Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.03.2017 - 13:39  //  aktualizácia: 21.03.2017 - 13:41  //  zobrazené: 1790

VV - Stavebné úpravy v byte č. 18, ul. Družstevná

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

Juraj Vyskoč, bytom Ul. Suvorovova č. 1824/42, 942 01 Šurany, v zastúpení Sandrou Makraiovou, bytom Ul. Družstevná č. 18, 927 01 Šaľa
(ďalej len "stavebník") dňa 13.02.2017 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
Stavebné úpravy v byte č. 18
na Ul. Družstevnej  č. 386/18 v Šali

na pozemku register "C" parc. č. 614/2 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:
- vybúranie dverového otvoru 800 mm x 2020 mm v nosnej stene medzi detskou izbou a spálňou
Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do
7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne nebude prihliadať.
V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni Po:8.00-15.00,St: 8.00-16.30, Pi:8.00-14.00).

Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke Mesta Šaľa dňa .............................

Doručí sa:
účastníkom konania verejnou vyhláškou
1. Juraj Vyskoč, Suvorovova č. 1824/42, 942 01 Šurany
2. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Ul. Družstevnej súp. č. 386, na pozemku register "C" parc. č. 614/2 kat. územie Šaľa     
3. Ing. Dušan Vajda, Hlboká č. 20, 917 01 Trnava
4. Csaba Szabo, Sládkovičova 1279/3, 927 01 Šaľa
Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
dotknutým orgánom jednotlivo
5. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná súp. č. 2/1, 927 01  Šaľa
na vedomie
6. Juraj Vyskoč, Suvorovova č. 1824/42, 942 01 Šurany

 

 

 


Mgr. Eva Lukačovičová
vedúca stavebného úradu
na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016