako aj druh a množstvo odovzdávaného odpadu zaznamená obsluha
       zberných dvorov do evidenčného listu príslušného odpadu.

Čl. II.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v meste.


Mgr. Jozef  Belický v. r.

primátor mesta Šaľa

Prílohy