Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 04.05.2017 - 08:38  //  aktualizácia: 12.05.2017 - 08:27  //  zobrazené: 976

Výberové konanie - riaditeľ v základnej škole s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským, Pázmaňa 48, Šaľa

Mesto Šaľa
zastúpené štatutárnym orgánom, primátorom mesta, v zmysle zákona    č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie
funkcie riaditeľa v

Základnej škole s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským, Pázmaňa 48, Šaľa

  
 Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č. 317/2009 Z.z.o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov,
- odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre
      príslušný druh a typ školy a školského zariadenie podľa vyhlášky MŠ SR
      č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
      kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
      a odborných zamestnancov,
- najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
- vykonanie prvej atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona  č. 317/2009 Z. z.

 Ďalšie požiadavky:
- zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods.1c) zákona č. 317/2009 Z. z.,
- znalosť príslušnej legislatívy,
- komunikatívnosť,
- organizačné schopnosti,
- občianska bezúhonnosť,
- osobné a morálne predpoklady,
- aktívna znalosť cudzieho jazyka a práce s počítačom vítaná.

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- overené fotokópie dokladov o vzdelaní,
- doklad o absolvovaní prvej atestácie,
- doklad o pedagogickej praxi,
- profesijný životopis,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
- návrh koncepcie rozvoja školy (rozsah 6 – 10 strán),
- výpis z registra trestov  nie starší ako 3 mesiace (najneskoršie pri výberovom konaní),
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s §11 zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Uchádzači zašlú požadované doklady v obálke s označením
„Výberové konanie – Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským, Pázmaňa 48, Šaľa” ( NEOTVÁRAŤ )
poštou alebo do podateľne MsÚ v Šali

najneskôr do 9. júna  2017 do 14.00 hod.

na adresu:
Mesto Šaľa
Spoločný školský úrad
Námestie Sv. Trojice 7
927 15  Šaľa

 


Šaľa 3. 5. 2017                                                                       


                                                                                                
                                                                          Mgr. Jozef Belický
                                                                        primátor